ሰላሳን ሽዱሽተን ስልትታት

መእተዊ

ሰላሳን ሽዱሽተን ስልትታት ፍሉይ ጥንታዊ ምስላታት ቻይና ዝሓዘ ዀይኑ፡ ጎራሕን ረቒቕን ኣገባብ ስልትታት ውግእ ዝገልጽ'ዩ። ካልኦት ወተሃደራዊ ጽሑፋት ውግእ፡ ከም ብሱን ዙ እተጻሕፈ ጥበብ ውግእ፡ ኣብ ስነ-ቅርጽን ምምሕዳርን ሰራዊትን ስልትታት እዋን ውግእን ዘተኰረ ክኸውን 'ከሎ፡ ሰላሳን ሽዱሽተን ስልትታት ግና ዝያዳ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማሲያውን ስለያውን መዳያት ዝሕግዝ'ዩ። እዚ ምስላታት ንስልትታት እዋን ውግእ ጥራይ ዝገልጽ ዘይኰነ፡ እኳ ደኣ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምውጋእን ምምዝዛንን ዓቕሚ ጸላኢ ዘዳኽም ስልትታት ዝሓዘ'ዩ። ብሓፈሻ ሸሽዱሽተ ስልትታት ዝሓዙ ሽዱሽተ ምዕራፋት ኣለዎ። More

ምሳሌኣዊ ዛንታታት

መእተዊ

ምሳሌኣዊ ዛንታ (allegory)፡ ብሓፈሻ ሓደ ክፋል ብውስጠዘ (metaphor) ዝፍለጡ ዛንታታት'ዩ። እዚ ኣገባብ ስነ-ጽሑፍ፡ ንሓደ መልእኽቲ ብኻልእ ምስልታት ሸፊንካ፡ ወይ ኣብ ውሽጢ ካልእ መልእኽቲ ኣቲዩ ብሕቡእ ዝመሓላለፍ'ዩ። እዚ ኣገባብ ኣብ ምምሃር ስነ-ሞራላዊ መልእኽትታት ዕዙዝ ተራ ኣለዎ። ሰባት ብባህሪኦም ነቲ ቅኑዕ መገዲ ኣብኡ 'ከሎ ካብ እትገልጸሎም፡ ዝያዳ ብምሳሌኣዊ ኣገባብ ምስ ካልእ ዛንታታት ኣተሓሒዝካ ክትሕብሮም ዝያዳ ባህ ይብሎምን ይርድኦምን'ዩ። More

ዕቑር ዓቕሚ

መእተዊ

እቲ እዋን ወርሒ መስከረም ዕለተ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ነበረ። እቲ ኩነታት ኣየር ዝሑል፡ ጠሊን ዝናብን ዝበዝሖ ነበረ። እቲ ኣዝዩ ዘደስት ምሳሕ ምስ ወዳእና፡ እቲ ኣአንጋዲና፡ “በሉ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ዘወን ንበል፡” ኢሉ ሓሳብ ሃበ። በ’እምሮን ብኣካልን ዘህለኸኒ ስሩዕ መደብ ክትግብር ሸሞንተ መዓልታት ተጓዒዘ ስለ ዝነበርኩ፡ ነዞም ህዱኣት ህሞታት በይንኻ ከተሕልፎም ዕድል ምርካብ፡ ደርጋ ዘይርከብ ደስታን ሓንጓፋይ ኢልካ እትቕበሎ ሓጐስን’ዩ ዝነበረ።

ኣብቲ ብደንቢ-እተሰለመ ቦታታት ምስ ኣተና፡ ክንዲ ምንታይ ሰባት ብተመሳሳሊ ዕላማ ኣብኡ ከም ዝመጹ ብምግራም ተዓዘብና። More

መግደራ'ቲ ጕዕዞ

ቀዳማይ ክፋል

እንክዝክሮ ኣምዑተይ ይናወጽ፡ ስምዒተይ ከም ማዕበል ባሕሪ ክግንፍል 'ከሎ ይስምዓኒ። ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትነብዕ። ሓዘን በዚ መጺኡ ከይበልኩዎ ውርር ይብለኒ። ቃንዛ ውሽጠይ ይበዝሕ፡ እሓርቕ ከኣ። ቅሩብ ፍኹስ እንተ በለኒ፡ ዘረኻኽበሉ'ሞ ታህን ሕርቃነይ ዘራግፈሉ ዘይምህላዉ ክስወጠኒ 'ከሎ፡ ተስፋ ኣብ ውሽጠይ ክቕህም 'ከሎ ይስምዓኒ። More

ሃገራዊ ጸሎት

መእተዊ

ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ'ቲ ከምፍቓድ ኣቦና ኣምላኽ፡ ካብ'ዛ ሕጂ ዘላ እክይቲ ዓለም ከድሕነና ኢሉ፡ ብሰሪ ሓጢኣትና ነፍሱ ዝሃበ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ንዕኡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹን። ኣሜን። እዚ ዓምዲ'ዚ ንሃገርናን ህዝብናን ብጸሎት ኣብ ዝፋን ኣምላኽ እንቕርበሉ'ዩ። ሓፈሻዊ ተልእኾኡ ኣብ ሃገርና ዝፋን ጽድቂ፡ ፍትሕን ሓቅን ክስስን'ዩ። ኣብዚ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት'ዩ'ምበር፡ More

ስቓይ'ታ ጎርዞ

ምዕራፍ ሓደ

ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን፡ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እናበልኩ፡ ካብዚ ኣብ መቑሑ ተኣሲረዮ ዘለኹ ቦታ ኰይነ መንፈሳዊ ሰላምታይ ኣባኻትኩም ይብጻሕ እብል። ኣነን ብጾተይን እንትርፎ እቲ እምብዛ መሪር ናፍቖትኩም እንተ ዘይኮይኑ፡ ሳላ ጸጋ ኣምላኽን ጸሎትኩምን፡ ብተስፋ እናተሓጐስና፡ ብጸበባ እናተዓገስና፡ ብኡ ብመድሓኒና ተስፋ እናገበርና፡ ሰናይ ኣሎና። More

ተመክሮታት ዘይጎነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ

መእተዊ

ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓለምና ብዘይጎነጻዊ ኣገባብ ዝገብር ቃልሲ ብዘደንቕ ወሲኹ ንዕዘብ። ብላዕሊ ላዕሊ ክንጥምቶ ከሎና ጎነጻዊ ኣገባብ ናቱ ዝኾነ ፍሉይ እስትራቴጂን ኣጽዋርን ስለ ዝጥቀም፡ ነቲ ዝድለ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ዝለዓለ ቦታ ክወሃቦ ዝግባእ ክመስል ይኽእል'ዩ። ይኹን'ምበር ዘይጎነጻዊ ኣገባብ ዘየድሊ ዘየቋርጽ ደም ምፍሳስ ደው ኣብ ምባል፡ ኣብቲ ዝድለ ለውጢ ዝያዳ ክነተኵር ኣብ ምግባር፡ ከምኡውን ኣብቲ ህዝቢ ዝያዳ ተቐባልነት ኣብ ምርካብ፡ More