ዕቑር ዓቕሚ

Friday, April 21st, 2017

Releasing Your Potential

መእተዊ

እቲ እዋን ወርሒ መስከረም ዕለተ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ነበረ። እቲ ኩነታት ኣየር ዝሑል፡ ጠሊን ዝናብን ዝበዝሖ ነበረ። እቲ ኣዝዩ ዘደስት ምሳሕ ምስ ወዳእና፡ እቲ ኣአንጋዲና፡ “በሉ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ዘወን ንበል፡” ኢሉ ሓሳብ ሃበ። በ’እምሮን ብኣካልን ዘህለኸኒ ስሩዕ መደብ ክትግብር ሸሞንተ መዓልታት ተጓዒዘ ስለ ዝነበርኩ፡ ነዞም ህዱኣት ህሞታት በይንኻ ከተሕልፎም ዕድል ምርካብ፡ ደርጋ ዘይርከብ ደስታን ሓንጓፋይ ኢልካ እትቕበሎ ሓጐስን’ዩ ዝነበረ።

ኣብቲ ብደንቢ-እተሰለመ ቦታታት ምስ ኣተና፡ ክንዲ ምንታይ ሰባት ብተመሳሳሊ ዕላማ ኣብኡ ከም ዝመጹ ብምግራም ተዓዘብና። እቲ ኣእንጋድየይ፡ ደስ ኢልዎ ነቶም እተፈላለዩ ኣትክልቲ፡ ዕንባባታት፡ ኣዕዋፍን ልሙዓት እጽዋትን እናመልከተ የርእየኒ ነበረ። ቁሩብ ምስ ከድና፡ ነቲ ኣእንጋድየይ ዝፈልጥዎ ሓደ ዕብይ ዝበሉ ምዕሩግ ሰብኣይ ተመንጐና። ንሶም ነቲ ኣእንጋድየይ ብሓጐስ ሰላም በልዎ። ኣእንጋድየይ ነቶም ሰብኣይ ኣላልየኒ። ንሳቶም ዕላሎም ቀጸሉ። ኣነ ግና በታ ዝረኸብክዋ ዕድል ተጠቒመ፡ ካብኣቶም ሞሊቐ ኣብቲ ደልየዮ ዝነበርኩ ደስ ዘብል ብሕታዊ ዙረት ኣተኹ። ገለ ቅሩብ ደቃይቕ ምስ ተጓዓዝኩ፡ እቲ መጋቢ መገዲ ምስ ሓደ ኣብ ሓደ ጥንታዊ መቓብር ዘእቱ መእተዊ ተሓወሰ። እቲ ኣብ ታሪኽ ዘለኒ ዘይፋርግ ዝንባሌ፡ ብዛዕባ ታሪኻዊ ባህርይ እቶም ሓወልቲ መቓብራት ክምርምር ወሰደኒ፡ ከምኡውን ህርብትናይ ንምዕጋብ ክብል ኣብቶም ጽሑፋት መቓብር ቀረብኩ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዘይዛረቡ ኣእማናት ዘድምጽዎም ስማት፡ ዕለታትን ጥቕስታትን፡ ከተንብብን ከተጽንዕን፡ ከመይ ዝበለ ብሉጽ ተመኵሮ'ዩ ዝነበረ። ከም እኒ ጆን ሂል 1800-1864፡ ኤልሳቤጥ ሮቢንሰን 1790-1830፡ ካልኦትን ዝብሉ ስማት፡ መርትዖ ኣብኡ እተቐብረ ታሪኽ ብሪጣንያ ነበሩ።

ብድሕሪኡ ሓደ ሰለስተ ጫማ ዝኸውን ንእሽቶ መቓብር ተጓነፈኒ። ኣብኡ ማርከስ ሮጀርስ፡ 1906-1910፡ ዝብል ጽሑፍን ኣብ ትሕቲ'ቲ ስም ከኣ፡ “ተፈሊዩ'ምበር ኣይተረሰዐን።” ዝብል ጥቕሲን ነበረ። እቲ መቓብር ሓደ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ቘልዓ ሓመድ ዝለበሰሉ ቦታ ከም ዝዀነ ብቐሊሉ ምግማት ይከኣል። ዘወር-ዘወር ኢለ እቶም ኣማኢት መቓብራትን ኣብኦም እተጻሕፉ ጽሑፋትን ድሕሪ ምዕዛብ፡ ከም እንደገና ኣዒንተይ ኣብ መቓብር’ቲ ሕጻን ተተኽላ። ኣብ ዓሚቝ ምስትንታን'ውን ኣተኹ። መቓብር’ቲ ሕጻን ሓዊስካ፡ ኣብ ልዕሊ ኣእማን እቶም መቓብራት፡ "ዕረፍቲ ዘለኣለም" ዝብል ጽሑፍ ተወቒሩ ነበረ። ብዙሓት ሓሳባትን ሕቶታትን ኣብ ኣእምሮይ ክመላለስ ጀመረ። ወለዲ'ቲ ቘልዓ ብዓል መን ኰን’ዮም ነይሮም፧ ብምንታይ ምኽንያት ኰን ሞይቱ ይዀውን፧ እንታይ ዕላማ ክትግብር ተወሊዱ ይዀውን፧ ዘይተንጸባረቑን ንረብሓ ካልኦት ሰባት ዘይወዓሉን እንታዎት ተፈጥራውያን ትዕድልታትን ተውህቦታትን ኰን ይውንን ነይሩ ይዀውን፧ ከመይ ዝበሉ ንደ-ሰባት ዘርብሑ ምህዞታት ምሃለውዎ ኔሮም፧ ክንደይ ዝኣኽሉ ዓበይቲ ስርሓታት ከም እኒ መጻሓፍቲ ምጽሓፍ፡ ስእልን መዝሙርን ኰን'ዮም ምስዚ ፍትው ሕጻን ዝሞቱ

እቲ ስቕታ መልሲ ኣብ ዝህበሉ፡ ሃንደበት ነቶም ኣብ ዙርያ'ቲ ሕጻን ዝነበሩ መቓብራት'ውን ተመሳሳሊ ሕቶ ሓተትኩዎም። ገሊኣቶም ዕምሮም ክሳዕ ሰላሳ፡ ኣርባዓ፡ ሱሳ ከምኡውን ሰብዓን ሓሙሽተን ዘቝጸሩ ነበሩ። ኰይኑ ግና ኣብዛ ዓለም’ዚኣ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋናት ዝገደፍዎ ምስክርነት፡ “ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ” ዝብል ጥራይ ነበረ። ኣብ ውሽጥኻ ምስ ዝነበረ ኵሉ ዕቝር ክእለትካ ሞይትካ ክተብቅዕ፡ ከመይ ኢልካ ዘለኣለም ክተዕርፍ ትኽእልብምባል ደንጸወኒ። እቲ ጥሉልን ብግመ እተሸፈንን ዝናብ፡ ኣብ መዓጓጕርተይ ነጠብጣብ ኣውሊ ኣብ ዝገብረሉ፡ እዚ ሕጻን’ሲ ድጕል ዓቕሙ ብምልኣት ከየተግበረ፡ዛ ዕድሚኡ ማንካ ከየልዓለላ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ክቍጸ ከመይ ዘሕዝን' ብምባል እናቀዘንኩ ካብቲ ቦታ ተኣለኹ።

ሻቡ ሓደ ህዱእ ድምጺ ኣብ ርእሰይ ጨደረ፡ እቶም ነዊሕ ዕድመ ዝጸንሑን ንመጻሕፍቶም፡ ስእሎም፡ ሙዚቃኦም፡ ሕልምታቶም፡ ምህዞታቶምን ዕቍር ዓቕሞምን ንመቓብር ሒዞሞ ክዀዱስ፡ ካብዚ ዝዓቢ ዘሐዝን ፍጻሜ ኣሎዶ ይመስለካ፧ ዝብል ነበረ። እዘን ሕቶታት ዝእንፍትዎ ኣገራሚ ነገራት ብዕምቘት እናስተንተንኩ ከለኹ፡ ሃንደበት እቲ ዝዘንብ ዝነበረ ዝናብ ርሃጽ መሰለ። እቲ ዝዓበየ ስግኣተይ ብዙሓት ሰባት--ምናልባሽ'ውን ገለገለ እቶም ነዛ መጽሓፍ ዘንብብዋ ዘለዉ ሰባት--እቲ ኣብኦም ተዓቚሩ ዝርከብ ሃብታም ድጕል ክእለት፡ ኣብ መቓብራት እቲ ሕብረተ-ሰቦም ክክዝንዎ ምዃኖም’ዩ። መቓብር ነቲ ዘለካ ድጕልን ግሩም ዝዀነ ዕቝር ዓቕምን ክዘርፈካ ከም ዘይተፍቕደሉ እኣምን።

ኣብዛ ምድሪ ኣስታት ሓሙሽተ ቢልዮን ሰባት ኣለዉ። ነፍስወከፍ ሰብ ኣዝዩ ፍሉይ፡ ካልኣይ ዘይብሉ፡ መሰረታዊን ኣገዳስን'ዩ። ኩሎም ኣሰር-ኣጻብዕቶም ክድገም ዘይክእል ፍሉያት ገይሩ ዝኣልዮም ጀነቲካዊ ጥረ-ነገር ይውንኑ። ንዓኻ ዝመስል የልቦን፡ ብድሕሪ ሕጂ'ውን ከቶ ኣይክህሉን’ዩ። ነፍሲ ወከፍና ጸሊም፡ ወይ ቡናዊ፡ ወይ ብጫ፡ ወይ ጻዕዳ ምስ ፍሉይ መጻኢ መደብና ኢና እተጠነስና፡ ብዕላማ ዝፈረናን ትርጕም ዘለዎ ህይወት ብምልኣት ክንነብር ብድጕል ክእለት ዝተመላእናን ኢና። ኣብ ውሽጥኻ ክበቍል ዝጽበ ዘርኢ ልዕልና ኣሎ። ብተፈጥሮኣውያን ትዕድልትታት፡ ተውህቦታት፡ ድሌታትን ሕልምታትን ዝቀጸጽካ ኢኻ። ኣብ ኵሉ ባህልታት፡ ዓሌታትን ማሕበረ-ቍጠባዊ ኵነታትን ዝነብሩ ደቂ-ሰባት፡ ነዚ ድጕል ክእለት ከግህድዎ ምስ ዘኽእሎም ባህሪያዊ ድርኺት ይነብሩ።

ብዘሎ ፍጥረት ንሕጊ ዕቑር ክእለት ይውንን። ዝዀነ-ነገር እቲ ዘለዎ ክእለት ክትግብር ባህሪያዊ ድርኺት ኣለዎ። መንግስቲ እንስሳን መንግስቲ ተኽልን ብመረጋገጺ’ዚ ዋራ’ዚ ዝፈድፈደ’ዩ። ኣምላኽ ንዅሉ ነገር፡ ብዘርኢ ዝብል ጽንሰ-ሓሳብ ብዝምሰል፡ ሕጊ ዕቑር ክእለት'ዩ ፈጢሩዎ። ጽሑፍ መጽሓፍ-ቅዱስ ከም ዝሕብሮ፡ እግዚኣብሄር ንዅሉ ነገር "ከከም ዓይነቱ ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ፣" (ዘፍ 1፡12) ጌሩ'ዩ ፈጢሩዎ። እቲ ፍረ ነገር፡ ኣብ ውሽጢ ኵሉ ነገር ገዛእ ርእሱ ክትክእን ካብቲ እንርእዮ ንላዕሊ ከፍሪ ዝኽእልን ሕቡእ ዕቑር ተኽእሎ ኣሎ።

ሓደ ነገር ግና ኣስተውዕል! ኣምላኽ ንሰብ ፈጢሩ ኣብ ገነት ምስ ኣቐመጦ፡ ንሰብ ውዱእ ፍርያት ኣይሃቦን። ወላ’ኳ ኣምላኽ ንሰብ መግቢ፡ ክዳውንቲ፡ መጽለሊ፡ መጓዓዝያን ካልኦት ባእታታት ምሾት የድልዮ ምዃኑ ይፈልጥ እንተነበረ፡ ግና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ብሻዓኣ ኣየምጻሉን። ኣምላኽ ንሰብ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ፦ “ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከኣ ምልእዋን ምለኽዋን” (ዘፍ 1፡28)። ነፍስወከፍ እዘን ትእዛዛት፥ ፈራዪ ክትከውን ዘኽእል ተኽእሎ፡ ከምኡውን ክትባዛሕ፡ ክትክእን ክትገዝእን ዘኽእል ድጕል ክእለት፡ ድሮ ኣብ ውሽጢ ሰብ ክበራበሩ፡ ክምጠዉን ክፍነዉን ድልዋት ኰይኖም ይጽበዩ ምህላዎም መሰረት ጌረን እተወሃባ'የን። ብተወሳኺ እዚ ትእዛዝ ፍርያማነት (ምልቃቕ ሕቡእ ህይወት)፡ ከምኡውን ምብዛሕ (ምርባሕ ሕቡእ ህይወት)፡ ኣብ ኣምላኽ ዘይኰነስ፡ እኳ ደኣ ኣብቶም ዘርኢ ዝውንኑ ሰባት ከም ዝምርኰስ የፍእመልና።

ኣምላኽ ዝሃበካ ዕላማ ዝጠልቦ ኵሉ ነገር ከተማልእ ክእለት ኣሎካ። ኣምላኽ ንትእዛዙ ምእዙዝ ኴንካ ነዚ ክቡር ዘርኢ ክትፍንዎ ስልጣን ሂቡካ ኣሎ። ምልቃቕ ድጕል ክእለትካ ኣብ ኣምላኽ ዘይኰነ፡ ኣባኻ'ዩ ዝምርኰስ።

ሓደ እዋን፡ ሄንሪ ፎርድ ከምዚ በለ፡ “እቲ ማሕርር ዓርከይ፡ እቲ ኣነ ጽቡቕ ከፍሪ ዝድርኸኒ'ዩ።” እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ሓንቲ ካብቶም ብሉጻት መሓዙትካ ኰይና፡ ሕቡእ ክእለታትካ ንጥቕሚ እቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለውን ንብሕታዊ ዕግበትካን ክትጽዕር ክትድርኸካ ተስፋ እገብር። ኣነ ኣብዘን ዝሓለፋ፡ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት፡ ኣብ ምርዳእ፡ ምብርባር፡ ምልቃቕን ምጕሕጓሕን ዕቑር ክእለተይን ክእለት ካልኦትን ገዛእ ርእሰይ ወፊየ'የ።

ክእለትን ሓላፍነትን

እቲ ድሕሬኻ ተነቢሩ ዝርከብ ታሪኽ'ዩ። እቲ ቅድሜኻ ተነቢሩ ዘሎ ከኣ መጻኢ'ዩ። እዚኣቶም ግና፡ ምስቲ ኣባኻ ተነቢሩ ዘሎ ምስ ዝወዳደሩ ዕንጭልቝት'ዮም። ሕሉፍካ ክትቕይር ኣይትኽእልን ትዀውን፡ መጻኢኻ'ውን ገና ኣይነበርካዮን ኣሎኻ። እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ግና ንህይወትካን ነቲ ኣባኻ ዝነብር ክእለትካን ዘሰስኑ ዕድላት ይምጥወካ’ዩ። ኣብ ልዕሊ ክእለትካ ሓላፍነት ክትወስድ ኣሎካ። እዚ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል፡ ወላ ሓደ ሰብ ክገብረልካ ኣይኽእልን’ዩ።

ብውሉድካ ከም ምውት ትነብር'ዶ ትህሉ፧ ዕላማ ምንባርካ ተበርዕኖ'ዶ ትህሉ፧ ኣብ ልዕሊ ኣጠቓቐማ ክእለትካ ተሓታቲ ክትኸውን ይግባእ። ስለቲ ዝመጽእ ወለዶ ኢልካ፡ እቲ ኣባኻ ዘሎ ዕቑር ክእለት፥ ከተበራብሮ፡ ክትለቖን ከተኻዕብቶን ወስን። ኣሰርካ ኣብ ሑጻ ታሪኽ ሃገርካ ግደፍ። ብኣድማዕነት ምእንቲ ክትመውት ብምልኣት ንበር። እቲ ህይወትካ ንመደረ ሞትካ ይጽሓፍ። ዕቑር ክእለትካ ከኣ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢልካ ስለ ኣገልግሎት ደቂ-ሰባት ኣወፍዮ። ሓደ ነገር ልቢ ኢልካ ዘክር! ካብ "ጽቡቕ እተዘርበ ጽቡቕ እተገብረ ኣዝዩ ይበልጽ።" እዩ'ሞ፡ ብዛዕባ ዕቑር ሕልምታትካ፡ ራእይካን ሓሳብካን ምዝራብ ጥራይ ፋይዳ የብሉን። ሃየ ሎሚ ብምልኣት ክትግብሮም ሓልን። እቲ ዛጊት ፈጺምካዮ ዘሎኻ፡ ምስቲ ክትገብሮ እትኽእል ምስ ዝነጻጸር ደቒቕ ሚኢታዊት ምዃኑ ተኣመን። ኪኖ’ቶም ኵትሞታትን (Patterns) ተሞኵሮታትን ህይወትካ፡ በቶም ኣብ ውሽጥኻ ክጋሃዱ ዝጽበዩ ዘለው ሕልምታት፡ ውጥናትን ኣእምሮኣዊ ስእልታትካን ተመሪሕካ መርሽ።

ዘሕዝን ፍጻመ ድጕል ተኽእሎ

እቲ ዘርኢ ምስ ዝመውት፡ እቲ ዱር ሓመድ ይለብስ። እዚ፡ ዘርኢ'ዩ ዱር ዝፈጥር፡ ሓንቲ ዘርኢ ዓብያ ተኽሊ ገረብ ትዀውን፡ ኣግራብ ድማ ዱር ይፈጥሩ ማለት'ዩ። ዘርኢ እንተ ሞይታ ግና፡ ኵሉ እዚ መስርሕ የለን፡ ማለት'ዩ።

ብመገዲ'ቲ መጉልሕ ድምጺ፡ ድሕሪ 10 ሰዓታት በረራ ክንዓልብ ምዃንና ምስ ተሓበረ፡ ካብቲ ዕረፍቲ ዘይነበሮ ድቃሰይ በርገግኩ። ብዓሚቍ ስምዒት ህንጥይና ሓሳባተይ ጠርኒፈ ንምዕላብ ተዳለኹ። እዚ እቲ ፈለማ መገሻይ ኣብ ደቡብ ኣመሪካዊት ሃገረ ብራዚል'ዩ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኣስታት ዓሰርተው ሽሕ መራሕትን ተራ ኣባላትን ክምድር ስለ እተዓደምኩ ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ተሰማዓኒ። ኣብዛ ጽብቕቲ፡ ምስቅልቕል ዝበለ ባህልታትን ዓሌታዊ ዋርሳታትን ኣብ እትውንን ሃገረ ኣብ ዝጸናሕክሉ ግዜ፡ ብዛዕባ ሓደነት ደቂ-ሰባት ኣስተምህሮ ረኸብኩ። ቍንጣሮ ፍልልያትና ገዲፍካ፡ ኵላትና ሓደ ምዃንና ኣረጋገጽኩ።

ኣብተን ዝጸናሕኩለን ሾብዓተ መዓልታት፡ እቲ ኣአንጋዳየይን ተርጓምየይን፡ ኣብታ ጽብቕቲ ከተማኦም ብራዚልያ ኣዛወረኒ። ድሕሪ ኣብቲ ብጽፈት እተሰርሐ ከተማኦምን ኣብቲ ህንጻታት ቤተ-መንግስቲን ምብጻሕ፡ ነቲ ምዕሩግ ቅርስታት እታ ውቅብቲ ከተማ ክንዕዘብ ዑደት ኣካየድና። ብድሕሪኡ ኣብቲ ኣዝየ ክበጽሖ ዝብህግ ዝነበርኩ ቦታ ኣተና። ንሱ ከኣ ሃገራዊ ቤተ-መዘከር ነበረ። ከም ሰኣላይን ኣፍቃር-ታሪኽን መጠን፡ ኣብ ቤተ-መዘክራት ምብጻሕ ኣመና'ዩ ባህ ዝብለኒ።

ስለዚ እዛ መዓልቲ ከም ወርትግ ኣብ ብራዚልያ'ውን፡ እዋን ሓጎሰይ ነበረት። ኣብ ልዕሊ'ቶም ነቶም ምልኵዓትን ኣገደስትን ስርሓተ-ስእልታት ዝሰርሑ ስነ-ጥበበኛታት ናእዳይ ወሰን ኣይነበሮን። ነዞም ዓበይቲ ታሪኻውያን ስራሓትን ብዋጋ ዘይትመኑ ምስክርነታት ሕሉፋትን ህሉዋትን ክብርታትን እታ ሃገር እናተመልከትኩ፡ እናጽናዕኩን እናድነቕኩን ከሎኹ፡ ከም እንደገና ሓደ ነገር ተሰወጠኒ፡ ለካስ ነፍሲ ወከፍ እቲ ቅብኣ፡ ቅርጽን መርኣያን ውጽኢት ድጕል ክእለት እቶም ስነ-ጥበባውያን'ዩ። ሽሕ’ኳ ዝበዝሑ ካብቶም ሰኣልቲ ምውታት እንተ ነበሩ፡ ስርሓቶም ግና ህያዋ'ዩ። ነፍስወከፍ ምርኢት ምስቶም ሰኣልቲ ዘይሞተ ዕቑር ክእለት ከም ዘሎ ዘረጋግጽ'ዩ። ኣብ ውሽጦም እተዓቑረ ትዕድልቲ ከግህድዎ ስለ ዝተብዑ ኢና፡ ኣነን ካልኦት ብዙሓትን ንድሰት፡ ንንእድን በቲ ፈጠራዊ ስርሓቶም እንድረኽን ዝነበርና።

ካብ ቀደም ዘበን ክሳዕ ሕጂ፡ ዓበይቲ ይዅኑ ንኣሽቱ ስርሓት ውልቀ-ሰባት፡ ከም እኒ፡ ቅብኣ፡ መጻሕፍቲ፡ ሙዚቃ፡ ግጥምታት፡ ድራማ፡ ንድፊ፡ ፈጠራታትን ምምዕባል ክልሰ-ሓሳባትን ንህይወት ደቂ ሰባት ጸልዮሞ'ዮም። እቶም ኣዝዩ ዓብዪ ክእለት ዘለዎም ሰባት ንመልክዕ ሕብረተ-ሰብና ቅርጺ ንምሓዝ ዝሓገዙ – እወ’ቶም ዝጸልዉናን ዝድርኹናን – ንዕቑር ዓቕሞም ብታህነ እተጠቐምሉ፡ እቶም ኵነታት ንመጻኢኦም በ'ስገዳድ ክድርኽ ዘየፍቀዱ'ዮም። ልክዕ ከም ካልኦት ኣብያተ-መዘክራት፡ እዛ ኣብ ብራዚል እትርከብ ቤተ-መዘከር፡ ቀጻሊ መዘከሪ ሓደ ህይወት ዝነበሮን ሞት ድማ ኣብ ልዕሊ ድጕል ክእለቱ ተጽዕኖ ክህልዎ ዘየፍቀደን ሰብ'ያ። እቲ ኣብ ተግባር ዝውዓለ ዕቑር ክእለት ውርሻ ዓለም’ዩ።

ሓደ ነገር እኣምን፡ ንሱ ከኣ ምድሪ ብገዛእ-ርእሳ ቤተ-መዘከር'ያ። ነፍሲ ወከፍና ምስቲ ክንፍጽሞ ዘሎና ዕማም ብሓደ ኢና ኣብ ዓለም ንመጽእ። ኣምላኽ፡ እቲ ዝስዕብ ወለዶ ክመሃረሉን ክድረኸሉን ዝኽእል ገለ ነገር ክንገድፍ ይመዘና። እቶም ነዞም ዕማማት ክንትግብረሎም ዘኽእሉና ዓቕምታት ኣባና ኣለዉ። እዚኦም ናውቲ ተፈጥሮኣዊ ትዕድልትታትና፡ ውህበታትናን ኣንቅዶታትናን'ዮም።

ኣብ ልዕሊ ክእለትና ክሳዕ ተሓታቲ ክንከውን ዘይወሰና፡ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣብ ቤተ-መዘከር ህይወትና ይኣቱ'ሞ፡ ኣብ ትርኢተ-ምድሪ ጓንጓ ጥራይ ክርእይ'ዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ንኽርአ እተሓዝአ ምርኢተ-ፍረ-ድጕለ-ክእለትና ድማ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክንበብ'ዩ፡ “ዘይተፈጸመ ዕማም! ዘይተፈነወ ድጕል ክእለት!”

ይቕጽል

ምንጪ፥ Releasing Your Potential: Exposing the Hidden You – Dr Myles Munroe

ጎተ-ሙግ

Back to the blog