ሃገራዊ ጸሎት

Friday, April 21st, 2017

Eritrean Refugees <br/><br/> <p>The Eritrean refugee population is about half a million, and making the country of 6 million people <q>one of the world?s fastest-emptying nations,</q> according to the Wall Street Journal. Inside what is one of the world's most closed countries, where those who have fled describe a long-standing system of forced labor, among other human rights violations, that a UN commission said <q>may constitute crimes against humanity.</q></p>

መእተዊ

ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ'ቲ ከምፍቓድ ኣቦና ኣምላኽ፡ ካብ'ዛ ሕጂ ዘላ እክይቲ ዓለም ከድሕነና ኢሉ፡ ብሰሪ ሓጢኣትና ነፍሱ ዝሃበ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ንዕኡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹን። ኣሜን። እዚ ዓምዲ'ዚ ንሃገርናን ህዝብናን ብጸሎት ኣብ ዝፋን ኣምላኽ እንቕርበሉ'ዩ። ሓፈሻዊ ተልእኾኡ ኣብ ሃገርና ዝፋን ጽድቂ፡ ፍትሕን ሓቅን ክስስን'ዩ። ኣብዚ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት'ዩ'ምበር፡ ምስ ስጋን ደምን ከም ዘይኰነ ተረዲእና፡ ኣብ ፍቕርን ዕርቅን ብምትኳር፡ ገጽ ኣምላኽ እንደልየሉ'ዩ። ከም ህዝቢ ዝወረደና መቕዘፍቲ ክሓጽር፡ ኣብ ንስሓ ክንኣትውን ብጽድቂ ክንመላለስን ዘተሓሳስብ'ዩ። ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቐሱ ነጥብታት ብግቡእ ተረዲእና ብልቢ ኣብ እግዚኣብሄር ገጽና ምስ እንምለስን ፍቓዱ ምስ እንፍጽምን፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሃገርና ክፍውስን ክባርኽን ምዃኑ ቃሉ ሂቡና'ዩ።

ኣርእስቲ

  1. ስለ ሃገር ንማህለል!
  2. ዎ ኣምላኽ ንኤርትራ ዘክራ!

ስለ ሃገር ንማህለል

ዎ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ሃገር እናጠፍኣት፡ ሰብ እናተቐዝፈ፡ ጸልማት እናዓዘዘ፡ ጓይላ ዳንኬራ ሳዕስዒት ኣየድልን'ዩ። ኡይ'ዩ ዘድሊ፣ ከም ሰብ ነነዌ ከሊ ተኸዲንካ ንኣምላኽ ሰማይ ርድኣና'ዩ ዘድሊ። ኣሕዋትና ኣብ ምድረበዳ ሊብያን ባሕሪ ሜድትርንያን ዝተቐዝፉ ቆጻሪኦም ይቝጸሮ። ኣብ በረኻ ሲናይ ኩሊቶም እናተሸጠ፡ ካልእ ኣነዋሪ ዓመጽ ዝወርዶም ዘሎ ኣሕዋትና ማእለያ የብሎምን። መንእሰያትና ኣብ በረኻን ስደትን ከርተት ይብሉ ኣለዉ፣ ብዘይ መጻኢ ኣብ ፈቐዶ መዓስከር ስደተኛታት ተዓቚቦም ኣለዉ።

ኤርትራውያን፡ ጊዜ ሳዕስዒት፡ ጊዜ ጓይላ፡ ጊዜ ፊስቲቫል ኣይኮነን። ሰዓት ንስሓ፡ ጊዜ ኣውያትን ንብዓትን'ዩ። ኤርትራ ምድሓን ትደሊ ኣላ። ካብ ጎቢጡ ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ጸልማትን ኣጋንንትን። ናጽነት እንታይ ድዩ ትርጉሙ፧ ሳዕሲዒት፧ ጓይላ፧ ዳንኬራ፧ መደረ፧ ኣይኰነን! ኣቱም ኤርትራውያን ዘይነእዊ ንኣምላኽ ምሕረት ክገብረልና ዘይንሓቶ። ዘልኣለም ንገዛእ ርእስና ኣብ ስቓይ ክንነብር ምርጫና ዲዩ፧ ኣምላኽ ጸዊዕካዮ ዝምልስ ኣእዊኻ ዝረድእ'ኰ'ዩ። ልዕሊ'ዚ ዘሎና ጸልማት እንታይ ክመጸና፧ ልዕሊ'ዚ እንሓልፎ ዘሎና መከራ እንታይ ክወርደና፧ ልዕሊ'ዚ እንስደዶ ዘሎና ፍልሰት እንታይ ክመጸና፧ ልዕሊ ሞት መንእሰያትና እንታይ ክመጸና፧ ኣምላኽ ሰማይ ክንምለሶ ይደሊ ኣሎ።

ኣብዚ ሰዓት'ዚ ሃገርና ኤርትራ ብዅሉ ሸነኻታ ኣብ ስቓይን ምረትን'ያ ዘላ። ነዚ ኩነት እዚ ክኽሕዶ ዝደሊ ሰብ ከኣ፡ እንትርፎ ኣእምርኡ ዝሰሓተን ሓልዮትን ፍቕርን ዘይብሉ እንተ ዘይዀይኑ፡ እቲ ኩነታት ንዅሉ ቁሉዕ'ዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፖሎቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ደረጃ በጺሑ ይርከብ።

ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኢሰብኣዊ ግፍዕን ምሕደራን፡ በ'እምሮ ክትግምቶ፡ ብልብኻ'ውን ክትሓስቦ፡ ኣዚዩ ከቢድ ልዕሊ ኣእምሮ'ዩ። ሰብ ከም እንስሳ ንቤት ማሕረድን ማእሰርትን ዝውሰደሉ ሰዓት'ዩ። ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብ ከቢድ ጭንቂ፡ መንእሰያት ኣብ ፈቐዶ ስደትን በረኻን ከርተትን፡ ህጻውንቲ ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ጥሜት ኣለዉ።

ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎን ካብ ሃገር ተሰዲዱ ኣብ ሰደት ዘሎን፡ ዝዀነ ኤርትራዊ በዚ ሓለንጊ ስቓይ ዘይተገርፈ የሎን። ኣብ ታሪኽ ኵሉ ከምዚ ሕጂ'ውን ንሃገርና ጸልማት ከቢቡዎ ኣይፈልጥን። ሰብ ካብ ኣዚዩ ሕሰም መነባብሮ ጉልባቡ ቀሊዑ ኣብ ምልማን ተዋፊሩ ይርከብ። ሰብ ፍትሒ ተደፊኑዎ ኣብ ገዛ ከም ከልቢ ተሓይሩ ይውዕል ኣሎ። እቲ ስቓይ ብዙሕ፡ እቲ መከራ መዘና ኣልቦ፡ እቲ ኢሰብኣዊ ተግባር ልዕሊ ዝጸሓፍ ቃላት'ዩ።

እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣጎልቢቡ ዘሎ ድነ ጸልማት፡ ካብ ሰብን ሰብኣዊ ሓይልን መፍትሒ የብሉን። ቃል ኣምላኽ ክዛረብ 'ከሎ፡ ከምዚ'ዩ ዝብል፥ "ኣዒነተይ ኣብ ኣኽራን የልዕል ኣለኹ፣ ረድኤተይ ካበይ'ዩ ዝመጸኒ፧ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሄር'ዩ ዝመጸኒ፣" ይብል። እወ ሕጂ'ውን ነዛ ሃገር ተስፋኣ እቲ ከም ሃገር ክንቀውም ዘኽኣለና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጥራይ'ዩ። ሎሚ ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ካብ ማንም ሰዓት ንላዕሊ፡ ድምጽና ኣብ ኣምላኽ ገጽና እነእውየሉ ሕጂ'ዩ። ቃል ኣምላኽ ወሲኹ፡ "እዚ ብስመይ ዝተሰምየ ህዝቢ ትሕት እንተ በለ፡ ካብ ክፉእ መንገዱ ከኣ እንተ ተመሊሱ፡ ገጸይ ከኣ እንተ ደለየ፡ ኣነ ኣምላኽ ሰማይ ክሰምዖ፡ ምድሩ ክፍውስ ክምለሶ'የ፣" እዩ ዝብል፣ ስለዚ ዎ ኤርትራውያን ኣብ ኣምላኽ ንመለስ። ገጹ ንድለ፣ ኣይንዓሹ፣ ልዕሊ'ዚ ዘሎና መከራ ከይመጸ ከሎ፡ ኣብ ኣምላኽ ገጽና ንማህለል።

እዚ ድነ ክቕንጠጥ፡ ጽዋእ መከራ ክድፋእ፡ ኣኽሊል ጽድቂ ክነግስ፡ ፍትሒ ክገዝእ፡ ኵላትና ኣብ ፈጣሪ ገጽና ነእዊ። እዚ ጊዜ እንበኽየሉ፡ ንኣምላኽ ብንስሓ ምሕረት ክገብረልና እንሓተሉ ሰዓት'ምበር፡ እንስዕስዓሉን እንጀሃረሉን እዋን ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን'ዚ ክንየትሉ እንኽእል ዘነይተናን ዘሕብነና ነገር የሎን። ብኣንጻሩ ብዘሎ ኩነታት ክንሓፍር፡ በዚ መንገዲ ከኣ ኣብ ኣምላኽ ክንመጽእ'ዩ ዘድለይና። ኣምላኽ ዝረድእ ኣምላኽ'ዩ፣ ረድኤቱ ኣሚና ደኣ ኣብኡ ንመካሕ።

ክቡራት ኤርትራውያን፡ እወ ኡይ ንበል፣ ኣብ ፈጣሪ ገጽና ስለ ፍትሒ ንጨድር፣ ዓመጽ ክገዝኣና ስቕ ኢልና ኣይንርአ። ስለ'ቶም ኣብ መከራን ስቓይን፡ ማእሰርትን ሕሰምን ጥሜትን ዘለዉ ወገንና፡ ኣብ ኣምላኽ ገጽና ኣፍና ንኽፈት። ኣምላኽ ክረድኣና ንጸሊ። ንሱ ንረድኤትና ክትንስእ፡ ቀልጢፉ ክረድኣና ነገርና ከኣ ክልወጥ'ዩ። ሰለዚ ሓቢርና ብዘይ ኣፈላላይ ኡይ ንበል።

ሓው ሃኒባል ዳንኤል

ዎ ኣምላኽ ንኤርትራ ዘክራ!

ዎ ኣምላኽ ኣብርሃም፡ ኣምላኽ ይስሃቅ፡ ኣምላኽ ያእቆብ፡ እናጉሃናካ ክንስና ዘይትርሕቐና፡ እናበደልና ክንስና ዝባንካ ዘይትህበና ኣቦና ኢኻ። እንሆ ኸኣ ነዚ ባህሪኻ ፈሊጥና ነቲ ቦቅባቕ ልብኻ ኸኣ ተገንዚብና፡ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ንምሕረትን ምሕዳስን፡ ንፈውስን ንለውጥን፡ ንረድኤትን ንሓገዝን፡ እንሆ ንኤርትራ ኣብ ቅዱስ ዝፋንካ ነቐርባ ኣሎና።

ዎ ኣምላኽ ንኤርትራ ዘክራ!

ዎ ኣምላኽ፡ ኣቦ ምሕረት፡ ኣቦ ሳህሊ፡ ኣቦ ፍቕሪ፡ ምሕረትካ ንዘለኣለም'ዩ ዝነብር። ካብ ኣብ ሰባት ዘሎካ ፍቕርን ሓልዮትን እተላዕለ ኸኣ፡ ንምብጃው እቲ ብምስልኻ ዝፈጠርካዮ ህዝብኻ፡ እቲ እንኮ እተፍቅሮ ሓደ ወድኻ ኣብ መስቀል ክመውት ገበርካ። ካብዚ ዝዓቢ መግለጺ ፍቕርን ምሕረትን ከኣ የብልካን። ካብዚ ኣዝዩ ክቱር ምሕረትካን ሳህልኻን እተላዕለ ኸኣ፡ ከም ብዝሒ ኣበሳና ኣይትፍደየናን ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይትፈርደናን ኢኻ።

ዎ ኣምላኽ፡ ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ፈጣሪ ዅሉ ፍጥረት፡ እንሆ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ከመይ ዝበለ ዓቢይ ውርደትን ስቓይን፡ ጥሜትን ስደትን፡ ቅልውላውን ሕንፍሽፍሽን፡ ፍርሓትን ውድቀትን፡ ወጥሪ ውግእን ዕግርግርን ከም ዘሎና፡ ኣብ ሰማይ ኮይንካ ትርኢ ኣሎኻ። ኣብዚ ሰዓት'ዚ፥ ነ'ቦታት፡ ነ'ዴታት፡ ነ'ወዳት፡ ነ'ዋልድ፡ ንህጻናት፡ ኮታ ንዅሉ ኤርትራዊ ወሪዱዎ ዘሎ ሕሰምን ኣደራዕን፡ ከመይ ዓቢይ ምዃኑ ኣይተሰወረካን። ኣቦታትና ጠዋሪ የብሎምን። ኣዴታትና ብሓዘን ተደዊነን ማድየን'የን። መንእሰያት ዝርእይዎ መጻኢ ስኢኖም፡ መዓልታት ነዊሕዎም፡ ሕሰም በርቲዑዎም፡ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብዘይ ተስፋ ይነብሩ ኣለዉ። ካብዚ እተላዕለ ካብ ምረቶም ክሃድሙ፡ መጻኢኦም ከጣጥሑ፡ እንሆ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ይበታተኑ ኣለዉ።

ዎ ኣምላኽ፡ ለዋህን ርሕሩሕን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ፍትሒ ስኢኑ ይሳቐ ኣሎ። መራሕቱ ኣብ ስኒ ሓርማዝ ዝግምሰሱ፡ ኣብ መንጸፎም ድማ ዝጋደሙ፡ ካብ መጓሰ ኣባጊዕ ጥቦታውቲ ካብ ደምበ ኣሓ'ውን ኣባትይ ዝበልዑ'ዮም። ብደሃይ መስነቆ ዝደርፉ፡ ብገፊሕ ወይኒ ዝሰትዩ፡ ብሉጽ መኣዛ ዝልከዩ'ዮም። ከናፍሮም ብሓሶትን ምትላልን ዝመልኣ'የን። በትሮም ከም ፈርኦን ዝኸበደት'ምበር፡ ብስብራት ህዝቦምን ብቑስሉ ዜጋታቶምን ዘይግደሱ ምዃኖም ትርኢ ኣሎኻ። ከናፍሮም ሓሶት'የን ዝፍልፍላ፡ ልቦም ብትዕቢት ተወጢሩ'ዩ። ስለ ክብሪ ርእሶም እንተ ዘይኮይኖም፡ ብዛዕባ ስቓይ ህዝቦም ዘይዓጦም፡ ንገዓር ህዝቦም እዝኖም ዝተዓጽወ፡ ልቦም ብኽፍኣትን ብግፍዕን ዝተመልአ፡ ዘንጊ በትሮም ንምጭናቕ፡ ነዊሕ እተዋህቦም ሰይፊ ኸኣ፡ ንምሕራድ በሊሕ ምዃኑ ትርኢ ኣሎኻ'ሞ፡ ኣታ ኣምላኽ ፍርዲ፡ ጠምት'ባ ስቕ ኣይትበል።

ዎ ኣምላኽ፡ ኣታ ንህጻናት እተፍቅር! ህጻውንቲ ቆልዑት ኤርትራ'ባ ጠመት። ከብዶም ኣይጸገበን፡ ዝፈትውዎም ወለዶም ኣይሓቖፉን፡ ካብ ድምጺ ኲናት ኣይዕረፉን ኣለዉ። ከም ካልኦት ህጻናት ዕረፍቲ ኣይረኸቡን ኣለዉ። ንዕኦም ዝበልዕዎ ቁራስ እንጌራ'ኳ የብሎምን'ዩ። እንሆ ኣምላኽ፡ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓቢይ ስቓይ፡ ዕርቃንን ጥሜትን ከም ዘለዉ ትርኢ ኣሎኻ'ሞ፡ በጃኻ'ባ ስቕ ኣይትበል። ዎ ኣምላኽ፡ ርዳእን ጠምትን ኢኻ።

ዎ ኣምላኽ፡ ንመንእሰያት ኤርትራ ጠምቶም ኢኻ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዓመታት ኣብ በረኻታት እምብዛ ከርቲቶም መጻኢኦም ጸልሚቱ'ዩ። ሰሪሖም ክኣትዉ፡ ሓሪሶም ክሓፍሱ፡ ዘሚድም ክወልዱ፡ ጎዮም ከስልጡ፡ ተማሂሮም ከድምዑ ኣይከኣሉን ኣለዉ። ብርሃን 'ከሎ ጸልሚትዎም፡ መዓልቲ 'ከሎ ለይቲ ኮይንዎም ኣሎ። መጻኢኦም ከይርእዩ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ከም መግዛእቲ ፈርኦን ኣብ ከቢድ ኣርዑት ባርነት ይርከቡ። ካብዚ እተላዕለ ኸኣ፡ እግሮም ኣብ ዝመርሖም ንፈቐዶ ሃገራት ይጎዩን ይስደዱን ኣለዉ።

ስደት ኢሎም ተበጊሶም ከብቅዑ፡ ግና ተታሒዝም፥ ኣብ ናኩራ ዳህላክ፡ ዓዲ ኣበይቶ፡ ኣብ ፈቐዶ መዓስከራት፡ ድጋናታትን እስርቤታትን ዘለዉ፡ ብኣዝዩ ፋሽስታውን ኣርሜናውን ስቓይ ዝሳቐዩ ኣለዉ። ኣብ ምድረበዳ ሊብያ ዝተዋሕጡ፡ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራኒያን ማልታን ጥልያንን ዝሰጠሙ፡ ካብ ምረቶም እተላዕለ ነፍሶም ዘጥፍኡ ብዘሓት'ዮም። ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዘለዎም ስቓይ፡ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ዘለውዎ ሕሰም፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዘለውዎ ኣደራዕ፡ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኣሜሪካን ማእከላይ ምብራቕን፡ ኮታ ኣብ ኵሉ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ ዘለውዎ ውርደት፡ ከመይ ዓቢይ ምዃኑ ትርኢ ኣሎኻ'ሞ፡ ኣምላኽ ሰማይ በጃኻ'ባ ምሕረት ግበር። ነቶም መንእሰያት ኤርትራ ጠምቶም ኢኻ። ኣዒንትኻ ከፊትካ'ባ ርኣዮም። ካባኻ እንተ ዘይኮይኑ ፍትሒ የሎን፡ በጃኻ ኣምላኽ ሰማይ ርዳእ፡ መንእሰያትካ ጠምት'ምበር፡ ስቕ ኣይትበል ኢኻ።

ዎ ኣምላኽ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቤት-ማእሰርትታት ትርኢ ኣሎኻ። ክንደይ ግፍዒ ኮን ዝፍጸም ዘሎ፡ ክንደይ ፍትሒ ምጉዳል ኮን ይረአ ኣሎ። ኣታ ኣምላኽ፡ ነቶም ኣብ ጎዳጉዲን ኮንቴነራትን፡ ኣብ ሃሩርን ኣጻምእን፡ ኣብ ቁሪን ሃሩርን፡ ኣብ ጥሜትን ጽምእን ዘለዉ እሱራት ዘክሮም ኢኻ። ብጀካኻ ኣእውዮም ዝሰምዖም የሎን። ብጀካኻ ፍትሒ ጠሪዖም ኣቤት ዝብሎም የሎን። ኣብ ጸልማት ንዓመታት ብበትሪ መግረፍቲ ይሳቐዩ ኣለዉ'ሞ፡ ኣታ ፈጣሪ ዅላ ዓለም፡ በጃኻ'ባ ፍትሒ ግበር፡ ካብ ሰማይ ኣንቆልቂልካ ጠምት ኢኻ። ዎ ኣምላኽ፡ በጃኻ ንእሱራት ኤርትራ ዘክሮም ኢኻ።

ዎ ኣምላኽ ሰማይ፡ ኣምላኽ ምሕረት፡ በብእዋኑ ኣዋጅ ውግእ ንሰምዕ ኣሎና፡ ፈኸራ ሞት የጎልብበና ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ውግእ፡ እንትርፎ ሞት መቕዘፍቲ ምንም ኣይረኸብናሉን ኢና። መራሕቲ ንስልጣኖም ንምድልዳል'ዮም፡ ህዝቢ ከይዓጠጦም ኲናት ውግእ ዝብሉ'ሞ፡ ኣንታ ኣምላኽ ህዝብኻ ከይጉዳእ፡ በጃኻ ርዳእ ኢኻ። ኣታ ኣምላኽ ቁስልና'ኳ ዘይሓወየ፡ ኣዴታትና'ኳ ዘይተደበሳ፡ ኣምላኽ ሰማይ በጃኻ'ባ ተበራበር፡ ብዛዕባ ህዝብኻ'ዶ ግዲ የብልካን'ዩ። ዎ ኣምላኽ ስቕ ኣይትበል ኢኻ።

ኣብ መንጎ ሃገርና ኤርትራን፡ ኣብ መንጎ ጎረቤትና ኢትዮጵያን፡ በብግዜኡ ዘንጸላሉ ዘሎ ደበና ውግእ ቐንጥጦ ኢኻ። ነዞም ህዝብታትን ሃገራትን ዘክሮም ኢኻ። በጃኻ ደም ምፍሳስ ደው ኣብለልና ኢኻ። እቲ ዝሓለፈ ይኣኽለና'ዩ። ኣብ ዶብ'ዘን ክልቴአን ሃገራት፡ ኣዋጅ ሰላምን ኣዋጅ ፍቕሪን ኣፍስስ ኢኻ። ዎ ኣምላኽ ሰላም፡ ምእንቲ ሰላም ተለዓል ኢኻ።

ዎ ኣምላኽ፡ ብጀካኻ ንኤርትራን ንኤርትራውያንን ዝረድእ የሎን። ንስኻ ኢኻ ኣቦ ፍትሒ'ሞ፡ ፍትሒ ኣውጽኣልና ኢኻ። ነገርና ወድእ፡ ሕሰምና ቐንጥጥ። መከራና ርአ፡ ጸሊም ደበናና'ውን ግፈፍ። ኣምላኽ ኣብርሃም፡ ኣምላኽ ይስሃቅ፡ ኣምላኽ ያእቆብ፡ እህህታና ርአ፡ ንብዓትና ድረዝ፡ ቁዘማና ሓቢስካ ኣጸናንዓና ኢኻ። ሽጋርናን ኮለል ምባልናን ዘክር ኢኻ። እቲ ምሕረትካ ኣይውዳእን'ዩ እሞ፡ ኣምላኽ በቲ እተፍቅሮ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ዘክረና ኢኻ።

ነቲ ጸልማትና ኣብርሃዮ፡ ጥሜትና ኣርሕቆ ኢኻ። ኣብ ቅድሚ'ቶም ተዓቒብናሎም ዘሎና ህዝብታት መጎስ ሃበና። ኮታ ኣምላኽ ዘክረና ኢኻ። ብምሕረትካ ሕሰበና፡ ይኣኽለኩም በለና። ብሰሪ ክፍኣትና፡ ትዕቢትናን ሓጥያትናን፡ ምሳና ኣብ ፍርዲ ኣይትእቶ። ህዝብኻ ኢና'ሞ፡ ሓጢኣት ኣቦታትናን ኣዴታትናን፡ መንእሰያትናን ምድርናን፡ ኵሉ ይቕረ በለልና ኢኻ።

ከም ዝበደልናካ ንፈልጥ ኢና፡ ከም ዘሕዘንናካ ንርዳእ ኢና። ሰናይ ጌርካልና ክንስኻስ፡ ሞሳ ኣይሃብናካን። ናጽነት ሂብካናስ፡ ኣየኽበርናካን ኢና። ብጓይላን ደርፊ ሳዕስዒትን፡ ብመስተን ዕብዳንን፡ እዚ ከይኣክል እንሆ'ኳ መራሕትናን ካልኦትን ንቓልካ ካብ ምድሪ ክሓኩ፥ ኣባይትኻ ዓጽዮም፡ ደቅኻ ኣብ ጎዳጕዲ ደርብዮም፡ ምሳኻ ይተሃላለኹ ኣለዉ። ግና'ኸ ኣምላኽ፡ በጃኻ ኣይትሓዘልና ይቕረ በለልና ኢኻ። ንዓና ዘይኮነስ፡ ስሌና ክትብል ዘይኮነስ፡ ስለ ስምካ ክትብል፡ ንስምካ ክብሪ ሂብካ ንኤርትራ ዘክራ። ነዛ ኤርትራ ሕሰባ ኢኻ።

ኤርትራ ሰላማ ካባኻ ጥራይ'ዩ። ኤርትራ ዕረፍታ ካባኻ ጥራይ'ዩ። ኤርትራ ምጽንናዓ ካባኻ ጥራይ'ዩ። ስለዚ በጃኻ ግዜ ከይነውሐ፡ መከራና ካብዚ ዘለዎ ከይዓዘዘ ዘክረና፡ ምሕረት ግበረልና ኢኻ። ንስኻ ኢኻ ኣምላኽ ተስፋና። ብኣኻ ጥራይ ከኣ'ዩ ዝወግሓልና። ንስኻ ጥራይ ኢኻ ኸኣ፡ መወዳእታ ትገብረልና። ስለዚ፡ ዎ ኣምላኽ፡ እንሆ ንምሕረት ኣባኻ ቐሪብና፡ ኣባኻ ተወኪልና፡ ንስምካ ዘኪርና፡ መሓረና ንብል ኣሎና'ሞ፡ ምሕረት ኣውጀልና ኢኻ። ዎ ጐይታ፡ ኩብኩብታን ኣንበጣን ዘጥፍእዎ ዘመና ክሓሰና ኢኻ። ዘመን ሰላምን ዘመን ምትእኽኻብን ግበረልና ኢኻ። ዎ ኣምላኽ፡ ንኤርትራ ምሕረት ግበረላ ኢኻ። ኣሜን።

“ብዂራይ ወቒዔኪ፡ ብለውሃተይ ግና ምሒረኪ'የ እሞ፡ ደቂ መጻእተኛታት ንቐጽርኺ ኽነድቅዎ፡ ነገስታቶም ከኣ ከገልግሉኺ'ዮም።" - ኢሳይያስ 60፡10

ሓው ሃኒባል ዳንኤል

Back to the blog