ስቓይ'ታ ጎርዞ

Friday, April 21st, 2017

Eritrea Persecution <br/><br/> <p>The Eritrean regime is absolutely authoritarian and intolerant towards any form of association, dissent, and free expression. The situation in Eritrea is also contributing to the global refugee crisis.</p>

ምዕራፍ ሓደ

ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን፡ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እናበልኩ፡ ካብዚ ኣብ መቑሑ ተኣሲረዮ ዘለኹ ቦታ ኰይነ መንፈሳዊ ሰላምታይ ኣባኻትኩም ይብጻሕ እብል። ኣነን ብጾተይን እንትርፎ እቲ እምብዛ መሪር ናፍቖትኩም እንተ ዘይኮይኑ፡ ሳላ ጸጋ ኣምላኽን ጸሎትኩምን፡ ብተስፋ እናተሓጐስና፡ ብጸበባ እናተዓገስና፡ ብኡ ብመድሓኒና ተስፋ እናገበርና፡ ሰናይ ኣሎና። ብርግጽ ብስጋ ክትርእዮ 'ከሎኻ፡ ዘለናዮ ሃዋህው እምብዛ ምቹእ ከም ዘይኮነ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ብዙሕ ምትንታን ኣየድልየንን'ዩ፣ የግዳስ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ "በቲ ዝህበኒ ሓይሊ ንኹሉ እኽእሎ'የ፣" ዝበለ፡ ኣንን ብጾተይን ድማ ካብ መንፈሱን ሓይሉን እተላዕለ ንመከራንን ስቓይናን ንኽእሎ ኣሎና። እዚ ዘሎናዮ ቤት-ማእሰርቲ፡ ኣሽንካዮ'ዶ ንፈታዊኻስ ንጸላኢኻን ንእንስሳ እንተዀነ'ውን ኣይትምነየሉን፣ የግዳስ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣፋፈት ሞት እናኸደ "ብጐይታ ተሓጐሱ፣" ዝበለ፡ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሓጐስ እናረኣና፡ ኣብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ድማ እናማዕደና፡ ብእኡ ባህ እናበለና ብትዕግስቲ ንመከራናን ስቓይናን፡ ንሓልፎ ኣሎና።

ኣነ ገና ኣብ ንኡስ ዕድመይ'የ ንመድሓኒ ክስዕቦን ከፍቅሮን ዝጀመርኩ፡ ስለዚ ድማ'የ ዳርጋ ሙሉ ዕድመይ 'ተበልኩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘሕለፍክዎ። ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ዝመሃሮ ዝነበርኩ ምህሮ ኩሉ ክሳዕ'ዛ ዕለት እዚኣ ፈጺመ ኣይርስዖን'የ፡ መሰረት እምነትይ ድማ ኣብኡ ጀሚሩ ዝደልደለ ይመስለኒ። ብፍላይ ዝገርመኒ ሓንቲ እምብዛ ዝፈትዋ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት እንዝምራ መዝሙር ኔራ፡ “ስደት ወላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተ መጸ ከቶ ኣይፍለይን ካብ ፍቕሪ የሱስይ” ትብል'ያ ኔራ። እወ እዚ ሕጂ ኣነን ብጾተይ ዘሎናዮ ቦታ እምብዛ መሪርን ጸልማትን ይኹን'ምበር፡ ካብቲ እምብዛ ዘፍቅረና መድሓኒ ከቶ ኣይክፈልየናን'ዩ።

ካብ ንእስነትይ ጀሚረ ብሕክምና ተማሂረ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ በጺሐ ዶክተር ህጻናት ክኸውን ክቱር ባህግን ሕልምን ኢዩ ኔሩኒ፡ በቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ጸጋ ድማ ነዚ ዕላማ ኣብ ሸቱኡ ንምብጻሕ ኣብ ትምህርተይ ኣይሓመቕኩን፡ ዳርጋ ካብ ክፍለይ ቀዳመይቲ እናወጻኹ'የ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ወዲአዮ። ዓሰርተው-ሓደ ክፍሊ ወዲአ ኣብ ሳዋ ክኸይድ ግድነት'ዩ ኔሩ። ኣብቲ ኣብ ሳዋ ክኸይድ ዝዳለውሉ ዝነበርኩ እዋን፡ ምስ መሓዙተይን ካልኦት ኣሕዋት ኰይንና፡ ኣምላኽ ጸጋ ከብዝሓልና ኣብ ኩሉ ኩነታት ንዕኡ እሙናት ክንኸውን መንፈሱ ከፍስስሰልና ወትሩ ንጽሊ ነበረና። ኣብ ሳዋ ዝነበሩ ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ማእለያ ዘይብሉ መግደራን ስቓይን ይወርዶም ከምዝነበረ ንፈልጥ ስለ ዝነበርና፡ ንሕና ድማ በዚ ከምዚ ከይንስንብድ ንኣምላኽ ክንኣምን ንሓድሕድና ንጸናናዕን ንደጋገፍ ነበርና። ኣብቲ እዋን ምብጋስ፡ መፋነዊ ተባሂሉ ምስ ኩሎም ደቂ ክፍለይ ኣብ ሓደ ቦታ ግብጃ ጌርና ኔርና፡ ኣዚዩ ዘይርሳዕ ጽቡቕ እዋን ኔርና፡ ሓደ መስሓቅን ተዋዛይን ወዲ ክፍለይ፡ ብሽምይ እናጸወዐ፡ “ኣንቲ ቖልዓ እዚ ምንፍስናኺ ንበይንኺ ኣብ ልብኺ ግበርዮ፡ ብፍላይ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሃል ከይትወስዲ፡ ሓወይ ከምዚ ከማኺ ጴንጠ'ዩ፡ ኣደይ ኣንታ ቖልዓ ተጠንቀቕ ኣብ ኢድ'ዞም ገባብል ከይትወድቕ መጽሓፍ ቅዱስካ ኣብዚ ገዛ ይጽንሓልካ እናበለቶ፡ ኣይሰምዓን፡ እንሄልኪ ክሳዕ'ዛ እዋን እዚኣ ተኣሲሩ ኣሎ፡ በጃኺ'ዛ ሓውተይ፡ እዚኦም ኣርሜናታት ፈርሔ ኣምላኽ ዘይብሎም'ዮም እሞ፡ ኩሉ ኣብ ልብኺ ግበርዮ!” ኢሉ ዘረባ ሓልዮት ተዛረበኒ።

ኣደይን ሓውተይን ኩሉ ዘድልይኒ ነገር ክጥርንፋለይ ጀመራ፡ ምዕባየይ ሓውተይ ድማ ካብ ቦርሳይ እታ ዘቐመጥክዋ መጽሓፍ ቅዱስ ክተውጽኣ ረኣኽዋ። ስለምንታይ ኢለ ድማ ብቑጠዐ ክትመልሳ ነገርክዋ። ሓውተይ ስለ ጎይታ ክትብል ብዝሑ መከራን ስቓይን ዘሕለፈት ሰብ ስለ ዝንበረት፡ ንነድረይ እናተረድኣ ብህዱእ መንፈስ፡ “ህድእ'ሞ በሊ፡ ኣይትሕረቒ፡ ከምቲ ጐይታ ዝበሎ ገርህታት ከም ርግቢ ጐርሓት ከኣ ከም ተመን ክንኸውን ይግባኣና እንድዩ!” ኢላ፡ እቲ ንመጽሓፍ ቅዱስ ንምንባብ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሜላ ሓደ ብሓድ ነገረትኒ። ኣነን ንሳን ድማ ሙሉእ ለይቲ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ ብምዕራፍ እናቐደድና ክንፈልዮ ጀመርና፡ ዳርጋ ከይደቀስናውን ወገሐ፡ ኣነን ብጾተይን ድማ ከምቲ ልሙድ ንሳዋ ተበገስና።

ስድራይን ፈተውተይን ደሓን ኩኑ ኢለ፡ ኣብታ ዝተመደበትለይ ኣውቶቡስ ተሰቐልኩ፡ ንብዓተይ ካብ ኣዒንተይ ከም ማይ ይፈስስ ነበረ፡ ልበይ ድማ ብምድፍናቕ መሊኡ ክንኽነኽ ጀመርኩ። ምሳይ ኮፍ ዝበለት ከምዚ ከማይ እናተነኽነኸት፡ “ኣጆኺ እዛ ሓውተይ ደይ ንቑሩብ ግዜ ኢና እናበለት ከተደዓዕሰኒ ጀመረት።”

ጕዕዞ ንምጅምር ድማ መኪና ተበገሰት፡ ክሳዕ ዝተወሰነ ደቓይቕ ድማ እታ ተሳፊርናላ ዝነበርና መኪና ስቕታ ዓሰላ። እታ ምሳይ ዝተሰቕለት ጓል ተደፊኣ ፊቕ ኢላ ክትበኪ ጀመረት። ኣነ ድማ “ኣጆኪ'ባ ኢለ” ብወገነይ ከጸናንዖ ፈተንኩ፡ ግና ክትእበደለይ ኣይከኣለትን። ብውሽጠይ ድማ ኣምላኽ ክድግፋ ሰላሙ ክመልኣን ክጽልየላ ጀመርኩ። “መን ኢኺ'ሞ ሽምኪ'ዛ ሓውተይ” ኢለ ክላለያ ጀመርኩ። ብህድሃት ስማ ነገረትኒ፡ ካብ ዘለዋ ንብዓት ክገላግላ ኢለ ድማ፡ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘሕለፍናዮ ህይወት፡ ገዛውትና ከዕልላ ጀመርኩ። ንሳ'ውን ብወገና ብዛዕባ ገዛእ ርእሳ ከተዕልለኒ ጀመረት። ኣብ መንጐ ዕላላ ንብዓት ካብ ኣዒንታ ወረር ወረር ክብል ጀመረ። ኣነ ድማ ገለ ጸገም ከም ዘለዋ ኣይሰሓትክዋን። ርኣዪ'ዛ ሓውተይ፡ “ኣነ ኣብ ሜዳ ኣብ ሳሕል'የ ተወሊደ፡ ጓል ሓሙሽተ ወርሒ ምስ ኮንኩ ድማ ናጽነት ኮይኑ፡ ኣነን ካልኦት ሰለስተ ኣሕዋተይን ድማ ምስ ስድራይ ኣብ ኣስመራ መጺና። ዝነበረና ትጽቢትን ዝሓለፍናዮ ናብራን ግና ኩሉ ሰማይን ምድርን ኮይኑና። ኣቦይ ስንክልና ስለ ዝነበሮ ቐልጢፉ ተጣይሱ፡ መሸም ኩላትና ተሓጋጊዝና ናብራና ክንመርሕ ጀመርና፡ ግና ኣብ ኲናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣቦይ ተጋዳልይ ስለ ዝነበረ፡ ሓወይ ድማ ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ፡ ክልቲኣቶም ኣብ ኲናት ተሳቲፎም፣" ኢላ ዘረበኣ ከይወደኣት ከላ ፊቒ ኢላ ክትበኪ ጀመረት። ኣብ ጥቓና ዝነበሩ ተማሃሮ ድማ ኣጆኺ እናበሉ ብዓውታ ክእብድዋ ጀመሩ። ኣነ ድማ ኣጆኪ ኢለ ሑቑፍ ብምባል፡ ምስኣ ክንብዕን ክበክን ጀመርኩ።

“ኣቦይን ሓወይን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ወራር ተሰዊኦም'ዮም፡ ገዛና ድማ ሓዘን ወሪስዋ እናበለት፡ ዝርንዛሕ ክትነብዕ ጀመረት። እዚ ጥራይ ከይኣክል ድማ ናብራ ምስ ጸንከረና፡ ሓወይ ትምህርቲ ኣቛሪጹ ስራሕ ጀመረ፡ ብዙሕ ድማ ክሕግዘና ጀመረ። ሳዋ ስለ ዘይከደ ኩሉ ግዜ እናተሓብኣ'ዩ ዝሰርሕ ኔሩ። ሓደ ግዜ ግና ብርቱዕ ግፋ ነበረ'ሞ፡ ኣጋጣሚ ኣማስይ ኣቢሉ ምድሪ ደሓን'ዩ ዘሎ ኢሉ ንገዛ እናመጸ፡ መንቐሳቐሲ ኣርኣየና ዝብሉ ወተሃደራት ዓገትዎ። ገዛ ረሰዔዮ ኢሉ ከእምኖ'ኳ እንተ ፈተነ ኣይተቐበልዎን፡ ሒዞሞ ድማ ከዱ። እታ ቁሩብ ትንፋስ ክትዘርእ ዝጀመረት ገዛና፡ ዳግማይ ጸልማት ከጎልብባ ጀመረ። ኣደይ ትሕዞን ትገብሮን ጠፍኣ። ነቲ ሓላፊ ምምሕዳር ከይዳ ኩሉ እንተ ነገረቶ፡ ነዴኺ ማይ ውረድላ ኢሉ ኣቕበጻ። ኣደይ ብዘይ ልባ ደም ብዝሕን ሽኮርያን ኣጥራያ። ሓወይ ድሕሪ ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ኣብቲ ዝተመደቦ ቦታ ክኸይድ ከሎ፡ ሞሊቑ ኣብ ገዛና መጸ። ኩነታት ገዛና ምስ ረኣየ ግና ኣብኡ ከሎ ከይከደ ኮብለለ፡ ተሓቢኡ ድማ ክሰርሕ ጀመረ። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ግና ኣብ ገዛ መጽዮም ወሲዶም። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግና፡ ካብቲ ዝነብሮ ኣሃዱ ሞሊቑ ስግረ ዶብ ክኸይድ ተታሒዙ፡ እንሆ ክሳዕ'ዛ እዋን እዚኣ ኣብ ዊዓ ተኣሲሩ ኣሎ።” በለትኒ።

ታሪኻ ክትነግረኒ ከላ፡ ልበይ ብጓሂ መሊኡ፡ ኣንታ ኣምላኽ መዓስ ኮን ትኸውን ውርደትና ትውድኣ እናበልኩ እጽሊ ነበርኩ።

ብምቕጻል ድማ፡ “እቲ ሓደ ሓወይ ናብራ ኩሉ ስለ ዝመረሮ'ሞ፡ ከይወጻኻ ኣይሓልፈልካን'ዩ፡ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደረ፡ ነደይ፡ "ክተውጽእኒ ኣሎኪ!" እናበለ ክርብሻ ጀመረ። ብዙሕ ምስ ሃወኸና ድማ፡ ካብ ዘምጻና ኣምጺና ገንዘብ ኣሚጽናሉ፡ ብኡ ጌሩ ድማ ምስ ወዲ ሓትነይ ተታሓሒዞም ሱዳን ኣተዉ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን፡ ንሱን ወዲ ሓትነይን ንሊብያ ክንከይድ ኢና፡ ብኡ ኣቢልና'ውን ዓዲ ጥልያን ክንኣቱ ኢና፡ ስለዚ ካብ ዘምጻኹም ኣምጺኹም ገንዘብ ልኣኹልና፡ ኢሉ ኣዋጠረና፡ ወዲ ሓትነይ ኣብ ደገ ዝነበረ ንኽልቲኦም ሓጊዝዎም ብሰላም ኣብ ሊብያ ኣትዮም። ኣብ ዓዲ ጥልያን ክኸዱ ኣብ ዝተበገስሉ ግና ሓወይ ብሰላም ክኣቱ ከሎ፡ ወዲ ሓትነይ፡ ሓደ ወዳ ኣብ ባሓሪ ጥሒሉ ሞይቱ።” በለትኒ። ውሽጠይ ብሓዘን ተሰብረ፡ መንፈሰይ ድማ ጓሂ መልኣ። ሃንደበት ድማ ኣውቲስታ ዓሰርተ ደቒቕ ኣላትኩም ኩሉኹም እቶም ክትሸኑ እትደልዪ ውረዱ በለና።

ምዕራፍ ክልተ

እዋን ምስ ጸልመተ ኣብ ሳዋ ኣተና፡ ምስቲ ዝነበረና ድኻም ተሓዊሱ፡ ከመይ ኢላ ንግሆ ከም ዝኣኸለት ብፍጹም ኣይተረድኣንን። ንግሆ ወጋሕታ ፊስካ በብኣንፈቱ ክንፋሕ ምስ ጀመረ፡ ብዘይ ልብና በርተግ በርተግ ኢልና ተሳእና። ብወተሃደራዊ ትእዛዝ ተኣዚዝና ድማ ኣብቲ እተዳለወልና መአከቢ ቦታ ኸድና። እቲ ሓላፊ ኣብቲ መድረኽ ምስ ደየበ፡ ኩሉ ሰብ ጸጥታ ሰፈኖ፡ "ንስኻትኩም፡" በለ'ቲ ሓላፊ መዓስከር፡ “ንስኻትኩም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ተማሃሮ ጥራይ ዘይኰነ ወተሃደራት'ውን ኢኹም፡ ስለዚ ክልቲኡ ብዝግባእን ብስነ-ስርዓትን ዓሚምኩም ትሕዝዎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ትእዛዝ ከኽብር ብስነ-ስርዓት ክመላለስ ይግባእ። ከምኡ ድማ ሓደ ብጥብቂ ከተሓሳስቦ ዝደሊ ነገር ኣሎ፡ እዚ መዓስከር'ምበር ቤተ-ክርስትያን፡ ወይ መስጊድ ኣይኮነን፡ ብፍላይ ብዙሓት ተማሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ከም ትመጹ ንፈልጥ ኢና፡ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ ነቲ ዝተመደበሉ ሓላፊ ከረክብ ብጥብቂ ነተሓሳስብ፡ ኣነስ ኣይፋለይን ደሓን ተሓቢኤ ክንብብ'የ፡ ወይ ክሰብኽ'የ፡ ዝበለ ሰብ ግና፡ ከንንፈፍዎ ምዃንና ክስሕት የብሉን።” ብምባል ብነድርን ብዘፍርሕ ድምጽን ተዛረበና። ብልበይ ክፈርሕ ጀመርኩ፡ ግና ኣብ ውሽጠይ፡ “ትብዒ፡ ጽንዒ!” ዝብል ድምጺ ከቃልሕ ጀመረ'ሞ፡ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ድምጺ፡ ካብቲ ቃላት'ቲ ሓላፊ እምብዛ በርቲዑ፡ ፈኸርኡን ነድሩን ክርስዕ ገበረኒ።

ሳዋ ካብ እንኣቱ ድሕሪ ሰሙን ኣቢሉ፡ መሓዛይ ኣባይ ገጻ እናጐየየት፡ “ሰሚዒኪ'ዶ፧ ሰሚዒኪ'ዶ፧” ብምባል ትልህልህ ነበረት። ኣነ ብምርባሽ፡ "እንታይ ተረኺቡ፧" ብምባል ክትነግረኒ ረበጽክዋ። “ኣይ ኣብ እንዳ ኣወዳት ገዛ ገዛ ኣትዮም እንድዮም ፈቲሾም!” በለትኒ፡ ኣነ'ውን፡ "እንታይ ፈቲሾም፧" በልክዋ፡ “መጽሓፍ ቅዱስ” በለት፡ "እሞ'ኸ" በልኩዋ፡ “በቃ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ኣኪቦሞ፡ ገሌኦም ድማ ብፍቓዶም ኣረኪቦም።” በለትኒ፡ "ደሓን ደይ'ቲ ቃል ክርስቶስ ኣብ ልብና'ዩ ዘሎ፡" ኢለ ከተሃዳድሃ ፈተንኩ። ንሳ ድማ እናነብዐት፡ “ኣንቲ ኣኪቦም 'ተቐምጥዎ እኰ ጽቡቕ'ዩ፡ ከቃጽልዎ ኣብ ክሻ ኣኪቦም እኰ'ዮም ወሲዶም፧ መጽሓፍ ቅዱስሲ ይቃጸል፧” እናበለት ብሓርቖትን ነድርን ተዛረብትኒ። ኣነ ብውሽጠይ ምንም'ኳ እንተ ተሰማዓኒ ግና ንመሓዛይ፡ "ደሓን ኣጆኺ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክርስቶስ ግና ፈትሾም ኣውጺኦም ከንድድዎ ኣይክእልኑ'ዮም፡" ኢለ፡ በቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ጸጋ ኣጸናናዕክዋ። መሓዛይ እንዳ ኣዋልድ ክፍትሹ'ዮም፡ ይበሃል ኣሎ'ሞ፡ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ገለ ንሕብኣዮ በለትኒ። ኣነ ድማ ሓውተይ ከመይ ጌራ ንመጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ ብምዕራፍ ቀዲዳ ከም ዘቐመጠትለይን ከመይ ኢልና ብጥበብ ክንጥቀመሉ ከም ዝግብኣና ከም ዝነገረትኒን ንመሓዛይ ሓበርክዋ። ድሕሪ ወርሒ ድማ ኩሉ'ቲ መጽሓፍ ቅዱስና ኣኪቦም ኣቃጸልዎ፡ ግና በቲ ኣምላኽ ጥበብ ዝሃበና ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ካብን ኣብን እናመሓላልፍና ምንባብና ኣየቛረጽናን።

ሓደ መዓልቲ መሓዛይ ኣዒንታ ብንብዓት ክወጽእ ደልዩ፡ በርበረ መሲላ መጸትኒ፡ “እዛ ሓውተይ መዓረይ ደሓን ዲኺ፧" ኢለ ምስ ሓተትክዋ፡ ብፊቕታ ክትምልሰለይ ኣይከኣለትን። ማይ ንገጻ ሂበ፡ ጥሕኒ በጽቢጸ ምስ ኣስትኽዋን ቁሩብ ህድእ ምስ በለትን፡ ሓደ መማህርትና ከም ዝዓረፈ ነገረትኒ፡ ነዛ ገዛ ብኣውያት ጨደድክዋ። ቐልጢፋ ብኽልተ ኢዳ ኣፈይ ሓተመትኒ። ዝርንዛሕ እናነባዕኩ ድማ ምኽንያት መሞይትኡ ሓተትክዋ። ንሳ ድማ፡ "ኣጋጣሚ ኣብ መስርዕ ደንጒዩ፡ ደሓር እቲ ሓላፊ ኣብቲ ጸሓይ ኣሲሩ ምስ ቀጽዖ፡ ልቡ ጠሊማቶ ርእሱ ስሒቱ፡ ኣብ ሕክምና ተቐላጢፎም እንተ ወሰድዎ'ውን ድሮ ሞይቱ ጸኒሑ።” ምስ በለትኒ፡ ብምረት ዝገብሮን ዝሕዞን ጠፊኢኒ፡ ምኽንያቱ ብተመሳሳሊ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ፡ ሓደ ተማሃራይ ኣብ መንጎ መስርዕ ወዲቑ ሞይቱ ነበረ። ውሽጠይ ብሓዘን መሊኡ መንፈሰይ እምብዛ ተሰብረ፡ ከመይሲ እቲ ዝሞተ መማህርተይ ወዲ ገዛውተይ ስለ ዝነበረ፡ ህይወት ታሪኹ ድማ ጽቡቕ ጌረ ስለ ዝፈልጥ'የ። ነዲኡ ሓደ'ዩ፡ ኣብኡ ገና ቆልዓ 'ከሎ'ዩ ሞይቱ፡ ኣዲኡ ርእሲ እናቖነንት'ያ ኣዕብያቶ። ኣዲኡ እንተ ሰሚዓ ሰብ ከም ዘይትኸውን እፈልጥ'የ። እምብዛ ኸበደኒ፡ ኣንታ ኣምላኽ ሰብ ምስ ስድርኡ ኣብ ገዝኡ ማሚቑ ይመሃር'ምበር፡ ኣብ በረኻን ጫካን'ዶ ከም ወተሃደር ኤርትራ ብጭካነ እናተታሕዘ ይመሃር ኢለ ኣጉረምረምኩ።

ድሮ ቐዳማይ መፋርቕ ትምህርቲ ወዲእና ነበርና። ኣነ ድማ ኣምላኽ ሓጊዙኒ ብምሉእ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ዓውዲ ትምህርቲ ብልዕሊ 95 ነጥቢ ብምምጻእ ዛዘምክዎ። ሓደ ግዜ ምስ መሓዙተይ እናዕለልና ከሎና፡ ስመይ ብዓውታ ክጽዋዕ 'ከሎ ሰማዕኩ፡ እተን ምሳይ ዝነበራ ክሳዕ ዝስንብዳ ድማ፡ እቲ ሓላፊና ንዒ'ስኪ ኢሉ ጸውዓኒ፡ ጽባሕ ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ገዛይ ትመጽኒ በለኒ። መሸም ጸሓይ ሰዓት ሓደ ክንዲ ምንታይ መራርን ክፍእትን ምዃና ብሳዋ ዝሓለፈ ጥራይ'ዩ ዝፈልጣ። "እንታይ ደሊኻኒ፡ ብደሓንካ ዲኻ፧" ዝብል ሕቶ ክሓትት ኣይፍቀድን'ዩ፡ ርእሰይ እናነቕነቕኩ ድማ፡ ብፍርሒ ተዋሒጠ "ሕራይ፡" በልክዋ። ዕላል ሓዲገ'ውን ኣብ መጽናዕተይ ከድኩ፡ ከጽንዕ ግና ኣይኸኣልኩን፥ "ስለ ምንታይ ኣብ ቤት-ጽሕፈቱ ጸዊዑኒ፧" "መንፈሳዊት ምዃነይ'ዶ ፈሊጡ ይኸውን፧” "ካባይ እንታይ'ዩ ደሊዩ፧" ብዝብላ ኣዋጠርቲ ሕቶታት ኣእምሮይ ተመልአ። ከምቲ ዝኣዘዘኒ ድማ፡ ብፍርሒ ተዋሒጠ እናንበድበድኩ፡ ኣብቲ ቖጸራ ሰዓት ኣብ ቤት-ጽሕፈቱ ከድኩ።

ምዕራፍ ሰለስተ

ኣብቲ ኣፍደገ ምስ በጻሕኩ፡ ሓደ ግርድዕ ዝበለ ድምጹ፡ “ሽኮርኒና እንታይ ክንእዘዝ፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “እገለ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ክመጽእ ጸዊዒኒ ኔሩ፣" በልክዎ። እቲ መንእሰይ፡ “እህ፡ እወ፡ እወ፡ ንዕናይ፡" ኢሉ መሪሑኒ ኸደ፡ ኣብቲ ገዛ'ቲ ሓላፊ ድማ ኣእተወኒ። ብልበይ ድማ እንታይ ድኣ እዚ ገዛ'ምበር ቤት ጽሕፈት ዘይመስል በልኩ። ኣዝማሪኖ፡ “እንታይ ድኣ ተዓኒድኪ ኮፍ'ባ በሊ፣" ኢሉ፡ ካብ ዝኣተኽዎ ሓሳብ ኣውጽኣኒ። ኣብቲ ዝነበረ ሓውሲ ሶፋ ዝመስል መቐመጢ ድማ ኮፍ በልኩ። “እሞ እንታይ ኢኺ ትበልዒ፡ ወይ ትሰቲ፧ ኩሉ ኣሎና፣" በለኒ። ኣነ ድማ ርእሰይ እናነቕነቕኩ፡ “ኣየ ደሓን በሊዐ'የ፣" በልክዎ። “ኣይፋል፡ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን፡ ዘሰክፍ የብልክን ገለ ክትውስዲ ኣሎኪ፣" ብምባል፡ ብዓውታ ስም ሓንቲ ጓል ጸውዐ፡ ተቐላጢፋ ድማ፡ “እሂ ኮሌኔል እንታይ ክእዘዝ፧” በለቶ። ነታ ጓል ምስ ረኣኽዋ ልበይ ክትጠልመኒ ደለየት፡ ኣይንታሕቲ ንላዕሊ ኮንኩ። ልበይ ድማ ፍርሒ ክወሮ ከሎ ተፈለጠኒ። ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተላሊና ኔራና፡ በበይንና ክፍሊ ንኹን'ምበር፡ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ንረአአ ኢና። ዘመድ ሓንቲ ዝፈልጣ መሓዛይ'ያ። እታ ዘመዳ ብዛዕባኣ ዘዕለለትኒ ዕላል ክኣምኖ ብዙሕ ተጸጊመ ኔረ፡ ሕጂ ግና ሓቂ ምኻኑ ኣይሰሓትክዎን።

እዛ እቲ ሓላፊ ከተሳስየኒ ዝጸውዓ ጓል፡ እምብዛ መልከዐኛ ካብ ምዃና ዝተላዕለ በሃጊኣ ብዙሕ'ዩ። እቶም ሓለፍቲ መዓስከርን፡ ገለ ገለ ተማሃሮን እዉን ብዙሕ'ዮም ዘሸግርዋ። ኣብ ትምህርቲ ዝነበራ ተገዳስነት ዓቢ'ዩ፡ ካብ ርኹባት ስድራ ስለ ዝኾነት ድማ፡ ዘድልየ መሳለጢ ንትምህርታ ዝሕግዝ ከይሰኣነት'ያ ዓቢያ። ኣብ ሳዋ ምስ መጸት እቶም ሓለፍቲ መዓስከራት ከም ዑፍ ክሃድንዋ ጀመሩ፡ እንሆ ድማ ሕጂ ኣብቲ ዝተጸዋዕኩሉ ገዛ ከተሳስን ምግቢ ክትቅርብን ብዓይነይ ገጢማትኒ፡ ብልበይ ናታ ዕጫ ከይበጽሓኒ ክምህለል ጀመርኩ። እቲ ሓላፊ ሰላም ክንብሃሃል ምስ ረኣየና ገሪምዎ፡ “ትፋለጣ ዲኺን፧ ኦ ጽቡቕ ኣጋጣሚ'ዩ፣" በለኒ። “ምህሮ'ሞ ከመይ ኣሎ፡" ኢሉ ሓተተኒ፡ ብህዱእ ድምጺ፡ "ደሓን'ዩ፡" በልክዋ። እቲ ሓላፊ፡ "ቡን ትሰቲ ዲኺ፧” በለኒ። “ኣይፋል ኣይሰትን'የ፣" በልክዎ። “እዋእ ነዴኺ ቡን ኣይተፍልሕላን ዲኺ፣" በለኒ። “ኣይ የፍላሓላ'ምበር፣" በልክዎ። “እሞ ንዓና'ውን ከመይ ዝበለት ቡን ከተስትይና ኢኺ፡ ማለት'ዩ፡" ኢሉ፡ ካሕካሕ እናበለ ሰሓቐ። "ዎ ኣምላኸይ ኣብ ኢዲ እዞም ኣርመኔታት ኣይተውድቐኒ!" ኢለ ጸለኹ። “እንታይ ድኣ ዝን ኢልኪ፡ ንምዃኑ ንምንታይ ከም ዝጸዋዕኩኺ ፈሊጥኪ ዲኺ፧” በለኒ። “ኣይፋለይን፡ ኣይፈለጥኩን፣" በልኩዎ። “ንስኺ ካብቶም ተስፋ ዘለዎም ተመሃሮ ምዃንኪ ፈሊጠ ኣለኹ፡ ስለዚ ከተባብዓኪ ግቡአይ ስለ ዝኾነ'የ ጸዊዔኪ፡ ደሓር ከኣ ክቱር ወልፊ ቡን ስለ ዘሎኒ፡ ሓንሳብ ሓንሳብ መጺኺ ቡን ከተፍልሕለይ ክሓተኪ'የ ጸዊዔኪ፣" በለኒ። ልበይ ሰተት ኢላ ከይትወጽእ ፈራሕኩ። ከም ደሊላ መፈንጥራ የዳልወለይ ከም ዘሎ ድማ ኣይሰሓትክዎን። “ኣነ ድኣ'ሞ…" ኢለ ዘረባይ ከይወዳእኩ፡ ”ደሓን፡ ደሓን፡ ሕጂ ኪዲ'ሞ፡ ጽባሕ ድሕሪ ትምህርቲ ምጽኒ፡" በለኒ። ኣነ ቁሩብ ትብዓት ወሲኸ፡ "ጽባሕ ደኣ'ሞ ከጽንዕ'የ፡ ምኽንያቱ ድሕሪ ጽባሕ ፈተና ኣሎኒ፡" በልክዋ። "ኣንቲ ቖልዓ ዝብለኪ እንዶ ግበሪ፡ ጽባሕ ጥራይ ምጺ!" ኢሉ፡ ካብ ዘለዎ ተሲኡ በይነይ ሓዲጉኒ ንግዳም ወጸ። ንብዓተይ ክቆጻጸሮ ኣይከኣልኩን፡ ካብ ክልተ ኣዒንተይ ወረር ወረር ክብል ጀመረ።

መሓዛይ ኣዒንተይ በርበር መሲሉ ምስ ረኣየትኒ ሰንቢዳ፡ “ኣንቲ እንታይ ድዩ ኢሉኪ፧ መንፈሳዊት ምዃንኪ ፈሊጡኪ ዲዩ፧” ኢላ፡ ብሕቶ ኣዋጠረትኒ። “ኣንቲ ቡን እንዲዩ መጺኺ ኣፍልሕለይ ኢሉኒ፡ ነታ ዘመድኪ ድማ ኣብኡ ርኤያ፣" ኢለ ዘረባይ ከይወዳእኩ ከለኹ፡ ዓው ኢላ “ብሽም የሱስ፣" በለት። “መሓዛይ፡ ደሓን ኣጆኪ፡ ክንጽሊ ኢና፡ ኣምላኽ ድማ ትብዓት ክህበኪ'ዩ።" ኢላ፡ እታ ዘመዳ ከመይ ጌሮም ብሓይሊ ኣብ መጻወዲያኦም ኣእትዮም መርወዪ ስሚዒቶም ከም ዝገበርዎ ነገረትኒ። “እሞ ደኣ ጽባሕ መጺኺ ቡን ኣፍልሕለይ እንዲዩ ኢሉኒ፣" በልክዋ እናበኸኹ። መሓዛይ እንታይ ከም ትምልሰለይ ጨነቓ፡ “በቃ ከይትኸዲ እቲ ዝወረደ ክወርድ'ዩ፡ ኣምላኽ ድማ ልዕሊ ዓቕምና ኣይፍትነና'ዩ፡ ንኹሉ ድማ መዋጽኦ ከዳልወልና'ዩ፣" ኢላ ንልበይ ገጥ ኣበለቶ። ከም ልማዳ ድማ እታ ዝበለኒ ቆጸራ ሰዓት ኣኸለት፡ ኣብቲ ቖጸራ ሰዓት እንተ ዘይከድኩ፡ ዝወርደኒ እንታይ ምዃኑ ኣይሰሓትክዎን፡ ግና ከም ሙሴ ስለ ክርስቶስ መከራ ተቐቢለ ቅድስናይ ክሕሉ ሓለንኩ። ንግሆ ኣብ መስርዕ ከለኹ ብዓውታ ድምጸይ ተጸውዐ። እናፈራሕኩ ድማ ኣብቲ ዝጸውዓኒ ሓላፊና ከድኩ። “ኣቲ እንታይ ኮይንኪ ኢኺ ትማሊ ንኮለኔል ቖጸራ ጠሊምክዮ፧ በሊ ሕለፊ!" በለኒ፡ "ኣበይ፧" በልክዋ፡ "ፈተና ኣሎኒ'ኮ!" በልክዎ። "ኪዲ'ኮየ ዝብለኪ፡ ካብ ሕጂ ጀሚርኪ ክሳዕ ፋዱስ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብዚ ኮፍ በሊ፡" ኢሉ፡ ኣብቲ ሰባት ዝቕጽዕሉ ጎልግል ጸሓይ ክኸውን ነገረኒ። ክሳዕ ርእሰይ ተንጸራርወኒ ድማ ጸሓይ ሃረመትኒ፡ ሰዓት 12 ፈረቓን ምስ ኮነ እቲ ዝቐጽዓኒ ሓላፊ መጺኡ፡ 'ተላይ "ተንሲኢ!" ኢሉ፡ ኣብ ገዛ እንዳ ሓላፊ ወሰድኒ። ኣብ መገዲ ኣብቲ ገዛ እናወሰደኒ ከሎ፡ "ኣንቲ ውሸሎ ኮሎኔል ቡን ኣፍልሕለይ፧ ኢሉኪ፡ እንታይ ዓይነት ሓለፋታት ከም ዝግበረልኪ ረሲዒክዮ ዲኺ፧" በለኒ። ኣብቲ እንዳ ሓላፊ ኣእትዩ ድማ፡ ተመሊሱ ኣብቲ ዝመጾ ተዓዝረ። ኮሌኔል ድማ ገጹ እስር ኣቢሉ፡ “እንታይ ኰይንኪ ትማሊ ዘይመጻኺ፧” በለኒ፡ "ፈተና ስለ ዝንበረኒ ከጽንዕ፣" በልክዎ። “እሞ ፈተና ጌርኪ'ዶ፧” በለኒ፡ እናሓጨጨ። እናነባዕኩ፡ “ኣይገበርኩን ተቐጺዔ።” በልክዎ። “ፈተና ጥራይ ኣይኮነነ፡ ትእዛዝ እንተ ዘየኽቢርኪ፡ ካብዚ ቤት ትምህርቲ'ውን ምስጓግ ኣሎ፣" በለኒ። “ብዝኾነ ጽባሕ ሰዓት ሓደ ምጽኒ፡ ሕጂ ኺዲ ኢሉ፣" ኣፋነወኒ። ኣንታ ኣምላኽ ጽባሕ ሕጂ ኸኣ ጽባሕ ኢለ፡ እናነባዕኩ ኣብ ገዛይ ኣምራሕኩ።

ምዕራፍ ኣርባዕተ

ብዛዕባ ምስ እቲ ሓላፊ ዘሎኒ ቖጸራ እናሓሰብኩ፡ ኣንጊሄ ኣብ ክፍለይ ከድኩ፡ መመህረይ ድማ ንዒ እስኪ ኢሉ ጸውዓኒ። “እዋእ እንታይ ደኣ ዀንኪ፡ ትማሊ ፈተና ዘይገበርኪ፧ ደሓን'ዶ ኣይኮንክን ኢኺ፧” በለኒ። ኣነ ድማ ስቕ ኢለ ክነብዕ ጀመርኩ። “ኣጆኪ ኣይትንብዒ፡ ናፊቕኪ ዲኺ በለኒ።” መሊሱ ድማ፡ "ደሓን'ዶ ኣይኮንክን ኢኺ፧" ኢሉ ደገመለይ። እቲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ነገርክዎ። እናረኣኽዎ'ውን ገጹ ትኪ መሰለ፡ ብጓሂ ኣዕሚቑ ኣስተንፊሱ ድማ፡ “ዓኽ በቃ ብኣሓትናን ብዕድልናን ይጻወቱ ኣለዉ!” እናበለ እምብዛ ኣማረረ። የማንኑን ጸጋሙን ቁሊሕ ቁሊሕ እናበለ ድማ፡ "ኣርመኔታት፡ መዓስ ከትማሃሩን ክንምህርን ኣብ'ዚ ኣምጼኦምና፣" በለ። "በሊ ደሓን ኣጆኺ ኣምላኽ ይሓግዝኪ፡ ወላ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክፈትነኪ'የ፡ ደሓን ኣጆኪ ኣይትንብዒ፡ ጸላኢኺ ይንባዕ።" እናበለ ኣጸናንዓኒ።

ክሳዕ ሰዓት ምፍዳስና ዝኣክል፡ ኣእምሮይ ኣብቲ ሓላፊ ክኸይድ'ዶ ኣይፋል፧ ብዝብል ሕቶ ተዋጠረ። ምሳሐይ በሊዐ ጸሎተይ ኣብ መድሕነይ ኣዕሪገ ድማ፡ ኣብቲ ቦታ ቖጸራ ኸድኩ። ገዛ'ቲ ሓላፊ ተኸፊቱ ስለ ዝጸንሓኒ፡ ሰላም ከመይ ዊዒልኩም እናበልኩ፡ ኣብ ኣፍደገ'ቲ ማዕጾ ቀረብኩ፡ እታ ብቐዳማይ ኣብቲ ገዛ ዝረኸብክዋ ጓል ድማ፡ ስመይ እናጸወዐት፡ "ከመይ ዊዒልኪ ደሓን'ዶ፧" ኢላ ኮፍ ክብል ሓበረትኒ። ኣነ ድማ፡ "ኮለኔል ቆጺሮምኒ ኔሮም፡ የለዉን ድዩም፧” በልክዋ። “እወ፡ 'ክትጽበይኒ ሓብርያ፡' ኢሉኒ ወጺኡ ኣሎ፡ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ይምለስ ይኸውን፣" በለትኒ። ንዓይ ፍርቂ ሰዓት ፍርቂ ዘመን ኮይኑ ተሰመዓኒ። “እሞ እንታይ ከምጻልኪ ዝብላዕ ዝስተ፧ እዚ ገዛ እንዳ ኮለኔል ኩሉ'ዩ ዘለዎ፣" ኢላ ፍሽኽ እናበለት ሓተተኒ። “ኣይ ተመሲሐ'የ ደሓን፣" በልክዋ። ምሳይ ድማ ኮፍ በለት፡ ንቑሩብ ደቓይቕ'ውን እታ ቤት ጸጥታ ሰፈና። ካብኡ ክተዕልለኒ ኣፋ ከፈተት። ኣነ ድማ፡ ከም ዝፈልጥ ስም ጠቒሰ ዘመዳ መሓዛይ ከም ዝኾነት ሓበርክዋ። ርእሳ ኣድንን ኣቢላ፡ “እምብኣር ትፈልጥያ ኢኺ፧ እሞ ኩሉ ነጊራትኪ ትኸውን'ምበር፧” እናበለት፡ ካብ ኣዒንታ ንብዓት ወረር ወረር ክብል ጀመረ። ኣነ ድማ ምስኣ ነባዕኩ፡ “ኣጆኪ ኣምላኽ ኣሎ፡ ንዕኡ ምእማን'ዩ ዘድልየና፡" ኢለ ከጸናንዓ ፈተንኩ። “እዚ ዝጸውዓኪ ኮሎኔል፡ ዓርኪ'ዚ ንዓይ ዓርኩ ጌሩኒ ዘሎ ሰብኣይ'ዩ። ዘሕለፍክዎ ጭንቕን መከራን ክነገረኪ ኣይኽእልን'የ። ውራይ ትምህርተይ ክንዲ ዝገበር፡ እንሆ መፍሊሒት ቡኖም ኮይነ፡ ዘርሞ ዘርሞ ተሪፈ፡ ስለዚ ንዓኺ ዝመኽረኪ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ኢድ እዚኦም ኣረመኔታት ከይትወድቂ ተጠንቀቒ! ወላ ጥፍኢ!” በለትኒ። ክሳዕ ክንደይ ተመሪራ ከም ዘላ ኣይሰሓትክዋን፡ ብውሽጠይ ድማ፡ "ዝኸፈለ መስዋእትነት የኽፍለኒ'ምበር፡ ኣብ ኢድ እዚኦም ኣይወድቕን'የ፡" ኢለ ወሰንኩ።

ዕላልና ከይወድኣና፡ እቲ ዝቖጸረኒ ኮሎኔል መጸ። "ደሓን'ዶ ኦ'ምበር ሎሚሲ ቡን ከተፍልሕልና መጺኺ፡ ሃበሮም፡" በለኒ። ኣብ ህይወተይ ከምኡ ዓይነት ትብዓት ተሰሚዑኒ ኣይፈልጥን'ዩ። "ኮለኔል ኣነ ቖጸራ ከኽብር ስለ ዝቖጸርኩምኒ'ምበር፡ ቡን ከፍልሓልኩም ኣይመጻኹን፡ ደሓር ከኣ ስድራይ ኣብዚ ክሰዱኒ ከለዉ ክመሃር'ምበር፡ ቡን ከፍልሕ ኢሎም ኣይለኣኹንን፡" በልክዎ። ኮለኔል ብቕጽበት ንነብሪ ክልወጥ ረኣኽዎ። “ኣንቲ ክብረት ኣይትፈትውን ኢኺ መስለኒ፧ ሕጂስ ከኣ ክንድ'ዚ ድፍረት፧ እዋእ ብምህሮ ንፍዕቲ ምዃንኪ ፈሊጥና ክንድግፈኪ ተበልናሲ፡ ክንድ'ዚ ሸብዳዕዳዕ፡ በሊ ውጺ ኪዲለይ!" ኢሉ ሰጎገኒ። ብሰንኪ'ዚ ሰሙን ዝኣክል ከቢድ ማሕሰይቲ ዘለዎ መቕጻዕቲ ተቐጻዕኩ። ሰሙን መመላእታ ኣብ ጸሓይ ቀርቃዕ ምባል፡ ናተይ ኢለ ተተሓሓዝክዎ። እተን ዝነበራ ሾብዓተ መዓልቲ፡ ሾብዓተ ዓመት ኮይነን ተሰመዓኒ። ዝነበረ ኩነታት ድማ እምብዛ ከቢድ ስለ ዝነበረ፡ ገዛይ ዝኸደሉ እዋን ናፈቕኩ።

ብዙሓት ኣዋልድን ኣወዳትን ካብ ክፍልና ክበኹሩ ጀመሩ። እቲ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ንሱዳን ክኸዱ ከለዉ፡ ገለ ድማ ስግረ ዶብ ክኸዱ ተታሒዞም ስለ ዝተኣስሩ'ዩ። መቸመ፡ "ግዜን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ።" ከም ዝበሃል፡ ግዜ ማትሪክ ኣኸለ፡ በቲ ዝወረድኒ ዝነበረ መቕጻዕቲ፡ ኣብ እዋን መጽናዕቲ ብዙሕ ሃስያ'ኳ እንተ ኣውረደለይ፡ ግና ኣምላኽ ረዲኡኒ ጽቡቕ ምድላው ገበርኩ። እዋን ፈተናታት ተወዲኡ ድማ፡ ውራይ ምጥርናፍ ክንገብር ጀመርና።

ሓደ ምሸት ምስ መሓዛያን ካልኦት ሰለስተ ኣመንትን ኮፍ ኢልና፡ መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንዕን ቀስ ኢልና ንጽሊን ነበርና፡ ኣዚዩ ግሩም መንፈስ ስለ ዝነበረ፡ ኩሉ ዝሓለፍናዮ ሓጎጽጎጽ ከመይ ኣምላኽ ከም ዝረድኣና ብምስትውዓል፡ ንኣምላኽ ከነመስግን ጀመርና። ኣብዚ ከምዚ ህሞት ከሎና፡ ሃንደበት፡ "ኣብ ዘለኽንኦ ደው በላ!" ዝብል ወተሃደራዊ ትእዛዝ ኣብ ኣእዛና ዱብ በለ። ኣብ የማንን ጸጋምን ቁሊሕ ቁሊሕ ክንብል ጀመርና፡ ሰለስተ ወተሃደራት'ውን ኣብ ቅድሜና ከም ዓንዲ ተገተሩ።

ምዕራፍ ሓሙሽተ

ቁሩብ ደቓይቕ ኣብቲ ዝነበረ ሃዋህው ጸጥታ ሰፈነ፡ ሓቂ ዘረባ ውሽጥና ድማ ቁሩብ ፍርሒ መለኦ። ሓደ ካብቶም ወተሃደራት፡ “ኣንትን ደቂ ሰበይቲ ምሸት ምድሪ ኣብዚ እንታይ ትገብራ ኣለኽን፧ ኣብሩኻ!” በለና። “ኣብ ኢደን ዘሎ እንታይ'ዩ፧” ወሰኸ'ቲ ካልኣይ ወተሃደር። እቲ ብነድሪ ዝዛረበና ዝነበረ ወተሃደር፡ በታ ሒዝዋ ዝነበረ በትሪ ሕቖይ ደርዓኒ፡ ብዓውታ ድማ፡ “ኣብዚ እንታይ ትገብራ ኣሎኽን፧" ኢሉ ኣዋጠረና። ኣነ ድማ ከይተፈለጠኒ “ክንጽሊ፣" በልክዎ። ገጹ ብሓንሳብ በርበር መሰለ፡ “ክንጽሊ! ተረዲኡኒ፡ ጴንጠ! ኣንቱም ሸይጥቲ ሃገር! ልኡኻት ሲኣይኤ!” እናበለ ኣጓጠጠልና። ነቲ ብጻዩ ድማ ክፍትሸና ነገሮ። ካብ ጸጒሪ ርእስና ክሳብ ጽፍሪ እግርና ድማ ፈተሸና፡ ካብታ ዝነበረትኒ ንእሽቶይ ቦርሳ እቲ በበምዕራፍ ቀዲደ ዘቐመጥክዎ መጽሓፍ ቅዱስ ረኸቦ። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት'ውን ሒዝሞና ኸዱ'ሞ፡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣጽንሑና።

ምሉእ ለይቲ ክንጽሊ ሓደርና፡ ኣምላኽ ስለ መከራናን ስቓይናን ዝኸውን ጸጋ ከብዝሓልና እናነባዕና ንልምን ነበርና። እቲ ዝተኣሰርናሉ እዋን፡ ኣብ ገገዛና ንዕረፍቲ እንምለሰሉ እዋናት ስለ ዝነበረ፡ ሰይጣን ንውሽጥና ስድራኽን ኣይክትርኣዮእሞን ኢኽን! ዝብል፡ ኣብ ልቢ ነፍስወከፍና ከቐመጥ ጀመረ። ብፍላይ ሓንቲ ካባና እምብዛ ተናወጸት። ጽባሒቱ ንግሆ ቑርሲ ከይበላዕና እቶም ዝረኸቡና ወተሃደራት መጺኦም ወሰዱና። ኣብ ቕድሚ እቲ ብዙሕ ግዜ ዘሸገረኒ ኮለኔል ድማ ደው ኣበሉና። እቲ ኮለኔል ምስ ረኣየኒ እናሰሓቐ፡ “ኣንቲ ውርደተኛ እምብኣር ካብዞም ጸየቕቲ ዓሌት ኢኺ፧ ሕስርቲ!” እናበለ ብዙሕ ጽያፍ ቃላት ተዛረበኒ። መሊሱ ድማ “ንስኺ ጴንጤ ዲኺ፧ ንዓኺ'ኮ እየ! መልሲ፧" እናበለ ኣፈራርሓኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣነ ክርስትያን ሰዓቢት ክርስቶስ'የ።” በልክዎ ብትብዓት። “ደፋር! እዚ መዓስከር'ምበር እንዳ ሃይማኖት ከም ዘይኰነ ኣይትፈልጥን ዲኺ፧ እዚ ጸረ ሃገር ዝኾነ እምነት ምዃኑ ኣይትፈልጥን ማለት ድዩ፧” ኢሉ ብነድሪ ተዛረብኒ። ኣነ ድማ ውሽጠይ ትብዓት ወሲኸ፡ “ኣነ ክሳዕ'ዛ እዋን እዚኣ፡ ዘጥፋእክዎ ጥፍኣት ምንም የሎን፡ እምነትይ ድማ በቲ ዝርድኣኒ ንዓይ ኣብ ህይወተይ ክለማመዶ መሰለይ'ዩ።” ኢለ መለስኩሉ። ክሳዕ ክንድዚ ክተብዕ እቲ ኣብ ልዕሊ እስቲፋኖስ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝደገፈኒ ኣይሰሓትክዎን። እቲ ኮለኔል ድማ ብሓርቖት፡ "ካብዚ ገጸይ ኣርሑቑለይ! በጃኹም ወሲድኩም ኣንፈፍዉ ኣብልወን! ሽዑ የሱስ መጺኡ ከድሕነን ክንሪኢ ኢና፧” ኢሉ፡ ከቢድ ትእዛዝ ሃቦም።

ኩላትና ድማ ወሰዱና፡ ኣብቲ ጎልጎል ካብቲ ፊስቶ ንምድሪ ማይ ከነፍስስ ኣዘዝና። ነቲ ማይ'ውን ካብቲ ፊስቶ እናቐዳሕና ኣብ ምድሪ ኣፈሰስናዮ። ኩላትና ኣብቲ ኣብ ጭቃ ዝተለወሰ መሬት ከነንከባልል ተኣዘዝና። ካብቲ ትእዛዝ ክንወጽእ ስለ ዘይከኣልና ክሳዕ ንደሚ ኣብቲ መሬት ከንከባልል ጀመርና፡ ብዘይምግናን'ውን ኣብ ፍጹም ዝዀነ ጭቃ ተለወጥና። ብንግሆኡ ስለ ዝወጻና እሞ ድማ እንጌራ ስለ ዘይጠዓምና፡ ምስቲ ዝነበረ ጸሓይ ገዛእ ርእስና ክንስሕት ቁሩብ ተረፈና። ካብ ኣዒንትና ዝፈስስ ዝነበረ ንብዓት፡ ነቲ ጨቂዩ ዝነበረ ምድሪ መሊሱ ዘጨቀዎ ዀይኑ ተሰማዓና። ምስ ጭቃና ድማ ክሳዕ ጸሓይ ትዓርብ፡ ኣብቲ ጐልጎል ተሰጢሕና ውዓልና። ምሸት ምስ ኰነ ነፍስና ማይ ከንፍስሰሉ፡ ክዳንና ክንቅይር ተነግረና። ክዳውንትና ምሳና የሎን፡ ክዳና ከነምጽኦ ኢልና ምስ ተወከስና'ዮም፡ ንሳቶም ግና ድሮ ክዳውንትና ባዕሎም ኣምጺኦም ነበሩ።

መቸመ ነፍስና ማይ ምስ ከዓናላ፡ እሞ ድማ ንእሽቶይ ምስ በላዕና፡ ህይወት ክፍለጠና ጀመረ። እቶም ወተሃደራት ከቢቦምና ስለ ዝነበሩ፡ ነንሕድሕድና ክንዘራረብ ኣይንኽእልን ኢና፡ ብልብና ግና ኣምላኽ ጸጋ ክህበናን ክሕልወናን ንሓቶ ነበርና። ከይተፈለጠትና'ውን ወገሐት። ሓይልና ደኺሙ ኣብራኽና ረሸሽ ኢልና ድማ፡ ምትንሳእ ሰኣና። ብፍላይ ብሰንክ'ቲ ከነንከራርዎ ዝወዓልና ድማ ሕቖና ትኽ ምባል ኣበየና፡ ንገብሮ ስለ ዘይነበረና ግና፡ ሕጂ'ውን ብወተሃደራዊ ትእዛዝ ተኣዚዝና ተመሪሕና ኸድና።

እቶም ወተሃደራት ከቢድ ወተሃደራዊ መቕጻዕቲ ክቐጽዑና ጀመሩ፡ ትንፋስና'ውን ክትወጽእ ደለየት። ሰዓት ሓደ ምስ ኰነ፡ ኣብቲ ጸሓይ ሳዋ ብኣካል ትወርደሉ ህሞት ድማ ኣብ ሳንኬሎ ሑጻ መሊኢና ተሸኪምናዮ ክንኰልል ተነግረና። ገሌኻትኩም ነዚ ዛንታ ንምእማን ትጽገሙ ትዀኑ ኢኹም፧ ብድሕሪኡ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ሳንኬሎ ሑጻ መሊእና ኣብቲ ጸሓይ ክንኰልልን ክንመልእን ጀመርና። ኣብ ጭቃ ምንክርራው፡ ወተሃደራዊ መቕጻዕትን ሳንኬሎ ሑጻ መሊእካ ምዟርን፡ መዓልታዊ ናብራና ኰነ። ሓንቲ ካብተን ምሳና ዝነበረት ሓውቲ፡ ካብ ብዝሒ'ቲ መቕጻዕቲ እተላዕለ፡ ልባ ሰተት ኢላ ስለ ዝጠለመታ፡ ኣብ ሕክምና ኣተወት። ኣነ ድማ ወርሒ ምስ ተቐጻዕኩ ኣብቲ ጭቃ እናከራረኹ ከለኹ፡ ሓይለይ ስለ ዝደኸመኒ፡ ካብቲ መሬት ከይተሳእኩ ኣብኡ ከለኹ ተዘረርኩ፡ ሙሉእ ብሙሉእ ሃለዋተይ'ውን ኣጥፋእኩ።

ምዕራፍ ሹዱሽተ

ድሕሪ ሰለስተ ሰዓት ንገዛእ ርእሰይ ኣብ ሓደ ዕጽው ገዛ ረኸብክዋ፡ ብትሑት ድምጺ ድማ፡ ስም እተን ምሳይ ዝተቐጽዓ እናጸዋዕኩ፡ "ኣበይ ኣለኹ፧ ኣብዚ መን ኣምጺኡኒ፧ ኣብ መቕጻዕቲ ድየ ዘለኹ፧ ትምህርቲ ወዲእና'ዶ፧?” እናበለኩ ብዙሕ ከህተፍትፍ ጀመርኩ፧ እታ መሓዛይ፡ “ብሽም የሱስ በሊ ኣጆኺ፡ ቁሩብ ኣዕርፊ፣" ኢላ ርእሰይ ክትደርዘንን ክትጽልየለይን ጀመረት። ኣስታት ክልተ ሰዓት ዘኣክል ምስ ደቀስኩ፡ ብዘገርም መንገዲ ሓይለይ ተመልስለይ'ሞ፡ ንመሓዛይ ክጽውዕ ጀመርኩ። እታ መሓዛይ ድማ ብድድ ኢላ፡ ካብቲ ዝሃቡና ምግቢ ኣቐሚጣትለይ ስለ ዝጸንሐት ክበልዕ ደፋፍኣትኒ፡ ንእሽቶይ ምስ በላዕኩ ድማ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ነገር ክትነግረኒ ተወከስክዋ። ንሳ ድማ፡ “ትማሊ ኣብቲ መቕጻዕቲ፡ ብርቱዕ ጸሓይ ስለ ዝነበረ ደኺምኪ ሃላዋትኪ ስሒትኪ፡ ኣነ ድማ ብርቱዕ ኣእወኹ'ሞ፡ እቲ ወተሃደር መጺኡ በቲ ሰለፍ ጠበንጃ ምስ ወቕዓኒ፡ ፈሪሔ ወዲቕኺ ከሎኺ ሓዲገኪ ፍንትት ኢለ ኸድኩ፡ ገሊኦም ሕክምና ንውሰዳ ኣብ ኢድና ከይትዓርበና ክብሉ ከለዉ፡ እቲ ሓላፊ ግና ስቕ በሉ ማይ ዝሑል ጥራይ ኣፍሱስላ፡ ሕክምና ኣየድልያን'ዩ፡ እዚ ክብሉ እሰምዖም ኔረ። ደሓር ማይ ዝሑል ኣፍሲሶምልኪ፡ ካብኡ ተሰኪምክንኣ ኺዳ ስለ ዝበሉና ኩላትና፡ ሓዚልናኪ ኣብዚ ስፍራ ኣምጺናኪ።” በለትኒ። ኣነ ድማ እናነባዕኩ፡ ብውሽጠይ ኣምላኽ ብህይወት ክነብር ዕድል ስለ ዝሃበኒ ኣመስገንክዎ።

“ደቂሰ ከለኹ ሓደ ድምጺ እሰምዕ ኔረ፡ ንሱ ድማ፡ 'ኣጆኪ፡ ኣጆኺ፡ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኺ'የ። ክሳዕ ሞት እምንቲ ኩኒ፡ ንምስሎም ከይትሰግዲ፡ እቲ ሽዓ ዝሓልፍ ቀሊል ጸበባና ማእለያ ዘይብሉ ክብሪ የዳልወልና'ዩ።' ዝብል ጥቕስታት ኣብ ኣእምሮይ የቃጭል ኔሩ፡ ስለዚ ደሓን ኣጆና ኣምላኽ ምሳና'ዩ፣" እናበልኩ ንመሓዛይ ተመሊሰ ከጸናንዓ ጀመርኩ። መሓዛይ ብምግራም፡ “ወላ ኣነ ከምዚ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ኣብ ውሽጠይ ክመላለስ ሓዲሩ፣" ክትብል መለሰትለይ፡ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ድማ ንኣምላኽ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ እዋናት መከራ ዝኸውን ጸጋ ክህበና ለመናዮ። መዓጾ ድማ ብወተሃደራዊ ትእዛዝ ገምገም በለ፡ ኣብቲ ንቡር መቕጻዕትና ክንከይድ ድማ ተዳሎና፡፡

“ቀልጥፋ ክዳንክን ጠርንፋ!” ዝብል ትእዛዝ ድማ ተዋህበና፡ እተን ዝነበራና ክዳውንቲ ጠርኒፍና ድማ ኣብ መስርዕ ኣቶና፡ ንኹላትና ድማ ኣብ ውሽጢ ሳዋ ካብ ዝርከቡ ቤት-ማእሰርትታት ኣብቲ ዝኸፍአ ኣእተውና፡ ብሓቂ ገዛእ ርእስኻ ዘጽልእ ቤት ማእሰርቲ'ዩ። ኣዚየን ብዙሓት ኣዋልድ ድማ ኣብቲ ቦታ ጸንሓና፡ ደመት ትርኢተን ተበላሺዩ፡ ገጸን ጸምሊዩ፡ ኣብ ገጸን ክቱር ሓዘን ይንበብ ነበረ። ኣብቲ ግናይ ቤት-ማሕቡስ ድማ ኣስታት 3 ወርሒ ጸናሕና። ገለ ካብተን ምሳና ዝነበራ ታሪኸን ክትሰምዕ ከሎኻ እምብዛ'ዩ ዝኸብደካን ልብኻ ዝሰብርን። ሓንቲ ካብተን ምሳና ተኣሲራ ዝነበረት ጓል፡ ስግረ ዶብ ክትከይድ'ያ ተታሒዛ። ንሳ ምስ ካልኦት ክልተ መሓዙታን ካልኦት ሰለስተ ኣወዳትን፡ ነቶም ካብ ሳዋ ንሱዳን ዘስጉሩ ሰባት ገንዘብ ከፊሎም ንሱዳን ተበገሱ፡ ኣብ ዶብት ገጾም ምስ በጽሑ ግና እቶም ዝውስድዎም ዝነበሩ ሰባት ጠንጢኖሞም ኸዱ፡ ድሕሪኡ እዛ መንእሰይ ጓል ምስቶም ካልኦት ብጾታ ብእግሮም ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዕዙ፡ ኣንፈት መኸዲኦም ድማ ስለ ዘይፈለጡ፡ ብድኻም ተዘሪሮም ዝገብርዎ ጠፍኦም፡ ሓንቲ ምስኦም ዝነበረት ጓል'ውን እምብዛ ተጸልኣ፡ ኣይጸንሐትን ድማ ኣብቲ ሃጽ ዝብል በረኻ ነፍሳ ወጸት፡ ዝገብርዎን ዝጭብጥዎን ጠፍኦም፡ ምናልባት ብምባል ነታ ዝሞተት መሓዝኦም ምልክት ጌሮም፡ እግሮም ኣብ ዝመርሖም ተመርቀፉ፡ ነዊሕ ሰዓታት ምስ ተጓዕዙ፡ ደው በል ዝብል ድምጺ ሰምዑ፡ ብፍርሒ በርትግ ኢሎም ክሃድሙ'ውን ጀመሩ፡ ኣድራጋ ጠያይት ክትኮሰሎም ጀመረ፡ ብኡ ንብኡ ክልተ ካብቶም ኣወዳትን እታ ሓንቲ ተሪፋ ዝነበርት ጓልን ብጥይት ተወቒዖም ወደቑ፡ "ሽዑ፡" ትብለኒ እታ ተዕልለኒ ዘላ፡ "ኣነ ሃለዋተይ ኣጥፊአ ወደቕኩ፡ ነፍሰይ ምስ ፈለጥኩ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን፡ ኣብዚ ቤት-ማሰርቲ ኣምጺኦምኒ፡" በለትኒ። ኣብቲ ውሽጢ ቤት-ማእሰርቲ እትሰምዖ ንኣእምሮኻ ዘናውጽ ዛንታት ክንደይ ኢልካ ኢኻ'ሞ ክትጽብጽቦ፧ ገለ ኣሓትና ካብቲ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዘሎ መከራን ስቓይን ዝተላዕለ ኣብ ዘይተደልየ ወልፍታት ዝኣተዋ ቑጽረን ሒደት ኣይኰነን።

ድሮ ውጽኢት ማትሪክ ተነጊሩ ነበረ፡ ኣነ ድማ ምሉእ ነጥቢ መሕለፊ ከም ዘምጽእ ፍጹም ጥርጥር ኣይነበረንን፡ ግና ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ኰይንካ ነጥብኻ ምፍላጥ እምብዛ ኣሸጋርን ከቢድን ስለ ዝኾነ፡ እቲ ውጽኢት ምስ ተነግረ ኣስታት ወርሒ ዝኣክል ኣይፈለጥኩን ኔረ። ሓንቲ መዓልቲ ሓደ ንፈልጦ ሓውና ኣብቲ ዝነበርናሉ ቤት-ማእሰርቲ ተመዲቡ ይሰርሕ ነበረ፡ ከመይ ጌሩ ኣብኡ ከም ዘሎና መን ከም ዝሓበሮ ክሳዕ'ዛ እዋን እዚኣ ኣይፈልጥን'የ፡ ግና ቕያር ክዳውንቲ፡ ሳሙና፡ ጥሕኒን ካልእ ኣድላዪ ነገርን ሒዙልና መጸ፡ ብዙሕ ሕቶ ክሓቶ ኣይኸኣልኩን፡ እቲ ኩነታት'ውን ብፍርሕን ራዕድን ዝተኸበ ስለ ዝነበረ፡ ካብ ልብኻ ክትዛረብ ኣየፍቅድን'ዩ፡ "ኣታ ሓወይ በጃኻ'ባ ከም ገለ ጌርካ ነጥበይ ረኣየለይ፧" በልክዎ፡ "ሕራይ ክፍትን'የ፡ መሓዛኺ ከኣ ደብዳቤ ሰዲዳትልኪ ኣላ፡" ኢሉ ካብ ጁብኡ ተጠንቂቑ ኣውጺኡ፡ ሓቢኡ ሂቡኒ ብቕልጡፍ ከደ። ነታ ደብዳቤ ክኸፍታ ተሃንጠኹ፡ ግና ከንብባ ከለኹ ከይርእዩኒ ክሳዕ ቁሩብ ምስይ ዝብለለይ ተዓገስኩ። ኣምላኽ ዕድል ምስ ሃበኒ ድማ እታ ብጣስ ወረቐት ገንጺለ ከንብባ ጀመርኩ። ኣብታ ደብዳቤ ሓጐስን ሓዘንን ዝሓዘ መልእኽታት ነበረ። ስድራይ ምእሳረይ ፈሊጦም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዘለው፡ ከምኡ ድማ ኣነን እተን ምሳይ ተኣሲረን ዘለዋ ብጾተይ ሙሉእ ነጥቢ ኣምጺና ማትሪክ ከም ዝሓለፍና ዝገለጽ መልእኽቲ ነበሮ። ነተን መታእስርተይ እቲ ዝዀነ ነገርክዎን፡ ሓቂ ይሓይሽ ማትሪክ ስለ ዝሓለፍና ከውጹና'ዮም ዝብል ተስፋ ንልብና መልኦ። ድሕሪ ሰሙን ኣቢሉ ብዓውታ ስመይን ስም እተን መሓዙተይ ተጸውዐ፡ "ቀልጥፋ ክዳውንትኽን ጠርንፋ!” ተበሃልና፡ ልብና ሓጐስ መልአ፡ ብፍላይ ኣነ ሓኪም ክኸውን'ሞ፡ ዶክተር ዝብል ሕልሚ ኣብ ልበይ ስለ ዝመልአ፡ ትኽ ኣቢሎም ንቤት-ትምህርቲ ሕክምና ክውስዱኒ ተራኣየኒ። ንኹላትና ድማ ኣብ ሓንቲ ኣውቶብስ ጺዒኖም ጕዕዞና ጀመርና።

ምዕራፍ ሾብዓተ

ድሕሪ ነዊሕ ጐዕዞ ድማ ኣብ ኣስመራ ከም ዝበጻሕና ፈለጥና፡፡ ሓቂ ይሓይሽ ልበይ ብሓጎስ ክመልእ ከሎ ተፈለጠኒ፡ እተን ኣነን መሓዙተይን ዝሓለፍናየን ቁሩባት ኣዋርሕ መከራንን ስቓይን ክሳዕ ክንደይ መረርቲ ከም ዝነበራ ባዕላትና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጠን ኢና፡፡ ኣስመራ ከም ዘይቀደማ ብጽምዋን ጸልማትን ተዋሒጣ ነበረት፡ በዚ ጸላምትሲ ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ደርብዮም ባዕልኽን ገዛኽን ኪዳ'ዶ ይብሉና ይዀኑ፧ ኣናበልኩ በይነይ እሓስብ ነበርኩ። እታ ተሰቒልናያ ዘሎና መኪና ኣብ ሓደ ቦታ ደው በለት'ሞ፡ ሓደ ካብቶም ምሳና ዝነበረ ወተሃደር፡ ሃየ ኩሉኹም ንብረትኩም ሒዝኩም ውረዱ በለና፡ ኩላትና ድማ ሓደ ብሓደ ወረድና፡ መሪሖም ድማ ኣብ ሓደ ገዛ ኣእተዉና፡ ኣነ ድማ ወደይ እንታይ ጌርናዮም ኢና፡ ገዛና ዘይሰዱና ብምባል ብልበይ ሓመኽዎም፡፡

ኣብታ መኪና ኣስታት ሰላሳ ዝዀኑ ሰባት ኢና ኔርና፡ ድሕሪ ኮፍ ክንብል ምስ ተኣዘዝና ክንበልዕ ድራር ኣምጽእሉና፡ ምስቲ ዝነበረ ነዊሕ ጕዕዞን ድኻምን ሸውሃትና ተዓጽዩ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ክንበልዕ ኣይኸኣልናን፡፡ ሕጂ'ዶ ኺዱ ይብሉና፡ ወይ የሕድሩና፡ ዝብል ሻቕሎት ንልበይ መልኦ። ኣዚና ደኺምና ስለ ዝነበርና ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ሰዲያ ደቂሱ ነበረ፡ ኣነ ምንም'ኳ ክቱር ድኻም እንተ ነበረኒ፡ ክድቅስ ግና ኣይከኣልኩን፡ ኣስታት ሰዓት 1 ለይቲ ድማ ብኸቢድ ድምጺ፡ "ነፍስወከፍ ካብ ዘለኹምዎ ተንሲእኩም ተሰርዑ!” ዝብል ትእዛዝ ተወሃበና፡ ኩላትና ድማ ከምቲ ዝተባሃልናዮ ተሰራዕና፡ መሪሖምና ድማ ኣብ ሓንቲ ኣውቶብስ ጸዓኑና፡ ብልበይ ሕጂ ለይቲ ምድሪ ድዮም ገዛና ክወስዱና እናበልኩ እሓስብ ነበርኩ።

ኣጋጣሚ እታ መተኣስርተይ መሓዛይ ምሳይ ኮፍ በለት'ሞ፡ “ኣንቲ ሓውተይ ኣነስ ውሽጠይ ጽቡቕ ኣይስምዓንን'ዩ ዘሎ፡ እምበርከ ንገዛና ይሰዱና ትብልዮም፧” ክትብል ተዛረበትኒ። ኣነ ግና ምስ ሓሳባ ስለ ዘይተሰማማዕኩ፡ “ብሽም የሱስ ከምኡ ኣይትበሊ፡ ሕጂ ደኣ ኣምላኽ መከራና ወዲኡልና እንድዩ፣" በልክዋ። ደጊማ መሓዛይ፡ “እዛ ሓውተይ ንኹሉ ነገር ድልው ምዃን ሰናይ'ዩ፡ ኣብ ዝዀነ እዋንን ቦታን ድማ ንኣምላኽ እሙናት ክንኸውን ይግብኣና'ዩ፡ ስለዚ ገዛና እንተ ሰዲዶምና ሰናይ፡ እንተ ዘይኰነ ድማ ኣምላኽ ዕላማ ከም ዘለዎ ዘይምዝንጋዕ፣" በለትኒ። ዘረባኣ ንልበይ ወግኦ'ሞ፡ ኣማን ብኣማን ሓቕኺ ኣሎኺ ብምባል፡ ኣምላኽ ጸጋ ከብዝሓልና ብልብና ክንጽሊ ተማኸርና።

ኣብ ኣውቶብስ ተሰቒልና ድማ ጕዕዞ ጀመርና፡ እናተረድኣና ድማ ንኣስመራ ዝባና ክንህባ ከሎና ተፈለጠና፡ ሓቂ ይሓይሽ ንገዛና ክሰዱና'ዮም ዝብል ኩቱር ህንጡይነት ስለ ዝነበረኒ፡ ውሽጠይ ኣዚዩ ተሰምዖ'ሞ፡ ኣስታት ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ተነኽኒኸ በኸኹ። ኣብዚ ከምዚ መንፈስ ከለኹ ግና፡ "ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቡ'ዮም እሞ ብጹኣን'ዮም።" ዝብል ድምጺ ብዓውታ ኣብ ውሽጠይ ኣቓልሐ። ድሕሪ'ዚ ኣምላኽ ጸጋ ስለ ዝብዝሓለይ ልበይ ገጥ ክብል ጀመረ፡ ከምቲ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ማእከል ማእለያ ዘይብሉ ወተሃደራት ተኣሲሩ ክነሱ፡ እሞ ድማ ንሞት ገጹ እናኸደ ከሎ፡ በጥ ኢሉ ዝደቀሰ፡ ኣነ ድማ ኣብታ መኪና እምብዛ ምቁርን ጥዑምን ድቃስ ደቀስኩ፡ ሰዓት 7 ንግሆ ምስ ኰነ እታ ምሳይ ኰፍ ኢላ ዘላ መሓዛይ ነቕኒቓ ኣተሰኣትኒ፡ "እዛ ሓውተይ መንገዲ ባጽዕ በጺሕና፡" እናበለት ክትዛረበኒ ጀመረት፡ ኣነ ጋን ኰይኑኒ፡ "ባጽዕ፡ መንገዲ ባጽዕ፧" ኢለ ተመሊሰ ሓተትኩዋ። ከምቲ ዝበለቶ እቲ ንኸዶ ዝነበርና ቦታ መንገዲ ባጽዕን ጋሕቴላይን ምዃኑ ተረዲኡኒ፡ ብእኡ ድማ ንዊዓ ይወስዱና ከም ዝነበረ ፈለጥኩ። ዊዓ እምብዛ ዘስካሕክኽ ቦታ ምዃኑ ሓውተይ ነጊራትኒ ኔራ'ያ። ብዙሓት ሰባት ድማ ዝእሰሩሉን ዝተኣስሩሉን ቦታ ከም ዝዀነ እፈልጥ'የ። ንመሓዛይ ድማ ንዊዓ'ዮም ዝወስዱና ዘለዉ፡ ስለዚ እቲ ትማሊ ዘስገረና ኣምላኽ ሎሚ'ውን ከስግረና'ዩ፡ ኢለ ከጸናንዓ ጀመርኩ። ሓደ ግዜ ሓውተይ ዝነገረትኒ ታሪኽ ድማ ከዕልላ ጀመርኩ። "ሓደ ሓውና ኣብ ኣገልግሎት ከሎ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝካ ተባሂሉ ተቐጽዐ፡ ብድሕሪኡ እቲ ሓላፊ ጸዊዑ፡ ድሕር ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሃል ክይሕዝን ከይጽልን ኣዘዞ፡ እቲ ሓው ግና መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ምንባብ ዓዲ ኣይውዓለን። እቲ ሓላፊ ደጊሙ ጸዊዑ፡ 'ነዚ ሒዝካዮ ዘሎኻ እምነት ትገድፎ ዲኻ ኣይትገድፎን ኢኻ፧' እናበለ ኣፈራርሖ። እቲ ሓው ግና፡ 'ኣይፋለይን፡' ምስ በሎ፡ ነቶም ወተሃደራት ሄሊኮፕተር ዝብሃል ኣተኣሳስራ ክኣስርዎ ኣዘዞም፡ ኢዱን እግሩን ድማ ንድሕሪት ኣሲሮም፡ ኣብ ርእሱ ረሳሕ ማይ ኣፍሲሶም፡ ኣብቲ ጐሎጎል ጸሓይ ንነዊሕ እዋን ሓደግዎ። እቲ ሓው እምብዛ ከቢድ ማሕሰይቲ ወረዶ፡ እዚ ከምዚ ዓይነት መቕጻዕቲ'ውን መዓልታዊ ቐለቡ ኰነ። ሓደ ግዜ እቲ ሓላፊ ጸዊዑ፡ 'ሕጂ'ኸ ትሓድጎ ዲኻ፧' ኢሉ ብነድሪ ኣፈራርሖ። እቲ ሓው ድማ፡ 'ካብዚ ዝኸፍእ መቕጻዕቲ እንታይ ክመጸኒ'ዩ፡ ስለዚ ንጐይታ የሱስ ሎሚ ኣይሓድጎ ጽባሕ ኣይሓድጎ፡' ኢሉ ኣቕበጾ። ብድሕሪ'ዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ኣብ ጸልማት ጉድጓድ ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ቦታ ኣሰርዎ። ካብኡ ደይመደይ ኢሎም ሓደ ቀትሪ ምድሪ ኣብ ብርሃን ኣውጽእዎ፡ ብኡ ንብኡ ድማ ኣዒንቱ ጽልግልግ ክብሎ ጀመረ፡ ኣዒንቱ ድማ ምርኣይ ሰኣነ። ሕክምና ክረክብ'ኳ እንተ ለመኖም፡ 'ቅድም፡ እዚ ሒዝካዮ ዘሎኻ እምነት ግደፎ!' ትብል ትደጋገም ዘረባ እናምጽኡ ከልእዎ። እዚ ሓው ምስዚ ኩሉ ስቓይን መከራን ኣብ እምነት ደው ኢሉ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንዊዓ ኣብቲ ንሕና ንኸዶ ዘሎና ቦታ ኣምጽእዎ። ንበይኑ ድማ ኣብ ሓንቲ ብዚንጎ እተሰርሐት ገዛ ኣሰርዎ፡ ዊዓ እምብዛ ሃሩር፡ ኣሽንኳይ'ዶ ወዲ ሰብ እንስሳ'ኳ ክቕመጦ ዘይትምነዮ ቦታ'ዩ። እዚ ሓው ድሕሪ ነዊሕ ስቓይ፡ ብሰማእትነት ኣብ ጐይታ ሓሊፉ።" ኢለ፡ ዛንታ'ቲ ሓው ምስ ነገርክዋ፡ መሓዛይ ምዕጉርታ ብንብዓት ተሓጽበ። "ኣቲ ሓውተይ ንሕና ነዚ ኹሉ መከራ ንኽእሎ'ዶ ይመስለኪ፧" በለትኒ። "ኣምላኽ ይፈልጥ፡" ኢለ ከጸናንዓ ጀመርኩ፡ ድሕሪ ነዊሕ ጕዕዞ ድማ፡ ኣብ ዊዓ ኣብቲ ሃጽ ዘብል ሓዊ ዝተፍእ ቦታ በጻሕና።

ምዕራፍ ሸሞንተ

ዊዓ ኣዝዩ ሕሱም ቦታ'ዩ። ኣብኡ ዘሎ ሃሩር ክትጻወሮ ዘሎ ተኽእሎ እምብዛ ከቢድ'ዩ። ኣብቲ ቦታ ጸሓይ ብኣካላ ዝወረደት'ያ ትመስል። ገጽ ነፍስወከፍ ብሓዘንን ጓህን ተደዊኑ'ዩ። ኣብ ልቢ ሰባት ዘሎ ምረትን ቃንዛን፡ ንኽትግምቶ እምብዛ ቀሊል'ዩ። ርእሱ ኣዲኑን'ምበር ኣፍ ልቡ ነፊሑ ዝኸይድ የሎን። እቲ ቦታ መልኣኽ ጸልማትን ሞትን ዘንጸላለዎ ቦታ'ዩ። ኣነን ብጾተይን ድማ ኣብ ሓደ ትሕቲ መሬት ገዛ ኣእተዉና። ኣብቲ ኣጻማእ ምድረ-በዳን ዋዕን፡ ኣብ ትሕቲ መሬት ክትእሰር ክንድምንታይ ከቢድን መሪርን ምዃኑ ንስኻትኩም ኣይትስሕትዎን ትዀኑ። ነፍስና ኣብ ሃልሃል ዝብል ሓዊ ዝተጠጠቐት ኰይኑ ተሰማዓና። ኣምላኽ ሲድራቕ፡ ሚሳቕ፡ ዓብዴኔጎ፡ ድማ ኣብ ማእከል'ዚ ሃልሃልታ ሓዊ፡ ምሳና ብኽብሪ ክመላለስ፡ ነፍሲ ወከፍና ብልብና ንጽሊ ነበርና። እተን ኣብቲ ገዛ ዝጸንሓና ኣዋልድ ድማ፡ ካብቲ ዝነበረን ጥሕኒ በጽቢጸን ኣስተያና፡ ካልእ ዝብላዕ ነገር ስለ ዘይነበረን ግና፡ እተን ሓደሽቲ ዝመጻና ሰባት ዕጽፍ ኢልና ከብድና ብጥሙዩ ተሓጺፍና ኣብቲ ዕጹው ገዛ ደቀስና።

ኣነ ብውሽጠይ እምብዛ ምረት ተሰማዓኒ'ሞ፡ ካብ ድቃሰይ ተንሲኤ፡ “ኣንታ ኣምላኽ ኣብዛ ሰዊት ዕድመይሲ፡ እዚ ኹሉ መከራ!” ኢለ ክዛረብን፡ ብቕጽበት ኣብ ውሽጢ ልበይ ታሪኽ ጳውሎስን ሲላስን ክመጸንን ሓደ ዀነ። ከምቲ ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ምስ መቑሖም ንኣምላኽ ዘመስገኑ፡ ኣነ ድማ ኣብ ክንዲ ምጉርምራም ንኣምላኽ ከመስግን ይግባኣኒ ብምባል፡ ኣፈይ ዓው ኣቢለ፡ “ኣምላኸይ ስለ ስምካ መከራ ክጸግብ ብቕዕቲ ስለ ዝገበርካኒ ስምካ ይባረኽ፡ የሱስ፡ የሱስ… እናበልኩ ክጭድር ጀመርኩ።” እተን ምሳይ ዝነበራ፡ ካብቲ ዝነበረ ሃሩር ዝተላዕለ ርእሰይ ዝሰሓትኩ ስለ ዝመሰለን፡ ብቕጽበት መጽየን ኣፈይ እናዓበሳ ካብቲ ዝነበረን ማይ ከፍስሳለይ ጀመራ። ምስቲ ዝነበረና ጉዕዞ ድኻም ስለ ዝነበረኒ ድማ ኣብ ሑቕፊ እተን ኣሕት ተገምሲሰ ደቀስኩ።

ሰዓት ሹዱሽተ ፊስካ ተነፍሓልና፡ ኩላትና ተሰሪዕና ድማ ካብቲ ተኣሲርናሉ ዘሎና ቦታ ንግዳም ወጻና። ጸሓይ ዊዓ ገና ሰብ ከይተሰኣ ከላ'ያ እትበርቕ፡ ንኹላትና ድማ ብእግርና ተጓዕዚና ኣእማን ክንኣሪ፡ ነቲ ዝኣረናዮ እምኒ'ውን ኣብ ሓደ ቦታ ክንድርድሮ ተነግረና። ነዊሕ ሰዓታት ድማ ኣእማን እናኣረና ኣብ ሓደ ቦታ ክንእክቦ ጀመረና፡ እዚ ከይኣክል ናእሽቱ ጆያ ብኢድና ሓፊስና ነቲ ምድሪ ክንከድኖ ተኣዘዝና። እዚ መዓልታዊ ስራሕና ኰነ።

ሓደ ግዜ ንግሆ ተንሲእና፡ ከምቲ ልሙድ ኣእማን ክንኣሪ ተበገስና፡ ንቑሩብ ሰዓታት ኣእማን ምስ ኣረና፡ ነቲ ዝነበረ ሃሩር ክጻወሮ ኣይከኣልኩን፡ ብሓይሊ ድማ ክሳዕ ዝከኣለኒ ፈተንኩ፡ ግና ስለ ዘይከኣልኩ ኣብ ፍርቂ መገዲ ጻሕ ኢለ ወደቕኩ'ሞ ርእሰይ ሰሓትኩ። እተን ምሳይ ዝነበራ ኣዋልድ፡ ተቐላጢፈን ማይ ከፍስሳለይ ጀመራ፡ ገሊኤን ድማ ጥሕኒ በጽቢጸን ኣስትያኒ፡ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ ገዛእ ርእሰይ ተፈለጠኒ። ሓንቲ ካብተን ምሳይ ዝነበራ ኣሓት፡ "ፍቕርቲ ሓውተይ ዕድለኛ ኢኺ፡ ንኣምላኽ ኣመስግኒ፡ ቕድሚ ወርሒ ኣቢሉ፡ ሓንቲ ሓውትና እምኒ እናኣረና ከሎና ኣብ መንገዲ ወዲቓትና፡ ብድሕሪኡ ክንሕግዛ፡ ማይ ከንፍሰሰላ'ኳ እንተ ተጓየና፡ ካብቶም ሓለፍቲ ሓደ፡ 'ስቕ ኢልክን ስራሕክን ግበራ፡ ክልክመከን'የ!' ኢሉ ምስ ኣፈራርሓና፡ ምንም ክንገብር ኣይከኣልናን፡ ሓንቲ ካባና ነቲ ሓላፊ ክትሕግዛ'ኳ ተለመነቶ፡ ክሰምዓ ግና ኣይከኣለን፡ 'እዚ ሽጣራ ደቂ'ስመራ ንኻልእክን ግበራኦ!' ብምባል ብኣሽካዓልል ክላገጽ ጀመረ። ድሕሪ ሰዓት ኣቢሉ ግና ካልእ ወተሃደር መጺኡ ምስ ተዛረቦ፡ ክንረድኣ ማይ ከነፍስሰላ ኣዘዘና፡ እቲ ዘሕዝን ግና ድሮ እታ ሓውትና ዓሪፋ ኔራ። ብኣውያት ነቲ ቦታ ኣናወጽናዮ፡ ኣምሳዩኡ ድማ ንኽልተ ሰሙን ምሉእ ከይወጻና ኣብ ትሕተ-መሬት ተኣሰርና።" ኢላ እናነብዐትን እናተመረርትን ክትነግረኒ ጀመረት። እተን ኣዋልድ ድማ ኩለን ከቢበናኒ ነበራ፡ ሓደ ወተሃደር መጺኡ፡ “ኣትን ፈገራግር ኣብዚ እንታይ ትገብራ ኣሎኽን፧ ሃየ ኺዳ ስራሕክን ስርሓ!” እናበለ፡ በቲ ሒዝዎ ዘሎ በትሪ ክድርዓና ጀመረ። ሓንቲ ካባና ድፍር ኢላ እቲ ዘጋጠመ ነገር ነገረቶ፡ "እሞ እንታዩ'ዚ፧ ጥራይ ኪዳ!” ኢሉ ብሓውሲ ነድሪ ኣዘዘና፡ ኣብራኸይ ረሸሽ እናበለኒ ድማ ጆያን ኣእማንን ክኣሪ ጀመርኩ። ከምዚ እናበልና ድማ ኣስታት 6 ወርሒ ጸናሕና።

ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ብዛዕባ ወለደይ ዝዀነ ዓይነት ደሃይ የብለይን፡ ንሶም ድማ ብዛዕባ ዘለኹዎ ቦታ ይፈልጡ ድዮም ኣይፋለጡን፡ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ናፍቖቶም ካብቲ ዘለኽዎ ቦታ ንላዕሊ ኣሳቐየኒ። ሓቂ ይሓይሽ ካብቲ ብዝሒ ስቓይን መከራን እተላዕለ መጻእየይ ኩሉ ጸልሚቱ ተራእየኒ፡ ንበይነይ ድማ ፊቕ ኢለ ክበኪ ጀመርኩ፡ ኣብዚ ከምዚ እዋን ከለኹ ግና፡ ገለ ጥቕስታት ኣብ ልበይ ዱብ ክብለኒ ተሰመዓኒ፡ "እግዚኣብሄር ንጸልማተይ የብርሆ፡ ንብርሃነይ ድማ የድምቖ፡ ብሂጉኒ'ዩ እሞ ኣናጊፉኒ፡ ንቐጽርታት ብስምካ ንዘሎ፡ ካብ ሰዓርቲ ንበልጽ ኢና።" ዝብልን ካልእን ነበረ። እዘን ጥቕስታት ድማ ልበይ ገጥ ኣበልኦ'ሞ ኣብ ማእከል'ቲ ዋዒ፡ ብዋዒ መንፈስ ቅዱስ ልበይ ክሕጐስ ጀመረ።

ሓደ ግዜ ኣእማንን ጆያን ምእራይ ወዲእና ንቦታና ተመሊስና መኣዲ ክንበልዕ ተቐመጥና፡ ከም ልምዲ ከይጸለኹ ኣይበልዕን'የ፡ ነታ ዝነበረት ቁራስ መኣዲ ክበልዓ ርእሰይ ኣድኒነ ክጽሊ ጀመርኩ። ሃንደበት ድማ፡ "ኣቲ ጓል'ዛ ከልቢ! ተስኢ!” ኢሉ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ በትሪ ኢደይ ዘበጠኒ፡ ኣጋጣሚ ኣብቲ ጥቓይ እምኒ ስለ ዝነብረ ተዘሪረ ኣብ ልዕሊ እቲ እምኒ ወደቕኩ፡ ብዘሎ ኽዳነይን ነፍሰይን ድማ ብደም ጨቀወ፡ ኢደይ'ውን ካብ ሰፈራ ክትሞልቕ ተፈለጠኒ፡ ሓፍ ሓፍ ኣቢሎም ድማ ንክሊኒክ ወሰዱኒ። ቃንዛ ኢደይን ርእሰይን ክጻወሮ ኣይከኣልኩን፡ ብሰንኪ ዝነበረ ክቱር ቃንዛን ስቓይን ድማ ሃለዋተይ ምሉእ ብምሉእ ኣጥፋእኩ።

ምዕራፍ ትሽዓተ

ኣምላኽ ኣሎኺ ዝበላ ነፍሲ መሸም ብዘይ መዓልታ ኣይትሓልፍን'ያ። ኣነ ድማ ድሕሪ ሳልስቲ፡ ርእሰይ ብፋሻ ተጀኒኑ፡ ሓንቲ ኢደይ ድማ ብጀሶ ተጠምጢማ፡ ንገዛእ ርእሰይ ረኸብክዋ። ርእሰይ ድማ ዘይናተይ ኰይኑ ተሰመዓኒ። ሓደ መንእሰይ ወዲ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ፡ “ከመይ ሓዲርኪ፡ ኣጆኺ ማህረምትኺ ብርቱዕ ኣይኮነን፡ ክትሓዊ ኢኺ፣" በለኒ። ኣነ ዝነበረኒ ቃንዛ እምብዛ ዓቢ ስለ ዝነበረ፡ እንትርፎ “በጃኻ'ባ ፈውሲ ቃንዛ ሃበኒ፧” እናበልኩ ብሓይሊ ገደል ይዛረቦ ነበርኩ። እቲ ጐበዝ ወዲ፡ ገጹ እስር ኣቢሉ፡ ከይመለስለይ እናጐየየ ንግዳም ገጹ ወጸ። ኣነ ድማ ከኒና ከምጻለይ'ዩ፡ ብምባል ቁሩብ ተስፋ ገበርኩ፡ ግና ትጽቢተይ ከንቱ ዀይኑ ተረፈ፡ እቲ ወዲ በታ ዝኸዳ ምስ ወጸ ኣይተመልሰንን፡ እናተቈንዘኹ ድማ ደቀስኩ። ኣብ ውሽጢ ከቢድ ቃንዛይን ድቃስን ድማ ኣብ ልበይ ሓደ መዝሙር ክመላለሰኒ ጀመረ፡ “ዕላማ ኣለዎ እግዚኣብሄር ንኩሉ ዘሕልፈካ፡ ዕላማ ኣለዎ እግዜኣብሄር እዚ ዘስግረካ፡ ከወቅበካ'ዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ከርእየካ፣" ዝብል ነበረ። እዚ መዝሙር ኣብ መንፈሰይ ከም ዓቢ ደወል ከቃጭል ምስ ጀመረ፡ ምስቲ ኵሉ ስቓይን ቃንዛን መንፈሰይ ልክዕ ከም ሓደ ህጻን ብሓጐስ ክሰራሰር ጀመረ፡ ኣብ ካልእ ዓለም ዝኣተኹ ኰይኑ ተሰምዓኒ።

ኣብዚ ከምዚ መንፈስ ከለኹ'ዩ፡ እቲ በጃኻ'ባ ፈውሲ ቃንዛ ኣምጽኣለይ ዝበልክዎ ሓኪም ነቕኒቑ ዘተስኣኒ። “ከመይ ዝበለ ድቃስ ደኣ'ዩ ሒዙኪ፧ ቃንዛ ገዲፉኪ'ዶ፧ በሊ እንኪ ነዚኣን ወሓጥየን፣" እናበለ ከይፈተኹ ኣተንስኣኒ። “ስለምንታይ ተተንስኣኒ፧” ኢለ ብነድሪ ተዛረብክዎ፡ ንሱ ግና ርእሱ ኣድንን ብምባል ፈጺሙ ኣይመለሰለይን። ከም ዝሓረቕኩ ኣይሰሓቶን፡ “ኣይትሓዝለይ፡ ኣነስ ከኒና ቃንዛ ኣምጽኣለይ ምስ በልክኒ፡ ኣብዚ ቦታ ብቐሊል ስለ ዘይትረኽቦ፡ ከም ገለ ጌረ ተማዊተ'የ ኣምጺኤልኪ፡ ከተስኣኪ ኣይነበረንን፡ ግና ቁሩብ ካብ ቃንዛኺ እንተ ሓሸኪ ኢለ'የ ኣምጺኤልኪ እምበር ሓቅኺ ከተንስኣኪ ኣይነበረንን።” በለኒ። ኣነ ድማ ቁሩብ ሕንከት እናተሰማዓኒ፡ “እወ ሓቅኻ፡ ኣብ ካልእ ጥዑም ዓለም ስለ ዝነበርኩ፡ እሞ ድማ ካብኡ ክወጽእ ስለ ዘይደለኹ'የ እምበር ብኻልእ ኣይኰንኩን፣" በልክዎ። ትቕብል ኣቢሉ፡ “ካልእ ዓለም፧ ካብዚ ዘለናዮ ጭንቀትን ስቓይን ዘገላግል ዓለም ድዩ፡ ወይ ካልእ፧” እናበለ ፍሽኽ ኢሉ ሓተተኒ። ሓቂ ዘረባ ኣብ ቃንዛ ስለ ዘለኹ፡ እተን ዘምጽኣለይ ከኒና ሂቡ ቐልጢፉ ክኸደለይ'የ ብውሽጠይ ዝደሊ ዝነበርኩ፡ ግና እዛ ዝረኸብክዋ ኣጋጣሚ ከተምልጠኒ ኣይደለኹን፡ ብዛዕባ እቲ ብፍቕሪ ህይወት ዝሃበኒ'ሞ ንብዙሓት ብርሃን ወንጌል ክነግር ሓደራ ዝሃበኒ ጥዑም ብስራት መድሕነይ ከይነገርክዎ ክሓልፍ ኣይደለኹን። ስለዚ ድማ፡ “እወ ካብዚ ዝምቅር ኣሎ፣" በልክዎ ፍሽኽ እናበለኩ። ንሱ ድማ ትቕብል ኣቢሉ፡ “ምዃን ንግዚኡ ብሕልምኻ ካብዚ ሲኦል ዝዀነ ቦታ ተኸድካ ግሩም'ዩ፣" በለኒ። ኣነ ድማ፡ “መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል መስለካ፡ ኢለ ኣፈይ ክፍት ከብል ከለኹ፡ “ኣቲ በጃኺ ከይተትሕዝና፡ በጃኺ ካልእ መዓልቲ፣" በለኒ ብፍርሂ እናንበድበደ። ኣነ ድማ፡ “ደሓን ደሓን፡ ኣጆኻ፡" ኢለ፡ ንሓደ ዓሰርተ ደቒቕ ዝኸውን ብዛዕባ ጐይታ ነገርክዎ። ከኒናይ ሂቡ ድማ፡ "ጽባሕ ክመጸኪ'የ፡" ኢሉኒ ከደ።

ጽባሒቱ ንግሆ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ መዓስከር ዊዓ ናባይ መጺኡ፡ “ሕጂ'ዶ ይሓይሽ፧ እዚ ትኸድዮ ዘሎኺ ኣካይዳ እንተ ዘይቋረጽክዮ ትንፋስኪ ኣብ ኢድኪ ከም ትዓምክያ ፍለጢ!” በለኒ። ኣነ ድማ ትብዕ ኢለ፡ “ትንፋስ ደኣ'ሞ ደይ ካብ ፈጣሪ'ያ፡ ሰብ እንታይ ስልጣን ኣለዎ፣" በልክዎ። እቲ ሓላፊ፡ “ኣታ ኣነ'ኰ መንፈስ እዞም ጴንጠ ኣዚዩ'ዩ ዝገረምኒ፡ ስልጣን ናቱ እንተ ዝዀውን'ዶ ኣብዚ ተቐፊድኪ ኣሎኺ፧” በለኒ። ትብዓት በየን ከም ዝወረረኒ ኣይፈልጥን፡ “ኣምላኸይ ኣብ ሰማያት ኣሎ፡ ንሱ ድማ ዝደለዮ ይገብር፣" በልክዎ። ትቕብል ኣቢሉ፡ “እሞ ሃየ ካብዚ መጺዩ የድሕንኪ!” ኢሉ ሓጨጨለይ። ኣነ ድማ፡ "እዚ ሽዓ ዝሓልፍ ቀሊል ጸበባና፡ ማእለያ ዘይብሉ ክብሪ የዳልወልና'ዩ፣" ኢለ መለስኩሉ። ንሱ ድማ፡ “ኣታ እንታይ መዓቱ'ዩ፡ ጓል ሓፍተይ ቁሩብ'ሞ ደልድሊ ክንርአአ ኢና።” ኢሉ፡ እናሓንሓነን እናፈከረን ከደ።

ኣጋ ምሸት ኣቢሉ፡ እቲ ከኒና ዘምጽኣለይ ዝከታተለኒ ሓኪም ምስ ካልኣዩ መጸኒ። “እንኪ በሊ ከኒናኺ፡ እዚ ድማ ተፋለጢዮ ከማኺ'ዩ፣" ኢሉኒ፡ ምስቲ ወዲ ገዲፉኒ ከደ። እቲ ሓው ስሙ ነጊሩ ብዛዕባ ሃላዋተይ ኣጥቢቑ ክሓተኒ ጀመረ። ኩሉ ብዛዕባይ ክነግሮ ሓይሊ ኣይነበረንን፡ ምስቲ ዝነበረኒ ቃንዛ ብዙሕ ክዛረቦ ኣይከኣልኩን። “ኣብዚ ዲኻ ትሰርሕ፧” በልክዎ፡ ፍሽኽ እናበለኩ፡ “ኣብዚ እንታይ ስራሕ ኣሎ ኢልክዮ ኢኺ፧ ብጀካ መቕጻዕቲ፣" በለኒ። “ክንደይ ጌርካ፧ ኣገልግሎት ዲኻ፧” ኢለ ዳግማይ ሓተትክዎ። “ኣብዚ ደኣ ዝመጽእ ወርሒ ሓሙሽተ ዓመተይ፣" ኢሉ ዘረብኡ ከይወደኣ፡ “ሓሙሽተ ዓመት!” በልክዎ። ህድእ ኢሉ፡ “እዚ ደኣ ቀሊል፡ ግና ምስ ጐይታ ኩሉ ጥዑም'ዩ፣" ምስ በለኒ፡ ገጸይ ብንብዓት ተሓጽበ። ንሱ ድማ፡ “ኣጆኺ'ባ፡ ኣይትብከዪ፡ ኣሸሎ ስለ ጐይታ መከራ ክንረክብ በቂዒና፣" ብምባል ከደዓዕሰኒ ጀመረ። “ብኸመይ ኣብዚ ቦታ መጺኻ፧” ብምባል ኣጥቢቐ ሓተትክዎ። “እቲ ታሪኽ ብዙሕ'ዩ፡ ይገርመኪ ሓደ ምሸት ኣብ ኣስመራ ምስ ገለ ኣሕዋት ተኣኪብና ጸሎት ንገበር ኔርና፡ ነዊሕ እዋን ድማ፡ ተሓቢእና ንጽልን መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንዕን ኔረና፡ ሓቂ ዘረባ ሕጂ ክዝክሮ ከሎኹ፡ ዝነበረና እዋን ከመይ መንፈስ ኣምላኽ ዝዓሰሎ ግሩም ግዚያት ኔሩ መስለኪ፣" በለኒ፡ ኣነ ድማ ንቓንዛይ ንግዚኡ ረሲዔ፡ “ድሕሪኡ'ኸ፡ ከይመጹ ከለዉ ንገረኒ በጃኻ፧” በልክዎ፡ ኣብ ፍርቂ ዘረብኡ ኣትየ። “ድሕሪኡ ሓደ ወዲ ገዛውቱ ምሳና ዝካፈል ሓው፡ ነቲ ሓው ረኺቡ፡ 'ኣነስ ቃል ኣምላኽ ክፈልጥ ደልየ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ሃበኒ፧' ይብሎ፡ መቸመ ሰብ ከምኡ ክብለካ ከሎ ዝስምዓካ ሓጐስ ትፈልጥዮ ኢኺ፡ ብድሕሪኡ ነቲ ሓው ቃል ኣምላኽ ክምህሮ ይጅምር፡ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰሙናት ድማ፡ ኣብቲ ንሕና መንፈሳዊ ንጥፈታት እንገብረሉ ቦታ ሒዝዎ ይመጽእ፡ እቲ ወዲ ነ'ስታት ሓደ ወርሒ ምሳና ይካፈል፡ ብድሕሪኡ ሓደ ግዜ ኩላትና ተኣኪብና ከሎና፡ ንሱ ዝመርሖም ፖሊስ ነታ ገዛ ይኸብዋ። ካብኡ ንኹላትና ጠርኒፎም እናጋፍዑ፡ ምስቶም ዋና'ቲ ገዛ ሓዊሶም፡ ንሓሙሻይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ ወሲዶምና፡ ብድሕሪኡ…” ኢሉ ዘረብኡ ከይወደኣ ከሎ፡ እቲ ሒዙዎ ዝመጸ ወዲ፡ “በጃኻ መጺኦም ኣለዉ ቀልጥፍ በዚ ንምሎቕ፣" ኢሉ፡ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ተዛረቦ። ንሱ'ውን፡ “በቃ ካልእ መዓልቲ ክመጻኪ'የ፣" ኢሉ፡ ምስክርነቱ ከይወድኣለይ ከደ።

ምዕራፍ ዓሰርተ

ኣብታ ንእሽቶ ክሊኒክ ካብ ዝድቅስ ድሮ ሰለስተ ሰሙን ሓሊፉ፡ እንትርፎ ፈውሲ ቃንዛ ከኒና እንተ ዘይኰይኑ ካልእ እትረኽቦ ሕክምና የልቦን። ምሳይ ኣብ ጐነይ ደቂሳ ዝነበረት ሓንቲ ጓል፡ ሕማም ዓሶ ሒዝዎ ተንፈጥፍጥ ነበረት፡ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለት ድማ ትውጭጭን ብዙሕ ሃለፍለፍ ትብል ነበረት፡ ዓሶ ርእሲ ከም ዝሓዛ ተረድኣኒ። ቓንዛይ ኣብ ውሽጠይ ጌረ ድማ ይጽልየላ ነበርኩ። ኣብታ ደቂስናያ ዝነበረና ክፍሊ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበርና፡ እሞ ከኣ ብሓለውቲ እቲ መዓስከር ስለ እንሕሎ፡ ከም ልብና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ደገ ክንወጽእን ክንሸይንን ኵሉ ብሓለዋን ብስቓይን'ዩ። ሓደ ኣጋ ምሸት እታ ጥቓይ ዝነበረት ሓውቲ እምብዛ ትቕንዞን ሃተውተው ትብልን ነበረት፡ ኣነ ድማ ነቲ ዝነበረ ስቓይን ቓንዛኣን ክጻወሮ ዓቕሚ ሰኣንኩ፡ ምስቲ ናተይ ተወሲኹ ኣእምሮይ ተናወጸ። ከመይ ጌረ ብድድ ከም ዝበልኩ ኣይተረድኣንን፡ እታ ጓል ኣብ ዘላቶ ቦታ ከይደ ኢደይ ኣንቢረ ክጽልየላ ጀመርኩ፡ እናነባዕኩ፡ “ኣታ ኣምላኽ ኣብዚ ምድረበዳ ቦታ መከራ፡ እሞ ድማ በኺኻን ኣእዊኻን ዘይትስምዓሉ ስፍራ፡ ኣብዚ ዓመጽትን ገፋዕትን ዝበዝሕዎ፡ ንስኻ እንተ ዘይረዲእካ መን ይረድእ፧ ከምቲ ባርያኻ ዳዊት፡ "ኣዒንተይ ኣብ ኣኽራን የልዕል ኣሎኹ፡ ረዲኤተይሲ ካበይ'ዩ ዝመጸኒ፡ ረዲኤተይ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ'ዩ ዝመጸኒ፡" ዝበለ፡ ረዲኤት'ዛ ሓውቲ ድማ ካባኻ'ዩ፡ ስለዚ እታ ሕያወይቲ እትረድእን እትፍውስን ኢድካ ከተንብረላ ብሽም ወድኻ የሱስ እጽሊ ኣሎኹ። ስለ ዝፈወስካያ ድማ ብቓልካ ኣሚነ አመስግነካ ኣሎኹ!” ኢለ ብንብዓት ተሓጺበ ጸለኹ። እቲ ዝገርም ነገር እታ ሓውቲ ከምዚ እሩሩ ክትብሎ ዝጸናሕካ ቆልዓ'ሞ፡ ድማ ሩፍ ኢሉ ዝድቅስ፡ ልክዕ ከምኡ እናጸለኹላ ደቀሰት። ኣምላኸይ እናመስገንኩ ድማ ንቦታይ ክኸይድ ጀመርኩ።

እቲ ኣብ መንጐይን ኣብ መንጐ እታ ጓልን ዝነበረና ፍልልይ ካብ ክልተ ሰለስተ ሜትሮ ኣይነውሕን'ዩ፡ ኣነ ክምለስ ከለኹ ግና ዳርጋ ሰለስተ ኪሎሜተር ኰይኑ ተሰመዓኒ፡ ኣእጋረይ'ውን ምስጓም ሰኣና፡ ውሽጠይ ድማ ካብቶም ፖሊስ ከይመጹኒ'ሞ፡ ከይረኽቡኒ ፈራሕኩ፡ ኣብ ዘለኹዎ ተዓንድኩ፡ ርእሰይ እምብዛ ከበደኒ፡ ቓንዛ ኢደይ ክጻወሮ ኣይከኣልኩን፡ ብውሽጠይ ብሽም የሱስ ክብል ጀመርኩ፡ ካብ ዝፈራሕክዎ ኣይወጻኹን ካብቶም ሓለዋ ሓደ እናጐየየ መጺኡ፡ “ኣበይ ጸኒሒኪ፧” እናበለ ኣጓጠጠለይ። ኣነ ድማ እናፈራሕኩ፡ “ክሸይን፣" በልክዎ። ንሱ ድማ፡ “ሽቓቕ በይን ዲዩ ዘሎ፧ ሕለፊ! ኺዲ መደቀሲኺ!” በለኒ። ብሓይሊ ገደል ኣብ መደቀስየይ በጻሕኩ፡ ምሉእ ለይቲ ድማ ክቕንዞ ሓደርኩ።

ጽባሒቱ ነቲ ኵል ሳዕ ፈውሲ ቓንዛ ዘምጽኣልና ሓኪም፡ ኩነታተይ ነጊረ ገለ ፈውሲ ቓንዛ ከምጽኣለይ ሓተትክዎ። ንሱ ድማ፡ “እዛ ሓውተይ ሎሚ ዘምጽኣልኪ ኣይመስለንን፣" በለኒ። “ስለምንታይ፧” በልክዎ። “ትማሊ ነታ ጓል ክትጽልይላ ከሎኺ ዝረኣየኪ ሓደ ወተሃደር ኣሎ፡ ይካታተለኪ ኔሩ'ዩ፡ ዳሕራይ ድማ መጺኡ ሓቲቱኪ፡ ብሰንኪ'ዚ ዝዀነ ዓይነት መድሃኒት ከይትገብሩላ ዝብል ትእዛዝ መጺኡና ኣሎ፣" በለኒ። ሓቂ ዘረባ ክቱር ቓንዛ እናተሰማዓካ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ኢሰብኣዊ መልሲ ክትረክብ ከሎኻ፡ ክትጻወሮ ዘሎካ ዓቕሚ ሒደት'ዩ፡ የግዳስ በቲ ኣምላኽ ጸጋ ዘብዝሓለይ መጠን ክኽእሎ ምዃነይ ኣይተጠራጠርኩን።

እታ ዝህቡና ቁራስ ባንን ሻሂን ምስ በላዕናን ምስ ሰተናን፡ እቲ ሓላፊ ፊንፊን እናበለ ኣባይ መጸ። “ስምዒ እስኪ ንስኺ፡ እዚ ትገብርዮ ዘሎኺ ትሓድግዮ ዲኺ ኣይትሓድግዮን፧ ሓጺር መልሲ!” በለኒ እናነደረ። ኣነ ድማ፡ “ኣነ'ኰ ኣብዚ ሕክምና'የ ደቂሰ ዘሎኹ፡ እንታይ ዝገበርክዎ ኣበሳ ኣሎ፧” በልክዎ። ገጹ ሓዊ እናመሰለ፡ “ንስኺ መን ጸላይት ጌሩኪ፧ ቀሺ እንዳ መን'ኺ፧” ኢሉ ዘረብኡ ከይወደኣ ከሎ፡ “ጸሎት'ሞ መዓስ ነውሪ ኰይኑ፡ ኣቦታትናን ኣዴታትና ዝመሃሩና እንደኣሉ፣" በልክዎ። “ስቕ በሊ! ሸያጢ ሃገር! ሕጂ ኣነ ነዚ ሒዘዮ ዘለኹ እምነት ሓዲገዮ'የ ኢልኪ እንተ ፈሪምኪ፡ ሕጂ ነ'ስመራ ሰዲድ ኣብ ሓሊበት፡ ወይ እንዳ ኮሪያ ከም ትሕከሚ ክገብር እየ፣" በለኒ። ኣነ ድማ ፍሽኽታ ካበይ ከም ዝመጻኒ ኣይተረድኣንን ፍሽኽ እናበልኩ፡ “እምነተይ ድኣ'ሞ ናተይ እንዲዩ፡ እንታይ ጌሩኒ፡ ወይ ድማ እንታይ ኰይነ ኢለ'ሞ ክሓድጎ፧” በልክዎ። “እዋእ! ስቓይ ይሕሸኒ እንተ ኢልኪ ደኣ ሕራይ፣" በለኒ። ወሲኹ እናነደረ፡ “ወረግ ንምዃኑ መን'ዩ ኣብዚ እምነት ኣምጺኡኪ፧ ኣብ ስድራኺ ከምዚ ከማኺ እምነት ዝስዕቡ ኣለዉ'ዶ፧” ኢሉ ደጊሙ ሓተተኒ። አነ ምንም ከይመልስኩ ከምዛ ምውቲ ስቕ በልኩ። እናነደረ፡ “ደሓን በትርና ቀላል ከም ዘይኮነት ክትርኢ ኢኺ፡ ሕርሕራይ ጌርና ከነሕድገኪ ኢና፡ ፈቲኺ ከይፈተኺ ክትለፋለፊ ኢኺ፡ ዕብዲት!” ኢሉኒ ከደ።

ዝገረመኒ ነገር እንተ ኔሩ፡ እዚ ልበይ ገጥ ኢሉ ትብዓት ምስናቑ'ዩ። ወዮ ነዚ'ዩ ጐይታና፡ "ነቲ ንመንፈስን ንስጋን ክቐትል ዝከኣሎ'ምበር፡ ነቲ ንስጋ ጥራይ ዝቐትል ኣይትፍርሑ፡" ዝበለ። ሓቁ'ዩ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ "ካብታ ፍቕሪ ጐይታ ዝፈልየና መን'ዩ፡" ኢሉ ክፍክር። ሰዓት ሹዱሽተ ሸውዓተ ኣጋ ምሸት ኣቢሉ፡ እታ ዝጸለኹላ ጓል ኣባይ መጸት፡ ኣነ ድማ፡ ሕጂ'ውን ገለ ነገር'ኳ ተምጽኣለይ፡ ብምባል ፈራሕኩ። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፡ “የቐንየለይ፡ የቐለይለይ፣" እናበለት ክትነብዕ ጀመረት። ኣነ ድማ፡ “ኣጆኺ ቀስ በሊ ከይሰምዑና፣" ብምባል ከህድኣ ፈተንኩ። “ኣቲ ይስምዑ! ካብዚ ዝገድድ እንታይ ከይመጸና፡ ሞት ድኣ ሰታሪ እንድዩ፡ ካብዚ'ኳ ንገላገል፣" በለትኒ እናተመረረት። ኣነ ድማ፡ “ደሓን ድሕሪ ድቕድቕ ጸልማት እንደኣሉ ከውታ ወጋሕታን ብርሃንን ዝረከብ፡ እዚ ኹሉ ድማ ክሓልፍ'ዩ፣" እናበልኩ ኣጸናናዕኩዋ። እታ ሓውቲ፡ “ትርኢ ኣሎኺ ወርሒ ምሉእ እዛ ግናይ ዓሶ ኣጸሊላትኒ'ያ፡ ትማሊ ኢድኪ ኣንቢርኪ ምስ ጸለኽለይ ግና፡ ኣብ ልዕለይ ሓዊ ተዘሪኡኒ፡ ኣብ ዘመን ህይወተይ ከም ትማሊ ደቂሰ ኣይፈልጥን፡ ቓንዛ የለ ምህትፍታፍ የለ፡ ብርግጽ ኣምላኽ ምሳኺ ኣሎ፣" በለትኒ። ኣነ ንኣምላኽ እምብዛ ኣመስገንኩዎ፡ ትማሊ፡ ሎምን ንዘለኣለምን ንሱ ምዃኑ ድማ ደጊመ ኣመንኩዎ። ነታ ሓውቲ ቃል ኣምላኽ ነገርኩዋ፡ ደጊመ ድማ ብትብዓት ጸለኹላ። ብኸመይ ኣብ ዊዓ ከም ዝመጸት ክተዘንትወለይ ሓተትክዋ። ካብ ባጽዕ ገፊፎም ከም ዘምጽዋ ነጊራትኒ። ንሳ ትብለኒ፡ “ህይወት ምስ መረረና፡ ሰብኡትናን ኣቦታትናን ሓዲጐምና ምስ ከዱ፡ ደቅና ዝበልዕዎ ምስ ሰኣኑ፡ ኣብ ዘይንደልዮ ስራሕን ዓለምን ኣቲና፡ ምድሪ ጸቢባትና፡ እንታይ ደኣ እሞ ክንገብር፧” እናበለት ዝርንዛሕ ክትነብዕ ጀመረት። ልበይ ሽዋሕ ኢሉ ክስበር ከሎ ተረድኣኒ። "ኣታ ኣምላኽ መዓስ ዲኻ ትምለሰና፧" እናበልኩ ምስኣ ነባዕኩ። እታ ሓውቲ ንመደቀሲኣ ምስ ከደት፡ ክጽሊ ኢለ ኣብቲ ዓራተይ ጉንብው በልኩ፡ ግና ቓንዛ እምብዛ በርትዓኒ፡ ምስቲ ዝነባዕኩዎ'ዩ መስለኒ፡ ርእሰይ ከምዚ ብፋስ ዝትርተር ዘሎ ኰይኑ ተሰምዓኒ፡ ክቆጻጸሮ ኣይከኣልኩን። "ኣታ ኣምላኽይ በጃኻ ፈውሰኒ፧" እናበልኩ ብልበይ ይቓትት ነበርኩ። እታ ዝህቡኒ ዝነበሩ ፈውሲ ቓንዛ ከኒና ከማን ከሊኦምኒ'ዮም። ከም ዘይትወግሕ የላን፡ እታ ለይቲ ወገሐት።

ምዕራፍ ዓሰርተው ሓደ

ነቲ ቁርስና ክህበና ዝመጸ ወተሃደር፡ “ኣታ ሓወይ፡ ኣነስ እዛ ቁርሲ ተሪፋ፡ ፈውሲ ቓንዛ ክኒና'ባ ኣምጽኣለይ፧ በጃኻ!” ኢለ ለመንክዎ። “ኣነ ደኣ እንታይ ይፈልጥ፧” ኢሉ፡ ደርቢዩለይ ከደ። ምንም'ኳ ጥሜት እንተ ነበረኒ፡ ነቲ እተቐረበለይ ክበልዖ ኣይከኣልኩን። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብቓንዛ ክልሎ ሓደርኩ። ኣብቲ ኣጋ ወጋሕታ ቁሩብ ሕሽ በለኒ'ሞ ደቀስኩ። ግና ገና ሰዓት ዝኣክል'ኳ ከይደቀስኩ፡ ኣእዛነይ ክቕደድ ክሳዕ ዝደሊ ብርቱዕ ድምጺ ኣተንስኣኒ። ድቃስ ከቢዱኒ ስለ ዝነበረ፡ ዝሓልም ዘለኹ ኰይኑ ተሰምዓኒ። ኣዒንተይ ክኸፍት ድማ ከበደኒ፡ "ተንስኢ!” ዝብል ትእዛዝ ምስ ሰማዕኩ ግና፡ ብሓይሊ ገደል ኣብቲ ዘለኽዎ ኰፍ በልኩ። ኣብ ቅድመይ ድማ እቲ ወትሩ ዘጓጥጠለይ ሓላፊ ተገቲሩ ረኣኹዎ። እናነደረ፡ “ኣንቲ ጓል ሰላም ዘይትህብና! ንስኺ ሰባኺት እንዳ መን ኢኺ፧ እዚ ዅሉ ንዕቀት መን'ዩ!” እናበለ ብምፍርራሕ ተዛረበኒ። ትማሊ ምሸት ምስታ ሓውቲ ምዕላለይ ከም ዘቖጥዖ ድማ ተረድኣኒ። እቲ ሓላፊ ነቶም ምስኡ ዝመጹ ክልተ ወተሃደራት፡ “ሃየ ውሰድዋ!” በሎም። ሒዞምኒ ድማ ኣብ ደገ ወጹ፡ ኣብቲ ጸሓይ'ውን ምሉእ መዓልቲ ሰጢሖምኒ ወዓሉ። ሓቂ ይሓይሽ ምስቲ ሃሩርን ቃንዛን ተደሚሩ፡ ንጐይታ ኣብ ቤቱ ክጽውዓኒ ጸለኹ። ኣብቲ ኣጋ ምሸት ሓደ ወተሃደር መጺኡ ኣብታ ተዓቒበላ ዝነበርኩ ሕክምና ወሰደኒ። ነታ ዘምጽኡለይ ንእሽቶይ ቁራስ እንጌራ በሊዐ ክድቅስ እንተ በልኩ፡ ድቃስ በየን ትምጻእ፡ ኣዒንተይ ከይተላገባ ድማ ከምኡ ኢላ ወግሐት። እቲ ሓላፊ ምስቶም ትማሊ ምስኡ ዝነበሩ ክልተ ወተሃደራት እናተሃንደደ ኣባይ ገጹ ክመጽእ ከሎ ርኣኹዎ። እቲ ኣስጉሙኡ ብቑጠዐ ምዃኑ ኣይሰሓትኩዎን። "ሕጂ'ኸ እንታይ'ዮም ክብሉኒ፡ ወይ ክገብሩኒ፧" እናበልኩ ክሓስብ ከሎኹ፡ ከም ማርሞ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ ተገተረ።

እቲ ሓላፊ ዘይኣመሉ፡ "ደሓን'ዶ ሓዲርኪ፧" ብምባል ሰላምታ ኣቕረበለይ። ኣብ ቅድመይ ገለ ዝዓይነቱ መፈንጥራ የዳልወለይ ከም ዘሎ ኣይሰሓትክዎን። ስለዚ ምዉቕ ሰላምትኡ ብጥዕና ከም ዘይኰነ ድሮ መንፈሰይ ነጊሩኒ ኣሎ። ንሰላምትኡ ድማ፡ "ኣምላኽ ይመስገን፡" ብምባል መልስኩሉ። "ኣምላኽ" ትብል ቃል ክሳዕ ክንደይ ንውሽጡ ጸላዕላዕ ከም ተብሎ ኣብ ገጹ ይንበብ ነበረ። ህድእ ኢሉ ድማ፡ “ኣብዚ እዋን'ዚ ኩነታት ጥዕናኺ እምብዛ ሕማቕ'ዩ ዘሎ፡ ስለዚ ዝበለጸ ሕክምና ክትረኽቢ ግቡእኪ'ዩ፡ ስለዚ ነ'ስመራ ክንስደኪ ሓሲብና ኣሎና፡ ይኹንምበር ካባኺ ዝድለ ነገር ኣሎ፧ ንሱ ድማ፡ 'ክታምኪ ኣብዚ ወረቐት ክተንብርሉ ኢኺ!'” ኢሉ፡ ነቲ ወረቐት ኣብቲ ደቂሰዮ ዝነበርኩ ዓራተይ ደርበየለይ። ነቲ ምስኡ ዝነበረ ወተሃደር ከኣ፡ “እስከ ደጊፍካ ኣተሰኣያ'ሞ ቢሮ ድማ ሃባ፡" በሎ። ኣነ ድማ፡ “ክፍርም እንተ ዀይነ መጀመሪይ ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ከንብቦን ክርድኦን ኣሎኒ፡ እንተ ዘይኰይኑ ከመይ ኢለ'የ እሞ ንዘይፈልጦን ዘይንበብክዎን ክፍርመሉ፣" ኢለ ተዛረብክዎ። እቲ ነ'ስታት ቁሩብ ደቓይቕ ብምስሉይነት ተበሪሁዎ ዝነበረ ገጹ ብቕጽበት ገጽ ነብሪ መሰለ። “ክብረት ዘይብላ! ንስኺ መዓስ ክብረት ትፈልጢ፧ ኣየናይ ምስጢር፡ ወይ ዝቐትል ነገር ከየንፈርመኪ ፈርሒኺ፧ በሊ ክሳዕ ጽባሕ ዕድል ሂበኪ ኣሎኹ! ኣንቢብኪ ዲኺ፡ ወይ ከይንበብኪ ትፍርሚ! ኣይፋል እንተ ኢልኪ ግና፡ ንዓኺ ትገደኪ!” ኢሉ ተመርቀፈ።

ነቲ ጽሑፍ ከንብቦ ጀመርኩ፡ ዳርጋ ኣነ ከም ገበነኛ ምዃነይ፡ መንግስተይን ህዝበይን ከም ዝኸሓድኩ፡ ኣንጻር ሃገር ከም ዝሰራሕኩ፡ ግና ካብ ገበነይን ጌጋይን ተማሂረ ምሕረት ይሓትት ከም ዘለኹ፡ ደጊም ኣብዚ ባዕዳዊ እምነት ተንከስ ከም ዘይብልን ከምዘይእከብን፡ ከምኡውን ዝዀነ መንፈሳዊ ንጥፈታት ካብ ምግባር ከም ዝቑጠብ ዝገልጽ ጹሑፍ ነበር። ነቲ ከሓዲ ዝብል ጹሑፍ ምስ ኣንበብኩ፡ እታ ኣብ እብራውያን ዘላ፡ “ሙሴ ምስ ዓበየ፡ ወዲ ጓል ፈርኦን ከይብሃል፡ ብእምነት ኣበየ'ሞ፡ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ኽጸግብ ሓረየ፡ ኣብቲ ዓስቢ ጠመተ'ሞ፡ ካብ መዝገብ ግብጽስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቘጸሮ። ነቲ ዘይረአስ ከም ዝርእዮ ዀይኑ ተዓጊሱ ጸንዐ'ሞ፡ ነቲ ዅራ ንጉስ ከይፈርሀ፡ ብእምነት ንግብጺ ሓደጋ።” ትብል ጥቕሲ ኣብ ልበይ ደወለት። ንኣምላኽይ ብምንም ተኣምር ከይክሕድ ቃል ኣተኹ፡ ነቲ ወረቐት ድማ ከይፈረምኩ ኣብታ ጥቓይ ዝነበረት ንእሽቶ ጣውላ ኣቐመጥኩዎ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ክልተ

እቲ ዝገርም፡ እቲ ንግሆ ቁርሲ ዘምጽኣልና ወዲ ከይመጸ ረፈደ። ከይቆረስኩ ድማ ዳርጋ ፍርቂ መዓልቲ ኣኸለ። ድኻምን ጥሜትን ተሓዋዊሱ ድማ ኣብታ ዝነበርኩዋ ዓራት ግምስስ ኢለ ደቀስኩ። ድሕሪ ክልተ ሰዓት ይኸውን፡ ሓደ ሰብ ነቕነቐኒ'ሞ፡ ብድድ ኢለ ተንሳእኩ። እቲ ሓደ ግዜ ምስቲ ሓኪም ዝመጸ'ሞ፡ ምስክርነቱ ከይወድኣለይ ዝኸደ ወዲ'ዩ ኔሩ። “ከመይ ውዒልኪ፧ እንታይ ደኣ ክንድዚ ድቃስ፧ ኣይጠዓኽን ዲኺ፧” በለኒ። “ደሓን'የ፡ ግና ሓቂ ይሓይሽ ጠሚየ፡ ምሉእ መዓልቲ ከይበላዕኩ'የ ውዒለ፣" በልኩዎ። ንሱ ድማ ብድንጋጸ መሊኡ፡ ኣዒንቱ ቑጽርጽር እናበለ፡ “ኣየ ክቐጽዑኻ እንተ ደልዮም፡ ዋላ ብኸብድኻ'ዮም ዝሕዙኻ፡ እሞ ድማ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃሩር፡ ደሓን ኣጆኺ ቁሩብ ተዓገስኒ፡ ምሳሕ ከምጽኣልኪ'የ፣" ኢሉኒ ንግዳም ወጸ። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ድማ፡ ምሳሕ፥ ሻሂ፡ ባኒ፡ ጥሕኒን ኣሲርን ሒዙለይ መጸ። ኣዝየ ተሓጎስኩ፡ ግና ከይመጹና ፈራሕኩ። ክሳዕ ዝጸግብ ድማ በላዕኩ። “እንኪ እዚ ተሪፉ ዘሎ ድማ ኣብዚ ኣቀምጥዮ፡ ምሸት ድራር እንተ ኣምጺኦምልኪ ሰናይ፡ እንተ ዘይኰይኑ ግና ነዚ ትበልዒ፣" በለኒ።

“እንታይ ደኣሉ እዚ ወረቐት፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ "ኣንብቦ፣" በልክዎ። “እዚ ደኣ እንታይ ከንብበሉ፧ ላዲናሉ እንዲና፣" በለኒ። ወሲኹ፡ “እሞ እንታይ ሓሲብኪ፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ብሽም የሱስ፡ ኣይፍርምን!” በልኩዎ። “ጐይታ ይባርኽኪ፡ እስከ ኣምላኽ ትብዓት ክህበኪ ክንጽሊ ኢና፣" በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣምላኽ ይባርኽካ፡ በል እስከ ምስክርነትካ ቐጽለለይ፣" በልክዎ። ንሱ ድማ፡ “ኣበይ'የ በጺሐ ኔረ፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ካብቲ ትጽልዩሉ ዝነበርኩም ገዛ፡ ኣብ ሓሙሻይ መደብር ፖሊስ ከም ዝወሰዱኹም ነጊርካኒ ኔርካ፣" በልክዎ።

ንሱ ከምዚ እናበለ ታሪኹ ቀጸለለይ፡ “ኣብ ሓሙሻይ መደበር ድሕሪ ምውሳዶም፡ ነተን ኣዋልድ ብሙለአን ኣብ ሓደ፡ ንዓና ድማ ኩላትና ብሓንሳብ ገበሩና። ንሓደ ወርሒ ምንም ከይበሉና ኣብኡ ጸናሕና፡ ግና ኣምላኽ ይመስገን ዘይተሓስበ ብዙሕ ክንመሃርን ክንጽልን ቀነና። ድሕሪ ወርሒ ንዝተወሰኑ ሰባት ጸዉዑ፡ ኣነ'ውን ምስኦም ተጸዋዕኩ። ንዓይ ድማ ንበይነይ ኣብ ሓንቲ ሓውሲ ሸላ፡ ኣዝዩ ጸልማት ቦታ ዓጸዉኒ። ሰሙን መመላእታ ድማ ንበይነይ ኣብታ ጸልማት ተዓጸኹ። ብድሕሪኡ ካብ እንዳ ጸጥታ'ዩ መስለኒ፡ መጺኡ ብዙሕ ክምርምረኒ ጀመረ። 'መን'ዩ ዝምውለኩም፧ ገንዘብኩም ኣበይ ኣሎ፧' ዝብልን ካልእን ሕቶታት ሓተተኒ። ዝምውለና ከምዘይብልና፡ ሰዓቢ ኣምላኽ ምዃነይ ነገርክዎ። ጽባሒቱ ክልተ ሲቪል እተኸድኑ ኣጉባዝ መጺኦም፡ ደም ብደም ክሳዕ ዝኸውን ከትከቱኒ። ከለፋልፉኒ ብዙሕ ጸዓሩ፡ ብጀካ፡ 'ጐይታ ይባርኩም፡' ካልእ ቃል ክዛረብ ኣይከኣልኩን። ብድሕሪኡ ነ'ስታት ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብታ ጸልማት ቦታ ተዓጸኹ። እቶም ተጸዊዖም ዝኸዱ ብጾተይ ድማ፡ ተመሳሳሊ ዕጫ ከም ዝበጽሖም ኣይሰሓትክዎን። ብድሕሪኡ ካብታ ሸላ ኣውጺኦም ንዓዲ ኣበይቶ ሰደዱኒ። እቲ ቤት-ማእሰርቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ'ዩ፡ ነ'ስታት ሸቡዓተ ወርሒ ድማ ቁራስ ደረቕ ባኒ እናበላዕና ኣብኡ ጸናሕና።

ብድሕሪኡ ከምዚ ንዓኺ ክትፍርምሉ ሂቦምኺ ዘለዉ ወረቐት ሂቦም፡ 'ፈርም!' በሉኒ። ኣነ ግና ክፍርም ሕልናይ ስለ ዘይፈቐደለይ ኣበኽዎም። ብድሕሪኡ ንማይ-ስርዋ ዝበሃል ቦታ ወሰዱኒ። ኣብ ሓደ ኮንቴነር ንብዙሕ ኣዋርሕ ተኣሰርኩ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ካብቶም ምሳና ተኣሲሩ ዝነበረ መንእሰይ፡ ኣብቲ ኮንቴነር እምብዛ ሓመመና፡ ዓቕሉ ጸበቦ። ነቲ መስኮት እቲ ኮንቴነር ባዕልና ክንከፍቶ ኣይፍቀድን'ዩ። ወዲ ክሞተና ምስ ደለየ፡ ብእግረይ ደፊአ ነቲ መስኮት ከፈትኩዎ። እቲ ወዲ ድማ ቁሩብ ንፋስ ምስ ረኸበ ትንፋስ መልኦ። ብድሕሪኡ መጺኦም፡ 'ነቲ መስኮት መን ከፊቱዎ፧' ብምባል ብሕቶ ከዋጥሩና ጀመሩ። ኵላትና ብሓንብ ድማ፡ ብዛዕባ'ቲ ጸገም እቲ ሓውና ነገርናዮም፡ ግና ኣይገደሶምን። 'እቲ ነቲ መስኮት ዝኸፈቶ ሰብ እንተ ዘይኣምጺኹምዎ፡ ከቢድ ተወሳኺ መቕጻዕቲ ክትቅበሉ ኢኹም!' ብምባል ኣጠንቀቑና። እቶም ምሳይ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ክዛረቡ ኣይደለዩን፡ ኣነ ግና ካብ ዝልክሞም ኢለ፡ ኣነ ምኻነይ ነገርኩዎም። መሸም ሰብ ወዲ ኣዳም ከምኡ ዝዓይነቱ ማህረምቲ ተወቂዑ ክድሕን ተኣምር'ዩ፡ ኣእምሮይ ክሳዕ ዝስሕት ከትከቱኒ፡ ከም ምዉት ድማ ኣብቲ መሬት ደርበዩኒ፡ ግና ኣምላኽ ግዲ ክብሩ ከዘንቱ ደልዩኒ ክሳዕ ሕጂ ኣይሞትኩን። ኣብ ማይ-ስርዋ ሓደ ዓመት ምስ ገበርኩ ድማ፡ ኣብዚ ዊዓ ኣምጺኦምኒ። እንሆ ሕጂ ሓሙሻይ ዓመተይ'ዩ፣" ኢሉ፡ ካብቲ ነዊሕ ምስክርነቱ ቑንጭል ኣቢሉ ነገረኒ። "በሊ ሕጂ ከይመጹ ከለዉ ክኸይድ፡ ይመሲ ከኣ ኣሎ፡ ካልእ መዓልቲ መጼ ድማ ከዕልለኪ'የ፡ ኣጆኪ ኣብ እምነት በርትዒ፣" ኢሉኒ ከደ።

ኣነ ድማ ብዛዕባ እቲ ንዓይን ነ'ሕዋተይን ዝወርደና ዘሎ መከራ ፍቓዱ እንተ ኾይኑ መወዳእታ ክገብረሉ ኣብርቲዐ ጸለኹ። ጽባሒቱ ንግሆ ድማ፡ እቲ ሓላፊ ከም ኣመሉ ፊንፊን እናበለ መጸ። “ኣበይ ኣሎ እቲ ወረቐት፧ ሃብኒ!” በለኒ። ኣነ ድማ ሃብክዎ። “እንታይ ኴንኪ ዘይፈረምኩሉ፧” በለኒ። “ክፍርመሉ ፍቓደኛ ኣይኰንኩን፡ ኣይኣመንኩሉን፣" በልክዎ። “ደሓን ክንረአአ ኢና!” ኢሉ ፈከረለይ። ብዓውታ'ውን ነቶም ወተሃደራት፡ “ሒዝካያ ኣብቲ ትፈልጦ ውሰዳ!” ኢሉ ኣጓጠጠሎም። ሒዝሞኒ ድማ ከዱ። ኣበይ ይወስዱኒ ከም ዘለዉ ግና ኣይፈለጥኩን።

እቶም ክወስዱኒ ዝተኣዘዙ ወተሃደራት ከምቲ እተኣዘዙዎ ኣብቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ቦታ ክንጓዓዝ ጀመርና። ምስቲ ዝነበረ ጸሓይን ሃሩሩን፡ እታ መገዲ ኣስታት ፍርቂ ሰዓት፡ ጕዕዞ ሰላሳ ዓመት ኰይና ተሰምዓትኒ። ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በጻሕና ከነዕርፍ ለመንክዎም፡ ግና ኣየፍቀዱለይን። ድሕሪ ቁሩብ ጉዕዞ ግና፡ ርእሰይ ጽልውልው በለኒ'ሞ፡ ኣብ መሬት ርዅሙሽ በልኩ። እቶም ዝውስዱኒ ዝነበሩ ወተሃደራት ደጊፎም ኣተንስኡኒ። ካብቲ ዝነበሮም ማይን ጥሕን ምስ ሃቡኒ፡ ሓሸኒ'ሞ፡ እንደገና ሓይሊ ረኺበ መንገድና ቐጸልና። ኣብ ሓንቲ ብመራት ዚንጐ እተሰርሐት ገዛ ድማ ኣእተዉኒ። ኣብታ ጸባብ ክፍሊ እንትርፎ ሓንቲ እምኒ ኮፍ መበሊት፡ ካልእ ዝነበራ ነገር ኣይነበረን። ሓደ ካብቶም ሒዞምኒ ዝመጹ ክልተ ወተሃደራት ድማ፡ "በል ኣነ ሕጂ ኣብቲ እታ ካልእ ሰብ ዘላቶ እኸይድ ኣሎኹ፡ ንስኻ ድማ ከምቲ ትፈልጦ ግበር!” ኢሉዎ ብጉያ ከደ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ሰለስተ

እታ ዝነበርናያ ክፍሊ ኣነን ንሱን ጥራይ ብሓትናያ። ልበይ'ውን ብፍርሒ ክወቅዕ ጀመረ። "ስለምንታይ ኣብዚ ኣምጺኦሙኒ፧ ስለምንታይ'ከ በይነይ ምስዚ ወዲ ሓዲጎምኒ፧ ይደፍረኒ፡ ወይ ይዕምጸኒ'ዶ ይኸውን፧" ዝብል ሕቶታት ነ'እምሮይ ብጭንቀት ወሓጦ። ብልበይ ክጽሊ ጀመርኩ፡ “ኣታ ኣምላኽ፡ ልዕሊ ዓቕምኹም ኣይፍትነኩምን'የ ኣይበልካናን'ዶ፧ በጃኻ ጐይታ፡ እዚ ሰብ ኣብ ነፍሰይ ከይቀርብ ሓልወኒ፧ ካብዚ ፈተናይ መውጽኢ ግበረለይ፧” ብምባል እናነባዕኩ እጽሊ ነበርኩ። እቲ ምሳይ ዝነበረ ወተሃደር፡ “ኣጆኺ ኣይትብከዪ፧ ሓዊኺ'የ፡ ኣይ ትእዛዝ ኰይኑና'ምበር፣" እናበለ ተዛረበኒ። ኣነ ድማ፡ “ስለምንታይ ኣብዚ ቦታ መጺአ፧” ኢለ ሓተትኩዎ። ንሱ ድማ፡ “እንታይ ፈሊጠ ኢልክኒ ኢኺ፧ ክሳዕ ዝስምዓ ቕጽዓያ ተባሂለ፧ ግና ከማኺ ኣሓት ኣለዋኒ፡ ዝወረደ ይውረደኒ'ምበር፡ ከመይ ኢለ ኢደይ ኣባኺ ከልዕል፡ እሞ ድማ ከምዚ ኢልኪ፡ ኣረመኔታት!” በለ እናተመረረ።

ብምቕጻል ብሉኡም ዘረባ፡ “ኣቲ ሓፍተይ፡ ኣብዚ ዅሉ መከራን ስቓይንሲ ኣብ ምንትምንታይ፧ ብልብኺ ጌርክዮ፡ እወ ሓዲገዮ'የ ዘይትብሊ፧ ኣምላኽ ልቢ'ኰ እዩ ዝርኢ፣" በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ንኣምላኽ ብልብኻን ብጋህድን ክትእመኖ ከሎኻ'ዩ ሓቀኛ ፍቕርኻን እምነትካን ኣብ ኣምላኽ ዝረጋገጽ፣" በልኩዎ። እቲ ወተሃደር ዝነበሮ ምረትን ስቓይን ክንድ ምንታይ ከቢድ ከም ዝነበረ ኣብ ገጹ ይንበበ ነበረ። ቐጺሉ፡ “ርኣዪ ኣነ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት'የ፡ መውኣለይ ከርተት ምስ በልኩ፡ ደቀይ ሰበይተይ ዘርሞ ዘርሞ ተሪፎም፡ ክልተ ሳዕ ስግረ ዶብ ፈቲነ፡ ሓንሳዕ ካብቲ ዝነበርክዎ ዓዲ ካብ ግብጺ ተመሊሰ፡ ኣብ ዊዓ ድማ ሓመድ ድፋጫይ ሰትየ። ካልኣይ ግዜ፡ ኣብ ዓሰብ ኔረ፡ ብኡ ኣቢለ ንየመን ክኸይድ ተታሒዘ፡ ስለስተ ዓመት ምሉእ ከኣ ተኣሲረ። ኣብ መወዳእታ ካብ ቤት-ማእሰርቲ ምስ ወጻኹ፡ ጥዕናይ ስለ እተተንከፈ፡ ቦርድ ተባሂለ። ንእሽቶይ ትንፋስ ረኺበ ስድራይ ኣለይ መለይ ክብል ምስ ጀመርኩ፡ እንደገና ተጸዊዔ ከኣ፡ እንሄልኪ ኣብዚ ገሃንም ዝኾነ ስፍራ ከርተት እብል ኣለኹ፣" እናበለ ታሪኹ ዘርዘረለይ። ኣነ ድማ፡ "ኣጆኻ፡" እናበልኩ ከጸናንዖ ጀመርኩ። ዝገርመኒ ነገር ኣብ ውሽጢ መከራን ስቓይን 'ከሎኻ፡ ንኻልኦት ተስፋን ምጽንናዕን ክትከውን፡ ጸጋ ኣምላኽ እንተ ዘይኰይኑ፡ ስቕ ኢልካ ዝከኣል ኣይኮነን።

ድሕሪ ከባቢ ኣርባዕተ ሰዓት ድማ፡ እቲ ካልኣይ ወተሃደር ምስ ካልኦት ክልተ ወተሃደራት መጸ። እቲ ምሳይ ዝነበረ ወተሃደር ነፍሱ ከንፈጥፍጥ ከሎ እዕዘቦ ነበርኩ። ክሳዕ ክንድ'ዚ ዘፍርሖ ዘሎ ነገር ድሮ ተረዲአዮ ነበርኩ። “እምበኣር ክትስሕቕን ድላይካ ክትገብርን ጸኒሕካ፡ ትእዛዝ ኣኺብርካ እተባሃልካዮ ክትገብር'ምበር፡ መዓስ ክትኳሸም ተኣዚዝካ፡ ውጻእ! በትኪ!” ኢሉ እናነደረ ተዛረቦ። ኣባይ ቀሪቡ ድማ ኣላታን የብላን ጉንዲ እዘነይ ጸፍዓኒ። “ኣታ በጃኻ ኢደይ ሰባር'ያ፧” እናበልኩ ነታ ዝነበርኩዋ ገዛ ብኣውያት ጨደድኩዋ። እቲ ደጋጊሞም ዝብልዎ ዝነበሩ ቓላት፡ “መን'ዩ ዝምዉለኩም፧ ነዚ እምነት ትሓድግዮ ዲኺ፧” ዝብሉ ነበሩ። ከም ምዉቲ ድማ ኣብታ ክፍሊ ደርብዮምኒ ከዱ። ጽባሒቱ እቶም ወተሃደራት ምስ መጹ፡ ሓይለይ ደኺሙኒ ኣብኡ ተደርቢየ ረኸቡኒ። መኪና ጌሮም ድማ ኣብቲ ዝነበርክዋ ቦታ ሕክምና ወሰዱኒ። መሸም ኣምላኽ ፍቓዱ ክሳዕ ዘይኮነ እዋን ህይወትካ ኣይትሓልፍን'ያ እምበር፡ በቲ ዝወረደኒ ዘሎ መግደራ ብህይወት ክትነብር ዘይከኣል'ዩ። ካብቲ ዝነበረኒ ቓንዛ ዝያዳ ተወሰኸኒ'ሞ፡ ሰሙን ሙሉእ ብቓንዛ ትንፋሰይ ክትሓልፍ ደለየት። እቲ ጌረዮ ዝነበርኩ ጀሶ ድማ፡ ካብቲ ሃሩር እተላዕለ እምብዛ ነቂጹ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሓሰኻ ክገብር ስለ ጀመረ ሰሓ ወድኣኒ። ክፈትሑለይ'ውን ለመንክዎም፡ ኣምላኽ ሰናይ'ዩ፡ ኣብቲ ቦታ እተመደበ ሓድሽ ሓኪም ፈትሓለይ'ሞ፡ ብፋሻ ጌሩ ጠምጠመለይ።

ድሕሪ ዝተወሰነ ሰሙናት፡ እቲ ኩልሳዕ ተሓቢኡ መጺኡ ዘዕልለኒ ሓዊ መጸኒ። ንሱ ክመጸኒ 'ከሎ መንፈሰይ ይሕደስ'ሞ ምጽንናዕ እምላእ ነበርኩ። እቲ ሓው ገጹ ሓሙኽሽቲ ተኸዲኒ፡ ካብቲ ዝነበሮ እምብዛ ተደዊኑ መጸኒ። ገለ ሕማቕ ወረ ከም ዘለዎ ድማ ኣይሰሓትክዎን። “ሕጂ ድማ፡ ከምዚ ኢልኪ 'ከሎኺ ደጊሞም ከትኪቶምኺ፧ እዚ ኣምላኽ ሕጂስ ስቕ ድዩ ክብል፧ ነዚኦምሲ ኣምላኽ ድኣ፡ ...” ኢሉ ዘረብኡ ከይወደኣ 'ከሎ፡ “እዚ ሓወይ ክሳዕ ክንድ'ዚ እባ ኣይትመረር፡ እንደገና ቓል ጐይታ'ባ ዘክር፡ 'ዝረግሙኹም መርቑ፡ ብዛዕባ እቶም ዘሳድድኹም ጸልዩ፡' እኰ'ዩ ኢሉና፣" በልኩዎ። “እወ ንሱ ደኣ ሓቅኺ፡ ግና እንሓንሳብሲ ...” ኢሉ ዘረብኡ ከይወደኣ 'ከሎ፡ ፊቕ ኢሉ ክበኪ ጀመረ። ኣነ'ውን ሓቂ ዘረባ ምስኡ ክበኪ ጀመርኩ። “ኣጆኺ ኣይትብከዪ፡ ሓንቲ መዓልቲ ኣምላኽ ንብዓት ካብ ኣዒንትና ዝደርዘለን መዓልቲ ክመጻ'የን፡ እዚ ሽዓ ዝሓልፍ ቀሊል ጸበባና ማእለያ ዘይብሉ ክብሪ የዳልወልና ኣሎ፣" እናበለ ከጸናንዓኒ ጀመረ። “ሓድሽ ነገር እንታይ'ኸ ኣሎ፧" በልኩዎ። “ክገርመኪ ሓደ ሓውና ኣብ ጐይታ ኸይዱ ኣሎ፣" በለኒ። “ኣብዚ ቦታ'ዚ፧” በልኩዎ። “እወ፡ ኣብዚ ቦታ ካብ ዝእሰር ኣርባዕተ ዓመት'ዩ ጌሩ፡ ብሰንኪ ዝወረዶ ማህረምቲ ብዙሕ ጥዕና ኣይነበሮን፡ ብዙሕ ይሓምም ኔሩ፡ ግና ሕክምና ክረክብ ኣይከኣለን፡ ዝሓለፈ ሰሙን እምብዛ ሓሚሙ ኔሩ፡ ግና ኣቓልቡኡ ዝገብር ኣይነበረን፡ ከምኡ ኢሉ 'ከሎ ድማ፡ በይኑ ኣብ ሓንቲ ዕጽውቲ ክፍሊ የቐመጥዎ ኔሮም፡ በቃ ኣብኡ ከሎ ሞይቱ፣" በለኒ እናነበዐ። ደጊሙ ድማ፡ “ክገርመኪ ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑት'ዩ፡ ሰበይቱ ናብራ ምስ ሓሰማ ንስደት ከይዳ። እቶም ቆልዑት ምስ ዓባዮም'ዮም ዘለዉ፣" በለ። ልበይ እምብዛ ጐሃየ፡ “ግና ደሓን ኣብ ጐይታ ኸይዱ ኣብ ሕቝፊ ኣብኡ ዓሪፉ ኣሎ፡ ኣምላኽ ድማ ንስድርኡ ይሓሊ'ዩ፣" በልኩዎ። እቲ ሓው ድማ፡ “እወ ሓቅኺ፡ እንደገና ድማ ካልኦት ክሳዕ ዕስራ ዝዀኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን መጺኦም ኣለዉ፣" በለኒ። “ካበይ ካብ ሳዋ፧” በልኩዎ። “ኣይፋል ካብ ኣስመራ ኣብ ጸሎት ተረኺቦም'ምበር፣" ወሲኹ፡ “ክገርመኪ ዝፈልጦ ቐረባ ዓርከይ ረኺበ፡ ቁሩብ'ውን ኣዕሊሉኒ፡ ኣብ ጐይታ ዘለዎም እምነት የሕጉሰካ'ዩ፡ ገለ ገለ ወረታት ድማ ነጊሩኒ፣" በለኒ። “እንታይ ኢሉካ፧” በልኩዎ። “ሓደ ሓው ዝፈልጦ ኔሩ፡ ብሰንኪ እምነት ቅድሚ ቤት-ኣምላኽ ኣብ 2002 ዓ.ም. ምዕጻዉ'ዩ ተኣሲሩ፡ ክገርመኪ ኣስታት 14 ዓመት'ዩ ተኣሲሩ፡ ምስ ፈትሕዎ ብኡንብኡ ንሱዳን ከይዱ፡ ሕጂ ተመርዒዩ ሓዳር ጌሩ፡ ኣምላኽ ብሓቂ ከሓሲ ኣምላኽ'ዩ፣" በለኒ። ሓቢርና ድማ ንኣምላኽ ኣመስገና። "በሊ ከይመጹና ክኸይድ፡" ኢሉ ብድድ ኢሉ እናጎየየ ከደ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ኣርባዕተ

ኣጋ ወጋሕታ ደቂሰ 'ከሎኹ፡ ሓደ ወተሃደር መጺኡ ነቕኒቑ ኣተንስኣኒ። “በቃ ክዳንኪ ጠርንፊ፡ ሓዊኺ ስለ ዝዀንኪ ካብዚ ክትወጺ ኢኺ፣" በለኒ። እተን ዝነበራኒ ክዳውንተይ ጠርነፍኩ። ብመኪና ሒዙ ድማ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ወሰደኒ። ልክዕ ነታ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰዱኒ ኣብ እትመስል ገዛ ድማ መርሓኒ። ኣብቲ ገዛ ካልኦት ሰለስተ ኣዋልድ ነበራ። “ኣነ ብርቱዕ ቓንዛ ኣሎኒ፡ ስለዚ ይከኣል እንተ ዀይኑ መድሃኒት ይተኣዘዘለይ፧” በልኩዎ። “ንዓኺ ዝኸዉን መድሃኒት የብልናን፡ ዋላ ከረፍ ዘይትብሊ!” ኢሉ ሓዲጉኒ ከደ። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ዳግማይ ተመሊሱ ድማ፡ “ሃየ ንዕናይ!” በለኒ። “ሕጂ'ኸ ናበይ፧” በልኩዎ። “በዓል'ዴኺ ትፈልጢ፡ ንዕናይ'የ ዝብለኪ!” ኢሉ ኣጓጠጠለይ። ኣብ ዉሽጢ ሰዓት ዘይኣክል ሕጂ'ውን ሒዙኒ ከደ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሃሩርን ምድረበዳን፡ ኣብዝን ኣብትን እናበሉ ከርተት ዘብሉኻ፡ ሓደ ካብ ሜላታት መቕጻዕቶም ምዃኑ ተረድኣኒ። ብልበይ ድማ፡ "ሕጂ'ኸ ኣበይነይቲ ገዛ ይወስዱኒ ይኾኑ፧" በልኩ።

እናነደረን እናጸረፈንን ኣብ ሓንቲ ብወተሃደራት እተኸበት ቤት-ማእሰርቲ ኣእተወኒ። እታ ክፍሊ እምብዛ ጸባብ፡ ጽሬታ ዘይተሓለወ፡ ብዶሮና ዝተዓብሎኸት ነበረት። እንትርፎ ኣዝያ ንእሽቶይ መስኮትን ሓደ ማዕጾን፡ ካልእ ምንም የብላን። እቲ ዘገርም ኣብቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ዉዑይ ክሊማ ሰብ ክተቐምጠላ ክሳዕ ክንደይ ልቢ ሰብ ሕሱምን ጨካንን ምዃኑ ኢኻ ትግንዘብ። ብሰሪ'ቲ ኣብዝን ኣብትን ክብል ጸፋዕፋዕ ክብሎ ዝወዓልኩዎ እምብዛ ደኺመ ነበርኩ፡ ግና ምስቲ ዝነበረ ሃሩሩን ዋዕን፡ ህልም ዝበለ ድቃስ ከይውስደኒ'ሞ ከይመዉት ከኣ ፈራሕኩ፡ ከመይሲ ብዙሓት ሰባት ምስ ደቀሱ ብኡ ኣቢሎም ዝሞቱ ብዙሓት ከም ዝዀኑ ስለ ዝፈልጥ'የ። ይኹን'ምበር ኣብታ ኮፍ ኢለያ ዝነበርኩ ግምስስ ምስ በልኩ ድቃስ ወሰደኒ። ክንደይ ሰዓት ከምዝደቀስኩ ኣይፈልጥን፡ ግና ሃንደበት ሓደ ብርቱዕ ሰሓቕ ሰብን ወኻዕታን ኣተንሰኣኒ። "ብሽም የሱስ!” ኢለ ብድድ ብምባል፡ ብድሕረይን ብቕድመይን ደጋጊመ ጠመትኩ፡ ግና ዝዀነ ሰብ ኣይነበረን።

ብኣ ጌራ ድቃሰይ ስለ ዝበረረት ብህዱእ ድምጺ ክጽልን ክዝምርን ጀመርኩ። ኣብ ጸሎት ምስ ኣተኹ ድማ፡ እቲ ዘለኹዎ ቦታ መከራን ስቓይን ከምኡውን ቃንዛይ ረሲዐ፡ ኣብ ግሩም መንፈስ ኣተኹ። ከምዚ ኢለ እናጸለኹ 'ከሎኹ፡ ሃንደበት ኣብ ኣእምሮይ ምስቲ ዝጸናሕክዎ ሃዋህው ዝጋጮ ድምጺ ክሰምዕ ጀመርኩ፡ እምብዛ ድማ ኣናወጸኒ። “ንስኺ፡ 'ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ፡' ኢልኪ ትዝምሪ፣" ዝብል ቃላት ሰይጣን ኣብ ኣእምሮይ ከም ብርቱዕ ፍላጻ ክውርወር ጀመረ። “ኣምላኽ ምሳኺ እንተ ዝህሉ ደኣ፡ እዚ ኹሉ ስቓየ መከራ!” እናበለ ደጋጊሙ ንሕልናይ ክኵሕኵሖ ጀመረ። ኣነ ድማ፡ "ብሽም የሱስ፡ ካባይ ረሓቕ!” እናበልኩ ይገንሖ ነበርኩ። መሸም ሰይጣን መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ እንዲዩ ዝመጽእ፡ ዉዲቱ እንተ ዘየላሊኻዮ ሓደገኛ'ዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን መከራን ስቓይን፡ ኣብቲ ጸልማትን ሞትን ዝኸበካ እዋን፡ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘናውጸካን ዝርብሸካን ምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን። “ቃል ኣምላኽ፡ 'ርእሲ'ምበር ጭራ ኣይገብረካን፡' ኣይኮነን'ዶ ዝብል፡ ንስኺ ግና እንሆ ኣብዚ ቦታ ትሳቐዪ ኣሎኺ። እተን ከማኺ ነጥቢ ዘምጽኣ መሓዙትኪ፡ ድሮ ኣብ ኮሌጅ ኣትየን ይመሃራ ኣለዋ፣" ዝብል ቃላት ኣብ ምስትምሳልን ምጉርምራምን ክውስደኒ ደለየ። ካብቲ ዘለኹዎ መከራ ንላዕሊ እዚ ክፉእ መንትግ ነ'እምሮይ እምብዛ ረበሾ። “ዎ ኣምላኽይ ርድኣኒ፡" እናበልኩ ብትሑት ድምጺ ክበክይን ክቓትትን ጀመርኩ። ዓው ኢለ ብትብዓት ድማ፡ "ኣምላኸይ ኣብ ሰማያት ኣሎ፡ ንሱ ዝደለዮ ይገብር፡" እናበልኩ ክዝምርን ኣብታ ጸባብ ቦታ ከመስግንን ጀመርኩ። እቲ ዝገርም ሰይጣን ክዳን ውርደቱ ለቢሱ ክሃድም ብመንፈስይ ተፈለጠኒ።

ከም ሓቂ ኣብ ውሽጢ መከራን ስቓይን ኴንካ ንኣምላኽ ምምስጋን፡ ክንየው ሰብኣውነት ዝሓልፍ ዓቢ መልኮታዊ ሚስጥር ዘለዎ'ዩ። ኣብታ ሓዲጉኒ ዝኸደ ገዛ ብርሃን ከይረኣኹ ኣስታት ሓሙሽተ ወርሒ ምሉእ ገበርኩ። እንትርፎ ነቲ መግቢ ዘምጽኣለይ ዝነበረ ወተሃደር፡ ካልእ ዝርእዮ ነገር ኣይነበረን። መሸም ጓል ኴንካ ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ነገር ኣሎ'ዩ። ኣብዘን ዝሓለፈኩወን እዋን መከራታት፡ እዚ ዓቢ ብድሆ'ዩ ኔሩ። ምስዚ ዅሉ ነገር ተደማሚሩ ድማ፡ ማህጸነይ ብብርቱዕ ቃንዛ ክገብረለይ ጀመረ፡ ግና እንትርፎ ንኣምላኽ ምጽላይን ንዕኡ ምንጋርን፡ ካልእ ዝገብሮ ነገር ፈጺሙ ኣይነበረን። ብፍላይ ኣብዘን በይነይ ካብ ሰብ ተፈልየ፡ ኣብ ጸልማት እተዓጸኹለን ዝሓለፋ ሓሙሽተ ኣዋርሕ፡ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝረድኣኒ ክሓስቦ 'ከሎኹ፡ እምብዛ'ዩ ዝደንቀኒ። ኢደይ ምሉእ ብምሉእ ሓወኹ። ርእሰይ ዋላ'ኳ ሓሓሊፉ ቃንዛ እንተ ገበረልይ ዳርጋ ደሓን ኰንኩ፡ ግና ማህጸነይ ብብርቱዕ ከቐንዝወኒ ጀመረ። ሓደ እዋን ብዛዕባ ኩነታተይ ነቲ ምግቢ ዘምጽኣለይ ወተሃደር ሓበርኩዎ'ሞ፡ ንሱ ድማ ደሓን ይእቶ ነቲ ሓላፊ ዝነበርኩዋ ቤት-ማእሰርቲ ይነግሮ፡ ብእኡ ጌሩ ድማ ቁሩብ ፈውሲ ቓንዛ ከኒና ለኣኸለይ። ድሒሩ ግና እቲ ቐንዲ ሓላፊ ሰሚዑስ፡ "ምንም ሓገዝ ከይግበረልይ!” ብወግዒ ከም እተነግሮ ተሓበርኩ።

ድሕሪ'ዘን ሓሙሸተ ኣዋርሕ በይነይ ተፈልየ ዝተቐጻዕኩለን መዓልታት፡ ኣብ ሓደ ካብ ዓሰርተ ንላዕሊ ኣዋልድ ተኣሲረናሉ ዝነበራ ክፍሊ ቤት-ማአሰርቲ ወሰዱኒ። ነተን ኣሕዋት ምስ ርኣኽዎን፡ ልበይ እምብዛ ተጸናንዐ'ሞ ንኣምላኽ ኣመስገንኩ። ብፍላይ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሳዋ ምሳይ ተኣሲራ ንዊዓ ዝመጸት ሓውቲ ረኸብኩ'ሞ፡ ከይደ ተጠምጢመ ሰዓምኩዎ። እዛ ዕንባባ እትመስል መሓዛይ፡ ደመት ትርኢታ ተደዊኑ፡ ኵሉ ሞራላ ወዲቑ፡ ኣብ ከቢድ ነውጽን ጭንቐትን ጸኒሓትኒ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ድማ ምንም ከይተዛረበትኒ ደቀስና። እቲ ኩነታት ኣነ'ውን ባዕለይ እሓልፎ ስለ ዝነብርኩ፡ ክሳዕ ክንደይ መሪር ምዃኑ እፈልጥ'የ። ጽባሒቱ ንግሆ ተንሲኣ እናነበዐትን እናበኸየትን፡ “ሕጅስ ነዊሑ፡ ኣምላኽ ምሳና ዘሎ ዀይኑ ኣይስማዓንን'ዩ!” እናበለት ብነድሪ ተዛረበትኒ። ነቶም ኣብ ጥዑምን ደሓንን ዘለው ሰባት፡ ኣብ ኣምላኽ እምነት ዘጉደለት ክመስሎም ይኽእል'ዩ፡ እንተዀነ እቲ ዋዒ ዊዓ ኣሽንኳይ'ዶ ኣምላኽ ምሳኻ ዘየሎ ኰይኑ ክስምዓኻስ፡ ህላውነት ኣምላኽ ከይተረፈ ክትክሕድ'ዩ ዝገብረካ። በቲ ኣምላኽ ጸጋ ዝሃበኒ ድማ ከጸናንዓ ጀመርኩ። ሓቢርና ድሕሪ ምጽላይና ድማ፡ እታ ሓውቲ ኣብ ንቡር ክትምለስ ጀመረት። እቲ ዝገርም ጸጋ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ግሩም ምዃኑ ትፈልጥ፡ ነቲ ዘይንቡር ቦታ ከም ንቡር ወሲድና፡ እሞ ድማ ከም ንቡራት ሰባት ክንመላለስ 'ከሎና'ዩ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ሓሙሽተ

እቲ ልሙድ ምእራይ እምንን ጆያን ስራሕና ድማ ተታሓዝናዮ። እቲ ኣካላትና'ውን ዳርጋ ነቲ መቕጻዕቲ ለሚዱዎ ነበረ። ሓደ ንግሆ ኣብቲ ልሙድ መቕጻዕቲ ቦታና እናኸድኩ 'ከሎኹ፡ ሓደ ዝፈልጦ ገጽ ርኣኹ፡ ግና ምምስሳል'ዩ ዝኸውን ኢለ ገዛእ ርእሰይ ኣእመንኩዎ። እንተኾነ ግን እናቐረብና ምስ ከድና፡ እቲ ዝርእዮ ዘለኹ ገጽ እምብዛ ዝፈልጦ ምዃነይ ሚእቲ ካብ ሚኢቲ ኣረጋገጽኩ። ርእሰይ ስሒተ ክወድቕ ደለኹ፡ ፈጺመ ክኣምን ኣይኽኣልኩን። እታ ብጐይታ ክጸንዕን ኣብ እምነት ደው ክብልን ዝገበረትኒ መንፈሳዊት ኣደይ፡ ኣብ ቅድመይ ተገቲራ ርኣኹዋ። ከይደ ሓቒፈ ክስዕማ ደለኹ፡ ግና ክልኩል'ዩ። ንብዓተይ ካብ ኣዒንተይ ከም ዉሕጂ ክፈስስ ጀመረ፡ ኣስታት ክንደይ ደቒቕ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ኣብቲ መንገዲ ከም ዓንዲ ተዓንድኩ። እቲ ወተሃደር በትሪ ጌሩ ሕቖይ እንተ ዘይድርዓኒ ኔሩ፡ ምናልባት ማርሞ ኰይነ ምንቐጽኩ ኔረ። ሰዓት ምፍዳስና ክኣክል ተሃንጠኹ። ዝወረደ ይውረድ'ምበር፡ ብምንም ተኣምር ከይደ ክረኽባ ምዃነይ ምስ ገዛእ ርእሰይ ቃል ኣተኹ። ኣጋ ምሸት ምስ ኰነ ድማ ኣጣዪቐ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ከድኩ። ኣምላኽ ሓለዋኡ እንተ ዘየብዝሓለይ ኔሩ፡ መቕጻዕተይ ካብቲ ዝነበሮ ክንድ ምንታይ ከም ዝዓቢ ኣይሰሓትክዎን።

ብጉያ ኸይዳ ከም ሓደ ህጻን ኣብ ጡብ ኣዲኡ ዝለሓግ ኣብ ሑቕፋ ኣተኹ። እተን ኣዋልድ ኣብኡ ዝነበራ ብሓይሊ ፈላለያና። እታ መምህረይን መንፈሳዊት ኣደይን ገጻ ብንብዓት ተሓጽበ። ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፍኩዎ መከራ ምስ ነገርኩዋ፡ ምእማን ክሳዕ ትጽገም ዀነት። ንሳ ብወገና ድማ፡ ኣብ ዊዓ ነዊሕ ዓመት ከም ዝገበረት ነገረትኒ። እዛ ብርኽቲ ሓውቲ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት'ያ፡ ስለ ጐይታ ምእሳር'ውን ከም ንቡር ወሲዳቶ'ያ። ንሳ ኣብቲ ትምህርቲ ድሕነትን ወዲ መዝሙርን ትምህረኒ ዝነበረትሉ እዋን፡ ወትሩ ትብለና ዝነበረት ሓንቲ ቓል ትዝከረኒ፡ ንሳ ድማ፡ “ብጐይታን ጽንዓት ሓይሉን በርትዑ፣" ትብል ነበረት። እነሄ ነታ ፍሬኣ ሕጂ ኣብዚ እዋን መከራ ትርእያ ኣላ። ብዛዕባኣ ክትነግረኒ ተወከስክዋ። ንሳ ትብለኒ፡ “ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ገዛ ሓደ መንፈሳዊ መደብ ነበረ'ሞ፡ ሃንደበት መጺኦም ወሲዶሞና፡ ካብኡ ንዓዲ ኣበይቶ ወሲዶም ዳርጋ ሹዱሽተ ወርሒ ምሉእ ብስቓይ ኣሲሮምና። ገለ ፈሪሞም ክወጹ 'ከለዉ፡ ኣነን ካልኦትን ግና ክንፍርም ፍቓደኛታት ኣይኰንናን። ብድሕሪኡ ድማ ንዊዓ ኣምጺኦምኒ። እዛ ሓውተይ ዝሓልፎ ዘለኹ መከራ ትሓልፍዮ ስለ ዘሎኺ ምንጋር ኣይድልየንን'ዩ። ሓንቲ መዓልቲ ክሳዕ ማህጸነይ ዝግልበጥ ከትኪቶምኒ፡ ሓደ ግዜ በትሮም ኣብ ጻዕዳ እግረይ ክሳዕ ዝስበር ኣይብላዕ ኣይስተ ጌርሞኒ፡ ግና ኣብዚ ዅሉ ነቲ ዘምልኾ የሱስ ኣይከሓድኩዎን፡ ዘልኣለም ድማ ኣይኽሕዶን'የ። ንስኺ ድማ ኣጆኺ ብህይወት 'ተሎና ንጐይታ 'ተሞትና ንዕኡ ኢና፣" ብምባል ኵሉ ታሪኻ ሓደ ብሓደ ነገረትኒ።

እታ ክብርቲ ሓውተይን መንፈሳዊት ኣደይን ገጻ ብማዳ ተሸፊኑ'ዩ፡ ግና ፍሽኽታኣ ኣብ ልብኻ ሰጢሙ፡ ከምቲ ዮውሃንስ ኣብ ከብዲ ኤልሳቤጥ ብምምጻእ ማርያም እተሰራሰረ፡ ውሽጥኻ የሰራስረካ'ዩ። ስጋኣ ማህሚኑ'ዩ፡ እቲ መንፈሳን ውሽጣዊ ተስፋኣን ግና ምሉእ'ዩ ኔሩ። ነዛ መምህረይ ወትሩ፡ "ብዓል መን'ዮም ዝምዉሉኹም፧ ኣበይ ኢኹም እትእከቡ፧ ምንጭኹም መን'ዩ፧ ምስ ኣሜርካን ኢትዮጵያን ርክብኩም እንታይ'ዩ፧" እናበሉ ወትሩ ምስ መርመሩዋ'ዮም። ከምቲ ያእቆብ ብምርኣይ ወዱ ዮሴፍ መንፈሱ እተሓደስ፡ ኣነ'ውን ከምኡ መንፈሰይ ፍስሃ ዓሰሎ። ክነዕልል ዳርጋ ወጋሕታ ሰዓት ኣርባዕተ ዀነ። ሕጂ ከመይ ጌረ ንቦታይ ከም ዝኸይድ ጨነቐኒ፡ ግና እዛ መንፈሳዊት ኣደይ ኣብ ዊዓ ነዊሕ ስለ ዝገብረት፡ እቲ መገዲ ኣጽኒዓቶ'ያ። ሒዛትኒ እናመርሐት ንቦታይ ኣብጺሓትኒ ተመልሰት። ማንም ከይረኸበኒ ድማ ኣተኹ። ዳርጋ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ እዋን ድቃስ ነበረትኒ፡ ግና በ'እምሮይ "ነታ መንፈሳዊት ኣደይ ረኺቦማ'ዶ ይኾኑ ኣይፋል፧" ክብል እታ ሰዓት ኣኸለት። ከይደቀስኩ'ውን እታ ፊስካ ተነፍሐት'ሞ፡ ኣዒንተይ ሰለም ከየበላ ኣብቲ ልሙድ ከቢድ መዓልታዊ ስራሕና ተዋፈርና።

እታ ንግሆ ዝነበረት ጸሓይ ካብ ምምራራ እተላዕለ፡ ልክዕ ከምዚ ካርታመ'ያ ኣምክኽ 'ተብልካ። ገለ ኣዋልድ መዓልታዊ ርእሰን ስሒተን ክወድቃ ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ ኰይኑ ከም ንቡር ተወሲዱ'ዩ። እታ መንፈሳዊት ኣደይ ከምዚ ኸማይ ኣዒንታ ሰለም ከየበልት ንስራሕ ተዋፈረት። ክልቴና ድማ ማዕዶ ብማዕዶ ኣዒንትና እናተጸቓቐጥና ተጠማመትና። ደጊመ ክረኽባ እምብዛ ተሃንጠኹ፡ ከምቲ ትማሊ ምሸት'ውን ዝገበርኩ ጌረ ጾሊቐ ክኸይድ ብልበይ ሓለንኩ። ስራሕና ዓሚምና ገገዛና ምስ ከድና፡ ክሳዕ ዝመስየለይ ተጸበኹ። ጸሓይ ምስ ዓረብትን ምስ ጸልመተን፡ ምስ መሓዛይ ተታሓሒዝና ብእንዳ ሽንቲ ኣቢልና ክንከይድ ተበገስና። ኣእጋርና ሒደት ስጉምቲ ከይሰጐማ ድማ፡ “ኣትን ደቂ ሰበይቲ ናበይ ኢኺን!” ዝብል ድምጺ ሰማዕና። ብትብዓት ድማ፡ “ክልቴና ብሓደ ድምጺ ክንሸይን፣" ኢልና መለስናሉ። “ኣብ ዘለኽንኦ ደው በላ! መታለልቲ! መንግስትን ህዝብን ዘታለልክንኦ ከይኣኽለክሲ፡ ሕጂ ድማ ንዓና፡ ሽጣራኽን ንኻልእ ግበራኦ፣" ብምባል ብዕሉግ ዝዀነ ማእለያ ዘይብሉ ጸርፍታት ኣዝነበልና። ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ወተሃደር ኣብ እዝኑ ሕሹኽ በሎ'ሞ፡ “ንዓናይ ሃየ ሰዓባና!” ብምባል ኣዘዘና። ኣነን መሓዛይን ኣብ ልዕሌና ዝሙት ክፍጽሙ ከም ዝደለዩ ኣይሰሓትናዮን። ብልብና እናጸሎና ድማ፡ ከም ዘይንኸይድ ነጊርና ኣቕበጽናዮ። ምስቲ ካልኣዩ እናነደረ ድማ፡ ክሳዕ ርእስና ዝዞረና ወተሃደራዊ መቕጻዕቲ ቀጽዑና።

ድሕሪ'ቲ መቕጻዕቲ በታ ዝመጻናያ ክንከይድ ነገሩና። ሓቂ ይሓይሽ፡ ልበይ ምረት መሊኡ ንመሓዛይ፡ “እዚ ዅሉ ተቐጺዕና ንመመህረይ፡ መንፈሳዊት ኣደይ፡ ከይረኸብናያ ክንምለስ፧ ንኺድ በዚ ትማሊ ንሳ ዘምጽኣትኒ ዘይፍለጥ መገዲ ኣሎ፡ ንኺድ!” በልክዋ። መሓዛይ ብሰንኪ'ቲ መቕጻዕቲ ኣብራኻ ረሸሽ ኢልዋ ስለ ዝነበረ፡ ኣበደን ኢላ ኣቕበጸትኒ'ሞ ንክፍልና ተመለስና። ከምታ ምሸት እቲኣ ጌረ ጕህየ ኣይፈልጥን። ድሕሪ ሰሙን ግና ከም እንደገና ኣነን መሓዛይን ፈተና'ሞ፡ ኣምላኽ ኣገባጊቡልና ሰለጠና። ምሸት ከይድና ድማ ነታ መንፈሳዊ ኣደይ ረኸብናያ። ምስ ርኣየትና ንሳ ጥራይ ዘይኰነትሲ፡ ዋላ እተን ኣብቲ ክፍሊ ዘለዋ ኣዋልድ ልበን ክሳዕ ዝሞልቕ ሰንበዳ፡ ከመይሲ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ስለ ዝፈልጣ ነበራ። ብፍላይ እቲ ኣብቲ ዘላቶ ክንመጽእ ዘጋጠመና ነገር ምስ ነገርናያ፡ ኣዝዩ መሊሱ ኣስንበዳ'ሞ፡ ዳግማይ ኣብዚ ሲኦል ዝዀነ ቦታ ተመሳሳሊ ነገር ከይንገብር ብፍቕሪ ማዕድኣ ለገሰትልና። ጥሕኒ በጽቢጻ ኣስትየትና፡ ኣስታት ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ምዉቕ መንፈሳዊ ዕላላት፡ ከምኡውን ካልእ ዝበጽሓ መከራ ምስ ምስክርነት ካልኦት ኣሕዋት ኣሰንያ ነገረትና።

ብፍላይ እቲ ዘገጣመ ኩነታት ክትነግረና 'ከላ፡ እዚ ንሕና ንሓልፎ ዘሎና ስቓይን መከራን፡ ምስቲ ንሳ ዝሓለፈቶ ብምውድዳር ዘይመከራ መሰልና። "ሓደ ግዜ፡" ትብለኒ፡ "ኣብ ካልኣይ ወራር እቲ መራሒ ብርጌድ ኣሃዱኣ፡ እምብዛ ንዓኣን ነቶም ካልኦት መንፈሳውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ይጻረሮም ነበረ። እታ ወትሩ ካብ ኣፉ ዘይትፍለ ዝነበረት ቃል፡ “ንዓኹም ድሕሪ ወያነ ከነረኻኽበልኩም ኢና!” ትብል ነበረት። ሓደ ግዜ በቲ ዝነበራኦ ኣሃዱ ብርቱዕ ኩናት ነበረ'ሞ፡ ነዛ መንፈሳዊት ኣደይን ካልኦት ክልተ መንፈሳውያን ኣሓትናን ንቕድሚት ክኸዳ ነገረን። ዋላ'ኳ እቶም ኣወዳት እንተ ተቓወምዎ፡ ክሰምዖም ግና ኣይከኣለን። ዕጫአን ኾይኑ ድማ ህይወተን ኣብ ኢደን ሒዘን፡ ጠያይትን ቦንባን ኣብ ቅድሚአን እናዓለበ፡ ንኻልኦት ሽፋን ዀይነን ኣብቲ ጽዕጹዕ ኲናት ኣተዋ። እታ ሓንቲ ኣሰር ስጋኣ እኳ ኣይተረኽበን፡ እታ ሓንቲ ድማ ተወግአት፡ ግና ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ዓረፈት። እዛ መመህረይ ግና ከመይ ኢላ ገዛእ ርእሳ ካብ ሞት ከም ዝምለጠት ንባዕላ'ያ ትግረም።

ኣብ ዕላልና ብዛዕባ ክልተ ሰባት፡ ማለት ብዛዕባ ንዕኣ እምብዛ ዝቐርብዋ ዝነበሩ፡ ኣነ'ውን ኣጸቢቐ ዝፈልጦም፡ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ሓተትኩዋ። ብዛዕብኦም ክትነግረኒ 'ከላ፡ ንብዓተይ ከም ዉሑጅ'ዩ ዝፈስስ ኔሩ። "ሓደ እዋን ነቲ ወዲ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ምስ ረኸብዎ ከቢድ መቕጻዕቲ ቐጽዕዎ። ብፍላይ ሓደ እዋን፡ 'ሄልኮፕተር' ብዝበሃል ኣተኣሳስራ፡ እግሩን ኢዱን ንድሕሪት ጌሮም ኣሰርዎ፡ ብሰሪ ነዊሕ ሰዓታ ኣብኡ ስለ ዝጸንሐ ከኣ ክልተ ኣእዳው ተሓምሸሸ። ሕጂ ሰንኪሉ፡ ካብ ሰራዊት ተፋንዩ፡ ቁሩብ ይሸቓቕጥ ኣሎ።" በለት። ብዛዕባ እታ ዝሓተትኩዋ ጓል ድማ፡ "እቲ ሓላፊኣ ብመቕጻዕቲ ክሳዕ ደም ትነብዕ ስለ ዝገበራ፡ ሓደ እዋን ዓቕላ ጸንቂቓ ብብረት ጌራ ክትቐትሎ ወሰነት፡ ግና ኣብ ውሽጣ፡ 'ቀተልቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትውዋን'ዮም፡' ዝብል ድምጺ ምስ ሰመዐት፡ ልባ ተመሊሱ ነቲ ዝወርዳ ዘነበረ መከራ ብጸጋ ትቕበሎ ነበረት። ሓደ እዋን ኣብ ማእከል እቲ ዝነበረቶ ኣሃዱ ቦምባ ተፈንጀረ'ሞ፡ ተወግኣት፡ ኣብ ጡባ ድማ ገል እስኩጆ ኣተዋ። ብሰንኩ ብዙሕ እዋን ትሳቐ ኔራ። ምንም'ኳ ተጣዪሳ ኣብ ኣስመራ ብሕክምና ገለ ስኩጆ እንተ ኣውጹኡላ፡ ክሕሻ ግና ኣይከኣለን። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ፡ ኣብ ጐይታ ከደት።" ብምባል ኣዘንተወትልና።

እዛ መንፈሳዊት ኣደ ክንግብሮ ዘሎና ብዙሕ መንፈሳዊ ምኽሪ ሃበትና። ንሳ ብሰንኪ ዝወረዳ ማህረምቲን መቕጻዕትን፡ ብዙሕ ስቓይን መከራን ነበራ። ክተዕልለና 'ከላ ከይተረፈ፡ ቓንዛ ስጋኣ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምንባሩ ኣይሰሓትኩዎን። ብፍልያ፡ “ኣነ ነዊሕ ዝጸንሕ ኣይመስለንን፡ ኣብ ጐይታ ምኻደይ ዝቐረበ ኰይኑ ይስማዓኒ፣" ምስ በለትና፡ ኣነን መሓዛይን ኣብ ሕቑፋኣ ተጠምጢምና፡ "ንሕና ድማ ምሳኺ፡" ብምባል ፊቕ ኢልና በኸና። ሓንቲ ኣብቲ ክፍሊ ዝነበረት ሓውቲ፡ “ኣትን በጃኽን'ባ ከይመጹና!” ብምባል ብኽያትና ከነቛርጽ ነገረትና። እታ መንፈሳዊት ኣደይ ድማ፡ “ንስኽን ገና ብዙሕ መከራ ክትሓልፋ ኢኽን፡ ግና መታን ንወለዶ ዝኸውን ታሪኽ ክትነግራ ክትጸንሓ ኢኽን፡ ኣነ'ሞ ኣይመስለንን፡" እናበለት ትነብዕ ነበረት። ወሲኻ'ውን፡ “ሓደ ግዜ እናጸሎና 'ከሎና፡ ሓንቲ ሓውትና ሓደ ራእይ ሪኣትለይ ነበረት፡ ንሱ ድማ፥ ንዓይ ከምታ ንመርዓ እትዳሎ መርዓት ክዳን መርዓት ለቢሰ ትርእየኒ'ሞ፡ 'ድሓር ሓደ ክዳን መርዓዊ እትኸድነ ሰብኣይ መጺኡ፡ ብኢድኪ ሒዙ ይወስደኪ፡' ኢላ ትነግረኒ። ኩለን ኣብኡ ዝነበራ ኣሓት ነዚ ምስ ነገረትና፡ ዝምርዖ ሓዳር ዝገብር መሲሉወን፡ 'ኣብ መርዓ፡፡ ኣነ መሓዛ፡ ኣነ ከምዚ ክገብር'የ፡' ክብላኒ ጀመራ። ሕጂ ክሓስቦ 'ከለኹ ግና፡ እቲ መርዓዊ የሱስ ከይወሰደኒ ኣይተርፍን'ዩ፣" ኢላ ነገረትና። ኵላትና ድማ፡ "ኣምላኽ ይፈልጥ፡" ተባሃሂልና ተፈላለና።

ብርግጽ እዚ ታሪኽ'ዚ፡ ብጓሂ ልብና'ኳ እንተ ሰበሮ፡ ግና ኣብ እምነትና ደው ኢለና ክንጸንዕ፡ ንእምነት ኮነና። ኣነን መሓዛይን ድማ ኣዒንትና ብንብዓት ክትኰስ ክሳዕ ዝደሊ በርበረ መሲሉ፡ ተሓቢእና ኣብ ክፍልና ተመለስና። "ብእምነት ኣሕዋተይን ኣነን፡ ስለ ጐይታ ክንብል እንሓልፎ ዘሎና መከራ፡ ክሳዕ ክንደይ ረዚንን ክብሪ ዘለዎን ምዃኑ፡ ጐይታ ንልብና ከጽንዖ፡" ንእሽቶይ ጸሊና ድማ ደቀስና። ተሓቢእና ኣብታ መንፈሳዊት ኣደይ ንኸይድ ከም ዘሎና ስለ ዝበጽሕዎ፡ ካልእ እዋን ክንከይድ ዕድል ኣይረኸብናን። ከምቲ ኵሉ ግዜ እንገብሮ ግና፡ ማዕዶ ብማዕድ እናተረኣኣና ዳርጋ ኣዋርሕ ሓለፈ። ሓደ እዋን ሰለስተ ሰሙን መመላእታ፡ ነታ ብመንፈሳዊ ህይወተይ ዘዕበየትኒ ሓውተይ ከይረኣኹዋ ሓለፈ። ልበይ ድማ እምብዛ ከበዶ፡ ግና ንመን ከም ዝሓትት ጭንቕ በለኒ። ምስታ መሓዛይ፡ መካፍልቲ መከራይን ስቓየይን፡ ገለ ነገር ንምግባር ወሰና። ንሱ ድማ፡ "ጸሊና ኣምላኽ ከገባግበልና'ሞ፡ ከምቲ ቀደምና ተሓቢእና ክንከይድ'ዩ።" ሰለስተ መዓልቲ ፈቲና፡ ግና ኣይሰለጠናን። ኣምላኽ ሰናይ'ዩ፡ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዘሎናዮ ቦታ፡ ባህሊ ጉጅለ ንምርኢት መጺኣ ስለ ዝነበረት፡ ነታ ኣጋጣሚ ተጠቂምና፡ ኣብቲ ባህሊ እንኸይድ ኣምሲልና፡ ምስ ካልኦት ብምምስሳል፡ ኣብታ ሓውቲ ከድና። ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ድማ፡ ንሳ ኣብቲ ምድሪ ተደርቢያ፡ ክልተ ኣዋልድ ብርእሳን ብእግራን ሒዘንኣ ይበኽያ ነበራ። መሓዛይን ኣነን ድማ፡ ብስማ እናጸዋዕና ኣብኣ ቐረብና፡ ክትምልሰልና ይትረፍ ከተለልየና'ውን ኣይከኣለትን። ክንጽሊ ጀመርና፡ ኣምላኽ ክፍውሳ ድማ ፍቓዱ ክገብር ሓተትናዮ። ሓንቲ ካብተን ምስኣ ዝነበራ ኣዋልድ፡ “'ኣቱም በጃኹም ሕክምና ውሰዱዋ፣" ኢልናዮም፡ ግና ኣብዮምና። ፈውሲ ቓንዛ ጥራይ ሂቦምና፡ "ኣታ ኣምላኽ የሎኻን ዲኻ፧” እናበለት ትበኪ ነበረት። መንፈሳዊት መመህረይ ብቓንዛ ትለሓግን ትልሎን ነበረት። ኣብዛ እዋን እዚኣ እንታይ ከም እንገብር ኣይንፈልጥን ኢና። ምስቲ ሃሩርን ዋዕን ተደሚሩ፡ ናታ ክቱር ረስኒ ተሓዊሱዎ፡ ትንፋሳ ክትወጽእ ተሕለሉ ነበረት። መዓስ ከም ዝጀመራ ምስ ሓተትኩወን፡ "ሰለስተ ሰሙን ጌራ ካብ እትድርበ!” በላኒ። ሓንቲ ካብኣተን ድማ፡ “ቅድሚ ሰለሰተ ሰሙን፡ ኣብቲ ግናይ ቦታ ወሲዶም ከትኪቶማ ኔሮም። በቃ ንጽባሒቱ ኣብዚኣ ተደርቢያ። ሓንሳዕ እቲ መራሒ መስርዕ መጺኡ ርእዩዋ፡ ድሕሪ ሰሙን ድማ ደጊፍና ሕክምና ወሲድናያ። ኢንፉጂን ማይ ሓይሊ ምስ ገበረላ፡ ደሓን ኰይና ሒዝናያ ተመሊስና፡ ጽባሒቱ ድማ እንሄትልክን ተደርብያ ከምዛ ትርኢኣ፣" ብምባል ፊቕ ኢላ እናበኸየት ነገረትና። እዛ መንፈሳዊት ብእምነት ጅግና ሓውተይ፡ ብሓይሊ፡ “ኣጆኽን!” ትብል ቃል ኣውጽኣትልና። ሓንቲ ካብተን ምሳና ዝነበረት፡ "እዋይ ኣምላኽ ጥዑም፡ ተዛሪባ፡ እስከ ጥሕኒ ሃባኒ፡" ብምባል ከተስትያ ፈተነት፡ ግና እቲ ጥሕኒ ካብ ኣፋ ወረር ኢሉ ወረደ። ሻቡ ኣካላታ ኣብ ዕንጨይቲ ተለወጠ፡ ትንፋሳ'ውን ተሓብአ።፡ ነታ ዝነበርናያ ጸባብ ክፍሊ ብኣውያት ጨደድናያ። እዛ ግርምቲ፡ መንፈሳዊት፡ ብእምነት ጅግና ሓውቲ፡ ኣብቲ ሃርር ኢላ እትጽበዮ ዝነበረት መፍቀሪኣ፡ ኣብ መድሓኒ ተኣከበት። ብብኽያትን ንብዓትን ኣካላተይ ደኸመ፡ ርእሰይ'ውን ክፍንቐል ደለየ፡ ኣብታ ዝነበርኩዋ ቦታ ድማ ርዅሙሽ ኢለ ወደቕኩ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ሹዱሽተ

ምንም'ኳ መንፈሳዊት ኣደይን መምህረይን፡ ኣብ ጐይታ ከይዳ፡ ኣብ ኢዱ ዓሪፋ ከም ዘላ እንተ ዘይተጠራጠርኩ፡ ግና ካባና ምፍላያ እምብዛ ንልበይ ጓሂ መልኦ። ዳርጋ ሰሙን ምሉእ ድማ ምግቢ ኣበየኒ። ምስቲ ዝነበረኒ ማህሰይቲ'ውን፡ ቃንዛይ ክጻወሮ ኣይኸኣልኩን። ኣብቲ መዓልታዊ ንጥፈታት ምኻድ እምብዛ ከበደኒ። ሓደ ንግሆ ኣብራኸይ ረሸሸ ኢሉኒ ምትንሳእ ኣበየኒ፡ ብጀካ እታ መሓዛይ ኵላተን ሓዲገናኒ ኣብቲ ልሙድ ንጥፈታት ከዳ። እቲ ወተሃደር ድማ ብዛዕባይን ብዛዕባ መሓዛይን ሓተተን፡ ንሳተን ድማ ኣነ ከም ዝተጸለኣኒ ነገራኦ። ንሱ ምስ ካልኣዩ ፊንፊን እናበለ ናባና መጸ፡ እናጓጠጠ ድማ ክንንቀሳቐስ ነገረና። ኣነ ንባዕለይ ኣሸንካይ'ዶ ክትንስእሲ፡ ክምልሰሉ ከማን ሓይሊ ኣይነበረንን። መሓዛይ ግና ህድእ ኢላ፡ ብዛዕባ ኩነታተይ ነገረቶ። በይነይ ክትሓደገኒ ከም ዘይትኽእል፡ እንተ ኽኢሎም ሕክምና ክወስዱኒ እናተማሕጸነት ተዛረበቶ። ንሱ ብዛዕባና ግዲ ኣይነበሮን፡ እታ እንኮ ዝደጋግማ ዝነበረት ቃል፡ "ተንቀሳቐሳ!" ትብል ነበረት። መሓዛይ ደጊፋ ከተተንስኣኒ ፈተነት፡ ግና ደው ምባል ሰኣንኩ'ሞ፡ ርዅምሽ ኢለ ወደቕኩ። ሽዑ እቲ ወተሃደር፡ “ንዓኣ ሕደግያ! ንዕናይ ንስኺ!” እናበለ ኣፈራርሓ። “ኣታ ሓወይ፡ ከምዚ ኢላ 'ከላ'ሞ፡ ከመይ ጌረ ክሓድጋ፧ በጃኻ ንሎሚ ጥራይ፧” ኢላ ኣምሪራ ለመነቶ፡ ግና ክሰምዓ ኣይኸኣለን። በይነይ ድማ ሓዲጐምኒ ከዱ።

ኣጋ ምሸት እተን ደቂ ገዛና ምስ መጻ፡ ኣብታ ዝሓደጋኒ ተደርቢየ ጸናሕኩወን። ከም ምዉቲ ኰይነ ሰለ ዝነበርኩ፡ ብኣውያት ነታ ገዛ ጨደዳኣ። ኣብ ክሊኒክ ተቐላጢፎም ወሲዶም ድማ፡ ኢንፉጂን ማይ ሓይሊ ሰኩኡለይ። ጽባሒቱ ኣምላኽ ረዲኡኒ ደሓን ኰንኩ። እንደገና ኣብቲ ሕክምና ኣስታት ሰለስተ ሰሙን ደቀስኩ። ብድሕሪኡ፡ "ደሓን ኰይንኪ ኢኺ፡" ብምባል፡ ኣብቲ ልሙድ ስራሐይ ክምለስ ነገሩኒ። መሸም ኣምላኽ ጸግኡ ስለ ዘብዝሓለይ'ምበር፡ ብኸምዚ ዝዓይነቱ ስቓይን ሕማምን እናሓለፍካ፡ ብህይወት ምንባር ብርግጽ ተኣምር'ዩ። ኣብቲ ወትሩ ንገብሮ ንጥፈታት ውዒልና፡ ኣጋ ምሸት ኣብ ስፍራና ምስ ተመለስና፡ መሓዛይ፡ “ኣቲ ሓውተይ ካብ ኣስመራ ደብዳቤ መጺኡኪ'ሎ፡" በለትኒ። “ደብዳቤ፡ ንዓይ፡ ካበይ፧” ብምባል ብሕቶ ኣዋጠርኩዋ። መሓዛይ፡ “ካብ ገዛኹም፣" በለትኒ። "ካብ ገዛኹም" ትብል ቃል ምስ ኣውጸኣትለይ፡ ብብኽያት ገዛእ ርእሰይ ክሳዕ ዝስሕት ኰንኩ። ካብ ገዛና ካብ ዝወጽእ፡ ድሮ ክልተ ዓመት ሓሊፉስ፡ ሳልሳይ ዓመት ገጹ ይጸጋጋዕ ኣሎ። ድሕሪ'ዚ ዓመታት ድማ፡ ንፈለማይ ግዜ "ደብዳቤ መጺኡኪ፡" ይበሃል ኣሎኹ። መሓዛይ ብኽያተይ ከቋርጽ፡ እንተ ዘይኮይኑ ከም ዘይትህበኒ ነገረትኒ። ህድእ ምስ በልኩ ድማ ሃበትኒ፡ ግና በየነይ ከንብቦ ዓቅሚ ስለ ዘይነበረኒ፡ ክተንብበለይ ነገርኩዋ። ነታ ደብዳቤ፡ እታ ብስጋን ብመንፈስን፡ ሓውተይ ዝዀነት'ያ ጽሒፋታ። ትሕዝቶ እታ ደብዳቤ ድማ፡ ከምዚ ስዒቡ ዘሎ ነበረ፥

“ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን፡ ጐይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስን፡ ምሳኺ ምስ ሓላል ተናፋቒት ሕሳስ ልደ ሓውተይ ይኹን። ድሮ ካብ እንፈላለ ሰለስተ ዓመት ጌርና። ናፍቖትኪ፡ ሰሓቕኪ፡ ዕላልክን ዋዛኽን ናፊቕናዮ። እንሆ ድማ ገዛና፡ ብዘይ ብኣኺ፡ ከምቲ ጨው ዘይብሉ'ሞ ዘይምቅር ጸብሒ ኰይና'ላ። ኣብ ከመይ ዓይነት መከራን ስቓይን ከም ዘሎኺ፡ ኣነ ኣጸቢቑ ይርድኣኒ'ዩ፡ ግና ዓስብኺ ንኸንቱ ከም ዘይኰነ ስለ ዝፈልጥ፡ ይጸናናዕ'ሞ፡ ኣምላኽ ሰማይ ጸግኡን ሓይሉን ከብዝሓልኪ፡ ለይትን መዓልትን ብዛዕባኺ ካብ ምጽላይ ኣየቋረጽኩን። ኵሉ ቤተሰብ ካብ ሳዋ ተመሊስኪ፡ ኣብ ኮሌጅ ኣቲኺ፡ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ትበጽሒ ዝተጠራጠረ ኣይነበረን። ኵሉ ሰብ ክምለስ 'ከሎ፡ ንስኺ ከም ዘይመጻኺ ምስ ሰማዕና ግና፡ ኣነ ብሰንኪ እምነትኪ ተኣሲርኪ ከም ዘሎኺ ኣይሰሓትክዎን። እዞም ገዛና፡ ምእሳርኪ ዳርጋ ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ'ዮም ፈሊጦም። ኣደ ልዕሊ ዓቕማ ኰይኑ ምጻሩ ስኢና፡ ኣቦ ምስ ሰምዐ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊኡዎ፡ ኣብ ዘይበጽሖ ስፍራን ሰብን የሎን። ቁሩብ እታ ሽኮርን ደም ብዝሑን፡ ላዕሊ ስለ ዝኸደ ድማ፡ ቁሩብ እዋን ተጸሊኡዎ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ኔሩ። ሕጂ ግና ኣምላኽ ይመስገን ደሓን'ዩ።"

"ኣቦን ኣደን ብሓባር ክመጹኺ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም። ሓደ ግዜ "ኣብ ዓላ ኣላ፡" ኢሎምና ኣብኡ ኬድና፡ ግና ከም ዘየሎኺ ነጊሮምና። ኣቦ ምስቲ ኮለኔል ሓውቦና፡ ንሳዋ ምስ መጹ'ዮም፡ ኣብ ዊዓ ከም ዝኸድኪ ነጊሮምና። ኣነን ኣደን ናባኺ ክንመጽእ ተበጊስና፡ ግና ካብ ባጽዕ መሊሶምና። ኣቦ ነቲ ኮለኔል ሓውቦና፡ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብዎ፡ ግና "ምፍራም ኣብያ'ያ፡" ብምባል ምንም ክገብር ከም ዘይኽእል ነጊሩዎ። ሕጂ ንገዛና ዝኸብዶም ዘሎ ናትኪ ነገር ጥራይ ኣይኮነን፡ እኳ ደኣ ምዕባይኪ ሓውና፡ እቲ ፍሉይ መሓዛኺ፡ ቅድሚ ሹዱሽተ ወርሒ ኣብ ጸሎት ተረኺቡ። ንሱ'ውን ኣብ ዓላ ተኣሲሩ'ሎ።" “እንታይ፧ እንታይ፧ ተኣሲሩ!” ብምባል፡ ካብ ንባባ ኣቋረጽኩዋዎ። ደጊመ፡ “እስከ ደጊምኪ ኣንብብያ በጃኺ፧” በልኩዋ። “ምዕባይኪ ሓውና፡ እቲ ፍሉይ መሓዛኺ፡ ቅድሚ ሹዱሽተ ወርሒ ኣብ ጸሎት ተረኺቡ። ንሱ'ውን ኣብ ዓላ ተኣሲሩ'ሎ፣" ኢላ ደጊማ ኣንበበትለይ። እናተፈለጠኒ ኣእጋረይ ረሸሽ በለኒ፡ ርእሰይ'ውን ካባይ ክፍለ ዝደለየ ኰይኑ ተሰምዓኒ። ነታ ደብዳቤ ኣንቢብና ክንውድኣ ድማ ዓቕሚ ሓጸረኒ። መሓዛይ ኣብ ሑቕፋ ኣእትያ፡ ርእሰይ እናደረዘት ክትጽልየለይ ጀመረት። “በቃ ንደቅስ፡ ጽባሕ ክንምልኣ ኢና።" በለትኒ። “ኣይፋል፡ በጃኺ ወድእለይ፣" በልኩዋ። ከምዚ ብምባል ድማ ቀጸለት፡ “ኣብ ዓላ ከይደዮ ኔረ፡ ማእለያ ዘይብሎም ኣወዳትን ኣዋልድን'ዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። እቲ ዝገርመኪ ምዕባይ ሓውኺን መሓዛኽን፡ መንፈሱ እምብዛ'ዩ ደስ ዝብለኪ፡ ብፍላይ፡ “ገዛና ስለ ጐይታ ትኸፍሎ ዘላ መስዋእትነት፡ ክብርን ዋጋን ኣለዎ፣" እናበለ ከጸናንዓኒ 'ከሎ፡ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ መንፈስ ኣምላኽ በዚሑሉ ከም ዘሎ ተረዲኡኒ።"

"ኣደ ሓቂ ዘረባ ክቱር ጓሂ ኣለዋ፡ ግና ስለ ጐይታ ዝኽፈል መስዋእቲ፡ ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለዎ ስለ ትፈልጥ፡ ወትሩ ኣምላኽ ጸጋ ከብዝሓልኪ ምስ ጸለየት'ያ። ሓውቦታትናን ኣሞታትናን፡ ብፍላይ ኮለኔል ግና፡ ነ'ቦ እምነትኪ ክትሓድጊ ክደፋፍኣኪ ወትሩ ምስ ቶኽተኹዎ'ዮም። ብፍላይ እቲ ደገ ዝቕመጥ ሓውቦና፡ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ተሌፎን ደዊሉ ዝዛረቦ ኣይፈልጥን'ዩ። ንዓና፥ ጸረ ሃገር፡ ተሓባበርቲ ሲኣይኤ፡ መጋበርቲ ወያነ፡ ሸይጥቲ ሃገርን መናዓብትን፡ ምዃንና፡ ነ'ቦ ክሳዕ እዝኑ ዝጸምም ተዛሪብዎ። ንሱ፡ ንሕና ከም ዝጸገብና፡ መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘይግበር ሓለፋታት ከም ዝገበረልና'ዩ፡ ኣፉ መሊኡ ዝዛረብ። ብፍላይ ሓደ እዋን፡ ኣቦ ሓሪቑ፡ "ሰብ መሰል የብሉን ዲዩ፧ ንስኻ ኣብ ዓዲ ጓና፡ ድላያካ'ዶ ትገብር የሎኻን፡" ምስበሎ፡ እቲ ዝመለሰሉ መልሲ እምብዛ'ዩ ዝገርም፡ ከም ዓድና ዝሓሸን ዝበለጸን መሰል ሰብ ዝኽበረሉ ቦታ ከም ዘየሎ ነጊሩ፡ "ጓልካ ድማ ሕራይ ገበርዋ፡" ብምባል ኣብ እዝኑ ዓጺዎ። ኣቦ እምብዛ ተቐዪሙሉ'ሎ።"

"መቐረት ሓውተይ፡ ኣብ መወዳእታ ሓደ ቃል ጥራይ'የ ክሓድገልኪ ዝደሊ፡ ንሱ ድማ፡ 'ምእንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና 'ከሎና፡ ኵሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢኣትን ነርሕቕ፡ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንጺጹልና ዘሎ መቀዳደሚ ከኣ ብትዕግስቲ ንጕየ። ኣብቲ፡ ሕፈረት ንዒቑ፡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን የሱስ ንጠምት። ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን፡ ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምጽራር እተዓገሰ ዘክርዎ።' ዝብል'ዩ። ስለዚ ከምቲ እኒ መሓዙት ዳኒኤል፡ ነቲ ምስሊ ምስጋድ ዝኣበዩ፡ ንስኽን ብጾትክን ድማ ንጐይታ እናጠመትኩም፡ ብመከራ ከይተጸዓድኩም ብጐይታን ጽንዓት ሓይሉን በርትዑ፡ ወትሩ ኣብ ልብና ኣብ ጸሎትና ኣሎኹም። ኵሎም እቶም ምሳኺ ብመከራ ዝሓልፉ ዘለዉ ኣሕዋት ድማ፡ ኣጆኹም በርትዑ በልልና። ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን።” ድሕሪ'ዛ ደብዳቤ ምንባበይ፡ ድቃስ ክወስደኒ ኣይኸኣለን። ብዛዕባ እቲ ኣዝየ ዘፍቅሮ፡ ከም ሓወይ ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም መሓዛይ ዝዀነ፡ እቲ ምእሳሩ ኣዝዩ ከበደኒ። ገዛና ኵላትና ሹዱሽተ ኣሕዋት ኢና። ክልተ ኣወዳትን ኣርባዕተ ኣዋልድን ኢና። እቲ ቦኽሪ ቀደም ኣነ ከይተወለድኩ'ዩ ንበረኻ ወጺኡ። ኣብኡ ድማ ኣብ ውግእ ኣፍዓበት ተሰዊኡ። ሰለዚ ሓደ ሓዊ'ዩ ዘሎኒ፡ ከምኡ ስለ ዝዀነ ድማ እምብዛ'ዩ ዝሕንቅቕ። ሕጂ ከመይ ኢሉ መከራ ይኽእሎ'ሎ፡ ምግማቱ ከበደኒ። ኣቦ፡ ሕማም ሽኮር ስለ ዘላቶ፡ ወትሩ ከይሓርቕ እምብዛ ኢና ንጥንቀቐሉ። ሓኪም ክከናኸና ከም ዘለዎ ኣምሪሩ'ዩ ወትሩ ዝነግሮ። ሓውተይ ኣብ ደብዳቤ ሓሚሙ'ሎ ምስ በለትኒ፡ ሓቂ ዘረባ ልበይ ብህይወት ከም ዘየሎ'ዩ ዝነግረኒ ዘሎ። ምስ ኣቦይ ዘሎና ምቅርራብ፡ ክንዮ ኣቦን ዉሉድን'ዩ። ኣደይ ኩነታታ ኵሉ ተራእየኒ። ኣዒንተይ ሰለም ከይበላ፡ ምሉእ ለይቲ ክነብዕ ሓደርኩ። መሓዛይ፡ “እዋይ'ዛ ሓውተይ፡ ከይደቀስኪ ክሳዕ ሕጂ ትበኺ ኣሎኺ፧” ብምባል ብድድ ኢላ ሕቑፍ ኣበለትኒ። “ኣጆኺ'ባ፡ 'መከራ ጻድቕ እምብዛ ብዙሕ'ዩ፡ እግዚኣብሄር ግና ካብ ኵሉ የናግፎ።" ዝብል ቃል'ባ ዘክሪ፣" በለትኒ። ክልተ ኣእዳዋ ኣብ ርእሰይ ጌራ ድማ ጸለይትለይ። ምስ ጸለየትለይ መንፈስይ ተሓደሰ'ሞ፡ ደሓን ኰንኩ። መሬት ወጊሑ ስለ ዝነበረ ድማ፡ ከም ልሙድ ኣብቲ መዓልታዊ መቕጻዕታዊ ንጥፈታትና ተዋፈርና።

ምዕራፍ ዓሰርተው ሾብዓተ

ዳርጋ ወርሒ ምሉእ ብዘይ ምቁራጽ፡ ነታ ካብ ገዛና ዝመጸትኒ ደብዳቤ አንብባ ነበርኩ። ኵሉ ኣእምሮይ ድማ ብስድራይ ተታሕዘ። ኣቦ ብህይወት'ዶ ይህሉ ይኸውን፧ ኣደ'ኸ፧ ብፍላይ ብዛዕብ'ቲ ኣብ ዓላ ተኣሲሩ ዘሎ ምዕባይ ሓወይ፡ እምብዛ ክጽልን ክጭነቕን ጀመርኩ። ብዛዕብኡ ክቱር ኣብ ዝሓስበሉ እዋን፡ ኣብ ኣእምሮይ ትመጽእ፡ ቃል'ቲ ብሩኽ መድሓኒ ነበረት። ንሳ ድማ፡ “ኣጆኹም ኣብ ዓለም ጸበብ ኣሎኩም፡ ኣነ ግና ንዓለም ሲዒረያ'የ፣" ትብል'ያ። በዛ ጥቕሲ እዚኣ ድማ እጸናናዕ'ሞ፡ ኣነን ሓወይን፡ በቲ ሓይሊ ዝህበና ኣምላኽ ንዅሉ ስዒርና፡ እኳ ደኣ ካብ ሰዓርቲ ከም እንበልጽ፡ ኣዝየ እኣምን ነበርኩ።

ሓደ ረፍዲ ከምቲ ልሙድ ቁርሲ በሊዕና፡ ኣብቲ መዓልታዊ እንገብሮ ዕማም እናኸድኩ ከሎኹ፡ እቲ ወተሃደር ብሽመይ ጸዊዑ፡ ሓንሳብ ደው ክብል ኣዘዘኒ። ብልበይ፡ “ሕጂ ዀን እንታይ'ዮም ደልዮምኒ፧” ኢለ፡ በይነይ ክሓስብ ጀመርኩ። "ሃየ ንዒናይ! ሕለፊ!” እናበለ ድማ፡ ከምታ ትኹብክባ በጊዕ፡ እናዀብከበ ወሰደኒ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ጉዕዞ ድማ፡ ኣብ ሓደ ቤት-ጽሕፈት ዝመስል ቦታ ክኣቱ ሓበረኒ። ነቲ ኣብ ሰዲያ ተቐሚጡ ዝነበረ ሰብ ድማ፡ "ኣምጺአያ ኣሎኹ፡" በሎ። "እተዊ በላ፡" ምስ በሎ፡ ምስቲ ሰብኣይ ሓዲጉኒ ከደ። ብድሕሪኡ እቲ ሰብኣይ፡ ሓላፊ'ቲ መዓስከር ምዃኑ ፈለጥኩ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈቱ ምስ ኣተኹ፡ ኣብ ኣስመራ'ምበር፡ ኣብ ዊዓ ዘሎኹ ኰይኑ ኣይተሰምዓንን። ድሕሪ ኣስታት ሰለስተ ዓመተይ'ዩ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ መዝሓሊ ዘለዎ፡ ብፍሪጃት ኣብ ዝተኸበ፡ ሃገርገር ዝብል ገዛ ዝኣቱ ዘሎኹ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ሓላፊ ምስ ኣተኹ፡ ወዲ ኣዳም ክሳዕ ክንደይ ዓማጽን ስሱዕን ምዃኑ ተገንዘብኩ። እቲ ሓላፊ ነዛ ሰላምታ እዝጊሄር'ኳ ኣየጽገበንን ነበረ።

ኣብ ኣፉ ገዚፍ ትንባዀ እናሰፈፈ፡ “ክገርመኪ መንግስትና ከምዚ ከማኻትኩም ዝኣመሰሉ ልሙሳትን ጸረ ሃገረን እንተ ዘይነቕሓሎም ኔሩ፡ ነዛ ብደም ጀጋኑ ዝመጸት ሃገር ቀደም መብረስኩምዋ ኔርኩም፡ ሓለንጊ ሰውራ ቀላል ከም ዘይኮነት ርኢኺያ ኣሎኺ፡ ተስፋ እገብር ካብ ጌጋኺ ተማሂርኪ፡ ኣደብ ጌርኪ፡ ኣብቲ ንቡር ህይወትኪ ክትምለሲ፡ ኣይመስለክን፧” በለኒ እግሩን ርእሱን ብምንቅስቓስ ቀልባዕባዕ እናበለ። ኣነ ምንም ኣይመለስኩሉን፡ ርእሰይ ኣዲኒነ ትም በልኩ። “መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባኹም ሕጂ ዝፈለጠ፡ ወይ ዝተረድኦ ከይመስለኪ፡ ቀደም ኣብ ሰውራ፡ ኣብቲ መሪር ቃልሲ፡ ብዛዕባኹምን መሰልትኹምን፡ ጽቡቕ ጌሩ ተዳሊዩሉ'ዩ ናጽነት ጨቢጡ። ኣብ ሃገር ህንጸትን ውግእን፡ ኣብ ከልበትበት ስለ ዝነበርና'ምበር፡ ንስኻትኩምን እዞም ጀሆቫ ዝበሃሉን፡ ካብ ሱሩ ክትማሓዉ'ዩ ኔርኩም።” በለኒ

መሊሱ ኣዒንቱ ካብ ንቡር ንላዕሊ ብምፍጣጣን ብምጥማትን፡ ከምኡ ኢሉ እናተዛረበኒ 'ከሎ፡ “እግዚኣብሄር ሰንደቕ ዕላማይ'ዩ፡ እግዚኣብሄር ሰንደቕ ዕላማይ'ዩ፡ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኰይኑ ዝረኣየለይ፣" ትብል መዝሙር ንውሽጠይ መልኦ'ሞ፡ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ፡ ኣብ ውሽጢ መንፈሰይ ዓቢይ ትብዓት ክመልኣኒ 'ከሎ ተፈለጠኒ። ቀጺሉ፡ “እስኪ ክሓተኪ፡ ሕጂ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣረጋግጽለይ ኢኺ፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣምላኽ'ሞ ብሓሳብን በ'እምሮ ሰባትን ዝምዘን መዓስ ኰይኑ፡ ንሱ ስለ ዘሎስ፡ ኣነን ንስኹምን፡ መስተንክር ፍጡራቱ ከማን ምስክር ኢና፣" በልክዎ። ብምቕጻል፡ “ኣምላኽ፡ ኣምላኽ፡ እናበልክዮስ፡ ካብ ኢድና ከማን ከድሕነኪ ኣይከኣለን። ስለዚ እቲ ንስኺ ተምልኽዮ ትርጉም የብሉን።” ኣነ ድማ፡ “እዚ ኣብ ኢድኩም ዝረኽቦ ዘሎኹ መከራ፡ ዓስቢን ክብርን ስለ ዘምጽኣለይ፡ እምብዛ ክንደይ'ኳ ሕጉስቲ'የ፣" በልኩዎ። “ምስ ሞትኪ፡ ሬሳኺ ካብዚ ምስ ከደ፣" በለኒ። “ኣነ ድማ፡ "እንተ ሞትኩ፡ ወይ ድማ ብህይወት እንተሎኹ፡ ኵሉ ንኣምላኽ'ዩ፡ እንደገና ድማ ዘለኣለማዊ ህይወት ስለ ዘሎኒ፡ ብተስፋ መሊአ'የ ዝቕጻዕን መከራ ዝጸግብን ዘሎኹ፣" ኢለ መለስኩሉ።

ኣፉ እናጓማጠጠ፡ “እቲ መቕጻዕቲ'ዶ መከራ ዝበልክዮ፡ ብሰንኪ ገበንክን በደልክን'ዩ፡ እንተ እቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝበልክዮ'ሞ፡ ዝሞተ ዝትንስእ ኣይተራእየን፡ ማሪታ'ውን ኣጉል እምነት! ኣነ ዝገርመኒ፡ ንስኺ ንእሺቶይ ኢኺ፡ እሞ ድማ መልክዔኛ ጽብቕቲ፡ ብትምህርትኺ ካብቶም ብሉጻት፡ ብስነ ስርዓትኪ ካብቶም ምጉሳት፡ ኣብዚ ዘይተደልየ እምነት፡ እሞ ድማ መጋበርያ ሃጸያውያን ብዓል ኣሜርካን ዝዀነ እምነት ክትኣትዊ፡ እምብዛ ዘሕዝን'ዩ፡ ግና ሕጂ'ውን እቲ ምርጫ ኣብ ኢድኪ'ዩ፣" ብምባል እናነደር ተዛረበኒ። ብምቕጻል ድማ፡ “ክገርመኪ ኣብዚ ቤት-ጽሕፈት ጸዊዐ ዘዛርበኪ ዘሎኹ፡ ፈትዬኪ፡ ወይ ድማ ደንጊጸልኪ ከይመስለኪ፡ የግዳስ ንኮለኔል ሓውቦኺ ስለ ዝፈልጦ፡ ነዚ እምነት ሓዲግኪ፡ ገበንኪ ተኣሚንኪ፡ ኣብ ንቡር ህይወትኪ ክትምለሲ፡ እምብዛ ስለ ዝለመነኒ'ዩ። ኣቦኺ ብሰንክኺ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቡ'ዩ ዘሎ። ስሊኡ ክትብሊ፡ ገበንኪ ተኣሚንኪ፡ ኣብ ንቡር ንጥፈታት ህይወትኪ ተመለሲ፣" እናበለ ኣትሪሩ ተዛረበኒ። ኣቦይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ኣይሰሓትክዎን። ብዛዕባ ኣቦ ክዛረበኒ ምስ ጀመረ፡ ንብዓተይ ክቖጻጸሮ ኣይኸኣልኩን። “ኣብዚ ኴንኪ ኣይትብከይለይ። ንዓና እንታይ ግበሩ ትብልና። እቲ ምርጫ ኣብ ኢድኪ'ዩ ዘሎ፣" እናበለ ንብዓተይ ከቋርጽ ኣፈራርሓኒ። “ሕጂ እንታይ'ዩ እቲ ውሳኔኺ፧ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ሓሲብኪ ክትመጽኒ'ዶ ዕድል ክህበኪ፧” በለኒ።

ኣነ ሓቂ ዘረባ፡ ብዕድመ ኣዝየ ንእሽቶይ'የ ዘሎኹ። ነቲ ዘቕረቡለይ ሕቶ ተቐቢለ ድማ፡ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ዓቕሚ ኣሎኒ። ኣቦ ብሰንኪ ማእሰርተይ፡ ኣብ ጓሂ ወዲቑ፡ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎ ነጊሩኒ ኣሎ። ገጸይ ርእዩ መንፈሱ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝሕደስ ኣይሰሓትኩዎን። ስድራና ብሰንኪ ማእሰርተይ ከምኡውን እቲ ብድሕረይ ዝተኣስረ ሓወይ ተወሲኹዎም፡ ኣብ ከመይ ዝበለ ጓሂ ከም ዘለዉ ኣይሰሓትኩዎን። ኣነ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እንተ ዝኸዶም፡ ተስፋ ጌሮም ሃዋህው ገዛና ኣብ ንቡር ክምለስ ምኸኣለ ይመስለኒ፡ ግና'ኸ እዚ ኵሉ ምስቲ ኣብ ዘለኣለማዊ ህይወት ዘሎ ዓስብን ክብርን ከመዓራርዮ ከበደኒ። ነቲ ብሓቅን ብመንፈሰን፡ ኣብ ውሽጠይ ዝረኸብኩዎ ርትዕን እምነትን፡ ብምንም ተኣምር ክሓድጎ ኣይኽእልን'የ። ምስ ክርስቶስ መከራ ምጽጋብ፡ ንዓይ ክብረተይን ዕላማይን ጌረ ክቖጽሮ ወሲነ'የ። ኣብዚ ኣዝዩ ንኡስ ዕድመይ፡ ከምዚ ዝዓይነቱ ውሳኔ ክወስድ ምኽኣለይ፡ ካብ ኣምላኽ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይኰይኑ፡ ካብ ማንም ክመጽእ ኣይኽእልን'ዩ። ሰለዚ ድማ'የ፡ ከምዚ ክብል ዝመለስኩሉ፡ “ብዛዕባ'ዚ ጉዳይ'ዚ ክሓስብ ሰሙን ዕድል ክወሃበኒ ኣየድልን'ዩ። ነቲ ውሳነይ ሕጂ ከፍልጠኩም'የ። ነዚ ሒዘዮ ዘሎኹ እምነት ኣብ ክርስቶስ፡ ፈጺመ ኣይሓድጐን'የ። ኣብዚ ኣብ ዊዓ ከርተት ዘብለኒ ዘሎ ገበን፡ ንሱ ጥራይ'ዩ። ስለዚ ንክርስቶስ ምስዓበይ ገበን እንተ ዀይኑ፡ ክሳዕ ዝመውት'ውን እንተ ተቐጻዕኩ ጸገም የብለይን፣" በልኩዎ። ገጹ በርበር መሲሉ ከምዚ በለ፡ “ነቲ ብታሪኽ ጥራይ ትፈልጥዮ፡ ክርስቶስ ዲኺ ትብልዮ፡ ዋላ የሱስ፡ ክሳዕ ክንድዚ መስዋእቲ፡ እዚስ እንታይ ዓይነት ድንቁርና'ዩ፣" እናበለ ዓጨጨለይ። ደጊሙ ድማ፡ “በሊ ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ባዕሉ ኮለኔል ሓውቦኺ ክመጽእ'ዩ። ድሕሪኡ ትገብርዮ ክንርኢ ኢና። ሕጂ ሕለፊ ኺዲ! ጃሱስ! ነቓጽ!” ኢሉ ኣፋነወኒ።

እቲ ዘምጽኣኒ ወተሃደር ንቦታይ ወሰደኒ። ስራሕና ወዲእና ኣብ ገዛ ምስ ተመለስና፡ ብዛዕባ ኣቦ እናሓሰብኩ፡ ምሉእ ለይቲ ክበኪ ሓደርኩ። ኵለን ነተን ኣብቲ ገዛና ዝነበራ ድማ፡ ብዛዕባ ኣቦ ክጽልያ ሓበርኩወን። “ኣታ ኣምላኽ፡ ሕጂስ እዚ ኵሉ መከራ ይኣኽለኒ'ባ፣" እናበልኩ እጽሊ ነበርኩ። ድሕሪ ሳልስቲ ሓደ ወተሃደር እናጐየ ብሽመይ ጸዊዑ፡ "ንዒናይ ምሳይ፡" ኢሉ ሒዙኒ ኸደ። ኣብቲ ሓላፊ'ዩ ዝውስደኒ ዘሎ፡ "ደሓን ቁሩብ ከማን ዝሑል ኣየር አስተማቕር፡" በልኩ ብልበይ። ከምቲ ዝበልክዎ ድማ፡ ኣብቲ ቤት-ጽሕፈት እቲ ሓላፊ ወሰደኒ። ሓው'ቦይ ኮለኔል ድማ፡ ምስኡ ኮፍ ኢሉ ነበረ'ሞ፡ ልበይ ሞለቐት። ተጠምጢመ ድማ ሰዓምኩዎ። እቲ ሓላፊ ነቲ ቤት-ጽሕፈቱ ገዲፉልና ወጸ። ክልቴና ድማ ኣብኡ ተረፍና። ካብ ኣዒንተይ ንብዓት ከም ዉሕጅ ይፈስስ ነበረ። ብፍላይ እቲ ኮለኔል ሓው'ቦይ ቅምጥ ኢሉ ንኣቦ'ዩ ዝመስል፡ ስለዚ ድማ ነ'ቦ ዝረኸብኩዎ መሰለኒ።

“ኣቦ ሞይቱ እንዲዩ፣" በልኩዎ እናበከኹ። “መን ሞይቱ ኢሉኪ፡ ኣትን ቆልዑት እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኢኽን ተርእያና ዘሎኽን፧ ነዛ ሰላም ዝነበራ ገዛ ሓወይ፡ ብሰንኪ'ዚ ዘይጠቅም፡ ፍረ ዘይብሉ እምነት፡ ኣብ ሲኦል ለዊጥክናኣ። እታ ዓባይ ሓውትኺ፡ ብሰንኪ'ዚ እምነት ጴንጠቆስጠ፡ ኣብ ሰራዊት ክንደይ ከርቲታ'ያ። ንስኺ'ውን ከምኡ። እቲ ሃላይ ሓውኺ ድማ፡ ኣመት ትምህርቱ ጥራይ ከይገብር፡ ኣብቲ መንግስትን ህዝብን ዘይቅበሎ ገዛ ተዓጽዩ ክጽሊ ተታሒዙ። ከመይ ዓይነት ርጉማት ኢኹም፣" እናበለ ኣፈራርሓንን ገንሓንን። ብዙሕ እዋን ብዘይ ምቁራጽ ምስዚ ሓው'ቦይ ኮለኔል ብዛዕባ እምነትና ኣብ ክርስቶስ ዝምልከት ተኻቲዕና ኢና። ብዛዕባ ክርስቶስ ዝብሃል ከይንነግሮ ኣጠንቂቑናስ፡ ብሰንኪ'ዚ ጉዳይ ዳርጋ ምስ ገዛና ተባቲኹ'ዩ። ኣደ ንባዕላ ኣማኒት ሰዓቢት ክርስቶስ'ያ። ኣቦ፡ "ኣብታ እንዳ ኣቦኻ ኴንካ ንኣምላኽ ምስዓብ'ዩ ዘድሊ፡" ብምባል፡ ንሱ ቤተ-ክርስትያን ካብ ምኻድ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ምንባብን ምጽላይን ኣየቋርጽን'ዩ። ኣነ ካብ ንእስነተይ ቤተ-ክርስትያን ምኻድ አዘውትር ስለ ዝነበርኩ፡ ከይከይድ ከልኪሉኒ ኣይፈልጥን'ዩ። ብዙሓት ሰባት ክነቋርጾ ከም ዘሎና'ኳ ነ'ቦ ይነግርዎ እንተ ተነበሩ፡ ንሱ ግና፡ "እምነት በብውልቅኻ'ያ፡ ሃገር ድማ ብሓባር። ደቀይ ብናጽነት'የ የዕቢየዮም፡ ኣብ ምርጭኦም ኣይኣትዎምን'የ፡" ዝብል ግሩም ርትዓዊ መርገጺ ነበሮ። በዚ ወዲ ከምዚ ምስ ሓው'ቦይ ብዙሕ ኣይሰማምዑን ነበሩ። ብፍላይ ኣቦ ቁሩብ ቀለም ስለ ዝጸገበ፡ በቲ ኣብ ስርሑ ዝነበረ ኣካይዳ ብዙሕ ይጕሂ ነበረ። ምስ ሓው'ቦይ ብዛዕባ ምምሕዳር ዝምልከት ዛዕባታት ኣልዒሎም፡ ክካትዑ ዝውዕሉሉን ዝሓድሩሉን ኣጋጣሚ ብዙሕ'ዩ ኔሩ። እዝን ወዲ ከምዝን ተሓዊስዎ፡ እቲ ኮለኔል ሓው'ቦይ ምሳና ዝነበሮ ምቅርራብ ዳርጋ ዛሕቲሉ'ዩ።

ብስመይ እናጸወዐ፡ “ትሰምዒ ኣሎኺ፡ ሕጂ ውሳኔኺ ኣፍልጥኒ። ኣነ በዛ ሒዘያ ዝመጻኹ መኪና ገዛኺ ከብጽሓኪ'የ። ኣቦኺ ከይሞተ ትርእዮ፣" በለኒ። ኣብዚ ከምዚ ኣዋጣሪ እዋን፡ ኣምላኽ ክረድኣኒ ብልበይ ጸለኹ። “እንታይ ኢለ'የ እሞ ውሳነይ ከፍልጠካ፣" ኢለ ሓተትኩዎ። “በደልኪ ተኣመኒ፡ ኵሉ'ቲ ትፈልጥዮ ምስጢር ኣውጽእዮ። ሃገር ቅድሚ እምነትን ቤተሰብን ምዃና ፍለጢ፣" በለኒ። “ኣነ'ኳ ዝፈጸምኩዎ ገበን የሎን። እምነተይ ናተይ'ዩ፡ ኣይሰረቕኩ፡ ኣይዓመጽኩ፣" ኢለ ዘረባይ ከይወዳእኩ ከሎኹ፡ “ውሳኔኺ እንታይ'ዩ፡ ግዜ የብልየን፣" በለኒ። ኣነ ድማ፡ “እምነተይ ክሓድግ እንተ ደሊኻኒ፧ ኣበደን። እቲ ትፈልጥዮ ገበንን ሚስጥርን ትብሎ ዘሎኻ ድማ፡ ዝፈልጦ ሚስጥር ሓደ'ዩ፡ ንሱ ድማ፡ "ሰዓቢት ክርስቶስ ኰይነ፡ መንፈሳዊት ስለ ዝዀንኩ፡ ኣብዚ ምድረበዳ እቕጻዕ ኣሎኹ፣" በልኩዎ። “ኣቲ ትፈልጢ ዲኺ፡ ኣብ ኢድ መን ወዲቕኪ ከም ዘሎኺ፧ እዚ ሰውራ'ዚ ደም ዘይጸግብ፡ ደም ብዙሓት ሰትዩ ዝመጸ ምዃኑ'ባ፡ በጃኺ ፍለጢ፣" እናበለ ብቑጠዐ ነደረለይ። ብድድ ኢሉ፡ “ንሳ'ያ ውሳኔኺ፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ እወ፡" በልኩዎ። “ደንቆሮ፡ ሓልዮት ስድራኣ ዘይብላ፡ መጻኢኣ ዘይትፈልጥ፡ በሃም፣" በለኒ። ካብ ጁብኡ ክልተ ሚኢቲ ናቕፋ ኣውጺኡ ደረበየለይ። ስም እቲ ሓላፊ ጸዊዑ፡ "ከይደ ኣሎኹ፡" ኢሉዎ ሓዲጉኒ ከደ። እቲ ዘምጽኣኒ ወተሃደር ድማ ኣብ ስፍራይ መለሰኒ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ሸሞንተ

ኣዒንተይ ሰለም ከየበልኩ፡ ምሉእ ለይቲ ኣብ ሓሳብ ተዋጢረ፡ ብዛዕባ'ቲ ተደኒሱ'ሎ፡ ዝበሉኒ ኣቦይ ክሓስብ ሓደርኩ። ንግሆ ኣጋ ወጋሕታ ቁሩብ ቀም ኣበልኩ፡ ግና ድቃስ ከይጸገብኩ፡ ፊስካ ተነፍሐትልና'ሞ፡ ክትንስእ ፈተንኩ። ምስቲ ሓሳብን ድኻምን ተደራሪቡ ድማ፡ ማህጸነይ ቃንዛ ገበረለይ'ሞ፡ ክትንስእ ኣይኽኣልኩን፡ መሊሰ ድማ ደቀስኩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ፡ “ኣቲ ደፋር፡ ተንስኢ! ሕጂ እዋን ድቃስ ዲዩ፧” ዝብል ከቢድ ትእዛዝ፡ ኣብ ኣእዛነይ ዘነብኒ። ኣነ ድማ ብድኹም ሓይለይ፡ “ኣታ ሓወይ፡ ሓውቲ'ዶ የብልካን'ዩ፧ በጃኻ'ባ ነገር ጓል ኣንስተይቲ ይሰወጠኩም። ማህጸነይ ቃንዛ ይገብረለይ ኣሎ። በጃኻ ንሎም መዓልቲ ጥራይ፣" ኢለ ኣምሪረ ለመንኩዎ። “ክላ፡ ዓበድ፡ ዓበድ፡ ክትብላ፡ ኣብ ዘይመንጠቢትክን ትወድቓ፡ ደሓር ጾር ትኾናና፣" ኢሉ፡ ሓዲጉኒ እናተጻረፈን እናነደረን ከደ። ኣምላኸይ ኣመስጊነ ድማ ቁሩብ ኣዕረፍኩ። ኣምላኽ ረዲኢኒ'ውን ቁሩብ ሓሸኒ'ሞ፡ ኣጋ ምሸት ምስ ኰነ፡ መድሃኒት እንተ ሃቡኒ ኢለ፡ ሰለይ እናበልኩ ኣብታ ዝነበረት ሕክምና ገጸይ ከድኩ። ሪጋ ቁሩብ በዚሑ ስለ ዝጸንሓኒ ድማ፡ ጽላል እንተ ረኸብኩ ኢለ፡ ኣብ ሓደ ደንደስ ዝመስል ኮፍ በልኩ። ብማዕዶ ሓንቲ ንነዊሕ እዋን ዝተኣስረት ኣማኒት ሓውቲ፡ ኣባይ ገጻ ክትመጽእ ተዓዘብኩ።

ኣብዚ ዘሎናዮ ስፍራ፡ ነቶም ኣመንቲ፥ መንፈሳዊ ንጥፈታት፡ ወይ ክንእከብ፡ ወይ'ውን ነንሕድሕድና ክንራኸብ ስለ ዘይፍቐደና፡ ምስዛ ሓውቲ፡ ኣብቲ ኵሉ ርክብና ካብ ዓይኒ ሓሊፉ ብዙሕ ኣይንፋለጥን ኢና። ኣባይ ቀሪባ ድማ ኣጥቢቓ ሰዓመትኒ። ኣምላኽ ነቲ ኣጋጣሚ ስለ ዝሃበና ከነዕልል ጀመርና። እዛ ሓውቲ ከምዚ ከማይ ተጸሊኡዋ ነበረ። ንሳ'ውን ብግዴኣ መድሃኒት እንተ ተወሃባ ተፈቒዱላ መጺኣ። ኣዒንታ በርበር መሲሉ ክትኰስ ደሊዩ ነበረ። ኣነ ድማ እዚ ዘሎናዮ ስፍራ፡ ብኽያትን ንብዓትን ወትሩ ዘይፍለዮ ቦታ ስለ ዝዀነ ብዙሕ ኣይገረመንን፡ ግና ክሓታ ስለ ዘሎኒ፡ “ደሓን ዲኺ ፍቕርቲ ሓውተይ፧” በልኩዋ። ንሳ ድማ እናነብዐት፡ “ኣይ ሰይቲ ሓወይ እንዲያ ሞይታ፣" ኢላ ጫጭ ኢላ በኸየት። ኣነ ኣእዳወይ ኣብ መንኵባ ጌረ፡ "ኣጆኺ በሊ ኣይትብከይ፡" ኢለ ኣበድክዎ፡ ግና ኣነ'ውን ኣቦይ ዘኪረ፡ "ዘይሞይቱ'ዩ ዝኸውን፡" ብምባል፡ ምስኣ ፊቕ ኢለ በኸኹ።

ቁሩብ ህድእ ምስ በልና፡ “ሓሚማ ዲያ ኔራ፧" በልኩዋ። “እወ ነዊሕ እዋን ተጸሊኡዋ ኔሩ። እቲ ወዳ የደንግጸካ፡ መስኪናይ፡ በቃ ኣዘኽቲሞሞ፣" ኢላ መሪር ብኽያት በኸየት። ኣነ ድማ፡ “ሓውኺ ብህይወት'ዶ የሎን፧” ኢለ ሓተትክዎ። ንሳ ድማ፡ “ኣሎ'ምበር፡ ግና ከምዚ ከማና ብወንጌል ተኣሲሩ'ዩ ዘሎ፣" በለትኒ። ልበይ ቁሩብ ስለ ዝኸበዶ ዝን በልኩ። ንሳ፡ “ክገርመኪ ሓወይ ቦኽሪ ገዛና'ዩ። መዋእሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ'ዩ ዓቢዩ። ኵሉ ዘመኑ ድማ ኣገልጋሊ'ዩ ኔሩ። እዚ ብሩኽ ሓወይ ካብ ዝምርዖ ነዊሕ ኣይገበረን፡ ተመርዖ እናበልናዮ፡ ኣይፋል፡ ትምህርተይ ከይወዳእኩ፡ ብምባል መዋእሉ ኣብ ትምህርቲ'ዩ ኣሕሊፍዎ። ከመይ ጌሩ ነቲ መንፈሳ'ውን ትምህርትን የወሃህዶ ኔሩ፧ ይገርመኪ'ዩ። ኣበይ ዓዲ ከይዱ'ሞ ዘይተማህረ፡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ጽፍሒ ትምህርቲ ምስ በጽሐ ግና፡ ሓዳር ክገብር ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድኦ፡ ከመይ ዝበለት ንኣምላኽ ትፈርሕ ሓውቲ ሂቡዎ። ክገርመኪ ሓንሳዕ ሓንሳዕ ምሳሕ ክንበልዕ ቅርብ ክንብል፡ እታ ቴሌፎን፡ ጭር፡ ጭር'ያ፡ ትብል፡ በቃ ደላዪኡ ብዙሕ'ዩ። ገዛና ብጋሻ ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን'ዩ። ኣብ መገዲ ሰባት ረኺቦምኒ፡ ንዕኡ ስለ ዝመስል፡ በቃ ክንደይ ግዜ ሻሂ ሰትየ ኣሎኹ መስለኪ። እዚ ቅጭን ሓወይ፥ ፈታዊ ኣምላኽ፡ መፍቀሪ ሰብ፡ ኣብ ስርሑ እሙን ነበረ። ኣብ ገዛውትና ሓገዙ ደልዩ'ሞ፡ ከይተሓገዘ ዝተረፈ ማንም የሎን። ንሱ፡ ቃል ኣምላኽ ክምህረካ 'ከሎ፡ ከምዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልኣኽ እግዚኣብሄር ዝዛረበካ ኰይኑ'ዩ ዝስምዓካ። ስድራይ ምስ ተመርዓወ'ሞ፡ ድማ ምስ ወለደ ክንደይ ተሓጊሶም። ሓቂ ይሓይሽ ኵሉ ሰብ'ዩ ባህ ኢሉዎ። ድሕሪ ብወግዒ ቤተክርስትያን ምዕጻዉ ግና፡ እዋይ ይሕዝዎ'ኳ እናበልና ንፈርሕ ኔርና። ቤተሰብና ብፍላይ ካብ ዓዲ ክወጽእ ብዙሕ'ዮም ዘጠንቅቑዎ ኔሮም፡ ግና ሓንቲ ዝምልሳ መልሲ ኔራ፡ ንሳ ድማ፡ 'ስለ ክርስቶስ ንማእሰርቲ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንሞት'ውን ድልው'የ፡' ትብል ነበረት።"

"ካብ ዝፈራሕናዮ ኣይወጻእናን፡ ሓደ መዓልቲ ንግሆ ወጋሕታ ማዕጾ ኳሕኳሕ በለ፡ ከምዚ ገለ ዝሞተና'ሞ፡ ጎረባብትና ከርድኣና ዝመጻ መሰለና። ኣነ ምስ ክዳን ለይተይ፡ ነጸላ ከይገበርኩ፡ እናጐየኹ ማዕጾ ከፈትኩዎ። ሓንቲ ሓመዳዊት መኪና፡ ኣብቲ ኣፍ ገዛና ደው ኢላ፡ ኣብቲ ማዕጾ ድማ ሰለስተ ብረት ዝሓዙ፡ ስም እቲ ፍሻለ ሓወይ እናጸውዑ፡ ማዕጾ ደፊኦም ኣተዉ።፡ ሰበይቱን እቲ ሕጻን ወዱን ደቂሶም ኔሮም። ንሱ ግና ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ ኣብታ ክፍሉ ተቐሚጡ ይጽልን መጽሓፍ ቅዱስ የንብብን ነበረ። በቃ ሰበይቱን ስድራናን፡ ነዛ ገዛ ብኣውያትን ብኽያትን ኣብ እንዳ ሓዘን ለዊጦማ። ሒዞሞ ድማ ከይዶም። ወዱ፡ 'ኣቦ፡ ኣቦ፡ ምሳኻ ክኸይድ'የ፡' እናበለ ብብኽያት ተፈቕፊቑ ክመዉት ደለየ። 'ኣታ በጃኹም፡ ክዳኑ ወላ ክቕይር፧' ኢልና እንተ ለመናዮም፡ ፈጺሞም ክሰምዑና ኣይኸኣሉን። ክዳን ለይቱ ለቢሱ 'ከሎ ድማ ወሰዱዎ። ሓቂ ዘረባ ምእሳሩ ንገዛውትና እምብዛ ኣጕሃዮም፡ ግና እንታይ ይግበር። ብድሕሪ ምእሳሩ ሰበይቱ ብዙሕ ጥዕና ኣይረኸበትን። ሓቃ ከኣ'ያ፡ ፍቕሮም ከማን ኣይተጻገቡን፡ እምብዛ'ዮም ዝፋተዉ ኔሮም። እንትርፎ ምግቢ እነብጽሓሉ፡ መልክዑ ርኢናዮ ኣይንፈልጥን ኢና። ገለ ኣሕዋት ኣብቲ ቤት-ማእሰርቲ ዘለዉ ግና፡ ሓበሬታ ይህቡና ኔሮም። ንሕና ድማ ካብ ምጽላይ ሓሊፍና፡ እንገብሮ ምንም ነገር ስለ ዘይነበረ፡ ኣምላኽ ተኣምር ክገብር ንጽሊ ነበረና።"

"እቲ ምኽንያት ማእሰርተይ ድማ፡ ሓደ እዋን ኣብ ገለ ገዛ ምስ ዉሑድ ዝበሉ ኣሕዋት ኰይና፡ ባዓል ሓድሽ ዓመት ንምብዓል ተኣከብና። ነቲ ዝነበርናዮ ከባቢ ደሓን ኢልና ስለ ዝኣመንናዮ፡ ቀስ እናበልና ክንጽልን ክንዝምርን ጀመርና። ኣጋ ፍርቂ ለይቲ ኰይኑ፡ ድራር ጐይታ ክንወስድ እናተዳለና 'ከሎና፡ በየን መጺኦም ዘይበልናዮም ፖሊስ፡ ነዛ ገዛ ከበቡዎ። ኵላትና ድማ ሓዙና። ኣነ ሳዋ ስለ ዘይወረድኩ፡ ትኽ ኢሎም ኣብዚ ኣሚጺኦምኒ። ብዛዕባ ሓወይ ግና ኣይቐሰንኩን፡ ሓደ ግዜ ሓደ ዓላማይ ወዲ ገዛውትና ንዕረፍቲ ምስ ከደ፡ ካብ ገዛ መልእኽቲ ኣምጺኡለይ። ብዛዕባ ኩነታት ሰይቲ ሓወይ ድማ፡ ደሓን ከም ዘየላ ነጊሮምኒ። ኣብ ልዕሊ ሕማማ ጓሂ ከም ዝተወሰኻ ፍሉጥ'ዩ። ብቕድሚ ትማሊ እቲ ወዲ ገዛውትና መጺኡ ከም ዝዓረፈት ነጊሩኒ፣" ኢላ ዘረባኣ ከይወደኣት 'ከላ፡ ንብዓተይ ዋሓዘ። “ስለምንታይ፧ ወደይ ክንደይ ይጭክን'ዩ። ኣበይ ከይከደኪ፧ ቀስ ኢሉ ዘይነግረኪ፡ እሞ ድማ ኣብዚ ደረጃ 'ከሎኺ፡ ጨካናት!” በልኩዋ። “እወ ሓቅኺ፡ ግና ንሱስ እንተ ኣፍቐዱሉይ፡ ደንጊጾም ንስድራይ እንተ ሰደዱኒ ኢሉ'ዩ እሞ፡ ግና ኣይሰለጦን፡ ኣቢዎ። ኣምላኽ ደኣ ባዕሉ እታ ሕያወይቲ ኢዱ ንስድራይ ይልኣኸሎም እምበር ከቢድ'ዩ። ሓንሳዕ ሓንሳዕ ኣሰራርሓ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝዀነ ኣይርድኣካን'ዩ፣" እናበለት ታሪኻ ነገረትኒ። "ወይ መከራ ጻድቕሲ፡ ክንደይ ኰን ይበዝሕ፡" በልኩ ብልበይ። “በሊ ይጽውዓኪ'ሎ እሞ ኪድዮ፡ ኣብ መስመር ከኣ ንራኸብ፣" በለትኒ።

ሪጋይ በጺሑ ኣብቲ ሓኪም ገጸይ ከድኩ። ንሱ ድማ፡ “ሕጂ መድሃኒት ወዲእና'ሎና፡ ጽባሕ ማለተይ ሶኒ ምጺ፣" በለኒ። ብልበይ እናጸለኹ፡ “ኣታ በጃኻ ኣብዚ ጸሓይ ሙሉእ መዓልቲ'ኰ እየ ውዒለ፡ ብዉሑዱ ምእንቲ ሎሚ ምሸት ካብ ቃንዛ ዓሪፈ ክድቅስ፡ ወላ ሓንቲ ከኒና ሃበኒ፧” ኢለ ለመንኩዎ። ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ስለ ዘይሓድገና ድማ፡ “ኦፋ! እስከ በሊ ሓንሳብ ጽንሒ፡" ኢሉ፡ ገለ ቁንጣሮ ዝዀና መድሃኒት ሃበኒ። ነታ ብዛዕባ ሓዋ ዘዕለለትኒ፡ ብጐይታ ሓውተይ ድማ፡ ከምዚ ናተይ ዕድል ከጋጥማን ኣምላኽ ምጽንናዕ ከጸናንዓን እናጸለኹ፡ ዋዒ ዊዓ እናጸፍዓኒ ንቦታይ ኣምራሕኩ። ኣብ መገዲ እናኸድኩ 'ከሎኹ ድማ፡ ከም ብርቱዑ ድምጺ ኣብ ልበይ፡ “ሕጂ ግና ኣታ ያእቆብ፡ እቲ ዝፈጠረካ፡ ኣታ እስራኤል ድማ፡ እቲ ዝደኰነካ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፡ 'ተበጅየካ'የ እሞ፡ ኣይትፍራህ፡ ብስምካ ጸዋዕኩኻ፡ ንስኻ ናተይ ኢኻ። ብማያት ምስ እትሓልፍ፡ ምሳኻ ክኸውን'የ፡ ብውሒዝ ምስ እትሳገር ከኣ፡ ኣይከጥሕለካን'ዩ፡ ብሓዊ ምስ እትኸይድ፡ ኣይክትነድድን ኢኻ፡ ሃልሃልታ'ውን ኣይኪህምዀካን'ዩ።'” ዝብል ቃል መጸኒ። ልበይ ፍስሃ ክዓስሎ 'ከሎ ተፈለጠኒ። ብኣምላኸይ ድማ ልበይ ባህ በሎ'ሞ፡ ክዘልልን ክነጥርን ደለኹ። ቃንዛይ ድማ ረሳዕኩዎ። ኣብ ማእከል'ቲ መከራ፡ ስቓይን ክቱር ጓሂን፡ ከምዚ ዓይነት ክስተት ኣብ ህይወት ከጋጥም 'ከሎ፡ ኣምላኽ ብርግጽ ምሳይ ከም ዘሎ ዓቢ ምልክት ይዀነኒ። ኣነን ኣሕዋተይን ንሓልፎ ዘሎና፡ እምብዛ በ'እምሮ ሰብ ክትጾሮ'ኳ ዘይከኣል'ዩ። ይኹን'ምበር ኣምላኽ ረዲኡና፡ ስለኡ ንግረፍ፡ ንመውት፡ ንዋረድ፡ ንሓስር፡ ንናፍቕን ነስቆርቍርን ኣሎና። በይነይ እናተዛረብኩ ድማ በዚ መንፈስ'ዚ ኣብ ማእሰርቲ ክፍለይ ኣተኹ።

ምዕራፍ ዓሰርተው ትሽዓተ

ነቲ ካብ ሕክምና ጸምጻኹዎ ፈውሲ ቃንዛ ውሒጠ ክድቅስ ደለኹ፡ ግና እታ መዳቕስተይ መሓዛይ ቁሩብ ስለ ዝደንጐየት ኣብ ሓሳብ ኣተኹ። በይነይ ብዛዕባኣ እናሓሰብኩ ድማ፡ እናላህለሀት መጸት። “ኣቲ ደሓን ዲኺ ደኣ፧ ኣይ ተሻቒለ'ንዴ?” እናበልኩ ደጋጊመ ደሓን ምዃና ሓተትኩዋ። ንሳ ብወገና ደሓን ምዃና፡ ግና ኣጋጣሚ ምስ ሓንቲ ሓውቲን ሓውን ተራኺባ፡ ነዊሕ ምስክርነት ስለ ዝሓዙላ፡ ከይተፈለጣ ሰዓት ከም ዝኣኸላ፡ ኣጋጣሚ ብማዕዶ ወተሃደራት ምስ ረኣየት ከም ዝሃደመት ነገረትኒ። ኣነ ድማ ክንድቅስ ቁሩብ ከነዕርፍ ነገርኩዋ። ንሳ ግና ብዛዕባ'ቶም ኣሕዋት ዝነገሩዋ ምስክርነት ክትነግረኒ ደለየት። ኣነ ዋላ ድኻም ይንበረኒ'ምበር ክሰምዓ ደለኹ'ሞ፡ ክትነግረኒ ፈቐድኩላ። ክገርመኪ እናበለት ድማ እቲ ታሪኽ ክትነግረኒ ጀመረት፥ “ኣቦኡ ነቲ ሓው ኣገልጋሊ'ዮም። ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ'ዮም ዘለዉ። ሓደ እዋን ገለ ኣሕዋት፡ ኣብ ሓደ ገዛ እናጸለዩ 'ከለዉ፡ እንዳ ጸጥታ ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ብምምጻእ፡ ነቶም ኣብታ ገዛ ዝነበሩ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ሒዞሞም እንዳ ፖሊስ ይኸዱ፣ ድሓር እቶም ዝተኣስሩ ኵሎም ዋሕስ ከምጽኡ ይንገሮም'ሞ፡ ገሊኣቶም ንስድርኦም ይጽውዕዎም፣ ገለ ግና ንወለዶም እምብዛ ስለ ዝፈርሑ፡ ወይ ድማ ወለዶም ብቐረባ ክርከቡ ዘይከኣሉ ሰባት ከኣ፡ ነ'ቦ እዚ ወዲ ዋሓስ ክዀንዎም ይጽውዕዎም። ባዕሎም እዞም ኣገልጋሊ እንዳ ፖሊስ ከይዶም ዋሓስ ምዃን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ይፈልጡ'ዮም፣ ግና ኣገልጋሊ ወትሩ መስዋእትነት ክወስድ ድሉው'ዩ እሞ፡ ዋሓስ ክዀኑ ይኸዱ።"

"እቲ ፖሊስ፡ 'ኣቦ መኖም ኢኻ፧' ኢሉ ይሓቶም። እቶም ኣገልጋሊ ድማ፡ 'ኣነ ደኣ ኣቦ ኵላቶም'የ። እዚ ሓወይ፡ ትርኢ ኣሎኻ፡ እዚኦም ደቅና'ዮም፣ ስለዚ ዋሕስ ክዀኖም'የ መጺአ።' ይብልዎ። እቲ ፖሊስ፡ 'ንስኻ እንታዋይ ኢኻ ደኣ፡ ኣቦ ኵሎም ትኸውን፧ ክንደይ ኣንስቲ ዲየን ዘለዋኻ፧' እናበለ እናሓጨጨ ይሓቶም። 'ኣነ ኣገላግሊ ወንጌል'የ፣ ስለዚ ብስጋ'ኳ እንተ ዘይወለድኩዎም፡ ብመንፈስሲ ደቀይ'ዮም፣' እናበሉ ይምልሱሉ። ወዮ ፖሊስ ገጹ በረበረ መሲሉ፡ ነቶም ኣገልጋሊ እዚ ዘይበሃል ጸርፍን ውርደትን ኣዝነበሎም። ሓደ ካብቶም ፖሊስ ጸዊዑ ድማ፡ ኣብ ሓደ ካሜራ ከእትዎም ሓበሮ። ዋሕስ ክዀኑ ዝኸዱ፡ ኣብቲ ቤት-ማሕቡስ ዳጐንዎም። ነዊሕ እዋን ድማ፡ እንትሮፎ ክሸኑ እንተ ዘይኰይኑ፡ ካብ ሓንቲ ክፍሊ ከየውጽእዎም ኣሰሩዎም። ስድራ-ቤቶም ወትሩ መዓልታዊ ምሳሕን ድራርን የብጽሑሎም ነበሩ።"

"ሓደ እዋን ይብል እቲ ሓው፡ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ፡ ወደን ብሰንኪ እምነት ኣብቲ ቤት-ማሕቡስ ዝተኣስረ፡ ምግቢ ከምጽኣሉ መጻ። እተን ሰበይቲ ክልተ ደቀን ኣብ ሜዳ ተሰዊኦመን'የን። ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ወደን ካብ ዘይርእያኦ ነዊሕ ዓመታት ሓሊፉ ነበረ። ሽዑ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ'ቲ ሓላፊ ነጸላ ተዓጢቐን እናበኸያ፡ ንወደን ከይሞታ 'ከለዋ ክርእያኦ ለሚነንኦ። እቲ ዘሕዝን፡ እቲ ሓላፊ ግደን ኣይገበረን፡ 'ኣቲ ሰበይቲ ኪዲ እንዶ!' እናበለ ኣዋረደን። 'ኣታ በጃኻ ስለ'ቶም ስዉኣት ደቀይ፣' እንተ በላኦ መን ክሰምዐን። ወደን ከይረኣያ ድማ፡ ምስ ናፍቖት ከብደን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈለያ።"

"እቲ ዘገርም ወደን ንብዙሕ ዓመታት'ዩ ተኣሲሩ፣ ጥዕናኡ ድማ ኣዝዩ ተጎዲኡ ነበረ። ብዙሕ እዋን ሕክምና ክወስዱዎ ኣጥቢቑ'ዩ ዝሓቶም ኔሩ፣ ግና ፈጺሞም ኣይፍቐዱሉን። ሓደ እዋን ንሕክምና ወሰዱዎ፣ እቲ ሓኪም እምብዛ ክሳዕ ዝስንብድ ኰነ። ከመይ ኢሉ ብህይወት ይነብር ከም ዘሎ'ውን ገረሞ። ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ነገሮም፣ ግና ኣይገደሶምን። እቲ ሓዊ እምብዛ ካብ ንቡር ንላዕሊ ክሓምም ጀመረ። ለይትን መዓልትን ብቓንዛ ክመዉት ምስ ደለየ፡ ንሕክምና ዳግማይ ወሰዱዎ። ሓሳቦም ግና ተሓኪሙ ክሓዊ ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ ሓንሳዕን ንሓዋሩን፡ ብመጥባሕቲ ኣሳቢቦም ክመውት ነበረ። ኣጋጣሚ ሓደ ወጻእተኛ ሓኪም ስለ ዝነበረ ግና፡ መጥባሕቲ ክገብርዎ ከም ዘይግባእ፡ ግቡእ ክንክን እንተ ዘይረኺቡ ከኣ፡ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከም ዝመውት ሓበሮም። ክፍሊ ጸጥታ እቲ ቤት-ማእሰርቲ ድማ፡ ነዚ መጠንቀቕታ እዝኒ ከይሃቡ፡ ካብቲ ሕክምና መንዚዖም፡ ኣብ ሓንቲ ዝተዓፈነት መኪና ጌሮም፡ እንዳ ሓደ ንዕኡ ዝፈልጥ ቀረባ ዘመዱ ደርበዩዎ። ክሳዕ ዝመዉት ድማ ነቲ ከባቢ ይሕልውዎ ነበሩ።" ነዚ ታሪኽ ክትነግረኒ 'ከላ፡ ብልበይ ኣብ ሃገርና ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝግበር ግፍዒ፡ ዘይተነግረ'ምበር ዘይተገብረ ከም ዘየሎ ኣስተውዓልኩ።

ታሪኻ ብምቕጻል ድማ፡ "እቲ ኣብኡ ነዚ ዘዘንትወልና ዘሎ ሓው፡ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ይወጽእ። ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ፡ ጽምብል መርዓ ገለ ኣሕዋትና ነበረ። ኣገልጋሊ ስለ ዝዀነ ድማ፡ ግድን ኣብቲ ሓጐስ ኣሕዋት ክሳተፍን ከገልግልን ኔሩዎ። መሸም ኣብታ መዓልቲ መርዓ፡ እቶም ቀንዲ ሰብ ክብርን ተሓጐስትን፡ እቶም ዝምርዓዉ ዘለዉ'ዮም። መርዓት ክዳን መርዓ ተኸዲና፡ መርዓዊ'ዉን ክዳን መርዕኡ ለቢሱ፡ ነቲ ዝነበሩዎ ክፍሊ ሞገስ ወሰኹሉ። ኣብታ መዓልቲ ሓጐሶምን ኣበባኦምን ግና፡ ሓደ ዘይተጸበይዎ፡ እሞ ድማ በ'እምሮኻ'ውን ክትሓስቦ ዘጸግም ክስተት ኣጋጠሞም። እናዘመሩን እናተሓጐሱን 'ከለዉ፡ ማእለያ ዘይብሎም ፖሊስ ነቲ ዝነበሩዎ ገዛ ኣካበቡዎ። እቲ እንዳ ውራይ ድማ፡ ኣብ እንዳ ሓዘንን ጓህን ለወጡዎ። መርዓውቲ ሓዊስካ፡ ምስቲ ኣገልጋሊ፡ ኣቦ'ዚ ሓውን ካልኦት ኵሎም ኣብቲ ቦታ'ቲ ዝነበሩ ሰባትን፡ እንዳ መደበር ፖሊስ ወሰዱዎም። “ነታ መርዓት ምስ ቬሎኣ፧” ኢለ ሓተትኩዋ። ዘረባኣ ኩልፍ ብምባል፡ “እወ፡ ነቶም ኣብታ እዋን ዝጻመዱ ዝነበሩ መርዓውትን ካልኦትን፡ ኵላቶም ብሓንሳዕ ጠርኒፎም ወሰዱዎም። ብድሕሪ'ዚ ብምሉኣቶም ኣቦ'ዚ ሓው ዘለውዎም ንሳዋ ወሰዱዎም። ኣብ ሳዋ ኣብ ሻዱሻይ መደበር ዝብሃል ቤት-ማእሰርቲ ድማ ኣሰሩዎም። መሸም ቤት-ማእሰርቲ ሳዋ ክሳዕ ክንደይ ሕሱም ምዃኑ፡ ብኡ ስለ ዝሓለፍና ብዙሕ ምትንታኑ ኣይድልየናን'ዩ፣ ግና እቶም ኣብ መዓልቲ ኣበባኦምን መርዓኦምን ዝተኣስሩ ሰባት ግና፡ ከብደይ በሊዖምኒ። ዳሕራይ ይብለኒ እቲ ሓው፡ እቲ ኣገልጋሊ ኣብኡ ንዓመት፡ ወይ ልዕሊኡ ምስ ተኣስረ ተፈቲሑ። ድሕሪኡ ቁሩብ ጸኒሖም ድማ፡ እንዳ ጸጥታ መጺኦም ካብ ገዝኡ ወሲዶሞ፣ ክሳዕ'ዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ይበሊ ኣሎ።"

"ሓደ እዋን ይብል እዚ ሓው፡ ምስ ኣቦኡ ኣብቲ ቤት-ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ፡ ንወላዲኡ፡ 'ጅግና፡ ኣብ እምነቱ ደው ዝብል፡ ሰገጥ ዘይብል፡ ኣብ እዋን መከራና ንምጽንናዕ ዝዀነና፣' እናበሉ ከም ዝነገሩዎ ምስ ኣዘንተወለይ፡ ንሕና ድማ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ፡ መከራና ብዘየገድስ፡ ንብዙሓት ንተስፋን ንምጽንናዕን ክንኸውን ከም ዘሎና ተረድኣኒ፣” በለትኒ።

ቀጺላ፡ "እታ ምስኡ ዝነበረት ሓውቲ ድማ፡ ትፈትዎ ኣኮኣ ተኣሲሩዋ ኣሎ። ኣኮኣ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ምስ ተመረቐ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ኣትሪፎሞ፣ ልክዕ ከም ማንም ሰብ ድማ ኣርባዕተ ሚእቲ ናቕፋ እናኸፈሉዎ ይምህር ነበረ። ኣጋጣሚ ዕድል ረኺቡ ንዝለዓለ ትምህርቲ ንደገ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ብዘደንቕ ነጥቢ ማስተርሱ ወዲኡ ይምለስ። ኣብቲ ዪኒቨርስቲ ከኣ ክምህር ይጅምር። ምስ ዘለዎ ብቕዓትን ክእለትን፡ ኣብቲ ዝነበሮ ዓዲ ብኽብ ዝበለ ደምዝ ክሰርሕ ምኸኣለ ኔሩ፣ ግና ኣብቲ ዩኒቨርስቲ በ'ርባዕተ ሚኢቲ ናቕፋ ይሰርሕ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ድማ፡ እቲ ዝነበሮ ደረጃ ትምህርቲ ክብ ከብሎ ዕድል ስለ ዝረኸበ፡ ንዝለዓለ ትምህርቲ ዳግማይ ንወጻኢ ሃገር ከደ። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ድማ፡ ዶክትሬቱ ወዲኡ፡ ንምምራቕ ዘድልዮ መጽናዕቲ ክገብር ንኤርትራ ተመልሰ። መጽናዕቱ ድማ ክገብር ጀመረ። ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን፡ ገለ ኣሕዋት ኣብ ሓደ ገዛ ክጽልዩ ተረኽቡ'ሞ፡ ንሳቶም ካብቶም ዝመርሕዎም ሓደ፡ ንሱ ምዃኑ ሓቢሮም ነበሩ። ኣብ መንጐ'ቲ ንዶክትሬቱ ዘድልዮ መጽናዕቲ ኮሊፎም፡ በዚ ጉዳይ ኣሳቢቦም ንዝተወሰነ ሰሙናት ኣሰሩዎ። ሓደ ዝፈልጦ ሓላፊ፡ ብዛዕባ'ቲ ዘዳልዎ ዘሎ መጽናዕቲ ሓቢሩ፡ እንደገና ድማ ብመንግስቲ ንዝለዓለ ደረጃ ከም ዝተላእከ ምስ ሓበሮም፡ ፈትሑዎ። ዳርጋ መጽናዕቱ ወዲኡ፡ ነታ ተሪፋቶ ዘላ መጽናዕታዊ ወረቐት ከረክብን ክምረቕን፡ ክኸይድ ክብገስን ክሸባሸብን 'ከሎ፡ ሃንደበት፡ 'እንዳ መደብር ፖሊስ ንሓደ ጉዳይ ተጸዊዕካ ኣሎኻ፣' ብምባል ጸውዑዎ። ምንም ከይተዛረቡ'ውን፡ ንዓመታት ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዳጐኑዎ። እቲ ዕላማ መንፈሳዊ ብምዃኑ፡ እሞ ድማ ሞራሉ ባይታ ዘቢጡ፡ ነቲ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ከይበጽሖን ከይጭብጦን'ዩ። እቲ ዘሕዝን እዚ ሓው በጺሕዎ ዝነበረ ደረጃ፡ ንሃገርን ነቶም ዘጋፍዕዎ ዘለዉ ሰባትን፡ እምብዛ ዘረብሕን ዝጠቅምን'ዩ ኔሩ። እዚ ሓው ኣብቲ ዝኸዶ ሃገራት፡ ብኣሽሓት ዶላርት ኡፍ ኡፉ እናበሉ ከስርሕዎ ዝኽእሉ ማእለያ ዘይብሉ ዕድላት ኔሩዎ'ዩ፣ ግና ንሃገርን ሕብረተሰብን ክጠቅም ብምባል ተመሊሱ፡ ንዓመታት ድማ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ከርተት ኢሉ፣" ብምባል እቲ ዝሰምዓቶ ታሪኽ ነገረትኒ። በቲ ዝሰማዕኩዎ ታሪኽ እምብዛ ልበይ ጓሂ ተሰምዖ፣ ግና ስለ ክርስቶስ ክሳዕ ክንድ'ዚ ዝኣክል መከራን ስቓይን ምርካብና ድማ፡ ካብ ኣምላኽ ዝረኸብናዮ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ፈለጥኩ። ቅድሚ ምድቃስና'ውን፡ ብዛዕባ እቶም ከማና ኣብ መከራን ስቓይን ዘለዉ ኣሕዋትና፡ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ጸለና። ኣብቲ እሳተ-ጎመራ ዝተፍእ ዝመስል፡ ሓዊ ሓዊ ዝሽትት ቦታ ከኣ፡ ተገምሲስና ደቀስና።

ምዕራፍ ዕስራ

ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ፡ ኣነን ካልኦት ሰለስተ ኣሕዋትን ተጸዊዕና፡ ኣብ ቅድሚ ኣርባዕተ ወተሃደራት ደው በልና። ሓደ ካብቶም እቲ ወትሩ ዝሓተናን ዘጓጥጠልናን ሰብ''ዩ፡ “ሎሚ ጸዊዕናክን ዘሎና፡ ሓንሳእን ብዘየዳግምን እቲ መጨረስታ ውሳነኽንን እትፈልጦኦ ዘበለ ኵሉን ከተፍልጣና''ዩ፣” ኢሉ እናፈከረን እናነደረን ተዛረበና። ንሕና ምንም ከይመለስና ስቕ በልና። ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ኣባይ ገጹ እናጠመተ፡ “ስለምንታይ ኢኺ ካብ ወለድኺ እምነት ወጺኺ፧” ኢሉ እናፈራርሐ ሓተተኒ። ኣነ ድማ፡ “ሕቶኻ ኣይበረሃለይን፡ እንታይ ማለትካ''ዩ፧” ኢለ ተመሊሰ ሓተትኩዎ። “እንታይ ሓለፋ ስለ ዝረኸብኪ ኢኺ፡ ኣብዚ ሓዲሽ ናይ ጴንጠ እምነት ዝኣተኺ፧” በለኒ እናነደረ። እዚ ሕቶ''ዚ ነእዛንና ዘጽመመ ሕቶ ስለ ዝዀነ፡ ብዙሕ ከይተገደስኩ፡ እሞ ድማ ከይመለስኩሉ ስቕ በልኩ። ኵላቶም ዝኸውንን ዘይከውንን፡ ሃጠው ቀጠው ሕቶ ክሓቱና፡ ዳርጋ ኣርባዕተ ሰዓት ሓለፈ። ሓንቲ ምሳና ዝነበረት፡ ብእምነት''ውን ኣዝያ ድልድልትን ኣገልጋሊትን ዝነበረት፡ ብትብዓት፡ “ንሕና እንኣምኖ ነቲ ህይወት ዝህብ ምዃኑ ዝኣመንናሉ ጐይታ የሱስ''ዩ፣ ዝፈጸምናዮ ገበን፡ ወይ በደል የሎን፣” ኢላ ብትብዓት ተዛረበቶ። ሓደ ካብኣቶም በቲ ሒዙዎ ዝነበረ ለዓት ጠበንጃ ጌሩ ዕቖኣ መሰሳ''ሞ ርዅምሽ ኢላ ወደቐት። ደጊሙ ድማ፡ “ኣብ ኤርትራ ብጀካ ክልተ ሃይማንት ዝፍቀድ ምንም ዓይነት እምነት የሎን። ንስኻትክን ድማ ነዚ ብምጥሓስክን፡ ሃገር ብምንዕዓብክን፡ ምስ ጸላኢ ሓቢርክን ነዛ ሃገር ብሃይማኖት ክትከፋፍልኣ ብምጽዓርክን፡ ሞት''ዩ ዝግብኣክን፣” ኢሉ እናነደረ ተዛረበና። ንሕና ምንም ኣይመለስናን። ብድሕሪኡ ሓደ ካብኣቶም፡ “እምበኣር ሕጂ እቲ መጨረስታን ዘይዳግምን መልሲ ካባኽን ንደሊ ኣሎና፣ ብዓል መን''ዮም ብገንዘብ፡ ብጽሑፋትን ብምዉዳብን ዝሕግዝኹም፧ እቲ ኣብ ኣሜርካ ዘሎ ቀንዲ ዝምውለኩም ማሕበር ሓላፊኡ መን ይበሃል፧" እናበለ ማእለያ ዘይብሉ ሃጠው ቀጠው ሕቶታት ኣዝነበልና። ኣነ ድማ ሓውሲ ንድር ኢለ፡ “ኣነ ኣብዚ መዓስከር ድሮ ራብዓይ ዓመተይ ይረግጽ ኣሎኹ፣ እዚ ትብሎ ዘሎኻ ሕቶታት ድማ ኣሻሕ ግዜ ሓቲትኩምና፣ ንሕና ድማ ግቡእ መልሲ ሂብናኩም፣ ሕጂ''ውን መልስና ከምቲ ቀደም''ዩ፣ ክደግመልኩም እንተ ደሊኹም ግና፡ ንሕና ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና፣ እንትርፎ ንኣምላኽ እንፈልጦ ካልእ ምስጢር፡ ወይ ሕቡእ ዝዀነ ኣጀንዳ የብልናን፣” ብምባል መለስኩሎም።

ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ነገር ግና፡ እምብዛ ዘስካሕክሕን ክትኣምኖ ዘጸግምን''ዩ። ኣርባዕቲኦም ኣካላትና ኵሉ ምስ ደምና ክሳዕ ዝተሓዋወስ ከትከቱና። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ድማ፡ ከም ከልቢ እናጓሰሱ፡ ኣብ ሓደ ትሕቲ መሬት ገዛ ደርበዩና። ምሉእ መዓልትን ለይትን ድማ፡ ብኣውያትን ቃንዛን ነታ ገዛ በጽበጽናያ። ካብ መንጎና ሓንቲ ሓውቲ ሃላዋታ ኣጥፍኣት፣ ኣይትሰምዕ ኣይትርኢ ድማ ኰነት፣ ሓገዝ ከይረኸበት ድማ ኣብ ኢድና ዓረፈት። ካብ ስቓይን ቃንዛን ማእሰርትን ተገላጊላ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኣ ከደት። ኣብዚ ከምዚ እዋን''ዚ፡ ክንበኪ ሓይሊ የብልናን፣ በ''ንጻሩ ካብ ብዝሒ ስቓይና እተላዕለ ኣብቲ ንሳ ግዒዛትሉ ዘላ ስፍራ ክንከይድ፡ ክቱር ባህግን ሃረርታን''ዩ ኔሩና። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት መጺኦም ወሰድዋ፣ እዛ ክብርቲ ሓውትና ብስጋ ካባና ንግዚኡ ተፈለየት፣ ንዘለኣለም ኣብታ ሰማያዊት ቤትና ከም እንረኽባ ግና ርግጸኛታት ነበረና።

ኣነን ብጾተይን ኣብቲ ትሕቲ መሬት ንብዙሕ ኣዋርሕ ከይወጻና ተኣሰርና። ሓደ እዋን ግና፡ ኣነ ካብ ብዝሒ ስቓይን ቃንዛን ክመዉት ምስ ደለኹ፡ ኣብቲ ኣዝዩ ዉሑድ ረድኤት ሕክምና ዝርከበሉ ቦታ ክሕከም ተፈቕደለይ። ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ''የ፡ ኣምላኽ ምስ ሓደ ስለ ክርስቶስ ከምዚ ከማይ ኣብ መከራን ስቓይን ዘሎ ሓው ክራኸብ ዕድል ዝኸፈተለይ። እዚ ሓው በቲ ዘለዎ ሞያዊ ብቕዓት ሕክምና ኣብዚ እዋን መከራ እናገልገለ መቕጻዕቱ ዝቕበል ዘሎ ሓዊ''ዩ። በቲ ዝኽእሎ ኵሉ ድማ፡ ብሕቡእን ብጋህድን ብግቡእ ክከናኸነኒ ጀመረ። እዚ ኣብ ሰላሳታት ዝርከብ መንእሰይ፡ ዘመኑ ኵሉ ስለ ክርስቶስ ክብል፡ ማእለያ ዘይብሉ እዋን፡ ብመከራን ብስቓይን ዝኸርተተ ሰብ''ዩ። ዝሓለፎ ኣደራዕ ክነግረካ ''ከሎ፡ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ብጸጋኡ ከም ዝደፍደፎ ይርድኣካ። ሓደ እዋን ይብለኒ፡ ካብ ስራሕ ንገዛ እናመጸ ''ከሎ፡ ኣብ መንገዲ ክልተ ሲቭል እተኸድኑ ሰባት ጐቲቶም ኣብ መኪና ኣእትዮሞ። ኣብ ሓደ ከመይ ዝበለ ቪላ ገዛ''ውን ኣእተዉዎ። ኣብኡ ድማ እግሩ ምስ ዓራት ኣሲሮም፡ ነ''ስታት ሓሙሽተ ወርሒ ኣሲሮሞ። ወለዱ እምብዛ ተጨኒቖም፣ ንመን ከም ዝሓቱ''ውን ሓሪቢቱዎም። መዓልታዊ ድማ ክንደይ ሰባት ኢኻ ንሱዳን ኣስጊርካ እናበሉ የጨንቕዎ ነበሩ። ኮምፒተር ኣምጺኦም ብዘሎ ዝጸሓሓፎ ኢሜልን ካልእን ከርእዮም ኣገዲዶሞ፣ ብፍላይ ንመንፈሳዊ ዝምልከት ነገር ምስ ረኸብሉ ድማ፡ እምብዛ ኣሳቐይዎ። ኣብ መወዳእታ ብዘይ ገለ ምኽንያትን ዘረባን ፈትሑዎ። ብዛዕባ ዝገጠሞ ነገር ምስ ማንም ከይዛረብ ከኣ፡ ምስ ክቱር መጠንቀቕታ ሓበሩዎ።

ኣብዚ እዋን''ዚ ግና፡ ካብ መከራኡ ንላዕሊ ዝኸበዶ ጉዳይ ከም ዝነበረ እናነብዐ''ዩ ኣዕሊሉኒ። ንሱ ይብል፡ ኣዝዩ ዘፍቅራን ዝፈትዋን ሕጽይቲ ነበረቶ፣ ዝነበሮም ፍቕርን ምቅርራብን፡ ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ግሩም ምስክርነት ከም ዝነበሮም ኣዕሊሉኒ። ምስ ተፋለጡ ቀልጢፎም ክምርዓዉ''ኳ መደብ እንተ ነበሮም፡ ግና ትምህርቱ ክውድእ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ፡ ክጸንሑ ወሲኖም። ዳሕራይ ትምህርቱ ምስ ወደኣ ድማ፡ ቁሩብ ብወገን እንዳ ጓል መንፈሳዊ ብምዃኑ ኣዝዩም ስለ ዘይተቐበሉዎ፡ ንዕኦም ከእምኑ ግዜ ተመጢጡ፣ ዳሕራይ ግና ነገራት ኣብ ንቡር ምስ ተመልሰ፡ ብወገን ክልቲኣቶም ወለዲ ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ኣብቲ ንመርዓ ዝዳለዉሉ ዝነበሩ እዋን፡ ሓደ ግዜ ዓርኪ ኰይኑ ኣብ እንዳ ሓደ ኣማኒ ወዓለ። ኣብቲ እዋን''ቲ ኣብቲ እቲ መርዓ ዝግበረሉ ዝነበረ ሃዋህው መዝሙር ክዝምሩ ምስ ጀመሩ፡ ገለ ክስልሉዎም ዝጸንሑ ሰባት፡ ድሮ ንፖሊስ ሓቢሮም፡ መርዓትን መርዓውን ከይተረፉ፡ ብምሉኣቶም ንሓሙሻይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ ወሰዱዎም።

ወለዲ መርዓውቲ፡ ነቶም እንዳ ፖሊስ ብዙሕ ምስ ለመኑዎም ግና፡ ብዋሕስ ንመርዓትን መርዓውን፡ ንገለ ቤተሰብ መርዓውቲ ፈቲሖም፡ ነዚ ሓውን ካልኦት ዝርከብዎምን ኣሰርዎም። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ድማ፡ ነዚ ሓው ምስ ካልኦት ኣሕዋት ሓዊሶም፡ ኣብ ማይ-ተመናይ ዝርከብ ቤት-ማእሰርቲ ነ''ስታት ሹዱሽተ ወርሒ ኣሰርዎም። ብድሕሪኡ ግና ንዊዓ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ኣሰጋገሩዎ። እቲ ዘገርም ንመርዓ ዘድሊ ዘበለ ኵሉ ብእንዳ ጓል ኰነ ብእኡ ወገን ኵሉ ምድላው ተወዲኡ፡ ኣስታት ሰሙናት መዓልቲ ተሪፉዎ ነበረ። ወለዲ ክልቲኦም ቤተሰብ ጥርዓኖም''ኳ እንተ ኣስምዑ፡ ዝሰምዖም ግና ኣይነበረን። እቲ መርዓ ድማ ተሰሪዙ።

ግዜ ምስ ነውሐ፡ ስድራ ጓል እምብዛ ንጓሎም ከሸግሩዋ ጀመሩ። እቲ ዝነበረ ጸቕጢ ወለዳ፡ ከምኡ ድማ ምፍላይ ሕጹያ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለት፡ ካብ ሃገር ብስግረ ዶብ ኣቢላ፡ ድሕሪ ክንደይ መከራ፡ ዓዲ እንግሊዝ ኣቲያ። ብሓደ ዘመድ ጌራ ድማ፡ ክልተ፡ ወይ ሰለስተ ሳዕ ደብዳቤን ቁሩብ ገንዘብን ሰዲዳትሉ ነበረት። ወለዳ ዋላ ካብኦም ትፈለ''ምበር፡ ሓዳር ክትገብር ጸቕጢ ይፈጥሩላ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ሓዳር ከም ዝገበረትን ከም ዝወለደትን፡ እዚ ሓው ፈሊጡ። እዚ ነገር''ዚ ልቡ እምብዛ ሰበሮ፣ ኣዝዩ የፍቅራ ስለ ዝነበረ ድማ፡ ምጻሩ ከበዶ። ኣብ ልዕሊኡ ጥልመት ዝፈጸመት ኰይኑ ስለ ዝተሰምዖ፡ ልቡ በዚ ተታሕዘ። ኣነ ድማ፡ ስለ ክርስቶስ መከራ ምጽጋብ ማለት፡ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ስቓይ ኴንካ፡ ጥራይ መከራ ምቁዳስ ዘይኰነስ፡ እንታይ ደኣ ፈተውትኻን ዘፍቕሩኻ ሰባትን ምሕዳግ ከም ዘጠቓልል ነገርኩዎ። ብፍላይ ድማ፡ እቲ ጐይታና መፈቐሪና የሱስ፡ "ካባይ ንላዕሊ ንኻልእ ዘፍቕር፡ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይበቅዕን''ዩ፣" ዝበሎ ቃል ደገምኩሉ። እታ ሓውቲ ድማ፡ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳዳ፡ በቲ እወንታዊ ሸነኹ ክርእዮ ከም ዘለዎ ኣጸናናዕኩዎ። ብርግጽ እተፍቅሮ ሰብ፡ እሞ ድማ ንሓዳር ዝተመነኻዮ ሰብ ክትስእኖ ከቢድ''ዩ፣ ግና ስለ ክርስቶስ ክሳዕ ዝዀነ፡ እቲ ዓስቢ ኣብ ሰማይ ምሉእ''ዩ። ኣብተን ዝነበራኒ እዋናት ሕክምና ድማ፡ ኣነ ንዕኡ፡ ንሱ ድማ ንዓይ፡ እናተደጋገፍናን እናተጸናናዕናን ኣሕለፍናየን።

እወ ኣብዚ ቦታ ክንዮ ዓቐን ዝሓለፈ ይጸቕጡና፣ ግና''ኸ ኣይጸበናን፣ እንሓንሳብ ካብ ክቱር ማህረምቲ፡ ስቓይ፡ ቃንዛን ናፍቖትን ዝተላዕለ እንገብሮ ይጠፍኣና፣ ግና''ኸ ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና፣ ይሰጉና፣ የጋፍዑና፣ ይዕጭጩልና፣ ክሳብ እንመውት ይገፍዑና፣ ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና። ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ፡ “ህይወት የሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትግሃድ''ውን፡ ኵሉ ሳዕ ሞት የሱስ ኣብ ስጋና ንጸውር አሎና። ማለት፥ እታ ህይወት የሱስ ኣብቲ መዋቲ ስጋና ምእንቲ ክትግሃድሲ፡ ንሕና ብህይወት ዘሎና ምእንቲ የሱስ ኢልና ኵሉ ሳዕ ንሞት የሕልፉና ኣለዉ።” እዘን ኣነን ብጾተይን ዝሓለፍናየን ዓመታት መረርቲ ይኹና''ምበር፡ ጸጋ ኣምላኽ በዚሑልና፡ መንፈስና ክምህ ኣይበለን፣ እተን እነፍቕረን ኣሕዋትና ካብ ኣዒንትና ብስጋ ተመንጢለን ክሞታ ''ከለዋ፡ እናረኣና ክነስና፡ ሓንቲ ሰከንድ''ኳ ትኹን፡ ንመድሓኒ ክንክሕዶ፡ ወይ ክንሓድጐ፡ ሓሲብና ኣይንፈልጥን። ካብዚ ዘሎናዮ ሲኦል መዓስ ከም እንፍታሕ ኣይንፈልጥን፣ ግና ሓደ ነገር ነስተውዕል፡ እንተ ብህይወት፡ ወይ ብሞት፡ ወትሩ ምስ ክርስቶስ ከም እንኸውን ግና ኣይንጠራጠርን።

ሓደ ረፍዲ ሓደ ወተሃደር መጺኡ፡ "ሃየ፡ ኵሉ ዘሎኪ ጠርንፊ!" ኢሉ ብነድሪ ኣዘዘኒ። ኣነ ብልበይ፡ "እንታይ''ሞ ዝጥርነፍ ንብረት ኣሎኒ''ዩ፧ ሕጂ ኰን እንታይ''ዮም ደልዮምኒ፧" ኢለ በይነይ ክሓስብ ጀመርኩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት መጺኡ ድማ፡ “ጠርኒፍኪ''ዶ፧” በለኒ። ሓቂ ዘረባ፡ ዘረብኡ ቕጭ ኣምጺኡለይ፡ “እንታይ ዝጥርነፍ ኣሎኒ''ሞ ክጥርንፍ፧” በልኩዎ “ስቕ በሊ! ገታር! ሃየ፡ ንዕናይ!” ኢሉ ሒዙኒ ከደ።

ምዕራፍ ዕስራን ሓደን

ብልበይ "ኣበይ ኰን''ዮም ሕጂ''ኸ ክወስዱኒ፧" ኢለ እናሓሰብኩ፡ ኣብቲ ወትሩ ንምርመራን መቕጻዕትን ዝኸዶ ቤት-ጽሕፈት ወሰደኒ። እቲ መርማሪ ወታሃደር ድማ፡ ሓውሲ ግትር ኢሉ፡ “እሞ ንምንታይ ከም ዝጸዋዕናኪ ፈሊጥኪ''ዶ፧” ኢሉ ሓተተኒ። ኣነ ድማ ንሕቶኡ መልሲ ስለ ዘይብለይ ኣፈይ ሓቲመ ትም በልኩ። “ግርም''ምብኣር፡ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዝገበርክዮ ገበን ዳርጋ ራብዓይ ዓመትኪ ረጊጽኪ ኣሎኺ፣ ስለዚ ሕጂ መቕጻዕትኺ ወዲእኪ ነ''ስመራ ክንስደኪ ኢና፣ ግና''ዚ ክኸውን ኣብ ምርጫ ገዛእ ርእስኺ ዝተወሰነ''ዩ።” ኢሉ ተዛረበኒ። ብልበይ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኵሉ ቃል፡ ምትላልን ምድንጋርን ከም ዘሎ ኣይሰሓትኩዎን። ስለዚ ድማ''የ ርእሰይ ኣዲኒነ ነቲ ድሒሩ ዝብለኒ ቃላት ክሰምዕ ዳግማይ ኣእዛነይ ዘዳለኹ። ቀጺሉ፡ “ሕጂ ሓንሳብን መወዳእታን ቅድሚ ንስድራኺ ምኻድኪ፡ ዳግማይ ኣብዚ እምነት''ዚ ተንከስ ከም ዘይትብሊ፣ ኣብቲ ንቡር ዝገደፍክዮ ሃይማኖት ኣበው ክትምለሲ፣ እሞ ድማ በቲ መንግስቲ ዝሓገጎ ትእዛዝን ኣካይዳን ክትከዲ፣ ኣብዚ ጹሑፍ''ዚ ክታምኪ ኣስፍሪ፣” ኢሉ ቢሮን ወረቐትን ኣብቲ ጣውላ ኣቐመጠለይ። እዘን ዝሓለፍኩወን እዋን መከራ ስቓይ፡ ዓስቢ ከም ዘለዎ ኣሚነ፡ እሞ ድማ ብፍታወይ ብምርጫይ ንክርስቶስ ክስዕብ፡ ብውሳነይ ዝመጸኒ ዓስቢ ዘውህብ መከራ ምዃኑ ኣሚነ''የ፣ ስለዚ ድማ''ቲ ዝብለኒ ዘሎ ቃል፡ ከምቲ ዝደጋገም ሙዚቃ፡ ወትሩ ስለ ዝሰምዖ ኣይደንጸወንን። ቀስ ኢለ ድማ ነታ ዝሃበኒ ወረቐት ናብኡ መለስኩዋ። ምስቲ ዝነበረኒ ማህረምትን ቃንዛ ስጋን ድማ፡ ክዛረብ እምብዛ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ብርእሰይ እናነቕነቕኩ፡ ብኢደይ እናመላኸትኩ፡ ገጸይ ኣሲረ፡ ብትሑት ድምጺ፡ “ነዚ ትብለኒ ዘሎኻ ትማሊ ኣይገበርኩዎን፣ ሎሚ እንተኾነ''ውን ኣይገብሮን''የ፣ ጽባሕ ተመሊስካ እንተ ተሓተኒ''ውን፡ እታ መልሰይ ሓንትን ዘይትቕየርን ንጽርቲ ኣይፋለይን ትብል''ያ፣” ኢለ መለስኩሉ። ካብ ዘለዎ መንበር ብድድ ብምባል፡ ጉንዲ እዝነይ ብጽፍዒት ኣላሃመኒ። ብነድሪ ድማ፡ "ውሰድዋ!" ብምባል ክወስዱኒ ኣዘዞም።ምስተን ዝጠርነፍኩወን ቁሩብ ንብረተይ ሒዞም ድማ፡ ኣብ ሓደ ክልተ ኣዋልድ ተኣሲረናሉ ዝነበራ ትሕት መሬት፡ ወይ ድማ ብልማድ "ኣንደር" ተባሂሉ ዝጽዋዕ ገዛ ኣእተዉኒ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ድሮ ኣርብዓተ ዓመት ዝለመድኩዎ ስፍራ መቐመጥየይ ስለ ዝዀነ ኣይገረመንን። እንተኾነ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ''ዩ። መሸም እቲ ዋዒ ዊዓ ስጋና ስለ ዝለመዶ፡ እቲ ዝነበረ ሃጸፍታ ኣካላትና ተለማሚዱዎ''ዩ። ከመይ ኢልና ብህይወት ንነብር ኣሎና፣ እምብዛ ኢና እንግረም። እቲ ሕጂ ኣትየዮ ዘለኹ ገዛ፡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኣትዎ ዝነበርኩ፡ እምብዛ ዝኸፈእን ዝጸንከረን''ዩ፣ ግና ኣብዚ ከምዚ ቦታ''ውን ኣምላኽ ጸጋኡ ኣየጉደለለይን። እተን ኣብኡ ዝጸንሓኒ ኣሕዋት፡ ከምዚ ከማይ ብእምነት ዝተኣስራ''የን። ኣብ ዊዓ ከም ዘለዋ ብወረ ወረ እሰምዕ''ኳ እንተ ነበርኩ፡ ብኣካል ግና ርእየን ኣይፈልጥን''የ። ሕጂ ግና ግዜኡ ኣኺሉ፡ ኣምላኽ ድማ ስለ ዝፈቐዶ ተራኸብና። ነንሕድሕድና ድማ ንጸናናዕን ጸሎት ንገብርን ነበርና።

እቲ ዘገርም ንሕና ኣብ መከራን ፈተናን ''ከሎና፡ ኣምላኽ ኣብ ልብና ብዛዕባ''ቶም ኵሎም ስለ ስሙ ክብሉ ኣብ መከራ ዘለዉ ኣሕዋትና ንጽሊ ነበረና። ብዕላል ድማ ሓወይ ኣብ ዓላ ብሰንኪ እምነቱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ነገርኩወን። ሓንቲ ካብተን ምሳይ ዘለዋ ኣሕዋት ድማ፡ ብዛዕባ ኣሕዋትና ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓላ ዘጋጥሞም ምስክርነት ነገረትና። እቲ ዝሃበትና ምስክርነት ድማ፡ ብዛዕባ ኩነታት ሓወይ ሃለዋቱ ክፈልጥ እምብዛ ዘገድሰኒ ስለ ዝነበረ ተመሲጠ ሰማዕኩዋ። እዛ ሓውቲ ብዛዕባ ገለ ኣብ ዓላ ዝተኣስራ ኣሕዋት''ያ ተሪኻትልና።

ሓደ ግዜ ትብል፡ ገለ ኣሕዋት ራብዓይ ዙርያ ኣብ ደቀምሓረ ኣብ እንዳ ህንጻ ተመዲቦም የገልግላ ነበራ። መንፈሳውያን ብምዃነን ከኣ፡ ብፍላይ እቶም ሓለፍቲ ኰኑ ካልኦት ብጽኑዕ ይከታተሉወን ነበሩ። ነንሕድሕደን ድማ ቡን እናሰተያ ይጽልያን ቃል ኣምላኽ ይካፈላን ነበራ። ሓደ እዋን ግና፡ ገለ ኣሕዋት ተወሲኾመን ቡን እናሰተያ ''ከለዋ፡ ገለ ክጸናጸኑወን ዝጸንሑ ሰባት ንፖሊስ ብምሕባር መጺኦም ይወስድወን። ኵለን ድማ፡ "በቲ ዝገበራኦ መንፈሳዊ ንጥፈታት ገበነኛታት ኰይነነ ተረኺበን፣" ብምባል ኣብቲ ኣብ ደቀምሓረ ዘሎ ቤት-ፍርዲ ንይምስል ይወስዱወን። እቶም ሓለፍቶም ከም እንስሳ፡ "እዚኣ ናተይ''ያ፣ እዚኣ ድማ ናተይ''ያ፣" እናበሉ ክዛረቡን ክህዱዱን ጀመሩ። እቲ ዝነበረ ፈራዲ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝዀነ፡ ኣሕሊፉ ንመቕጻዕቲ ይህበን። ካብቶም ኣሕዋት ድማ ንሰለስተ ኣዋልድ ኣብ ሓንቲ ብጭቃ እተሰርሐት ገዛ ይኣስርዎን። ኣብታ ገዛ ድማ ን24 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ሓየርወን። እተን ኣሕዋት ኣብታ ተኣሲረናላ ዘለዋ ገዛ፥ ክጽልያ፡ ርእሰን ከድንና፡ ወይ ድማ ከንብባ ስለ ዘይፍቀደን፡ ኣብ ትሕቲ እታ ዝሃቡወን ኣንሶላ ተሓቢአን ኵሉ መንፈሳዊ ንጥፈታት ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓላን። ኣብ መዓልቲ ክልተ ሳዕ ምግቢ የምጽኡለን ነበሩ። እቲ ዘምጽኡለን ምግቢ ድማ፡ ብማይ ዝዘቕበበ ዓደስ ነበረ። እተን ኣሕዋት ክበልዕኦ እምብዛ ተሸገራ።

ካብቲ ተኣሲረናሉ ዘለዋ ቦታ ይጽውዕወን''ሞ፡ ዝኸውንን ዘይከውንን ሕቶታት ይሓቱወን። ክኽሕዳ ይነግርወን፣ እምቢ ስለ ዝብልኦም ግና፡ ኣእዳወን ብፌሮ ክሳዕ ዝሓብጥ ንድሕሪት ይኣስርወን፣ ብበትሪ እናኸትከቱ ድማ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ጸሓይ የውዕልወን። ገለ ገለ እዋን እተን ኣሕዋት ንሽንቲ ክኸዳ ''ከለዋ፡ ገለ ኣመንቲ ኣሕዋት ኣብ መገዲ ተሓቢኦም ድሕሪ ምጽናሕ፡ እንጌራን ጸባን ይህቡወን ነበሩ። ሓደ እዋን ሓደ ወተሃደር ሓው እንጌራን ጸባን ሂቡወን ምስ ከደ፡ ሓደ ካልእ ወተሃደር ጎፍ ንጎፍ ተራኸበን። ኣብዚ እዋን''ዚ ልበን መኸኸ። ስለዚ ነቲ እንጌራን ጸባን ክሓብኣኦ ኣይከኣላን። እቲ ወተሃደር "ኣብዚ እንታይ ትገብራ ኣሎኽን፧ ሃየ ሕለፋ! ቀልጢፍክን ሸንክን ተመለሳ!” ኢሉወን ተዓዝረ። ብድሕሪ''ዚ ከምቲ ኣምላኽ ንሶርያውያን ኣዒንቶም ዘዖረ፡ ነቲ ወተሃደር ነቲ ሒዘንኦ ዘለዋ ከይርኢ ዓይኑ ኣጸልመቶ። ብዝተፈላለየ መገዲ ድማ ኣምላኽ ይረድአን ነበረ።

ሓደ እዋን ድማ ሓንቲ ኮብሊልኪ ተባሂላ ዝተኣስረት ሓውቲ ምስአን ጸምበሩዋ። ብዙሕ እዋን ድማ፡ ሓንቲ ካብተን ተኣሲረን ዝነበረት ቃል ኣምላኽ ትምስክረላ ነበረት፣ ግና ብዙሕ እዋን ትከረኸራን ንፍልጠት እታ ሓውቲ ተቆናጽቦን ነበረት። ሓደ እዋን ኣብ ኣፍደገ እታ እተኣስራላ ቦታ ኰይነን፡ ተሓቢኣን ቃል ኣምላኽ ይዘራረባ ነበራ። እታ ሓውቲ ኣምላኽ ብምርኣይ ዘይኮነስ ብእምነት ከም ዝርከብ ድማ ትዛረባ ነበረት። እታ ሓውቲ ድማ ትከራከራ ነበረት። ኣብዚ ከምዚ ኩነት ''ከለዋ፡ ኣዚዩ ብሩህ ድሙቕ ብርሃን ካብ ርሑቕ ክመጽእ ረኣያ። እቶም ወተሃደራት ዝመጽወን መሰለን''ሞ፡ "እዋይ ጠፋኣና!” ብምባል እምብዛ ፈርሓ፣ እንተኾነ ብመጠን''ቲ ብርሃን እናደመቐን እናበርሀን ዝኸደ፡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግና ኣይነበረን። ዳሕራይ እታ ትከራኸር ዝነበረት ጓል፡ “የሱስ ርኤዮ። እዚ ኣምላኽ ንዓይ ዝሃበኒ ምልክት''ዩ፣” እናበለት ክትብኪ ጀመረት። ብርግጽ ድማ እቲ ብርሃን ካብ ሰማይ ዝመጸ ነበረ። በዚ ከምዚ ድማ፡ እታ ሓውቲ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ንጉስ ህይወታ ገበረቶ።

ሓንቲ ካብተን ኣሕዋት እምብዛ ትሓምምን ሚዛና ካብ ንቡር ንላዕሊ የንቆልቍልን''ሞ፡ ኣብ ሕክምና ትኣቱ። ኣብዚ እዋን''ዚ ስድራኣ ምእሳራ፡ እሞ ድማ ብሰንኪ''ዚ ሓሚማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚባ ከም ዘላ ይፈልጡ። ዝተሓዝ ትሕዝቶ ሒዞም ድማ ይመጹዋ። ኣብ ቅድሚ''ቲ ሓላፊ''ውን ይቐርቡ። እቲ ሓላፊ ጓሎም ጸረ ሃገርን ፈላላይት ሃይማኖትን ምዃና ክሰብኮምን ክህድዶምን ወዓለ። ብፍላይ ድማ ብዘሎ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘቃጸሉዎን ከም ዝበታተኑዎን፡ ነ''ቦኣ ወላዲኣ ምስ ነገሮም፡ ኣቦኣ ብፍርሒ እምብዛ ሰንበዱ። ነታ ጓሎም ድማ ነቲ ዝበሉዋ ክትገብረሎም ብጽኑዕ ይልምንዋ። ብፍላይ ኣቦኣ፡ "እዚኣቶም መጽሓፍ ቅዱስ ምቅጻል እንተ ዘይሓፈሩ፡ ንዓኺ ድማ ከም ዝቐትሉኺ ርግጸኛ''የ፣" በሉዋ። እቲ ዘገርም እቲ ስድራኣ ዘምጽኡላ ኵሉ መንዚዖም ወሰዱዎ።

ኣእዳወን ብምእሳርን ብምኽትካትን ደም መሊኡ''ዩ። ገሊኣተን ክሳዕ''ዛ እዋን እዚኣ በሰላ ማእሰርተን ኣብ ጥዕንኣን ብጉሁድ ይርአ''ሎ። ድሕሪ ሓደ ዓመት መሪር ማእሰርቲ ድማ፡ ኣምላኽ ይኣኽለክን ስለ ዝበለን ናጻ ወጻ። "እዘን እዋናት ይብላ እተን ኣሕዋት፣” ትብለኒ እታ መዘንተዊት ሓውትና፡ "ንዓና ምስራሕናን ንኣምላኽ ድማ ንፈልጠሉ እዋናት''የን ኔረን።" ኣብተን እዋን መከራአን እምብዛ ቀረባ ኣምላኽን ቃሉን ዝዀናሉ እዋን''ዩ ኔሩ። እዚ ዛንታ እዘን ኣሕዋት ምስ ሰማዕኩ፡ ብዛዕባ''ቶም ኣወዳት ገለ ዝነገራኣ፡ ወይ ትፈልጦ ነገር ''ተለዋ ተወከስኩዋ። ብዛዕባኦም ከም ዘዕለላኣ ምስ ፈለጥኩ''ውን ክትነግረኒ ተወከስኩዋ። ደኺምና ስለ ዝነበርና ጽባሕ ክትቅጽለለይ ምዃና ቃል ኣተወትለይ። ብርግጽ ኣብ ከምዚ ዝኣመስለ መሪር፡ ፈታኒ፡ እሞ ድማ ክቱር ስቓይ ዘለዎ ስፍራ፡ ንኣምላኽ እሙን ምዃን ክንደይ ጸጋ''ዩ።

ምዕራፍ ዕስራን ክልተን

ጸሓይ ዊዓ ከም ካርታመ ኣምኪኹና''ዩ። ክንዮ''ቲ ዝወርደና ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን መቕጻዕቲ፡ እቲ ዝልብልበና ዘሎ ሃሩር እምብዛ በርትዓና። ብፍላይ''ዚ ሕጂ ተኣሲረዮ ዘለኹ ትሕቲ መሬት ስለ ዝዀነ፡ ነቲ ዋዒ እምብዛ''ዩ ኣግዲዱዎ። ካብዚ እተላዕለ''ዩ ድማ ነፍሰይ ብዕንፉሩር እተለበደ፡ ኣብ ዘመን ህይወተይ ኣብ ገጸይ ማዳ ርእየ ኣይፈልጥን፣ ሕጂ ግና ማዳ ንገጸይ ሸፈኖ። ካብ ኵሉ ድማ ኣካላትና ብዝግባእ ጽሬቱ ስለ ዘይንሕልወሉ፡ ነፍሰይ ብሰሓ እምብዛ ተሳቐኹ። እንትርፎ ንሽንቲ እንተ ዘይኮይኑ፡ ምሉእ መዓልትን ለይትን ኣብዛ ፍልይቲ ክፍሊ ተዓጺና ኢና ንውዕል። እቲ ዘገርም ክሳዕ ክንድ''ዚ ብደበና መከራን ስቓይን ተኸቢብና ክነስና፡ ንኣምላኽ ካብ ምምስጋንን ምጽላይን ግና ኣየብኮርናን። ምግሩምራም፡ ተስፋ ምቑራጽን ምሕላልን ኣባና ሰፈር ኣይነበሮን። ነታ ብዛዕባ ኩነታት ቤት-ማእሰርቲ ዓላ ዘዕለለትና ሓውቲ፡ ደጊመ ብዛዕባ እቶም ኣወዳት ዝሓልፍዎ ዘለዉ መከራ ከመይ ከም ዝመስል ክትነግረና ተወከስኩዋ። ንሳ ድማ ዓላ ማእለያ ዘይብሉ ኣመንቲ፡ ዝኾብለሉን ካልእን እሱራት ዘለዉዋ ቦታ ምዃና ሓበረትኒ። ንሳ ትብለኒ፡ "ካብ መንደፈራ ኣብ ጸሎት ተረኺቦም ዝመጹ ማእለያ ዘይብሎም ኣወዳትን ኣዋልድን ነበሩ። ኣብ ዓላ ሓደ ብምቕጥቃጥን ንኻልኦት ድማ ከትክትዎም እናበለ ብምትብባዕን ዝፍለጥ ሓደ ወዲ ጊለ ዝብሃል ሓላፊ ነበረ። ካብ ሕሉፍ ጭካኒኡ እተላዕለ ሰባት ክርእይዎ ይንቕጥቀጡን ይርዕዱን ነበሩ። ብፍላይ ሓንቲ መስቀል ትብሃል ቦታ ነበረት። እዛ ቦታ እዚኣ ብፍሉይ ኣመንቲ ዝሳቐዩላ ስፍራ ነበረት። ኣብዛ ቦታ እዚኣ ነቶም ኣመንቲ ብገመድ ጌሮም ንኽልተ ኣእዳዎም ኣብ ዕንጨይቲ ይኣስርዎም፣ ደሓር ቁሩብ ጥራይ ኣእጋሮም ኣብ ምድሪ ከም ዝትንክፋ ይገብርዎም፣ በዚ ከምዚ ደም ክሳዕ ዝነብዑ ይቐጽዑዎም።" ምስ በለትኒ፡ ሓወይ ነዚ ኵሉ መከራ ብኸመይ ይሓልፎ ከም ዘሎ ደንጸወኒ።

እታ ሓውቲ ወሲኻ፡ "ነቶም ኣወዳት ብምኽትካት ልቦም''ዮም ዘጥፍኡሎም፣ ገለ ድማ ብሰንኪ''ዚ ስቓይን መግረፍትን ድሮ ምስ ጐይታ እተኣከቡ ከም ዘለዉ ፍሉጥ ነገር''ዩ።" ብፍላይ ትብለኒ እታ ሓውቲ፡ "ሓደ እዋን ንሓደ ሓው ንብዙሕ ሰዓታት ኣእዳዉ ንድሕሪት ጌሮም ኣሰርዎ። ካብ ስቓዩ እተላዕለ እምብዛ እንተ ገዓረን ጨደረን''ኳ፡ ብትእዛዝ ወዲ ጊለ ማንም ሰብ እዝኒ ከይህቦ ተነግረ። ሓደ ወትሃደር ነዚ ዝረኣየ፡ ነቲ ሓላፊ ማለት ንወዲ ጊለ ኣምሪሩ ምስ ለመኖ፡ ክፈትሑዎ ኣዘዞም፣ ግና ድሮ ክልተ ኣእዳዉ ሓሸምሸም ኢለን ተሴረን፡ ኣይብላዕ ኣይስተ ኮይኑ፡ ርእሱ ስሒቱ ነበረ። ብድሕሪኡ ንሕክምና ወሰዱዎ። እታ ሓንቲ ኢዱ ግና ክቱር ማህሰይቲ ስለ ዝነበራ፡ ኣብ ደገ ከይዱ እንተ ዘይተሓኪሙ፡ ንሓዋሩ ክትለምስ ምዃና ተነግሮ።" ኵላትና ሓቢርና ድማ ብዛዕባ''ቶም ኣብ ዓላ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምሉእ ልብና ጸለና።

ካብተን ምሳይ ተኣሲረን ዘለዋ ኣዋልድ፡ እታ ሓንቲ ዳርጋ ንኻልኣይ ግዜኣ''ያ ብሰንኪ እምነት ትእሰር ዘላ። ሓደ እዋን ኣብ ኣገልግሎት ኣብቲ ዝነበረቶ ቦታ ምስ ተኣስረት፡ ካብቲ ዘውርዱላ ዝነበሩ ስቓይ ንላዕሊ ዝቐጽዕዋ መቕጻዕቲ ነበረ። ንሱ ድማ ለይቲ ለይቲ ሓለዋ በይና ጓል ኣብ መንጎ ኣወዳት የውጽኡዋ ነበሩ። ንሳ ነዚ ኩነት ክትዝክሮ ''ከላ እምብዛ''ያ ተስካሕክሕ። ብፍላይ ብተደጋጋሚ እዋን ኮነ ኢሎም፡ ምስ ሓደ ቁሩብ ሓላፍነት ዘለዎ ወትሃደር ይምድብዋ ነበሩ። ክዕምጻ ኣብ ነፍሳ ክቐርብ ድማ ብዙሕ እዋን ፈተነ። ብፍላይ ሓደ እዋን፡ ብሓይሊ ዓትዒቱ ክዕምጻ ፈተነ፡ እንተኾነ ኣምላኽ ረዲኡዋ ብኣውያት ነቲ ቦታ ኣናወጸቶ። ብኸምዚ ኩነታት እምብዛ ነፍሳ ክሳዕ ትሳቐቕ ተፈተነት። ኣብ ዊዓ ምስ ኣመንቲ እንተ ተራኺብካ፡ ኵሉ ትሰምዖ ታሪኽን ምስክርነትን፡ ልዕሊ ዓቕምኻ ኰይኑ፡ ክትቅበሎ እምብዛ''ዩ ዝኸብደካ። ገለ እዋን እንትርፎ ኣብ ፊሊምን ድራማን እንተ ዘይኮይኑ፡ ብኣካል ከምዚ ይፍጸም ወይ ይኸውን ኢልካ ንምእማን ከቢድ''ዩ።

ኣብ ዊዓ ድሮ ሓሙሽተ ዓመተይ ረገጽኩ፡ ኣብዘን ዝሓለፍኩወን ሓሙሽተ ዓመት ድማ፡ ካብ መከራይ ንላዕሊ ዝረኣኹዎ ምሕረትን እሙንነትን ኣምላኽ''ዩ። ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሲኦላዊ ቦታ ብህይወት ምንባረይ፡ ክብሪ ኣምላኽን ታሪኽ ሰማእታት ኣሕዋተይን እሙንነቶምን ከዘንቱ ምዃነይ ኣይሰሓትክዎን። ብሕጂ ክሳዕ ክንደይ እዋን ኣብዚ ግናይ ቦታ እጸንሕ ኣይፈለጥኩን፣ ይኹን''ምበር ሓደ ነገር ግና እፈልጥ፣ ንሱ ድማ ኣኽራን''ኳ ነነይ እንተ በሉ ኮረቢት''ውን እንተ ዘበሉ፡ ምሕረትን ሰላምን ኣምላኽ ግና ካባይ ከምዘይርሕቕ''ዩ። ደበና''ኳ እንተ ዘይርኣኹ፡ ንፋስ ክነፍስ''ውን እንተ ዘይተዓዘብኩ፡ ኣምላኸይ ግና ኣብቲ ምዱብ እዋን፡ ካብዚ ዘለኹዎ ቦታ ከውጽኣኒ እሙን ምዃኑ ኣይተጠራጠርኩን። ጭርሖይን ጭርሖ ኣሕዋተይን ሓደ''ዩ፣ "እንተ ሞትና ንጐይታ ብህይወት እንተ ኣሎና''ውን ንዕኡ''ዩ፣" ዝብል''ዩ።

ሓደ እዋን ኵሉ ዝበላዕኩዎ ንላዕሊ ክወጽእ ጀመረ። እቲ ኵሉ ዝህቡና ምግቢ፡ ክንበልዕ ስለ ዘሎና ኢና ንበልዖ''ምበር፡ መቐረት ዘይብሉ፡ ጨጎራኻ ዝብሕጉግ''ዩ። ካብዚ ከምዚ እተላዕለ ድማ ሚዛናይ ካብ ንቡር ንላዕሊ ክጎድል ጀመረ። ኣብ ደገ፡ ወይ ድማ ንሽንቲ ዝወጻሉ እዋናት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ጥራይ''ዩ ''ተበልኩ ዘጋነንኩ ከይመስለኩም። ኣስታት ወርሕን ፈረቓን ምሉእ፡ እተን ምሳይ ዝተኣስራ ኣሕዋት ደጊፈን በ''እዳወን ማይ የስትያንን ምግቢ የብለዓንን ነበራ። ኵላትን ድማ መዓስ ክሕሸኒ ዘይኮነስ፡ መዓስ ኣብ ጐይታ ንዕረፍቲ ከም ዝኸይድ''የን ዝሓስባን ዝሓልማን ዝነበራ። ኩነታተይ ካብተን ዝሓለፍኩወን ዓመታት እምብዛ እናኸፍአን እናበርተዐን ከደ። ዳርጋ ኣብ ፍጹም ሃለዋተይ ዝስሕተሉን ንምዝራብ ዓቕሚ ዝሰኣንኩሉ እዋን ኮነ። ድሕሪ እተወሰነ እዋን ድማ ንሕክምና ከድኩ። ክንደይ ሰሙን ኣብቲ ሕክምና ከም ዝገበርኩ ፈጺሙ ኣይትረድኣንን። እታ ሓንቲ ትርድኣኒ ዝነበረት፡ እሞ ድማ ደጋጊመ ዝሰምዓ ዝነበርኩ ቃል ግና “ኣታ ዘይተቃብጽዋ” ትብል ዘረባ''ያ። ብኣፈይ ንምዝራብ ሓይሊ ስለ ዝሰኣንኩ''የ''ምበር፡ ውሽጠይ ብሓይሊ “ኣይክትሞትን ኢኺ፣ ክብሪ ኣምላኽ ከተዘንትዊ ኢኺ፣” ዝብል ድምጺ''የ ዘስምዓኒ ዝነበረ።

ሓደ ከደራይ ነፍሱ ጽምእ ዝበለ ወዲ፡ “ኣጆኺ፣ ሓዊኺ ኢኺ፣ ኣምላኽ ረዲኡኪ፣” ዝብል ድምጹ ኣብ ኣእዛነይ ኣቃጨለ። ሓይለይ ብዝግባእ ስለ ዘይተመልሰ፡ ነቲ ዘረባ እምብዛ ከቕልበሉ ኣይክኣልኩን። ካልኣይ ግዜ ምስ ደገመለይ፡ እሞ ድማ ኣምላኽ ትብል ቃል ካብ ኣፉ ክወጽእ ምስ ሰማዕኩ፡ ድምጺ መልኣኽ''ምበር፡ ድምጺ ሰብ ይኸውን''ዩ፣ ኢለ ኣይኣመንኩን። ደጊሙ “ኣጆኺ፣ ሓውኺ''የ፣ ኣይትፍርሒ፣” እናበለ ተዛረበኒ። ድሕሪ እተወሰነ መዓልቲ ድማ፡ እዚ ዝሕክመኒ ዘሎ ሓው፡ ነቲ ኵሉ ግዜ ኣብ ሕክምና ዝኣተኹሉ እዋን ዝከታተለኒ ዝነበረ ሰብ ዓርኩ ምዃኑ ፈለጥኩ። ከነዕልል ዕድል ስለ ዝረኸብና ድማ፡ ብዛዕባ''ቲ ሓው ሓተትኩዎ። ቁሩብ ዝን ድሕሪ ምባል ድማ፡ “ኣይ ድሓን''ዩ፣ ቁሩብ ስራሕ ስለ ዝጸዓቖ''ዩ''ምበር፣” ብምባል ምስ መለሰለይ ነገር ደሓን ከም ዘይኮነ ኣስተብሃልኩ። ስለዚ ድማ''የ ክነግረኒ ዝቶኽተኽኹዎ። ንሱ ድማ፡ “ኣብ ዝሓለፈ እዋን''ዚ ሓውናን ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋትን ክሃድሙ ''ከለዉ ተረኺቦም፣ ገለ በቲ እተተኮሰሎም ጠያይቲ ክሞቱ ''ከለዉ፡ ገለ ድማ ተታሒዞም፣ ክሳዕ ሕጂ ድማ ምስቶም እተታሕዙ ከም ዘየሎ ኣረጋጊጸ ኣሎኹ፣ ስለዚ ድማ ካብቶም ዝሞቱ ክኸውን ኣለዎ፣” ብምባል መርድእ ነገረኒ። ክነብዕን ክበክይን ሓይሊ ኣይነበረንን፣ ግና ልበይ ከም ኣብ ምድሪ ወዲቑ ዝስበር ቡሽ፡ ሻሕ ክብል ''ከሎ ተፈለጠኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣታ ቁሩብ ዓቕሊ ዘይገብር ነበረ፣” በልኩዎ። ንሱ ድማ፡ “ኣቲ ንስኽን እተን ብጾትክን ከማን ክሳዕ ክንድ''ዚ ዓቕሊ ምግባርክን ይድንጸወኒ''ዩ፣ ኣብዚ ቦታ''ዚ ዶ ዓቕሊ ይግበር''ዩ፧” በለኒ ።

ደጊሙ “እምበር''ከ ንምዃኑ ኣምላኽ ኣሎ''ዲዩ፧ እዚ ኵሉ መከራን ስቓይንሲ ካብ ካልኦት ኣህዛብ ዝተፈለየ ሓጥያት ኣሎና''ዲዩ ኰይኑ፧" እናበለ ሓተተኒ። እዚ ሕቶ''ዚ ኣብዚ ዘሎናዮ ቦታ ኴንካ ክትሓቶ ንቡሩ''ዩ። ወሲኹ ድማ “ኣቲ ክንደይ ሰብ ዲያ ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉድን መዳጎኒ ቦታታትን ተሓይራ ዘላ፧ ወይ ኣነ!” እናበለ እንቃዓ እንቃዓ ኣስትንፈሰ። ኣነ ድማ በቲ ድኹም ሓይለይ “ንዅሉ ግዜ ኣለዎ፣ ኣምላኽ ሓደ እዋን ኣብቲ ንሱ ዝመደቦ መዓልትን እዋንን ንዅሉ መኸተምታ ክገብረሉ''ዩ፣” በልኩዎ። ወሲኹ “በሊ''ዞም ኣራዊት ከይመጹና፧ መሸም ካብዚ ቦታ ኣብ ካልእ ሕክምና ዝርከቦ ቦታ እንተ ዝወስዱኺ''ምበር፡ ኩነታትኪ ጽቡቕ የሎን። ዋላ ፈሪምኪ፡ ዝበሉኺ ሰሚዒኪ፡ ሕክምናኺ ትረኽብሉ መገዲ ኣጣጥሒ፣” እናበለ ሕውነታዊ ማዕድኡ ለገሰለይ። ኣነ ድማ “ነፍሰይ ነዚ ኵሉ መከራ ተዓጊሳ፡ ሕጂ ንድሕሪት ትጥምተሉ ዝዀነ ዓይነት ምኽንያት የብላን፣ ስለዚ እንተ ብህይወት፡ ወይ ብሞት፡ ፈጺመ ኵሉ ዝብሉኒ ከይሰምዖም፡ ደጊመ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሜኻ ድማ ምስክር ክትከውን ቃል ይኣቱ ኣሎኹ፣” በልኩዎ። "ኣምላኽ ይሓግዝኪ፣" ኢሉኒ ድማ ኣብታ ጸባብ ንሽሙ ሕክምና ተባሂላ እትጽዋዕ ክፍሊ ሓዲጉኒ ከደ። ምሉእ ለይቲ ብቓንዛ ነፍሰይ ክትልሎ ሓደረት። ሓይለይ ምሉእ ብምሉእ ረሸሽ በለኒ። ብዙሕ እዋን ርእሰይ ስሒተ ኣሎኹ። ሕጂ ዘሎኹዎ ግና ፍልይ ዝበለ''ዩ። ነፍሰይ ካባይ ክትወጽእ ደለየት። ርድኡኒ ኢለ ክዛረብ ሓይሊ ሰኣንኩ። ካብታ ዘለኹዋ ዓራት ድማ፡ ዱብ ኢለ ክጸድፍ ተሰመዓኒ። ብድሕሪኡ ሃለዋተይ ምሉእ ብምሉእ ኣጥፊአ ወደቕኩ።

ምዕራፍ ዕስራን ሰለስተን

ዳርጋ ክልተ መዓልቲ ምሉእ ሃለዋተይ ኣይፈልጥን ነበርኩ። ካብታ ዝወደቕኩላ ሳልሰይቲ መዓልቲ ግና፡ ኣጋ ምሸት፡ ቁሩብ ውነይ ክፍለጠኒ ጀመረ። ብሕልሚ ዲዩ ብጋህዲ፧ ምዃኑ''ኳ እንተ ዘይፈለጥኩ፡ ሓደ ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ፡ እሞ ድማ ገጹ ከም ብርሃን ዘንጸባርቕ ሰብኣይ፡ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ፍሽኽ ክብለኒ ተዓዘብኩ። ኣባይ ቀሪቡ ድማ ርእሰይ ክሕዘንን ክድህስሰንን ጀመረ። ኣንጻር''ቲ ሰብኣይ ድማ፡ ሓደ ረሳሕ ብጅግጃግ እተኸድነ ሰብኣይ፡ ዓይኑ እናፍጠጠ፡ ብዓውታን ብነድርን፡ "ክትሞቲ ኢኺ! ስጋኺ ምስ ደሙ ክበልዖ''የ!" እናበለ ክፍክር ጀመረ። እቲ ምሳይ ዘሎ ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ ሰብ ግና፡ ምፍርራሕ''ቲ ሰብኣይ ከይገደሶ፡ ኣብ ጐነይ ኮፍ ብምባል ፍሽኽ ይብለኒ ነበረ። እቲ ዝፍክረለይ ሰብኣይ ድማ እናነደረን እናጨደረን ንግዳም እናጎየየ ተዓዝረ። እቲ ሰብኣይ፡ “ኣጆኺ፡ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኺ''የ፣ እቲ ክሳዕ ሞት እሙን ዝኸዉን ድማ፡ ኣብቲ ኣነ ዘዳለኹዎ ቤት፡ ዘለኣለማዊ ኣኽሊል ክደፍእ''ዩ''ሞ፡ ጽንዒ! ኣብ እምነት ደው በሊ!” ኢሉ ብቕጽበት ተሰወረ።ብድሕሪኡ ድማ''የ፡ ቁሩብ ሃለዋተይ ፈሊጠ፡ ብትሑት ድምጺ "ማይ፡ ማይ፡ ማይ''ባ፧" ኢለ ክዛረብ ዝጀመርኩ። መን ምዃኑ ኣይፈለጥኩን፡ ግና ደጊፉ ማይ ከስትየኒ ''ከሎ ተፈለጠኒ። ብድሕሪኡ ኣዚዩ ዓሚቕ ድቃስ ዕረፍቲ ደቀስኩ። ጽባሒቱ ንግሆ፡ ሓደ ኣባል''ቲ ሕክምና መጺኡ፡ ኢንፉጂን ማይ ሓይሊ ገበረለይ፡ ቀስ ብቐስ ድማ ሓይለይ ክምለስ ጀመረ። ካብ ዓራት ንምውራድ ግና ኣይከኣልኩን። ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ተደጊፈ ክንቀሳቐስ፡ ሓንሳብ ሓንሳብ ድማ፡ ቀስ ኢለ እንዳ ሽንቲ ባዕለይ ክኸይድ ጀመርኩ። ኩነታተይ እናገደደን እናኸፍአን ከደ። እቶም ዘሳቑዩና ዝነበሩ ሰባትን ካልኦት ምሳይ ተኣሲረን ዝነበራ ኣሕዋትን መዓልቲ ሞተይ ይጽበዩ ነበሩ። ኣብዚ ከምዚ ኩነት ''ከለኹ፡ ሓደ ሓላፊ መዓስከር''ቲ ተኣሲረሉ ዝነበርኩ ቦታ፡ ንሕክምና ባጽዕ ክኸይድ ወሰነለይ። እዚ ካብ ላዕሊ ካብ ኣምላኽ ከም ማና ዝዘነበ ተኣምራት እንተ ዘይኮይኑ፡ ፈጺሙ ብፍቓዱ፡ ወይ ድማ ሓልዮት ስለ ዘለዎ ስለ ዝዀነ ከም ዘይኰነ ተረድኣኒ። ድሕሪ ኣስታት ሓሙሽተ ዓመት ድማ፡ ንፈለማ እዋን ንቡር ሕክምናዊ ክንክን ክገብር ተበገስኩ።

ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝርከብ ሕክምና ድማ ኣተኹ። ምንም''ኳ ብሉጽ ክንክን እንተ ዘይትገብረለይ፡ ካብቲ ኣብ ዊዓ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ስማዊ ክንክንን ሕክምናን ግና፡ ብሚኢቲ ዕጽፊ ይበልጽ። ኣብዚ ቦታ ሕክምና''ዚ ሓንቲ ኣላዪት ሕሙማት እናተመላለሰት ትበጽሓንን ትከናኸነንን ጀመረት። ብዛዕባ ኩነታተይ ክትፈልጥ ድማ፡ እምብዛ ህንጡይነት ከም ዝነበራ ካብ ገጻ ከንብቦ ጀመርኩ። ሓደ እዋን ሓንቲ ትንበብ ጽሕፍቲ ሓቢኣ ሃበትኒ። እታ ዝሃበትኒ ጽሕፍቲ ሓሙሽተ ገጽ ዘለዎ፡ "ዕንባባ ጽጌረዳ እሾኽ" ዝብል ኣርእስቲ ዝነበራ''ያ። እታ ጽሕፍቲ ብዛዕባ''ታ ብእሾኽ እተኸበት ጽብቕቲ ዕንባባ ትዛረብ ነበረት። ብፍላይ ድማ "ገሊኣቶም እታ ዕንባባ እሾኽ ስለ ዘለዋ ከጉሮምሩሙ ''ከለዉ፡ ገለ ድማ ኣብታ እሾኽ ዕንባባ ስለ ዝቦቐለት ንኣምላኽ የመስግኑ፣" ትብል ሕጡብ ጽሑፍ ኣብ ልበይ ተረፈት። ኣነ ድማ ኣብዚ ዝሓልፎ ዘሎኹ ኣሿኽ ሃዋህው ስለቲ ካብኡ ዝወጽእ ዕንባባ እናረኣኹ ንኣምላኽ ኣመስገንኩ። እታ ሓውቲ ተቢዓ ብዛዕባ''ቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ክትምስክረለይ ጀመረት። ዘረባኣ ከይቋረጽኩ ድማ ሰማዕኩዋ። ምስ ወደኣት ግና፡ ሓደ ሕቶ ሓተትኩዋ። “ስምዒ''ንዶ''ዛ ሓውተይ፡ ሕጂ''ዛ ኣላዪት ሕሙማት ውራይ ሕክምናኣ ሓዲጋ ትሰብከኒ ኣላ፣ ኢለ ተነገርኩልኪ፡ እንታይ ትፈልጢ፧” በልኩዋ። ንሳ ድማ ትቕብል ኣቢላ ፍሽኽ እናበለት “ወንጌል ምምስካር፡ ዋጋ ከም ዘኽፍል ስለ ዝፈልጥ፡ ነቲ ንስጋን ነፍስን ኣብ ገሃነም ከእቱ ዝኽእል''ምበር፡ ነቲ ስጋ ጥራይ ክቐትል ዝኽእል ዝፈርሓሉ ምንም ምኽንያት የብለይን። ስለዚ ንዅሉ ድልውቲ''የ። ንስኺ ጥራይ ነዚ ዝነግረኪ ሓቂ ተቐቢልኪ ንዘለኣለም ምስኡ ክትነብሪ ወስኒ፣" በለትኒ። ኣነ ድማ ሓቚፋ ክትስዕመኒ ነገርኩዋ። እናነበዐት ድማ ሰዓመትኒ። ኵሉ''ቲ ታሪኸይ ድማ ነገርኩዋ። ንብዓታ ከም ውሕጅ ካብ ኣዒንታ ይፈስስ ነበረ።

ብዛዕባ ኩነታተይ ድሕሪ ምፍላጣ ድማ ሃለዋት ስድራይ ከተጣይቐለይ ምዃና ቃል ኣተወትለይ። እታ ኣላይቲ ሕሙማት ድማ ኵሉ ግዜ ክትጽልየለይ ምዃና ሓበረትኒ። ብእተገብረለይ ሕክምናዊ መርመራ፥ ክቱር ሕማም ነድሪ ከስዐ ከም ዘጥረኹ፡ ጸላም ከብደይ ከም እተተንከፈት፡ ማህጸነይ ድማ ረኽሲ ከም ዝገበረን ሚዛነይ''ውን ልዕሊ ዓቐን ወሪዱ ከም ዘሎ ተሓበርኩ። ነቲ ዝተኣዘዘለይ መድሃኒት ክውሕጥ ድማ ዓቕሚ ኣይነበረንን። ብፍላይ ምግቢ ብዙሕ ስለ ዘይበልዕ፡ ኢንፉጂን ማይ ሓይሊ ኣብ ዝገብሩለይ ዝነበሩ እዋን ኣዚዮም ይሽገሩ ነበሩ፣ ከመይሲ ኣበይ ከም ዝወግኡኒ ስለ ዝጠፍኦም። እቶም ኣለይቲ ሕሙማትን እቶም ዝነበሩ ክልተ ሰለስተ ዶካትርን፡ በቲ ኣባይ ዝወረደ ግፍዒ፡ እምብዛ ይግረሙን ይሓዝኑን ከም ዝነበሩ እታ ኣላዪት ሕሙማት ኣዕለለትኒ።

እታ ኣላዪት ሕሙማት ከምቲ ቃል ተስፋኣ፡ ደሃይ ወለደይ ከም ዝገበረትን፡ ክርእዩኒ ከም ዝመጹን ሓበረትኒ። ሓጐሰይ ክቖጻጸሮ ኣይከኣልኩን። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ህላውነት ኣቦይ ስለ ዘይፈለጥኩ እምብዛ ተሻቐልኩ። እታ ዝዓበኹላ ስድራ፡ እታ ማሙቕ ገዛና ወትሩ ካብ ኣዒንተይ ኣይትፍለን''ያ። ኣብቲ ክቱር ናፍቖት ዝኣትወሉ እዋን፡ ወትሩ ነታ ገዛእ ርእሰይ መታን ኣብ ዘይተደለየ ምስቁርቋር ከይትወስደኒ፡ ኵሉ ሳዕ ኣብቲ ሰማያዊ ዘለኣለማዊ ገዛ ከተማዕዱ''የ ዝሰብከላ። "ኣቦይ፡ ኣደይን ሓውተይን ምስ ረኣዩኒ፡ እንታይ ይብሉ ይኾኑ፧" ዝብል ሓሳብ ነ''እምሮይ ሓዞ። ሓደ ኣጋ ምሸት እታ ብርኽቲ ኣላዪት ሕሙማት ምስ ክልተ ሰባት ኣብታ ደቂሰላ ዘለኹ ክፍሊ ኣተወት። ብስንባደ ኣብ ዘለኹዋ ከም ጉንዲ ነቐጽኩ፣ ክዛረብ ቃላት ሓጸርኒ፣ ንብዓተይ ከም ዝነጸፈ ዒላ ደሪቑ ተረፈ። ኣደይን ሓውተይን ተጠምጢመን ሓዛኒ፣ እታ ዝነበርኩዎ ክፍሊ ነ''ስታት ሓደ ሰዓት ምሉእ ብዘይ ምቑራጽ እንዳ ሓዘን ተቐየረት። እታ ኣላዪት ሕሙማት ነ''ደይን ሓውተይን ገንሓተን። ቁሩብ ደቓይቕ ድማ ከምዚ ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ፡ እሞ ድማ ዘይዛረብ ዓባስ ኰንኩ።

ኣደይ ብሓቂ ኵሉ''ቲ ምስላ ሃሲሱ፡ መልክዓ ጠፍኣ። ሓውተይ ድማ ብኽልተ መዓጓጉርታ ማዳ ንማዳ መልአት። ደሃይ ኣቦይ ከይሓተን ፈራሕኩ፣ ንሳተን ''ተዀና''ውን ምንም ኣይበላንን። ካብቲ ዘምጽኦ ምግቢ ድማ፡ ክንበልዕ መታን ኣደይ ንሓውተይ ነቲ ሳንጣ ክትከፍቶ ሓበረታ። ድሕሪ ክንደይ ዓመት ንፈለማ ግዜ ብኢድ ኣደይ እተሰርሐ ምግቢ ንምብላዕ ኢደይ ወስ ኣበልኩ። ኣብዚ እዋን እዚ''ዩ ድማ ብዛዕባ''ታ መምህረይን ብእምነት ኣደይን ዝነበረት፡ እሞ ድማ ኣብ ዊዓ ብሰማእትነት ዝሓለፈት መንፈሳዊ ኣደይ ዘረባ ቅጅል ዝበለኒ። እዛ ሓውተይ ወትሩ “እዋይ እንጌራ ኣደይ ክጥዕም፡ ካብ ኵሉ''ታ ንሳ ትሰርሓ ሽሮ''ምበር ናፊቐያ፧” ትብል ነበረት። እዛ ጅግና ሓውተይ ነቲ ትናፍቖ ብኢድ ኣዲኣ እተሰርሐ ምግቢ ሃረር እናበለት፡ ኣብቲ ሰማያዊ ማና ዘለዎ ስፍራ ከይዳ፣ ኣነ ግና ኣምላኽ ፈቒዱዎ፡ እንሆ ሕጂ እንጌራ ወላዲተይ እጥዕም ኣለኹ። መኣዲ እናበላዕኩ ድማ ንብዓት ካብ ኣዒንተይ ወረር ወረር ክብል ጀመረ። ኣደይ “ኣቲ ብርኽቲ ጓለይ፡ ኣይትብከይ፣" እናበለት፡ ንሳ ግና ካብ ምንባዕ ኣይቋረጸትን።

መኣዲ ምስ ተላዕለ ድማ፡ “ኣቦ ደኣ እንታይ ኰይኑ ዘይመጸ፧” ትብል ቀዳመይቲ ሕቶይ ነበረት። ሓውተይ “ስራሕ ኣቢዮሞ፣ ለሚንዎም ግና ኣይሰምዕዎን፣” በለትኒ። ዘረባኣ ሓቂ ከም ዘይኮነ ተረድኣኒ። ኣነ ድማ “ኣቦ ድኣ፣” ኢለ ፊቕ ኢለ ክበኪ ጀመርኩ። ዳግማይ ነታ ገዛ ሰለስቴና እንዳ ሓዘን ቀየርናያ። እታ ኣላዪት ሕሙማት እምብዛ ኰረየትልና። ኣቦ ከም ዝዓረፈ ኣይሰሓትኩዎን። ክነግራኒ ኣምሪረ ተዛረብክዎን። ኣነ ብዙሕ ስቓይን ሞትን ዝረኣኹ ሰብ ምዃነይ ድማ ሓበርኩወን፣ ከይጥብራኒ''ውን ብሽም ኣምላኽ ኣምሓልኩወን። ኣደይ ድማ ኣዒንታ ብንብዓት እናተሓጽበ “ኣቦኺ ኣብቲ ዝናፍቖ፡ ሃረር ዝብሎ፡ እሞ ድማ ኣምላኸይን ጐይታይን ኢሉ ተንበርኪኹ ኣብ ዝተኣመኖ ኣምላኹ ከይዱ፣” በለትኒ። ሓቂ ይሓይሽ ውሽጠይ ብሕቶ መልአ። "ስለምንታይ ጐይታ፧ ስለምንታይ፧" እናበልኩ ምእባድ ኣበኹ። እታ ኣላዪት ሕሙማት ኢዳ ኣንቢራ እናጸለየት “ኵሉ ከም እትኽእል ነቲ ዝመደብካዮ ድማ ዝኽልክለካ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ፣” እናበለት ጥቕሲ ክትነግረኒ ጀመረት። ቁሩብ ህድእ በልኩ። ናፍቖት''ቲ ዘፍቅሮን ዝፈትዎን፡ መሓዛይ ኣቦይ ወላዲየይ ግና፡ ኣብ ውሽጢ ዓጻጽምተይ ኣተወ። እታ ለይቲ እቲኣ ድማ ብምሉኣ ብብኽያትን ሓዘንን ተወድአት።

ጽባሒቱ፡ ኣቦይ ወላድየይ ካብታ ምእሳረይ ዝሰምዕ እዋን፡ ብፍላይ ድማ''ዚ ከይኣክል፡ ሓወይ''ውን ምስ ተኣስረ፡ ጥዕና ከም ዘይረኸበ ነገራኒ። እቲ ባህ ዝበለኒ ግና፡ ኣቦይ በቲ ኣነ ዝወሰድኩዎ ውሳነ እምብዛ ሕቡን ምዃኑ ምስ ነገራኒ፡ ልበይ ምጽንናዕ ክመልእ ጀመረ። ከምቲ ኣጋር ኣብቲ ምድረበዳ፡ እሞ ድማ ብምስኣን ማይ ንሳን ወዳን ምስ ኣሕለለዉ፡ ሞት ወዳ ከይትርኢ ተመሪራ ካብ ወዳ ምስ ረሓቐት፡ ግና''ቲ ኣምላኽ ሰማይ ኣዒንቲ ማይ ኣንቲዑ፡ ዓቢይ ምድሓንን ምጽንናዕን ዝገበረላ፡ ንዓይ ድማ ኣብዚ እዋን ምድረበዳ፡ ከምዚ ዓይነት ወረ ምስማዐይ፡ ምጽንናዕ ዒላ ማይ እተኸፍተለይ ኰይኑ ተሰመዓኒ። ኣደይ ነገር ዉሉድ ኰይንዋ፡ “ሕጂ ካብዚ ሕክምና ምስ ወጻኺ፡ ኣብ ገዛ ይሰዱኺ''ዶ ይኾኑ፧” በለትኒ። ኣነ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ንነብዪ ህዝቅኤል፡ "እዚ ዓጻጽምቲ እዚስ ህያው ክኸውን ዲዩ፧" ምስ በሎ፡ ህዝቄል ድማ፡ "ንስኻ ትፈልጥ፣" ኢሉ ንኣምላኽ ዝመለሰሉ፡ ኣነ ድማ ሕቶ ኣደይ ልዕሊ ዓቐመይ ስለ ዝዀነኒ፡ "ኣምላኽ ይፈልጥ፣" በልኩዋ። ብዛዕባ ሃለዋት ሓወይ ድማ ሓተተኩወን። ሓውተይ ድማ፡ "ልክዕ ከምዚ ንስኺ ትሓልፍዮ ዘሎኺ ይሓልፍ ኣሎ፣" ኢላ ብድብድቡ ነገረትኒ።

ሰለስተ መዓልቲ ምሳይ ገበራ። እዚ ኵሉ ዝግበር ዘሎ ብምትሕብባር እታ ብርኽቲ ኣላዪት ሕሙማት ነበረ። ድሕሪ ሳልስቲ ግና፡ ገለ ገለ ሰባት ክፈልጡ ስለ ዝጀመሩ፡ እሞ ድማ ሓደገኛ ስለ ዝዀነ፡ ስድራይ ክኸዳ ተሓበረን። ድሕሪ''ቲ ዓመታት ዝገበረ ርክብና ድማ፡ ናፍቖትና ከይወዳእና ክኸዳ ተበገሳ። ሓውተይ ድማ፡ “እዚኣ ደብዳቤ ኣቦ ቅድሚ ምሟቱ ናባኺ ዝጸሓፋ''ያ''ሞ፡ ኣንብብያ፣” ኢላ ኣብ ክሳደይ ተጠምጢማ ብብኽያት ፊቕ በለት። ኣደይ ወላዲተይ፡ ዘለዋ ክቱር ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ጓሂ ኣብ ገጻ እናተነበበ፡ ደሓን ኩኒ ብምባል ስዒማትኒ ተፋነወትኒ። ኣነ ድማ ነታ ዝሓደጋለይ ኣቦ ዝጸሓፈለይ ደብዳቤ ከንብባ ከፈትኩዋ።

ምዕራፍ ዕስራን ኣርባዕተን

ሓቂ ይሓይሽ ኣደይን ሓውተይን ገዲፈናኒ ምስ ከዳ፡ ኣብ ህይወተይ ተሰሚዑኒ ዘይፈልጥ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ክቱር ጽምዋ ክስምዓኒ ጀመረ። እዚ መንፈስ''ዚ ድማ ንልበይን ኣእምሮይን ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ክሳዕ ምጽላይ ዝስእን ሓዞ። እታ ካብ ኣቦ ዝገዳፋለይ ደብዳቤ ድማ፡ ልክዕ ከምዛ ህጻን ካብ ኣእዳወይ ክፈልያ ኣይከኣልኩን። እዛ ደብዳቤ ምስሊ''ቲ ዝፈትዎ ኣቦይ መዓረይ ኰይና ስለ እተሰመዓትኒ፡ ኣዒንተይ ኣብኣ ገጹ እናጠመትኩ፡ ንብዓተይ ከም ወሓይዝ ይፈስስ ነበረ። ነታ ደብዳቤ ከፊተ ክርእያ፡ ሓይሊ ሓጸረኒ። ክኸፍታ ይብል''ሞ፡ ኣእዳወይ ከም ኣብ ክቱር ዛሕሊ ዝኣተወ፡ በረድ ይቕየር። ሓንሳብ ድማ ክኸፍታ ኣእዳወይ ምስ ሰደድኩ፡ ብዘሎ ኣካላይ ይንፍጥፈጥ። ቁሩብ ህድእ ክብል ብምባል ድማ ክድቅስ ፈተንኩ፡ ግና ኣዒንተይ ክላገባ ኣይከኣላን። እታ ደብዳቤ ድማ ከይከፈትኩዋ ዳርጋ ሳልስቲ ጸናሕኩ።

እታ ንስድራይ ክርኢ እተሓባበረትኒ ኣላዪት ሕሙማት ካብተን ስድራይ ዝኸዳላ መዓልቲ ኣትሒዛ ፈጺማ ኣይተቐልቀለትንን። እንታይ ከም ዘጋጠማ ንምፍላጥ እምብዛ ተሃንጠኹን ተጨነቕኩን። ብዛዕባኣ ንመን ከም ዝሓትት ጨነቐኒ። ዕረፍቲ''ዶ ወጺያ ትኸውን፧ ወይ መንፈሳዊት ምዃና''ዶ ፈሊጦሞ፡ እሞ ምሳይ ምዕላላ በጺሖሞ ይዀኑ፧ ዝብሉ ሕቶታት ነ''እምሮይ መልኦ። ኣብዚ ከምዚ መንፈስ ''ከለኹ ሓደ ረፍዲ፡ ክልተ ክዳን ሲቪል እተኸድኑን ሓደ ወተሃደረን፡ ኣብታ ኣነ ዘለኹዋ ክፍሊ ህሩግ በሉ። ብትዕቢት ሰላምታኦም ድሕሪ ምሃቦም ድማ፡ ከምቲ ልሙድ ካብ እንዳ ጸጥታ ምዃኖም ሓበሩኒ። ሓደ ካብኣቶም ድማ “መን ክበጽሓኪ መጺኡ ኔሩ፧” ብምባል ግትር ኢሉ ሓተተኒ። ኣነ ድማ፡ ነገራት ኣብ ዘይተደልየ ኣንፈት የምርሑ ከም ዘለዉ ኣይሰሓትኩዎን፣ ስለዚ ድማ ትብዕ ኢለ፡ “ዶክተርን ገለ ኣለይቲ ሕሙማትን ክበጽሓኒ መጺኤን ኔረን፣” በልኩዎ። እቲ ክዳን ወተሃደር ዝለበሰ ወዲ ድማ፡ “እዚ ሽጣራ ደቂ ኣስመራ ኣብ ካልእኺ ግበርዮ! ካብ ኣስመራ መን ክበጽሓኪ መጺኡ ኔሩ፧ ጥራይ መልሲ፣ ስቕ ኢልኪ ጓል መገዲ ሃሰው ኣይትበሊ፣” ኢሉ ኣዋጠረኒ። ኣነ ርእሰይ ኣዲኒነ፡ ምንም ከይመለስኩ ስቕ በልኩ። እቲ ወትሃደር ሓውሲ ቁጡዕ ኢሉ፡ “ኣንቲ ንዓኺ''ኰ''የ፣ መልሲ! መን መጺኡ ኔሩ፧ ትንፋስኪ ኣብ ኢድና ምህላዋ ዝሰሓትክዮ መስለኒ፣” ኢሉ እናነደረ ጓዘመለይ። ሕጂ''ወን ኣይመለስኩሉን፣ ግና ሓደ ካብቶም ሰለስተ፡ “ኣዴኽን ሓውትኽን መጺኤን ኔረን፣ ሓቀይ''ዶ፧” በለኒ። ኣብዚ እዋን''ዚ ዝምልሶ ካልእ ስለ ዘይነበረ “እወ፣” ብምባል ርእሰይ ነቕነቕኩሎም። እቲ ወተሃደር፡ “ኣብዚ ምህላዊኪ ንስድራኺ መን ሓቢርዎም፧” ኢሉ ሓተተኒ። ኣነ ድማ “እንድዒ፣ ኣይፈለጥኩን፣” ኢለ መለስኩሉ። እቲ ክዳን ወተሃደር ዝለበሰ “በሊ ስምዒ፡ ብዙሕ ዘረባ ኣይንደልን ኢና፣ ኣብዚ ሆስፒታል ካብ እትኣትዊ ጀሚርኪ፡ ምስ መነ መን ኢኺ ተራኺብኪ፧ ንስድራኺ እንታይ እንታይ ሓበሬታ ሂብክዮም፧ ኵሉ በብሓደ ዘርዚርኪ ትነግርና፣ እንተ ዘይኮይኑ ደምኪ ከም ደም በጊዕ ካብዚ ሆስፒታል ከይወጻኺ ከንፍስሶ ኢና፣” እናበለ ኣፈራርሓኒ። ኣነ ድማ ትብዕ ኢለ፡ “ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት መሪር እዋንን ናብራ ስቓይን፡ እቶም ዝፈትዎም ስድራይ ክበጽሑኒ ከም ዝመጹ እፈልጥ፣ እዚ ድማ ንዓይ ካብ ኣምላኽ ዝዀነ ዓቢ ተኣምራት ምዃኑ ይርድኣኒ። ስድራይ ብምርኣየይ ንቓንዛይን ስቓየየን ክርስዕ በቂዐ፣ ግና ብኡ መጠን ድማ ሞት ኣቦይ ብምርድኣይ ድርብ ጓህን ቃንዛን ተሰሚዑኒ''ሎ፣ ክንዮ''ዚ ዝፈልጦን ዝዛረቦን የብለይን። ክሳዕ ክንደይ ዓቐን ምፍርራሕ እንተ ኣውረድኩምለይ ብዘየገድስ፡ ካልእ ዝፈልጦ የብልይን፣” ኢለ መለስኩሎም።

ሓደ ካብኣቶም፡ “ደፋር! እታ ኣላዪት ሕሙማት ደኣ እንታይኪ''ያ፧” እናበለ ስም እታ እተሓባበረትኒ ነርስ ጸውዓለይ። ብድሕሪኡ ነዛ ብርኽቲ ኣላዪት ሕሙማት ሓውቲ ሓደጋ ከም ዝወደቑዋ ኣይሰሓትኩዎን። እቲ ወተሃደር፡ “ስድራይ መጺኦምኒ ኔሮም ትብል ዘረባ ካብ ኣፍኪ ምስ እትወጽእ፡ ወይ ድማ ስድራኺ ብዛዕባ ኩነታትኪ ኣብ ኣስመራ ገለ ተንፈስ ምስ ዝብሉ፡ በትርና ሓጻር ከም ዘይኰነት ክነርእየኪ ኢና፣” ኢሎም ኣፈራሪሖምኒ ከዱ። ብዛዕባ እታ ብብዙሕ ነገር እተሓባበረትኒ ኣላዪት ሕሙማት ካብ ምሕሳብ ድማ ኣየቋረጽኩን። እዛ ሓውቲ እዚኣ ብዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሰለስተ ቆልዑትን ምዃና፣ እቲ ዝነኣሰ ወዳ ወዲ ክልተ ዓመት ምዃኑ፣ ሰብኣያ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተመዲቡ ንዓመታት ከርተት ዝብል ዘሎ ምዃኑ ሓቢራትኒ ነበረት። እዞም ሰባት ድማ ድሮ ኣብዘን ሓጸርቲ መዓልታት ምሳይ ዝነበራ ርክብን ንስድራይ ከም ዘራኸበትንን ድሮ በጺሖሞ ከም ዘለዉ ካብ ኣፎም ኣተንቢሆምለይ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊኣ ዝውስዱዎ ስጉምቲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምኻኑ ኣይሰሓትኩዎን። ኣምላኽ ክረድኣ ግና፡ ካብ ምጽላይ ኣየቋረጽኩን።

ቅያር''ታ ንዓይ ትተሓባበረኒ ዝነበረት ኣላዪት ሕሙማት ካልእ ሰብ መርፍእ ክትወግኣኒ ክትመላለሰኒ ጀመረት። ብዛዕባ''ታ ኣላዪት ሕሙማት ክሓታ ይደሊ''ሞ፡ ግና ንዕዓ ድማ ኣብ ዘይተደለየ ሽግር ከየውድቓ ብምፍራሕ፡ ስቕ በልኩ። ሓደ እዋን ከም ልማዳ ክትምርምረኒ መጸት፡ “እሞ መን ስምኪ፡ ሕጂ ንሕና እቲ ክንገብረልኪ እንኽእል ሕክምናዊ መርመራ ኵሉ ጌርናልኪ ኢና፣ ሓቂ ይሓይሽ እዚ ወሪዱኪ ዘሎ ጸገም ጥዕና፡ ዝለዓለ ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮ''ዩ፣ ግና ዓቕሚ''ዚ ሆስፒታል ዉሱን''ዩ፣ እንደገና ካብ ላዕለዋይ ኣካል ብህጹጹ ክትወጺን ኣብ ዝመጻኽዮ ቦታ ክትምለሲን''ዩ፣ ተሓቢሩና ዘሎ''ሞ፡ ኣብዚ ሳልስቲ ከም ትወጺ ኣብ ልብኺ ግበርዮ ኢኺ፣” በለትኒ።

ኣብዚ ሆስፒታል ካብ ዝድቕስ እምብዛ ዉሑድ መዓልታት''የ ጌረ፡ ሕማመይን ቃንዛይን ግና ኣሽንካዮ''ዶ ክሓውስ፡ መመሊሱ''ዩ ዝገድድ ዘሎ፡ ግና እንትርፎ ኣብ ኣምላኽ ተኣሚንካ ምሕረቱ ምጽባይ፡ ካልእ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን። ነታ ኣላዪት ሕሙማት ትብዕ ኢለ፡ “ቅድሜኺ ዝነበረት ኣላዪት ሕሙማት ደኣ ካብ ዘይርኣያስ ዳርጋ ራብዕቲ ኰይኑ፡ ዕረፍቲ ድያ ዘላ፧” ኢለ ሓተትኩዋ። “ኣይፋል ንሳ ደኣ ብምንታይ ምዃኑ ኣይፍለጥኩን''ምበር፡ ምስኪነይቲ ምስቲ ሕጻን ወዳ ተኣሲራ ኣላ፣” በለትኒ። ካብ ዝፈራህኩዎ ኣይወጻኹን፣ ብርግጽ ኣብ ሓደጋ እንተ ዘይትወድቕ ኔራ መጺኣ ደሃይይ ምገበረት ኔራ። ኣብዚ እዋን እዚ ደጊመ ብዛዕባ ሓውተይን ኣደይን ክሓስብ ጀመርኩ። ብሰላም''ዶ ኣብ ኣስመራ ኣትየን ይዀና፧ ወይ ድማ ካብዚ ከይወጻ ኣሲሮመን ይዀኑ፧ ብዛዕባ''ዛ ኣላዪት ሕሙማት ሓውተይ ሕማቕ''ኳ ይኹን''ምበር፡ ደሃይ ረኺበ ኣለኹ፣ ብዛዕባ ኣደይን ሓውተይን ዝሓቶን ሓበሬታ ዝረኽበሉ ኣካል ፈጺሙ የልቦን።

ሓደ ረፋድ ንግሆ፡ እቲ ምስ ክልተ ሲቪል እተኸድኑ ዝመጸኒ ወተሃደር፡ ሕጂ ድማ ምስ ካልኣዩ፡ ወተሃደር ብረት ተሓንጊጦም ኣብቲ ዘለኹዎ ክፍሊ ኣተዉ። “ተስፋ እገብር እታ ሓኪም ነጊራትኪ ክትከውን፣ ስለዚ ብዝግባእ ክንክን ተጌሩልኪ ስለ ዝሓወኺ ንቦታኺ ክትምለሲ ኢኺ፣ እቲ ዘሎኪ ዝጥርነፍ ጠርኒፍኪ፡ ዝመላላእ ፎርም ''ተሎ፡ ነቲ ዶክተርን ተሓጋገዝቱ ሓካይምን ክነግሮም ኢና፣ መላልእዮ፣ ጽባሕ ክንምለሰኪ ኢና፣” ኢሎም ከዱ። ኣብታ ንዓመታት እተሳቐኹላ ሲኦላዊት ቦታ ዊዓ ንምምላስ መንፈሰይን ልበይን ኣዳለኹ።

ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ነታ ኣቦ ዝጸሓፋ ደብዳበ ከንብባ ወሰንኩ። ድሕሪ ክንደይ ግድልን ንብዓትን ድማ ነታ ቦስጣ ቐደድኩዋ፣ ነታ ወረቐት ኣውጺአ ድማ ከንብባ ጀመርኩ። ካብ ኣዒንተይ ዝወርድ ዝነበረ ንብዓት፡ ነቲ ግሩም ውቓጦን ስእልን ዝመስል ጽሕፈት ኣቦይ ከይብልለለይ ፈራሕኩ። እታ ደብዳቤ ድማ ከምዚ ትብል ነበረት፥

“ናብ ብልበይ ዝፈትወኪ፡ ርእየ ዘይጸግበኪ፡ እምብዛ ዘፍቅረኪ፡ ሓለፋይ፡ ዝያዳይ፡ ምቅርተይ፡ ጓለይ መዓረይ፡ ከመይ ኣሎኺ ከይብለኪ፡ ኣብ ከመይ ዓይነት ቦታን ኩነታትን ከም ዘሎኺ ጽቡቕ ጌረ ስለ ዝፈልጦ፡ ብዙሕ ምሕታት ኣይድልየንን''ዩ። ኣምላኽ ኣብቲ ዘለኽዮ ቦታ እታ የማነይቲ ኢዱ የንብረልኪ። ኣሽንኳዮ''ዶ ክንድዚ ዓመታት፡ ንኻልኢት''ውን ትኹን ካብ ገጸይ ተኸዊልኪ ክርእየኪ ዘይደሊ ዝነበርኩ፡ እንሆ ሕጂ ዓመታት ካባይ ምፍላይኪ፡ ናፍቖትኪ፡ ፍቕርኺ ወትሩ ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ የሳቕየኒ። ነገረ ወላዲ ኰይንኒ ድማ ክጻወሮ ኣይከኣልኩን፣ ዋላ እንተ ፈተንኩ ተሰኒፈ ምኽኣል ይኣብየኒ። እታ ምእሳርኪ ዝሰማዕኩላ መዓልቲ፡ ኣብ ህይወተይ ዘይርስዓ፡ እሞ ድማ ካብ ኣእምሮይ ክሕከኽ ዘይክእል ጸሊም ቃንዛን በሰላን ዝሓደገትለይ መዓልትን''ያ። ዝሕዞን ዝገብሮን ጨኒቑኒ፣ ካብ ክቱር ጓሂ ድማ ካብ ስራሕ እናመጻኹ ኣብ መገዲ መገደይ ስሒተ፡ ኣምላኽ ኣቕሊሉለይ''ምበር መኪና ሃሪማትኒ፣ እግረይ ተሰይረ ነዊሕ ካብ ስራሕ ቦኺረ ኣብ ገዛ ደቂሰ። ስለምንታይ እዛ ዕንባባ ገዛና ዝዀነት ጓለይ እምነታ ኣብ ውሽጣ ጌራ ውራይ ትምህርታ ዘይትገብር ብምባል እምብዛ እሓርቕን እቑጣዕን ነበርኩ። ንስኺ ሕልምኺ ኵሉ ንፈጣሪ ንምሕጓስ፡ ንሰባት ንምሕጋዝ ጥራይ''ዩ ዝነበረ፣ ስለዚ ድማ ኢኺ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ዘይተሐለለ ጻዕሪ ትገብሪ ዝነበርኪ። ብፍላይ ውጽኢት መልቀቒ ፈተናኺ ምስ ነገሩኒ ክንደይ ተሓቢነ። እዞም ሒዞምኺ ዘለዉ፡ በዓል መን ምዃኖም፡ ግብሮም ድማ ክሳዕ ክንደይ ጽዩፍን ግናይን ምዃኑ እምብዛ ስለ ዝፈልጥ፡ ኣብ ልዕሌኺ ዘውርድዎ ዓመጽ ቀሊል ከም ዘይከውን ፈሊጠዮ''የ። ዳሕራይ ግና፡ "ሰብ ነቲ ዝኣመነሉ፡ ህይወት ክኸፍለሉ ኣለዎ፣" ዝብል ምስላ ወትሩ እነግረኪ ከም ዝነበርኩ ዘኪረስ፡ ከም ወላዲ እምብዛ እናጓሃኹ፡ ብትብዓትክን ቆራጽነትክን ግና ተገሪመ። ኣብዚ ንኡስ ዕድሜኺ፡ እሞ ድማ ንሃገርን ንዅሉ ሕብረተሰብ እተበርክትዮ ዕማም እምብዛ ዓቢ ክንሱ፡ ብሰንኪ ዝኣመንክዮ እምንት፡ እሞ ድማ ምንም ገበን ዘይብሉ ክነሱ፡ ኣብዚ ንዑስ ዕድሜኺ ክሳዕ ክንድዚ መከራ ምጽጋብኪ፡ ንሃገር ክሳራ ምዃኑ እንተ ዝፈልጡ ክንደይ ምተዓደሉ ኔሮም። ብዙሕ እዋን ነዛ ገጽኪ ክርእየኪ፡ ክንደይ ሳዕ ዘይፈተንኩ፡ ይኹን''ምበር ኣይተዓወትኩን። ኮለኔል ሓወይ ብዙሕ ሳዕ ለሚነዮ፡ ግና እንትርፎ ዘይከውን ምኽንያትን ብድዐን ካልእ ንዓይ ዝኸውን ምላሽ ኣይነበሮን። ሓደ እዋን፡ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶን ዝመደቦን እዋን ግና፡ ምርኻብና ኣይተርፍን''ዩ። እቲ ወትሩ ካብ ቤት-ትምህርቲ ምሳኺ ዘሰንየኪ ዝነበረ፡ ኵሉ ሳዕ እናመጸ የጸናንዓኒ፣ ከማኺ ኮይኑ ድማ ካብ ጐነይ ኣይተፈልየንን፣ ግና ንሱ''ውን ከምቲ ናትኪ ዕጫ በጺሑዎ፡ ካብ ገዝኡ መጺኦም ወሲዶምዎ፣ ክሳዕ''ዛ ሰዓት እዚኣ ደሃይ ዝብሃል የብሉን። እታ ዘዕበየቶ መስኪን ዓባዩ ድማ፡ ብሰንኩ ተረሚሳ ብጓሂ ተኾምቲራ''ላ። ዕምበባ መቐረት ጓለይ፡ እዛ ዘለናያ ምድሪ ዓለም ፈተና''ያ፣ ከይተፈተንካ ድማ ኣይትዕወትን ኢኻ። ስለዚ ንስኺ ገና ብንኡስኪ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣደራዕ ምሕላፍኪ፡ እዝጌር ዘዳለወልኪ ዓቢ ነገር ከም ዘሎ ኣይስሕቶን፣ ስለዚ ኣጆኺ፡ በርትዒ፣ ጽንዒ! ኣምላኽ ባዕሉ ከምቶም ንብጾት ዳኒኤል ብሓዊ ሓሊፉ ዘድሓኖም፡ ንዓኺ ድማ ካብዚ ዝልብልበኪ ዘሎ እሳተ-ጎመራ የድሕንኪ። ምጭውቲ ጓለይ፡ ወትሩ ኣብ ልበይን ጸሎተይን ኣሎኺ። ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን። ካብ እምብዛ ንሓንቲ ደቒቕ''ኳ ክርእየኪ ሃረር ዝብል ዘሎ ዘፍቅረኪ ኣቦኺ።”

ነዛ ደብዳቤ ምስ ነበብኩዋ፡ ኣባዲ ዘይብለይ ፊቒ ኢለ ክበኪ ወዓልኩን ሓደርኩን። ካብ ናፍቖተይን ጽምዋይን እተላዕለ ድማ፡ “ኣታ ጐይታይ ጉዕዞይ ወዲኤ እንተ ዀይነ፡ በጃኻ ኣብቲ ኣቦይ ዘለዎ ውሰደኒ፣” እናበልኩ ክጽሊ ጀመርኩ። ነዛ ደብዳቤ ከይረኽብዋ፡ እሞ ድማ ንስድራይ ተወሳኺ ጸገም ከየምጽሎም ብምፍራሕ፡ ከይፈተኹ ክቐዳ ወሰንኩ፣ ከመይሲ ንዕኣ ዝሓብኣሉ ምንም ነገር የብለይን፣ ውዒሎም ሓዲሮም ድማ ክረኽቡዋ''ዮም። ብዝዀነ ነገር ካብኦም ክሕባእ ኣይኽእልን''የ። ንግሆ ምስ ኰነ፡ እቶም ክልተ ወተሃደራት መጺኦም፡ "ሃየ፡ ተበገሲ!” እናበሉ ሃወኹኒ። ክዳን ሕክምናይ ተኸዲነ ድማ፡ ሰለይ እናበልኩ ሰዓብኩዎም። ኣብ ሓንቲ ዕፍንቲ መኪና ጽዒኖም ድማ፡ ከም ንፋስ ክሕንበቡ ጀመሩ።

ምዕራፍ ዕስራን ሓሙሽተን

ነታ እንጓዓዘላ ዝነበርናላ መኪና፡ በቲ ዘትክኹዎ ዝነበሩ ሽጋራን፡ ርኹስ ዘረባን ተዓብለለት። ኣነ ድማ እምብዛ ዓቕለይ ጸበበኒ። ብህዱእ ድምጺ ድማ፡ “በጃኹም''ባ ቁሩብ ነዕርፍ፧” ኢለ ለመንኩዎም። ንሳቶም ግና ግደይ''ኳ ኣይገበሩን። ድሕር ገለ ደቓይቕ ግና፡ ነታ መኪና ደው ኣቢሎም፡ እንተ ክሸኑ፡ ወይ ክበልዑ ሓዲጎምኒ ወረዱ። ከምቲ ግቡእ ሓዲጎምኒ ክኸዱ''ኳ ዘይግባእ ክነሱ፡ ግና ኣብቲ''ኸዶ፡ ወይ ትሃድሞ የብላን፡ ብምባል''ዮም፡ ንበይነይ ገዲፎምኒ ዝወረዱ። ሓቂ ይሓይሽ ዓቕምን ብርታዐን እንተ ዝህልወኒ ምሃደምኩ ይመስለኒ፣ ግና በዚ ዘለኹዎ ኩነታት ኣሽንኳይ''ዶ ክሃድም፡ ካብታ ኮፍ ዘበሉኒ መንበር''ኳ ክንቀሳቐስ ዓቕሚ ኣይነበረንን። መስኮት መኪና ዓጽዮሞ ስለ ዝኸዱ ድማ፡ ምስቲ ዝነበረ ሃሩሩን ዋዕን፡ ትንፋሰይ ክትወጽእ ቁሩብ ተረፋ። ድሕሪ ሰዓት ኣቢሎም ድማ፡ እናሰሓቑን እናዕለሉን መጹ። ብዛዕባ''ቲ ዝበለዑዎን ዝሰተዩዎን ምግብን መስተን ድማ ከዕልሉ ጀመሩ። ኣነ ግና፡ እንትርፎ ካብታ ሕክምና ክወጽእ ከለኹ ዝሰተኹዋ ሻሂ፡ ኣብ ኣፈይ እኽሊ ዝብሃል ኣይለኸፍኩን። ከዕልሉ ከለዉ ድማ ኣፈይ ማይ መልኦ። ሓደ ካብኣቶም ብኣሽከዓላል፡ “ዓርኪ ኣሎኪ''ዶ፧” በለኒ። ዘረባኡ ቕጭ ስለ ዘምጻለይ ፍሽኽ ኢለ ትም በልኩ። እቲ ካልኣዩ “ኣዕሩኽ ደኣ መሊኡዎም፣ እዚኦም መዓስ ይሓፍሩ ኮይኖም፡ ኵሉ ብጋህዲ''ዮም ዝገብርዎ፣” እናበሉ ክጻረፉንን ከናሸውንን ጀመሩ። “ክገርመካ፡ ለይት ለይቲ ጸሎት ኣሎና እናበሉ፡ መብራህቲ ኣጥፊኦም፡ ወዶምን ጓሎምን፡ እዚ ዘይብሃል እከይ መጋብር''ዮም ዝገበሩ፡ ገጾም ትርሓቕ፣” እናበለ መመሊሱ ተጻረፈ። መሊሱ ድማ “ትፈልጢ ዲኺ፡ ካብቶም ሓለፍተይ ትብልዮም፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዉ፡ ኣብ ገዛኦም ኣማኢት ኣሽሓት ዶላራት ከም ዝጸንሐ፧” ኢሉ ሓተተኒ። ኣሸንኳይ''ዶ ክምልሰሉሲ፡ ዘረባኦም ከይሰምዖ ዓቕሚ እንተ ዝህልወኒ ኣእዛነይ ምጸመምኩ ኔረ። እቲ ካልኣዩ ብምቕጻል፡ “ኣነ ዝገርመኒ ካህናትን ኣቕሽሽትን ከይተረፉ፡ በዚ ግናይ ሕማም ተለኺፎም፡ መንግስትና ግና ሕርሕራይ ጌሩ ሒዝሞም ኣሎ፣” ብምባል ብዛዕባ''ቶም ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዘለዉ ካህናትን መራሕትን ስሞም ብሓሶት ክዝንጥልዎምን ከናሸውዎምን ጀመሩ። ኣእዛናይ ጸርፎም እናሰምዐ፡ ኣፍንጫይ ሽጋራኦም እናስተንፈሰ፡ ብቓንዛን ስቓይን፡ ኣብ ዊዓ ኣተና።

ካባታ መኪና ንምውራድ ዓቐሚ ሰኣንኩ። ሰባት ጸዊዖም ድማ፡ ተሰኪሞም ከውርዱኒ፡ እሞ ድማ ኣብቲ ዝተመደበለይ ቦታ ክወስዱኒ ነገሩዎም። ኣብ ሓደ ስለስተ ኣርባዕተ ኣዋልድ ዘለዋኦ ቦታ ድማ ደርብዮምኒ ከዱ። እተን ኣሕዋት ርኣያኒ፣ ልበን ክሳዕ ትሞልቕ ሰንበዳ። ዳርጋ ኣይምውቲ ህልውቲ ስለ ዝነበርኩ ድማ፡ እቲ ዝኽእልኦ ኵሉ ገበራለይ። እታ ፍልጥቲ ድማ ጥሕኒ በጽቢጸን ኣስተያኒ። ቁሩብ ብቑርብ ድማ ትንፋስ ክመልስ ጀመርኩ። መስዩ ስለ ዝነበረ''ውን ረፍ ኢለ ደቀስኩ። ጽባሒቱ ቁሩብ ሓይለይ ተመሊሱ ተንሳእኩ፣ ኣብ መንጐና ድማ ድምጺ ዝፈልጦ ሰብ ሰማዕኩ። ኣብ ሕልመይ፡ ወይ ኣብ ዉነይ ከም ዘለኹ ገዛእ ርእሰይ ብዝግባእ ፈተሽኩ። መጺኣ ሓቚፋ ሰዓመትኒ። "ከመይ ሓዲርኪ፧ ትማሊ መስዩ ስለ ዝነበረ፡ በቲ በቲ ድማ ቁሩብ ሃለዋትኪ ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ ኣየላለኽንን፣” ብምባል ተዛረበትኒ። ንብዓተይ ክቖጻጸሮ ኣይከኣልኩን። ኣፈይ ከይዛረብ ተለኺቱ፡ ነ''ስታት ፍርቂ ሰዓት ድማ ብዘይምቁራጽ ክሳዕ ምእባድ ዝኣብየን በኸኹ። ዳሕራይ ግና እምብዛ ስለ ዝገንሓኒ፡ ብኽያተይ ኣቋረጽኩ።

እዛ ኣብዚ ቤት-ማእሰርቲ ዳግማይ ዝረኸብኩዋ ሓውቲ፡ እታ እምብዛ ኣብቲ ሕኽምና ትከናኸነኒ ዝነበረት''ያ። እንታይ እዋኖም ኣብዚ ቦታ ከም ዘምጽኡዋ ተገረምኩ። እዛ ሓውቲ ብሰንኪ ምሳይ ዝነበራ ርክብ፡ ኣብዚ ዘለኹዎ ቦታ ምህላዋ ኣይሰሓትኩዎን። ነቲ ታሪኽ ኵሉ ካብ ኣፋ ክሰምዖ ተሃንጠኹ። እቲ ዘገርም ካብ ገጽ''ዛ ሓውቲ እዚኣ፡ ምንም ዝንበብ ምልክት ሓዘን ኣይነበረን፣ እኳ ደኣ በ''ንጻሩ ገጻ ከምዚ ብዘይቲ እተለኽየ የንጸባርቕ ነበረ። እዛ ኣላዪት ሕሙማት ቆልዑትን ስድራን ገዲፋ''ያ ኣብዚ ቦታ ውርደትን ስቓይን ዘላ፡ ግና ልባ ብኣምላኽ ገጥ ኢሉ ምህላዉ፡ እቲ ካብ ገጻ ዝንበብ ዝነበረ መንፈሳዊ መልእኽቲ ይሕብረካ። ቀስ ኢለ ድማ፡ “መዓስ ደኣ ኣብዚ መጺኺ በልኩዋ፧” ንሳ ድማ ፍሽኽ እናበለት፡ “ሕጂ ድኣ ሰሙነይ ጌረ፣” በለትኒ። ኣነ ድማ፡ “እንታይ እዋኖም ድኣ ኣብዚ ኣምጺኦምኺ፧” ንሕቶይ ድማ፡ “ምናልባት ኣምላኽ ምሳኺ ክራኸብ ደሊዩኒ ይኸውን፧” ብምባል መለስትለይ። ብዛዕባ''ቲ ዘጋጠመ ነገር ድማ፡ ብዑምቐት ክትሕብረኒ ተወከስኩዋ።

ከምዚ ኢላ ድማ ነገረትኒ፥ “መንፈሳዊት ምዃነይ እቲ ዝሰርሓሉ ሆሲፒታል ይፈልጥ''ዩ። ብሰንኪ እምነተይ ድማ ብዙሕ ኣደራዕ ሓሊፈ''የ። እዚ ኣብዚ ምህላወይ ንዓይ ሓዲሽ ነገር ኣይኰነን። ሓደ እዋን ነፍሰ ጾር ሓሙሽተ ወርሒ ''ከለኹ፡ ኣብ ሓደ መደብ ጸሎት ምስ ካልኦት ኣሕዋት ስለ ዝሓዙና ተኣሲረ ኔረ''የ። ኣብቲ እዋን ጥዕናይ ጽቡቕ ኣይነበረን፣ ዳሕራይ ክሓርስ ሓደ ወርሒ ምስ ተረፈኒ ኣውጺኦምኒ። ካልእ እዋን ድማ ኣብ ገዛና መደብ መጽሓፍ ቅዱስ ኔሩና፣ ኣጋጣሚ ጎረቤትና ዝነበረ ፖሊስ ንነዊሕ እዋን ይከታተለና ኔሩ፣ ዳሕራይ መጺኦም ምስ ብዓል ቤተይ ብሓንሳብ ኣሲሮምና። ኣጋጣሚ ንዓይ ብሓይሊ ደፊኦም ኣብታ ክፍቲ መኪና ከእትውኒ ይወድቕ፣ እግረይ''ውን ይስበር። ሽዑ ጥንሲ ክልተ ወርሒ ኔሩኒ፣ ብኡ ምኽንያት ድማ''ቲ ጥንሲ ይኸደኒ። ስለዚ''ቲ መከራስ ለሚደዮ''የ፣” በለትኒ።

ብምቕጻል ድማ፡ “ንስኺ ኣብቲ ዘለኹዎ ሕክምና ምስ መጻኺ፡ እሞ ድማ ክከታተለኪ ''ከለኹ፡ ብፍሉይ ትከታተለኒ ዝነበረት ኣላዪት ሕሙማት ኔራ፣” ኢላ ዘረባኣ ከይወደአት፡ “እታ ከደረይቲ ሓጺር ጸጉሪ ርእሳ ዲያ፧” በልኩዋ። “እወ፣” በለትኒ። “እሞ ንሳ እንዲያ ምእሳርኪ ነጊራትኒ፣” በልኩዋ። “ድሓን፡ ኣምላኽ ምሕረት ይግበረላ። ንሳ ምሳኺ ዝነበረኒ ርክብ፡ ምስ ስድራኺ ከም ዘራኸብኩኺ ኵሉ ፈሊጣ''ያ ሓቢራቶም። ብፍላይ ንስድራኺ ሒዘየን ኣብ ገዛና እናኸድኩ ''ከለኹ ድማ፡ ኣብ መገዲ ርእያትኒ። ብድሕሪኡ ንጽባሒቱ ንግሆ መጺኦም ንዓይን ነ''ዴኽን ንሓውትኽን ሒዞምና ኣብ እንዳ ፖሊስ ከይዶም፣” ኢላ ዘረባኣ ከይወደአት፡ “ሕጂ ድማ ነ''ደይን ንሓውተይን!” ኢለ ፊቕ ኢለ ክበኪ ጀመርኩ። ንሳ ድማ፡ “እዋእ ስምዕኒ''ባ በጃኺ ክውድኣልኪ!” ኢላ ገንሓትኒ። “ብድሕሪኡ ንሰለስቴና ብሕቶ ኣዋጠሩና። ብፍላይ ነ''ዴኽን ንሓውትኽን ድማ ብሕቶ ኣጨነቑወን። ኣብ መወዳእታ ግና፡ ንኽልቴአን ብምፍርራሕ ብቕልጡፍ ካብ ባጽዕ ክወጻ ከም ዘለወን ሓቢሮም፡ ንዓይ ግና ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ክሓድር ነገሩኒ። ቆልዑተይ ዝሕዘለይ የብለይን ''ተበልኩ መን ክሰምዓኒ፧ ብፍላይ''ቲ ንእሽቶይ ወደይ ብዘይ ብዓይ ክድቅስ ኣይኽእልን''ዩ። ድሕሪ ሳልስቲ ድማ፡ ኣመት ደቀይን ስድራይን ከይገበርኩ፡ ኣብዚ ኣምጺኦምኒ፣” በለትኒ።

"እዚ ኵሉ ብሰንከይ''ኳ''ዩ፣ ብኻ ኣብቲ ሕክምና ከይከድኩ ተሪፈ፣ ኣብዚኣ ዘይመዉት ነበርኩ፣" እናበልኩ ኣስተማሰልኩ። ድሓር እታ ኣላዪት ሕሙማት፡ "ኣጆኺ''ዚ ኵሉ ዝኸውን ዘሎ ኣምላኽ ዘዳለወልና ክቡር ነገር ስለ ዘሎ''ዩ፣" እናበለት ኣጸናናዓትኒ። ክልቴና ድማ ተሓቓቒፍና በኸና። ብፍላይ ብዛዕባ''ቶም ሓዲጋቶም ዝመጸት ዕሸላት ደቃ፡ ኣምላኽ ሓላፍነት ክወስድ ጸለና። ኩነታት ጥዕናይ እምብዛ ካብ ንቡር ንላዕሊ እናኸፈኣ መጸ። እታ ኣላዪት ሕሙማት ሓውቲ ድማ፡ በቲ እትፈልጦ ዘበለት ኵሉ፡ ዋላ''ውን ናውት ሕክምናን ካልእ ኣድላይ ነገርን ኣይሃሉ፡ ትከናኸነኒ ነበረት።

ሓደ መዓልቲ ሓደ ወተሃደር ኣብቲ ዘለኹዎ ክፍሊ ብምምጻእ፡ "ኣብ ቤት-ጽሕፈት ትድለዪ ስለ ዘሎኺ፡ ሃየ ተበገሲ!” በለኒ። ኣነ ድማ፡ "ኣሽንኳይ''ዶ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ክኸይድ፡ ካብዛ ዘለኹዋ ንሽንቲ ክወጽእ ከማን ተደጊፈ እናኸድኩ፡ ከመይ ኢለ ክጓዓዝ፧" በልኩዎ። እናነደረ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ትእዛዝ ምዃኑ ሓበረኒ። ከም ዘይከይድ ኣቕበጽኩዎ። እናረኣኹዎ ነብሪ ተቐየረ። ብነድሪ መጺኡ ድማ፡ ብጸጉሪ ርእሰይ ጎቲቱ ካብ ዘለኹዎ ኣተሳኣኒ። ብኡንብኡ ድማ ጸጉሪ ርእሰይ ብምሉእ ተመንጪቱ ኣብ ኢዱ ተረፈ። እቲ ወትሃደር ድማ እምብዛ ሰንቢዱ፡ ነቲ ጸጉሪ ርእሰይ ደርቢዩለይ ንግዳም ወጸ። ኵለን''ተን ምሳይ ዝነበራ ኣዋልድ ክበኽያን ክውጭጫን ጀመራ። ጸጉረይ እምብዛ ነዊሕ''ዩ ኔሩ፣ ኣብ ገዛውትና ካብቲ ሓደ ዝልለየሉ ዝነበርኩ ድማ፡ "እታ ነዊሕ ጸጉሪ ርእሳ ዲያ፧" ዝብል ነበረ። ሕጂ ግና ጸጉረይ ተወዲኡ''ዩ፣ እተን ዝነበራ ሕጂ እንሆ ኵለን ተመንጪተን። ጸጉረይ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኵሉ ክብረይ''ኳ ስለ ጎይታ ክቕንጠጥ ፍቓደኛ''የ።

ጽባሒቱ''ቲ ወትሃደር ዳግማይ መጺኡ፡ "ንዕናይ ተበገሲ!” በለኒ። ሕጂ ምስኡ ምሙጋት ፋይዳ ከምዘይብሉ ፈለጥኩ። ስለዚ ኵሉ ዓቕመይ ኣኻኺበ ክኸይድ ተበገስኩ፣ ግና ኣይከኣልኩን፣ ኣብቲ ዘለኹዎ ረፋዕ ኢለ ወደቕኩ። ብነድሪ፡ "ኣይትሓስዊ! መታለሊት!” እናበለ ክጸርፈንን ከናሽወንን ጀመረ። እታ ኣላዪት ሕሙማት ተቢዓ፡ “ኣንታ ኣሕዋትኩም ደይኮናን፧ እንታይ ኢና ሕማቕ ጌርና ክሳዕ ክንድዚ ትጭክኑልና፧" ኢላ ክትዛረቦ ጀመረት። በቲ ሒዙዎ ዝነበረ ለዓት ጠበንጃ ጌሩ ደም ክሳዕ ተምልስ ከትከታ። ትማሊ ንዓይ ብምሉእ ጸጉረይ ነጽዩኒ ከይዱ፣ ሎሚ ድማ ነዛ ኣላዪት ሕሙማት ሓውተይ፡ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ጌሩዋ ከደ። ጽባሒቱ ድማ በይኑ ዘይኮነ ካልእ ወተሃደር ምስኡ ሒዙ መጸ። "ሕጂ''ኸ እንታይ ኮን''ዩ ክገበር፧” እናበልኩ ''ከለኹ'' ኣብዛ ቅድመይ ከም ዓንዲ ተገተረ።

ምዕራፍ ዕስራን ሹዱሽተን

እታ ኣላዪት ሕሙማት በቲ ዝወረዳ ማህረምቲ ብስቓይ ትልሎ ነበረት። ዝነበራ ቃንዛ ድማ ልዕሊ ንቡር ስለ ዝዀና፡ ነታ ዝነበርናያ ስፍራ ብኣውያት ነቕነቐታ። እቲ ኣብ ቅድሜና ከም ዓንዲ እተገተረ ወተሃደር ግና፡ ብኣውያታን ቃንዛኣን ምንም ኣይገደሶን፣ ብሓይሊ ትእዛዝ ድማ፡ ደው ክንብልን ክንንቀሳቐስን ይእዝዘና ነበረ። ኣብዚ እዋን'ዚ ኣነ ሕርቃነይ ምቑጽጻር ሰኣንኩ'ሞ፡ ብሓውሲ ነድሪ፡ "ዝገበርኩም ግበሩና'ምበር፡ ሎሚ ካብዚኣ ስፍራ ብምንም ተኣምር ኣይንቀሳቐስን ኢና፣" ብምባል መለስኩሉ። እናተጻረፈን እናነደረን ሓዲጕና ከደ። ምሉእ መዓልትን ለይትን ድማ እታ ነርስ በቲ ስለይ ብምጥባቓ ዝወረዳ ማህረምቲ ክትቅንዞ ወዓለትን ሓደረትን። ነ'ስታት ሰሙን መመላእታ ድማ ምስ ናፍቖት ደቃ ተደሚሩ ክትቅንዞ ጀመረት። መዓልታት ምስ ሓለፈ ኵሉ ነገር ከም ንቡር ኢኻ ትውስዶ፣ እዛ ኣላዪት ሕሙማት ሓውትና ድማ ልክዕ ከማና ኣብ ሓጺር እዋን ነቲ መግደራን ስቓይን ለመደቶ። ድሕሪ እተወሰነ መዓልታት ድማ፡ ሓደ ወተሃደር መጺኡ፡ "ኣብ ዝሓጸረ እዋን ካብዚ ቦታ'ዚ ክትግዕዛ ኢኺን፣ ተዳለዋ!” ብምባል ትእዛዝ ሂቡና ተመርቀፈ። ንሕና ኣብዝን ኣብትን ከርተት ምባል ዳርጋ ከም ልሙድ ስለ ዝወሰድናዮ፡ ነቲ ትእዛዝ ኣብ ልብና ኣየእተናዮን። ክልቴና ከነዕልል ኣምላኽ ሰዓታት ስለ ዝሃበና ግና፡ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ከነዕልል ጀመርና።

ብፍላይ'ዛ ኣላዪት ሕሙማት ሓውቲ፡ ኣማኒት ብምዃና ጥራይ፡ ዝሓለፈቶ መከራ ቀሊል ኣይነበረን። ምንም'ኳ ካብ ርኹባት ስድራ ትኹን'ምበር፡ ኣብ ገዛኣ ዝነበራ ጸቕጢ ቀሊል ኣይነበረን። ብፍላይ ነዚ ኣቦ ደቃ ክትምርዖ ዝሓለፈቶ መግደራ ከቢድ'ዩ ኔሩ። ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ዝፋተዉ፡ ድሓር ድማ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ብሓንሳብ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ሰባት ስለ ዝነበሩ፡ እምብዛ ይፋተዉ ነበሩ። ንመርዓ ምስ ወድእዎ ግና፡ እንዳ ጓል ኣይፈተዉን። ብዙሕ እዋን ብዝተፈላለየ ሽማግሌታት'ኳ እንተ ተለመኑ፡ ግና ክሰምዑ ኣይፈተዉን። ዳሕራይ ግና፡ ወይ ክትምርዓው፡ ወይ ድማ ካብ ገዛ ጠቕሊላ ክትወጽእ ተንግራ። ንሳ፡ ማለት እዛ ኣላዪት ሕሙማት ግና፡ ነቲ እተፍቅሮ ወዲ ክትምርዖ ስለ ዝወሰነት፡ ካብ ገዛ ተሰጐት። መርዓኣ ድማ ብሓገዝ ገለ ኣሕዋትን ማሕበርን ተሸፊኑ ብሰላም ሓለፈ። ሰብኣያ ነ'ገልግሎት ክሳዕ ዝኸይድ ድማ፡ ደሓን ዝኾነ ናብራ ይመርሑ ነበሩ።

ብድሕሪ ሰብኣያ ምኻዱ ግና፡ ማእለያ ዘይብሉ ሕልኽላኻት ህይወት ከተሕልፍ ጀመረት። ብፍላይ ሓደ ኮለኔል፡ በዓልቲ ሓዳር ምዃና እናፈለጠ ብዙሕ እዋን የሸግራ ነበረ። ብፍላይ ምስ መሻርኽቱ ተማኺሩ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ማእለያ ዘይብሉ መግደራ ፈጸመሉ። እቲ ኮለኔል ሰሰኺሩ መጺኡ፡ ገዛኣ ብምዅሕኳሕ ክዕምጻን ክቐትላን እምብዛ የፈራርሐ ነበረ። ብድሕሪኡ ግና፡ እቲ ኮለኔል ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ምስ ተቐየረ ቁሩብ ኣዕረፈት።

እዛ ሓውቲ ብዛዕባ ደቃን ሰብኣያን ካብ ምሕሳብ ኣይተቋርጽን'ያ። ብፍላይ ብዛዕባ'ቲ ህጻን ሓዲጋቶ መጺኣ ዘላ ቆልዓ፡ ክትሓስብ 'ከላ፡ ደም'ያ ትነብዕ። ብተደጋጋሚ ብዛዕብ'ዚ ጉዳይ'ዚ ነቶም ሓለፍቲ 'ተነገረቶም፡ እንትርፎ "ምስጢር ንገርና፣ ነዚ እምነት ክሒደዮ'የ፣ ኢልኪ ፈርሚ፣" እናበሉ መልሲ ምሃብ እንተ ዘይኰይኑ፡ ምንም ፍታሕ ከምጽኡላ ኣይኸኣሉን። እቲ ኩነታታ እምብዛ ስለ ዝኸብደኒ፡ ምስቲ ናተይ ስቓይ ተወሲኹ፡ ካልእ ሰፍ ዘይብል ሕልና'ውን ኣእምሮ'ኣውን ነውጺ ይፈጥረለይ። ክትብገሳ ኢኺን ዝብል ትእዛዝ ካብ ዝወሃበና፡ ድሮ ስለስተ ወርሒ ሓለፈ፡ እታ ኣላዪት ሕሙማት ሓውቲ ግና፡ ካብ ክቱር ሓሳብ ደቃን ቃንዛን፡ ጭንቀት ገበረት። ለይትን መዓልትን ዘረባኣ ኵሉ ብደቃ ኰነ። ንሕና እንትርፎ ጸሎትን ምብካይን ምስኣ ምጭናቕን፡ ካልእ ክንሕግዛ እንኽለሉ ባይታ፡ ወይ መገዲ ፈጺሙ ኣይነበረን።

ድሕሪ ኣብ ዊዓ ሹዱሽተ ወርሒ ምግባራ ድማ፡ ክቱር ጭንቀት ንጽላለ ገጹ ወሰዳ። ኣብዚ ከምዚ እዋን'ዚ ከይተረፈ ግዳ ዝገብር ማንም ኣይነበረን። ኣነን ብጸተይን ድማ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዛዕባኣ ክንጽልን ክንበክን ንውዕልን ንሓድርን ነበርና። ብፍላይ ሓደ ወተሃደር ኣብ መዓልቲ ክልተ ሰለስተ ሳዕ እናመጸ፡ "ንስኺ ድማ ከምኣ ክትጽለልን ክትዓብድን ኢኺ፣" እናበለ ይፍክረለይን የፈራርሓንን ነበረ። ብፍላይ ሓደ እዋን፡ ንበይነይ ኣብቲ ዘቓጽለካ ሓዊ ሓዊ ዝጻፋዕ ጸሓይ ኮፍ ኢለ፡ “ኣታ ኣምላኽ፡ ብሓቂ ተፍቅረኒ እንተ ዀንካ፡ በጃኻ ውሰደኒ፣ የዕርፈኒ፣ ልዕሊ'ዚ ክኸይድ ኣይኽእልን'የ፣” እናበልኩ ተነኽኒኸ ክበኪ ጀመርኩ። ኣብዚ ከምዚ እዋን ድማ፡ “እንሆ ክብሪ ኣምላኽ ከተዘንትዊ'ምበር፡ ኣይክትሞትን ኢኺ፣” ዝብል ብዓውታ ድምጺ መጸኒ። ኣነ ድማ ሓውሲ ንድር ኢለ፡ “እንታይ'ዶ ተሪፉኒ'ዩ፣ ሞይተ'ኮ'የ ዘለኹ፣" በልኩ። ደጊሙ፡ “ኣነ ኣምላኽ ኵሉ ስጋ'የ፣ ንዓይ ዝጭንቀኒ ኣሎ ድዩ፧" ዝብል ዳግማይ ድምጺ ሰማዕኩ። ብድሕር'ዚ ኣብ ልበይ ፍጹም ሰላም ክፈስስ ጀመረ። “ኣቲ ኮብላሊት! ተንስኢ ኪዲ!” ዝብል ድምጺ'ቲ ሓላዊ ወተሃደር እንተ ዘየተንስኣኒ፡ ምሉእ መዓልቲ ነቲ ድምጺ ክሰምዕ ምወዓልኩ ይመስለኒ።

ኣብታ ቁሩብ ግዜ ረኺብና ግምስስ ክንብል ክንደሊ 'ከሎና፡ ምውጫጭን፡ ብኽያትን እታ ኣላዪት ሕሙማት እምብዛ ነቲ ስፍራ ይመልኦ'ሞ፡ ኣዒንትና ሰለም ከየበላ ይወግሕን ይዓርብን። እዛ ብሰንኪ ንዓይ ምክንኻናን ምስ ስድራይ ብምርኻባን፡ ከምኡ ድማ ብዓቢኡ ኣማኒት ብምዃና እተኣስረት ኣላዪት ሕሙማት፡ ድሮ ኣብ ዊዓ ዓመታ መለአት። ካብታ ትእሰረላ ሰዓት ድማ ክሳዕ'ዛ እዋን እዚኣ ብጭንቀትን ስቓይን ተሕልፈን ኣላ። ኣደ ዄንካ'ሞ ድማ ዉሉድ ገዲፍካ፡ መን ሓላፍነት ይወስደሎም ከም ዘሎ ከይፈለጥካ፡ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ክትበሊ፡ ከመይ ዘይትጭነቕን ዘይትጽለለን፧ በቲ ኣምላኽ ጸጋ ዘብዝሓለይ ድማ ስቓየይን ቓንዛይን እናተጻወርኩ፡ ነታ ኣላዪት ሕሙማት ሞራላ'ውን መንፈሳ'ውን ሓገዝ እገብረላ ነበርኩ። እቲ ዝገበርላ ዝነበርኩ ምክንኻን፡ ካብ ኣዒንቲ'ቶም ዘጋፍዑናን ዘሳቑይናን ዝነበሩ ወተሃደራት ሕቡእ ኣይነበረን። ንዓይን ንዕኣን ሞራልና ክትንክፉ ድማ፡ ንዓይ ንእተወሰነ ኣዋርሕ፡ ካብዛ ክቱር ጭንቀት ጌራ ዘላ ሓውቲ ፈልዮም ንበይነይ ኣብ ሓደ ትሕቲ መሬት ገዛ ዓጸዉኒ። ንዓይ ካብተን ዝሓለፍኩወን ዓመታት እተን ዝኸፍኣን ዝበርትዓን መከራን ስቓይን'የን ኔረን። እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ መቕጻዕትን መከራን ለሚደዮ'የ፣ ካብታ ኣብ ክቱር ጓህን ስቓይን ዘላ ኣላዪት ሕሙማት ሓውተይ ምፍላዮም ግና፡ ክጻወሮ ኣይከኣልኩን። ክሰግሮ ዘይኽእል ጎቦ ኮነኒ። ለይትን መዓልትን ድማ በይነይ ብምውጫጭን ብብኽያትን አሕልፎ ነበርኩ።

ሓደ እዋን ሓደ ወተሃደር ሻሂን ባንን ሒዙለይ ምስ መጸ፡ በቲ ድኹም ሓይለይ እናበኸኹ ኣብ እግሩ ወዲቐ፡ "በጃኻ ኣብታ ነርስ ውሰደኒ፣ ወይ ድማ ድሃይ ኣምጽኣለይ፣" ኢለ ለመንኩዎ። እቲ ወተሃደር፡ ኣዒንቱ ብንብዓት ተሓጽበ፡ ስሚዒቱ ክቖጻጸር ኣይኸኣለን። ካብ ዝወደቕኩዎ ብድድ ኢሉ ኣተንሲኡ፡ "ኣጆኺ፡ ዝከኣለኒ ክገብር'የ።" ኢሉ ከይርእይዎ ንብዓቱ ሓቢሱ ብጉያ ካብ ቅድመይ ረሓቐ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ፡ ኣብታ ዝነበርክዋ ስፍራ መለሱኒ። እታ ኣላዪት ሕሙማት ምስ ርኣየትኒ፡ ዘሊላ ሓቒፋ ሰዓመትኒ። ስም ደቃን ሰብኣያን እናጸወዐት ድማ፡ “ረኺብክዮም፧ ኣምጺኽዮም፧” እናበለት ተዛረበትኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከም ሓደ ፈለማ ካብ ማሕጸን ወላዲቱ ዝወጸ ህጻን ፊቕ ኢለ ክበኪ ጀመርኩ። እታ ኣላዪት ሕሙማት፡ “ወሲዶሞም ዲዮም፧ ቀቲሎሞም ድዮም፧ ወይ ኣነ ደቀይ!"” እናበለት ምሳይ ክትበኪ ጀመረት። ኣየ ከብዲ ወላዲ ክነድይ ቦቕቧቕ'ዩ። ኣደይ ብዛዕባይ ክሳዕ ክንድ'ዚ ትጭነቕ ኣላ። ኣቦይ ንዓይ ክሳዕ ክንድ'ዚ ስለ ዘፍቀረኒ፡ ብጓሂ ሞይቱ። "ኣየ ወላዲ ምዃን ክብርትዕ!” በልኩ ብልበይ።

ኩነታት እዛ ሓውቲ ግና፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍኣን እናበርትዐን ከደ። ነተን ፈውሲ ሞት ዝወሃበና ምግቢ ከይተረፈት ክትሕረመን ጀመረት። ነፍሰ ስጋኣ ኵሉ ተወድአ። እቲ ምልዖ ዝመስል ዝነበረ መልኽዓ ኵሉ ተደወነ። እታ መጀመርያ ኣብ ሕክምና ዝረኸብኩዋ ኣላዪት ሕሙማትን እዛ ሕጂ ኣብ ዊዓ ዘላ ኣላዪት ሕሙማትን፡ ፍልልየን ሰማይን ምድርን ኰነ። ኣብዚ ከምዚ ኩነታት 'ከላ ግና፡ ወትሩ ዓው ኢላ እትዝምራ መዝሙር ኔራ። ንሳ ድማ፡ “ሰናይ ኢኻ ሰናይ፣ ብባህሪኻ ሰናይ ኢኻ፣” ትብል ነበረት። ንገሌኹም ከምዚ ዝዓይነቱ መዝሙር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ምዝማር ዕሽነት ይመስል ይኸውን፣ ግና ምንም'ኳ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓዊ ንሕለፍ'ምበር፡ ኣምላኽ ኣባና ኵሉ መዓልቲ ሰናይ'ዩ። ካብዚ ቦታ ክትግዕዛ ኢኽን ዝብል ትእዛዝ ዳርጋ ክልተ ዓመት ከይተዘከረ ሓለፈ። እታ ኣላዪት ሕሙማት ድማ ቀስ ብቐስ ኣብ ዉንኣን ኣብ ንቡርን ክትምለስ ጀመረት። ሓደ ወገሕታ ገለ ወተሃደራት መጺኦም፡ "ሃየ ንዓናይ! ቀልጥፋ! ዘለክን ጠርንፋ!” እናበሉ ብሓይሊ ኣብ ሓንቲ መኪና ንዓይ፡ ነታ ኣላዪት ሕሙማትን ካልኦት ክልተ ኣሕዋትን፡ ኣብ መኪና ጸዓኑናን ሒዞምና ድማ ክሕንበቡን ጀመሩ። ኣንፈትና ናበይ ምዃኑ ከይፈለጥና ድማ ምስኦም ጉዕዞና ቀጸልና።

ምዕራፍ ዕስራን ሾብዓተን

እታ ተሰቒልናያ ዝነበርና መኪና ብኽቱር ትኪ ሽጋራ ተዓብሊኻ ነበረት፣ ኣነ ድማ ዓቕለይ ስለ ዝጸበበኒ፡ "ኣታ ሓወይ በጃኻ'ባ ነዛ መስኮት ክፈታ፧" ኢለ ሓተተኩዎ። እቲ መራሒ መኪናን ካልኣዩን ግና፡ ብዛዕባ ሕቶይ ግዲ ኣይነበሮምን። እቲ ትኪ ሽጋራ ከይኣክል ድማ፡ ትምባኾ ይቑሑሙ ስለ ዝነበሩ፡ ነታ መኪና በቲ ካብ ኣፎም ጺቕ ዝብልዎ ትምባኾ መልእዋ። እታ ምሳይ ዝነበረት ኣላዪት ሕሙማት፡ "ኣበይ ትወስዱና ኣለኹም፧ በጃኹም ደቀይ ኣብ ዘለዉዎ ውሰዱኒ፧ ብጀካይ ዝኣልዮም የብሎምን፣" እናነብዓት ለመነቶም። ሓደ ካብቶም ወተሃደራት እናሰሓቐን እናሓጨጨን፡ "ንደቅኺ 'ተተፍቅሪ ኣብዚ መንግስትን ህዝብን ዝጸየፎ እምነት፡ መጋባርያ ሲኣይኤ ኣይምኣተኽን፣ ሕጂ ድማ ስቕ ኢልኪ ንብዓት ኣምሰሉነት ኣይትንብዒ!" እናበለ ኣናሸዋ። ካብ መጠን ዝሓለፈ እናበኸየትን እናነበዐትን ነታ ዝነበርናያ መኪና እንዳ ሓዘነት ቀየረታ። እቲ ወተሃደር ንንብዓታን ብኽያታን ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ፡ "ሕጂ ሓንቲ ድምጺ ተስሚዐ፡ ኣብዚ ማእከል ጎልጎል ደርብዬ ቀለበ ኣራዊት ክገብረኪ'የ፣" እናበለ ኣፈራርሓ። ኣነ ድማ ኣብ ማእከል ኣራዊት ከም ዘሎና ስለ ዘይሰሓትኩዎ፡ ኣምላኽ ህድእ ከብላ ብልበይ እናጸለኹ፡ ኣእዳወይ ኣብ ርእሳ ጌረ ብቐስ ዝበለ ድምጺ፡ "ኣጆኺ ኣምላኽ ኣይሞተን፣" እናበልኩ ስለስተ ሳዕ ደጋገምኩላ። እቶም ሒዞምና ዝኸዱ ዝነበሩ፡ ከምዛ እተማኸሩ ክልቴኣቶም ትዋሕ ኢሎም ክስሕቑ ጀመሩ፣ ሓደ ካብኣቶም ድማ፡ "ኣቲ ኣምላኽ ኣይሞተን ዲኺ ዝበልኪ፧ ኣምላኽ እንተ ዝህሉ ድኣ፡ ካብዚ ኣቲኽንኦ ዘለኽን መከራ ዘየውጽኣክን፧ ክትፈልጣ ኣምላኽን ገዛእን እዛ ሃገርን ሰባትን ንሕና ባዕልና ኢና። ኣምላኽ ድማ ኣብ ኣእምሮኽን ዝሰኣልክንኦ ምስሊ'ምበር፡ ኣምላኽ ዝብሃል የልቦን!” በለና። ምስኡ ምዝራብን ምክርኻርን ፋይዳ ዘለዎ ኾይኑ ኣይተሰመዓናን። እንደገና ድማ ካብታ ካብ ዊዓ ዝወጻናላ ክሳዕ'ዛ ሰዓት እዚኣ፡ እንጌራ ኮነ ማይ ስለ ዘይለኸፍናን ዘይሰተናንን፡ ሓይልና ኵሉ ረሸሽ ኢሉ ደኺሙና ነበረ።

ድሕሪ ነዊሕ እዋን ጉዕዞ፡ ኣብ ሓደ ብጎቦታት እተሸፈነ ቦታ በጻሕና። ብልበይ ድማ፡ “እዋይ'ዚ ዊዓስ ክንደይ ይገፍሕ'ዩ።” በልኩ፣ ከመይሲ ምስቲ ወሪዱና ዝነበረ ዋዕን ሃሩሩን፡ ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ምፍላይ ስለ ዝሰኣንኩዎ፡ ከጨንቑና ኢሎም ነዊዕ መገዲ ኣዂሊሎም ንዊዓ ዝመለሱና ኮይኑ ስለ ዝተሰመዓኒ'ዩ። ማእለያ ዘይብሉ ሰብ ድማ ኣብዝን ኣብትን ይወናጨፍ ነበረ። ክሳዕ ክንደይ ሰብ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ድማ ተረድኣኒ። ሓደ ካብቶም ወተሃደራት፡ “ኣበይ ቦታ ከም ዘሎኽን ፈሊጥክን'ዶ ኣለኹን፧" በለና፣ እታ ኣላዪት ሕሙማት ካብ ክቱር ንላዕሊ ደኺማን ተሓሊልና ስለ ዘዝነበረት ቃል ትኹን ኣይመለሰትሉን። ኣነ ግና፡ “ካብ ዊዓ ሓሊፍና'ሞ፡ ናባይ ከይንከይድ፧” ኢለ መለስኩሉ። ደጊሙ'ቲ ወተሃደር፡ እናሽካዕለለ “እዚ ቦታ'ዚ ካብቲ ዝነበርክንኦ ቦታ ዝገደደ፡ ዳግማይ ሕር ሕራይ ጌርክን ጽዋእ መከራኽንን ስቓይክንን እትጭልጣሉ ቦታ ምዕጢር ይበሃል፣” በለና። ምንም'ኳ ጽዋእ መከራ ካብ እንሰቲ ነዊሕ እንተ ገበርና፡ እሞ ድማ ከም ንብር እንተወሰድናዮ፡ እዚ ሕጂ ዘሎናዮ ግና፡ ካብቲ ቅድም ዝነበርናዮ ዝገደደ ከም ዝኸውን ብልበይ ተፈለጠኒ።

እዚ መጺናዮ ዘሎና ቦታ ብዙሓት ብዕድመ ዝሸምገሉን ዝዓበዩን ኣቦታትን ኣዴታትን ዘለውዎ ምዃኑ ካብቲ ዝመጻናዮ ዊዓ ቁሩብ ፍልይ የብሎ። ንዓይን ነታ ኣላዪት ሕሙማትን ኣብ ሓደ ቦታ፡ ብዙሓት ኣዋልድ ዘለዋኦ ቦታ ደርብዮምና ኸዱ። እተን ኣብቲ ገዛ ዝነበራ ኣሕዋት ምስ ርኣያና፡ ብኽቱር ድንጋጸ መልኣ'ሞ፡ ዝኸኣለን ኵሉ ሓገዝ ገበራልና። ዝብላዕን ዝስተን ድማ ኣምጻኣልና፣ ካብ ኩቱር ንላዕሊ ጥሜት ተሓላሊፉና ዝለ ዝነበረ ብዙሕ ክንበልዕ ኣይክኣልናን፣ ግና ቁሩብ ጥዒምና ደቀሰና። ጽባሒቱ ንግሆ ኣብ ዙሪያይ ብዝረኣኹዎ ነገር እምብዛ ተገረምኩ። ብፍላይ ሓንቲ ሓውቲ ኣብ ዓረበያ ስንኩላን ተቐሚጣ ምስ ርኣኹዋ እምብዛ ሰንበድኩ። እዛ ሓውቲ “ከመይ ሓዲርኪ፧ ድኻም ወጺኡልኪ'ዶ፧” ብምባል ፍሽኽ እናበለት ሓተተትኒ። እቲ ዘላቶ ኩነታትን ቦታን ምስቲ ኣብ ገጻ ዝንበብ ሓጐስን ፍሽኽታን ከተወዳድሮ እምብዛ ከቢድ'ዩ። ኣነ ድማ ሰለይ እናበልኩ ኣብኣ ቀሪበ ስመይ ነገርኩዋ። ንሳ ድማ ድሕሪ ስማ ምንጋራ፡ ንቑሩብ ደቃይቕ ከነዕልል ዕድል ረኸብና።

እዛ ሓውቲ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ብሰንኪ ዘጋጠማ ሕማም ፖሊዮ ክልተ መዓዉራ ከም ዝሰንከለት፡ ኣብ ሰላሳታት እትርከብ ጓል ምዃና ፈለጥኩ። እዛ ሓውቲ ብሰንኪ እምነታ ተኣሲራ ኣብዚ ቦታ ከም ዘላ ምስ ፈለጥኩ፡ ኣምላኽ ክንድ ምንታይ ጀጋኑ ናይ እምነት ሰባት ከም ዘለዎ ፈሊጠ ኣመስገንኩ። እዚ ዘለናዮ ቦታ ኣሽንካይ ስንኩል፡ እቲ ብኽልተ እግሩ ዝኸይድ ዝገጥሞ ብድሆን ጸገምን ክሳዕ ክንደይ መሪር ምዃኑ ርዱእ'ዩ። እዛ ሓውቲ ዘለዋ መግደራን ስቓይን ክሳዕ ክንደይ እምብዛ ከቢድ ምዃኑ ንምርድኣ ኣየጸግምን'ዩ። ኣብዚ ቦታ ማለት ኣብ ምዕጢር ክንደይ ከም ዝገበረት ምስ ሓተትኩዋ፡ ዳርጋ ዓመታ ከም ዝቐረበት ነገረትኒ። ካብ ዊዓ ከም ዝመጻኹ ኣብኡ ድማ ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ከም እተኣሰርኩ፡ ግና ኣምላኽ ህያው ምዃኑ ምስ ኵሉ መግደራን መከራን ገና ብህይወተይ ኣምላኽ ከኽብሮ ምዃነይ ምስ ነገርኩዋ፡ ካብ ኣዒንታ ንብዓት ሓጐስ እናነበዓት፡ “ንመንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ሽግርን ጸበባን ክንኣቱ ይግብኣና'ዩ፣" እናበለት ኣጸናንዓትኒ።

እዛ ስንክልቲ ሓውቲ ኣገልጋሊት'ያ፣ ኣብ ሓደ ዞባ ኤርትራ ድማ ብንጥፈት ተገልግል ነበረት፣ ሓደ እዋን ግና፡ ክፍሊ ጸጥታ መጺኦም ምስ ካልኦት ብጾታ ሒዞማ ንምዕጢር ኣምጺኦማ። ንሳ ኣብዚ ቦታ እተፈጸመ ግፍዕን ማሕረምትን ክትነግረኒ ጀመረት። እቲ ዝነገረትኒ ታሪኽ ኣይሰንበደንን፣ ከመይሲ ብኡ ስለ ዝሓለፍኩ ንዓይ ሓዲሽ ኣይኮነን። ብፍላይ ንሓንቲ ካልእ ጸገም ስንክልና ዝነበራ ሓውቲ ዝወረዳ ግፍዒ ምስ ነገረትኒ ግና፡ ሓቂ ይሓይሽ እምብዛ ተመሪረ በኸኹ። ገለ ኣሕዋት ኣብ ኣስመራ እዋን ሓድሽ ዓመት ኢሎም ተኣኪቦም፡ እሞ ድማ ተሓቢኦም ይጽልዩ ነበሩ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኰነ ድማ፡ ፖሊስ መጺኦም ከበብዎም፣ እሞ ነዛ ሓንቲ እግራ ስንክልቲ ዝዀነት ሓውቲ ምስ ካልኦት ንምዕጢር ኣምጽእዋ። እዛ ሓውቲ እታ ሓንቲ እግራ ክቱር ስንክልናን ቃንዛን ነበራ።

ሓደ እዋን ትብልኒ፡ "ነዛ ሓውቲ ኣብ ሓደ ቦታ ወሲዶም እምብዛ ከትኪቶማ፣ ብፍላይ ሓደ ኣገራዊ ኣገልግሎት ኣብኡ ተመዲቡ ዝነበረ ወተሃደር፡ በትሪ ጌሩ ኣእጋራ ደም ክሳዕ ዝተፍእ ኣብታ ስንክልትን ጥዕይትን ጻዕዳ እግራ እናበራረየ ከትከታ። ክሃርማ 'ከሎ፡ 'ስለምንታይ እምነት ኣቦታትኪ ሓዲግኺ፧ ስለምንታይ ጸረ ሃገር ዝዀነ እምንት ሒዝኺ፧' እናበለ'ዩ ክሳዕ ርእሳ ትስሕት ዝኽትክታ ዝነበረ። ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን ስቓይን ድማ፡ ኣብ ልዕሊኣ ኣውረደላ። ንሳ ግና፡ "'ሎሚ ንየሱስ ኣይክሕድ፣ ጽባሕ ኣይኽሕድ፣' እናበለት ትምልሰሎምን ትከራኸሮምን ነበረት። ኣብ መወዳእታ ግና፡ ኣብ ኢድሞ ከይትሞቶም ፈሪሖም ድሕሪ እተወሰነ እዋን ፈቲሖማ።” ብምባል ኣዘንተወትለይ። ኣብዚ ቦታ ምዕጢር ዘይተነግረ'ምበር ዘይተገብረ ግፍዒ የልቦን በለትኒ። ምስ እዛ ሓውቲ እዚኣ ድማ እተወሰነ መዓልቲ ኣዚዩ ግሩም ዝኾነ እዋን ኣሕለፍና። እታ ምሳይ ዝመጸት ኣላዪት ሕሙማት ኩነታታ እምብዛ እናኸፍኣን እናገደደን ከደ፡ ብዛዕባ'ቲ ገጢምዋ ዘሎ ጉዳይ ድማ፡ ኣብ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ተፈልጠ። ብዙሓት ሰባት ድማ ክጽልዩላን ከጸናንዕዋን ጀመሩ።

ሓደ እዋን ኣጋ ምሸት ይኸውን፡ ሓደ ወተሃደር መጺዩ ሒዙኒ ኸደ። ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ድማ ኣእተወኒ። እቲ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ወተሃደር፡ “በቃ ከርተት ክትብሊ መሪጽኪ፣ በደልኪ ተኣሚንኪ ይቕረታ ሓቲትኪ ዘይትወጺ፧” በለኒ። እዚ ከምዚ ዘረባ ንዓመታት ዝሰማዕክዎ ስለ ዝዀነ ግዲ ኣይገበርኩሉን። ወሲኹ ድማ፡ “ኣቦኺ ከይረኣኽዮ ተዓዚሩ፣ ሓውኺ ኣብ ዓላ ይኽርትት ኣሎ፣ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ነዴኺ ትርእያ ዲኺ ኣይፋል ዝተፈልጠ ነገር የሎን፧” ብምባል ኣብ ልበይ ሰንጢቑ ዝኣቱ ዘረባ ተዛረበኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣደይ እንታይ'ዶ ኰይና'ያ፧” ኢለ ሓተትኩዎ። እናሰሓቐ፡ “ነዚ'ኳ ኢና ጌጋኺ ተኣመኒ ንብለኪ ዘሎና፧” በለኒ። ኣብዚ እዋን'ዚ ኣደይ ወላዲተይ ገለ ነገር ኰይና ከምዘላ ተረድኣኒ። ብልበይ ድማ፡ “ኣታ ኣምላኽ ኣቦይ ናባኻ ከይዱ፡ ሕጂ ድማ ኣደይ ከይርኣኹዋ ክትመዉት፧" ኢለ ካብ ኣዒንተይ ከም ዉሒዝ ንብዓት ክፈስስ ጀመረ። እቲ ወተሃደር ንንብዓተይ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ'ዩ መስለኒ፡ "በቃ ውጽለይ! ቅድሚኡ ግና፡ ካብ ጽባሕ ጀሚርኪ ንግሆ መጺእኪ ነዚ ገዛ ተጽርዮ፣ ቁርስና ተዳልውልና፣ ቡን ተፍልሕልና፣ እቲ ካልእ ድማ እንታይ ከም ትገብሪ ጽባሕ ክንሕብረኪ ኢና፣” በለኒ። እታ ስንክልቲ ሓውቲ፡ “ኣብዚ ዘሎና ኵላትና ባሮት፡ ንሶም ድማ ጎይቶት ኰይኖም'ዮም ዝነብሩ፣” ዝብል ቃል ዘከርኩ። ምዕጢር ካብ ዊዓ ዝፈልዮ ነገር እንተ ሃልዩ፡ ኵሉ ግዜ ከም ባርያ ኢኻ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓለፍትን ወተሃደራትን ተገልግሎምን ትግዝኦምን።

ብዛዕባ ኣደይን እቲ እተዋህበኒ ኣስገዳድ ዕዮን እናሓሰብኩን እናበኸኹን ድማ፡ ኣብቲ ገዛይ ተመለስኩ። ኣብተን ኣሕዋት ዘለዋኦ ቦታ ምስ በጻሕኩ ድማ፡ ኵለን ደኒነን ክበክያን ክቑዝማን ጸንሓኒ፣ ኣነ ድማ ከምዚ ናተይ ዝገጠመኒ ገጢምዎን ይኸውን፧ ብምባል ምስአን ፊቕ ኢለ ክበኪ ጀሚረ። ሓንቲ ካብተን ኣሕዋት፡ “ኣነስ ዝሓለፈ ሰሙን'ኰ'የ ብማዕዶ ርኤዮም፣ መስኪናይ፡ ምዃን ኣብ ጐይታ'ዮም ከይዶም፣” ክትብል ሰማዕኩዋ። ብዛዕባ'ቲ ዘጋጠመ ክፈልጥ ድማ፡ ነታ ኣብ ጥቓይ ዝነበረት ሓውቲ ሓተትኩዋ፣ ንሳ ድማ፡ “ሓደ ዓቢ ሰብኣይ ምስ ብዙሓት ካልኦት ተኣሲሮም ካብ ኣስመራ ዝሓለፈ ዓመት መጺኦም ኔሮም፣ እቶም ሰብኣይ ዓቢ'ዮም፣ ምስ ዕቤት ተደሚሩ ድማ ጥዕና ኣይነበሮምን፣ ካብታ ዝመጹላ መዓልቲ ክሳዕ ኣብ ጐይታ ዝኸዱ ብዙሕ ይሓሙ ኔሮም፣ ምስዚ ኵሉ ድማ'ቲ መቕጻዕትን ኩነታት ኣየርን ኣይተሰማምዖምን፣ ንሕክምና ሓቲቶም ዝሰምዖም ኣይነበረን፣ ሕጂ ግና ኣብታ ዝደቀስዋ ከይተስኡ ዓሪፎም፣” በለትኒ፣ እምብዛ ሓዘንኩ። “ሕጂ ነ'ስመራ ሰዲደሞም ማለት ድዩ፧” ኢለ ሓተትኩዋ። ንሳ ድማ፡ “ሓደ ኣብዚ ዝሰርሕ ሓው ከም ዝነገረኒ፡ ንስድራ-ቤቶም ሬሳኹም ንሰዶ ኣሎና ኢሎሞም ኣለዉ፣” ብምባል ምስ ነገረትኒ፡ እቶም ኣሳቐይትና ክሳዕ ክንደይ ጨካናትን ሰይጣናዊ መንፈስ ሒዝዎም ከም ዘሎ ተረድኣኒ። ምሉእ ለይቲ ድማ፡ ምስቲ ዘጨንቕ ሃሩር ምዕጢር ተደሪቡዋ፡ ነፍስና ክትጭነቕ ሓደረት። ጽባሒቱ ድማ ኣብቲ እተኣዘዝኩዎ ኣስገዳድ ዕዮ ንምኻድ፡ ኣእጋረይ ኣብቲ ገዛ'ቲ ሓላፊ ገጹ ኣምርሓ።

ምዕራፍ ዕስራን ሸሞንተን

ምዕጢር ካብ ዊዓ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተ ኣልዩ፡ ምሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢልካ ኢኻ ትውዕልን ትሓድርን፣ እንሓንሳብ ሓንሳብ ስራሕ ዋላ ኣድካሚ ይኹንምበር ኣእምሮኻ ስለ ዝሕዞ ጽቡቕ'ዩ። ኣብ ምዕጢር እንተ ወሓደ ዝንበብ'ኳ ክትሕዝ ኣሎካ፣ ከመይ 'ተበልካ ምስቲ ሃሩር ተደሚሩ፡ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመላለስ ሓሳብ ካብ ንቡር ንላዕሊ'ዩ ዘጨንቐካ። ካብቲ ሓደ ዝጥቀመሉ ኣቀጻጽዓ ሜላ ድማ፡ ብዘይ ስራሕ ኴንካ ኣእምሮኻ ባዶ ኰይኑ ክትጭነቕ'ሞ፡ ሽዑ ኣብ ህይወትካ ዘይድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ምድፍፋእ'ዩ። ኣብቲ ዘለኹዎ ቦታ ዘለዉ፡ ንሃገርን ንህዝብን ዝጠቕሙ መንእሰያት ማእለያ የብሎምን። ሃገር ክሳዕ ክንደይ ትበርስ ከም ዘላ ድማ ንምግማት ኣይትጭነቕን።

ኣነ ከምቲ እተባሃልኩዎ ኣብቲ ሓለፍቲ ዘለዎ ቦታ ነቲ እተዋህበኒ ዕማም ንምፍጻም ተበገስኩ። እቶም ሓለፍቲ ዝቕመጥሉ ቦታ ካብቲ ንሕና ዘሎናዮ ቦታ እምብዛ ርሑቕ'ዩ። ኣብ መንጐ ድማ ብድኻም ለሽ ስለ ዝበለኒ፡ ኣብቲ ፍርቂ መገዲ ረሽ ኢለ ወደቕኩ። ገለ ካብ ማዕዶ ዝርኣዩኒ ሰባት እናጎየዩ ኣባይ ገጾም መጺኦም፡ “ደሓን ዲኺ፧" ኢሎም ሓተቱኒ። ኣነ ድማ ከም ዝደኸምኩ ነገርኩዎም። “በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃሩር ድኣ ኣበይ ትኸዲ ኣሎኺ፧” ኢሎም ሓተቱኒ። እቲ ዝኾነ ነገር ምስ ነገርኩዎም፡ እቲ ወዲ፡ "ኣማኒት ዲኺ፧" ኢሉ ሓተተኒ። ኣነ ድማ፡ "እወ" ምስ በልኩዎ፡ እቲ ዘጋጠመ ኩነት ብዝግባእ ዘጽነዖን ዝፈለጦን'ዩ ዝመስል፡ "ኣጆኺ፡ ደሓን፡ ንሕና'ውን ኣሕዋትኪ ኢና፣" ብምባል ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዝስተን ዝብላዕን ሃቡኒ። ሓይለይ ድማ ቁሩብ ተመልሰለይ።

"ክኸይድ በሉ፣" ኢለ ብድድ ምስ በልኩ፡ “ኣይፋል ኣይትኸድን ኢኺ፣ ከምዚ ኢልኪ ኣበይ ክትከዲ፧ ኣይኸውንንዩ፣" ኢሎም ገደዱኒ። ኣነ ድማ እናፈራሕኩ፡ "ኣቱም ቡሩኻት እነሆ ስለ ጐይታ ካብ ዝእሰር ዓመታት ጌረ'የ፣ ነዚኣቶም እፈልጦም'የ፣ ኣረሜናት'ዮም፣ ክቐጽዑኒ'ዮም። ሕጂ ሓቂ ይሓይሽ ኵሉ ዓቐመይ ተወዲኡ'ዩ፣ ብሕጂ ዝመጸኒ መቕጻዕቲ ንሞት እንተ ዘይኰይኑ ንኻልእ ኣይኮነን፣ ስለዚ ሕደጉኒ ሰለይ እናበልኩ ክኸይድ'የ፣” ኢለ ገደድኩዎም። ንሶም ግና፡ “ኣቲ ብርኽቲ ንፈልጦ እንዲና፡ ትኸድዮ ዘሎኺ መገዲ ኣብኡ ከይበጽሓኺ ክትሞቲ ኢኺ፣ ክገርመኪ እቶም ሓለፍቲ ብዙሕ ግዜ ቡን'ዶ ገለ ከፍልሓ ካብቶም እሱራት ኣይጽዉዑን'ዮም፣ ናታቶም ኣለዋኦም፣ ግና ኩነታትኪ ርእዮም፡ እሞ ድማ ኣብ መገዲ ርእስኺ ስሒትኪ ክትውድቂ ብኡ ኣቢልኪ ክትቃበጺ ዝኣለምዎ ዉዲት'ዩ፣ ድሓን ሕጂ ንዕናይ ባዕልና ክንጣበብ ኢና፣” ኢሎም ንገዝኦም ወሰዱኒ።

ኣብዚ ቦታ ዝዀነ መንፈሳዊ ነገር ክትገብር እንተ ተረኺብካ እምብዛ ሓደገኛ'ዩ፣ ግና ምዕጢር ብጐቦታት ዝተኸበ ስለ ዝዀነ፡ በቲ ጐቦ ተሓቢኢካ ተንብብን ትጽሊን ማለት'ዩ። ምስቶም ኣሕዋት ከይተፈለጠኒ ብዙሕ ሰዓታት ገበርኩ። እቶም ንሓለዋ ዝዋፈሩ ወተሃደራት ከይመጹ ድማ፡ ንስፍራይ ክኸይድ ተበገስኩ፣ ብግስ ክብል 'ከለኹ፡ ገለ ሓሙሽተ ኣሕዋት ይዀኑ እናጐየዩ፡ “በሉ ኣሕዋት ኣጆኹም፡ ጽንዑ፡ ኣምላኽ ምሳኹም'ዩ፣ ንሕና መቕጻዕትኹም ወዲኢኩም፡ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተበገሱ ተባሂልና ኣሎና፣ እቲ ባህ ዘብል ድማ ኣቦና እቶም እምብዛ ተጸሊኡዎም ዘሎ ሰብኣይ ምሳና ክጓዓዙ'ዮም፣” ብምባል ኣበሰሩና። ሓቂ ዘረባ ብዉሽጠይ “ኣታ ኣምላኽ ናተይ መዓልትሲ ኮን መዓስ ትኸውን፧” እናበልኩ ጸለኹ። ነዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ክትሓልፈኒ ስለ ዘይደለኹ ድማ፡ ኣድራሻ ገዛና ሓቢረ ዝገበሩ ጌሮም ደሃይ ወለደይ ክረኽቡለይ ሓደራ በልኩዎም። ኣብ ስፍራይ ተመሊሰ ድማ ብዛዕባ ኣብቲ ዝተባሃልክዎ ቦታ ሓላፊ ዘይምኻደይ ከተሓሳስበኒ ጀመረ። ምሉእ ለይቲ ድማ ሕጂ ይመጹኒዶ ኣይመጹንን፧ እናበልኩ ከይደቀስኩ ሓደርኩ።

ሰሙን ምስ ሓለፈ ግና ዘረባ እቲ ሓው ዝበለኒ ትዝ በለኒ፡ እቲ ሓው "እዚኦም ሓንሳብ ኣብዚ ቦታ መከራ ከም ኣቕሓ ምስ ደርበዩኻ ኣይዝክሩኻን'ዮም፣” ኢሉኒ ነበረ። ሃሩር ምዕጢር እናለብለበና ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ኮፍ ኢልና ምዉዓል ናተይ ኢለ ተተሓሓዝኩዎ። ሓደ ረፍዲ ምስ ገለ ኣሕዋት ኮፍ ኢልና 'ከለና፡ እቲ ኣብ መገዲ ዝረኸበኒ ሓው ኣባይ ብማዕዶ ክመጽእ ተዓዘብኩ'ሞ፡ እምብዛ ተሓጐስኩ፣ ከመይሲ ከምዛ ካብ ስድራይ ደሃይን ወረን ሒዙለይ ዝመጸ ስለ ዝተሰመዓኒ'ዩ። ኣባይ ገጹ እናቐረበ ብዝመጸ መጠን ድማ፡ ልበይ ከም ክቱር ካብ ንቡር ንላዕሊ ክሃርም ጀመረ። ውሽጠይ ክሃድእ ድማ ብስም የሱስ ክጽሊ ጀመረኩ። ብሽመይ እናጸወዐ ድማ ምውቕ ሰላምታ ሃበኒ። “ኣየ በዚ ብስራሕ ተላኢኸ እናሓለፍኩ፡ ብማዕዶ ምስ ርኣኹኺ ሰላም ክብለኪ ኣላጊሰ፣” በለኒ። ኣነ ድማ "ጽቡቕ ገበርካ፡ ከመይ ቀኒኻ፧" በልኩዎ። "ደሓን ኢና፣ ግና ናይዞም ኣሕዋትና ድኣ ልብና ሰቢርና'ምበር፣" ብምባል መርድእ ነገረኒ። ሰንቢደ “ኣየኖት ኣሕዋትና፧” በልኩዎ። “እቶም ብቐዳማይ መቕጻዕቶም ወዲኦም ዝተፋነዉና ኣሕዋት፣” በለኒ። “እሞ እንታይ ኰይኖም፧ እንታይ ወሪድዎም፧ ከልኪሎሞም ዲዮም፧ “ኢለ ብሕቶ ኣዋጠርኩዎ። “መን ክህብ 'ተትኽልክልዎም፣ ኣብ መኪና ጺዒኖም እናወሰድዎም 'ከለዉ፡ እታ መኪና እምብዛ ትንህር ስለ ዝነበረት፡ እሞ ድማ ብድሕሪት ስለ ዝነበሩ፡ ገለ ኣሕዋት ነጢሮም ካብታ መኪና ወዲቖም፣ ሰለስተ ድማ ሞይቶም፣ መብዛሕቶም እቶም ዝወደቑ ድማ ተሰባቢሮም፣” እናነብዐ ነገረኒ። ኣብ ዘለኹዎ ነቒጸ ተረፍኩ። እዞም መከራና ወዲኢና ኢሎም ዝኸዱ ኣሕዋት፡ ብጨካን መገዲ ገሊኦም ሞይቶምን ሰንኪሎምን። ልበይ ብሓርቖት ነዲዱ ድማ፡ “እንታይ ኣለዎ ወደይ፡ ኣብ ዕጽውቲ መኪና ጌሮም ዘይወስድዎም፧ እሞ ድማ ምስዚ ኵሉ ሃሩር፧ ኣንታ ኣምላኽ ኣብርሃም፡ ይስሃቕ፡ ያእቆብ፡ መዓስ ኢኻ ምፍርርሆም እትሪኢ፧” ብምባል ኣበርቲዐ ጸሎት ምረት ኣዕረግኩ። ኣነ እተጸበኹ ብዛዕባ ደሃይ ገዛና፡ ዝነግረኒ ዘሎ ግና፡ ሞትን ማህሰይትን እዞም ቡሩኻት ኣሕዋት፡ ኣዕንተይ ክነቑታ ክሳዕ ዝደልያ ብንብዓት ተሓጽባ። እቲ ሓዊ "ኣይትንብዒ፣ ደሓን ንሶም ዓሪፎም ኣብ ጐይታ ከይዶም ኣለዉ፣ ነቶም ሓደጋ በጺሕዎም ዘሎ ኣሕዋት ድማ፡ ኣምላኽ ኢዱ የንብረሎም'ምበር፡ እዛ ሰሙን እዚኣሲ ከም ገለ ሰሙን'ያ በጃኺ፡ ዝሓለፈ ሶኒን ሰሉስን ጥራይ ክልተ ኣሕዋት ቀቢርና ኣሎና፣" በለኒ። ሞት፡ ስቓይ፡ ምረት ዕጫና ኰይኑ፡ ከም ንቡር ወሲድናዮ፣ እምብዛ ከቢድን መሪርን ህይወት ድማ ነሕልፍ ኣሎና፣ ግና ዓስብና ካብ መፍቀሪ ዓቢ ከም ዝዀነ ኣይጠራጠርን'የ፡፡

እቶም ብሃንቀውታ ዝጽበይዎም ዝነበሩ ወለዲ ሞትን መስበርቲ ደቆምን ክሰምዑ 'ከለዉ፡ እንታይ ኰን ክስምዖም'ዩ፧ ሞት ኵሉ ግዜ እንሰምዖ ዘሎና ዜና'ኳ እንተ ዀነ፡ እዞም መቕጻዕትኹም ወዲኢኩም ተባሂሎም፡ ኣብ ፍርቂ እተቖጽዩ ኣሕዋት ግና እምብዛ ከበደና። እታ ምሳይ ኣብ ባጽዕ ደቃ ሓዲጋ፡ እሞ ድማ ኣብ ዊዓ ተኣሲራ፡ ኣብዚ ቦታ ዝመጸት ኣላዪት ሕሙማት፡ ሰሙን ምሉእ ክበኪ ምስ ረኣየትኒ፡ “ደቀይ ሞይቶም ሓቀይ፧ እገለ ወደይ ኣብ ገርጉሱም ጥሒሉ፧ ሰብኣየይ ቀቲሎሞ፧” እናበለት እምብዛ ኣጨነቐትኒ። ለይትን መዓልትን ኵሉ ዘረባኣ'ዚ ኰነ። እቶም ወተሃደራት ድማ ካብ ዘላቶ ሃዋህው ክገዳ፡ ኮነ ኢሎም ደጋጊሞም የጨንቕዋ ነበሩ። ልዕሊ'ቲ ዝሓልፎ ዘለኹ ድማ፡ ጉዳይ'ዛ ሓውቲ መዓልታዊ ጾር ክኾነንን ክኸብደንን ጀመረ።

ኣብቲ እተመደብናሉ ከባቢ ኣስታት ሰለስተ ዝኾና፡ ዕድመአን ካብ ሓምሳ ዓመት ንላዕሊ ዝዀነ ኣዴታት ነበራና። ሰለስቲአን ኣብ እተፈላለየ ኣጋጣሚታት ካብ እተፈላልየ ቦታ ኣብ ጸሎት ተረኺበን'የን ኣብዚ መዓስከር መጺአን። ብፍላይ እተን ሓንቲ ካብአን ቅምጥ ኢለን ነደይ ኰይነን ስለ ዝስማዓኒ፡ ክርእየን 'ከሎኹ ልበይ ሓቦጭቦጭ ይብለኒ ነበረ። ቐሪበ ከዕልለን ብዙሕ እዋን'ኳ እንተ ፈተንኩ፡ ግና ኣይተዓወትኩን። ሓደ እዋን ግና፡ ኣምላኽ ዕድል ሂቡኒ፡ ቁሩብ እዋን ኣጋጣሚ ረኺበ ኣዕለልና። ብዛዕባይ ምስ ኣዕለልኩወን ድማ፡ ሓንቲ ካብተን ኣዴታት ኣብ መዓንጥአን ነጸላ ተዓጢቐን፥ አይ፡ አይ፡ እናበላ ክበኽያን ክልቅሳን ጀመራ፣ እተን ክልተ፡ ዝገደደ ከይመጸና ምስ ገነሐኣን ግና፡ ንብዓትን ንውሽጢ ውሒጠን ትም በላ። ኣነ ድማ ብወገነይ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ተኣፋፊ እዋን እርጋን፡ ኣብዚ ቦታ ምምጸእን እናሰከፈኒ፡ ታሪኸን ከዕልላኒ ተወከስኩወን። ሰለስቴአን ድማ ተመሳሳሊ ታሪኽ ነበረን። ብፍላይ እተን ሳልሰይቲ ኣደ ግና፡ ንሰን ጥራይ ዘይኮና፡ ወደን ወዲ 16 ዓመት ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓበራኒ። ብዙሕ እዋን ወደን ከርእይዎን'ኳ እንተ ለመና፡ ግና ከም ዝኸልእዎን ኣዘንተዋልና። ሓንቲ ካብተን ኣዴታት፡ “እዛ ጓለይ ኣነ ኣዴኺ ጥራይ ዘይኰንኩ፡ ዓባይኪ'የ፣ ኣብዚ ድማ እንሆ ሓሙሻይ ወርሐይ ረጊጸ ኣለኹ፣ ግና ምንም ኣይፈርሕ፡ ኣይሰግእ፡ ከመይሲ የሱስ ምሳይ'ዩ። ኣሽንካይ'ዶ ኣነስ ንስኺ ፍንጫል ቆልዓ ዝሓለፍክዮ መከራ ክንደይ ዲዩ፧ ኣጆና ኣይንጀጁ የሱስ ምሳናዩ፣" እናበላ ኣጸናንዓና። ደጊመን ድማ፡ “እዚ ንዓይ ሳልሳይ ግዜ ማእስርተይ'ዩ፣ ሓደ እዋን'ውን ኣብ ሓሙሻይ መደበር ምስ ደቀይ ተኣሲረ ኔረ'የ፣ ግና ድሕሪ ወርሒ ወጺአ። ሓደ እዋን'ውን፡ "ለይቲ ለይቲ፡ ኣብ ገዛኺ ኣኼባ ትገብሪ ኣሎኺ፣" ተባሂለ ካብ ገዛይ ተወሲደ ኣብ ማይተመናይ ሰለስተ ወርሒ ተኣሲረ ነይረ። እቲ ስለ ጐይታ መከራ ምጽጋብ ተወሃሂዱና'ዩ፣” እናበላ ኣብ ገጸን ፍሽኽታ እናተነበ ኣዕለላና። ሰዓት እናመሰየ ስለ ዝኸደ፡ ከይመጹና ብምፍራሕ፡ ሰላሕ ኢልና ኣብ በቦታና ኣምራሕና። እምነትን ጽንዓትን እተን ኣዴታት ድማ፡ ንእምነተይ መሊሱ እምነት ወሰኸለይ።

ድሕሪ ሳልስቲ ነቲ ብዛዕባ እቶም ሓደጋ ዘጋጠሞም ወረ ዝነገረኒ ሓው ረኸብኩዎ። ብዛዕባ'ቶም እተጎድኡ ኣሕዋት ደሃይ 'ተለዎ ድማ ሓተትኩዎ። እቲ ካብኣቶም ብጽኑዕ ተሃሲዩ ዝነበረ ሓው፡ ኣብ ሕክምና ከይበጽሐ ከም ዝዓረፈ፡ እቶም ካልኦት ድማ ሕክምና ይገብሩ ከም ዘለዉ ነገረኒ፡ ተሃዊኹ ስለ ዝነበረ ድማ፡ “ኣብዚ ሰሙን'ዚ ክነዕልል ተሓቢአ ክመጸኪ'የ፣” ኢሉኒ ተመርቀፈ። ኣነ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝነገረኒ እናሓዘንኩን እናስተንተንኩን፡ ኣብ ስፍርያ ኣትየ ኰፍ በልኩ።

ምዕራፍ ዕስራን ትሽዓተን

መዓልታት ብመዓልቲ፡ ዓመታት ድማ ብዓመት እናተተከኣ፡ እነሀ ካብ ገዛይ ካብ ዝወጽእ ዓመታት ኣቝጺረ። እዘን ስለ ጐይታ ክብል ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዘሕለፍኩወን እዋን፡ ብዓይኒ ስጋ ክርአ 'ከሎ፡ ዓብይ ክሳራ'ዩ። ኣብዘን ዝሓለፍኩወን መረርቲ ዓመታት ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃን ቦታን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣዳዕዲዐ እፈልጥ'የ። ብፍላይ ኣብ እዋን መከራን ስቓይን፡ ቦታን ኩነታትን ሰይጣን ነ'እምሮኻ ከናውጽ ዘይምጽኦ ፍላጻታትን መጻወድያን የሎን። ሰብ ስለ ዝዀኑኩ፡ ከም ሰብ ድማ ድኻም ስለ ዝጠብቐኒ፡ ብዙሕ እዋናት ኣእምሮይ ስለምንታይ ብዝብል ሕቶ ዝመልኣሉ እዋን ሒደት ኣይኮነነ። እንሓንሳብ ኣብዛ ዓለም ገበነኛታትን ገፋዕትን ዓመጽትን ርሂዎም እናሳሓቑ ክመላለሱ 'ከለዉ፡ ኣነን ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ፡ እንትርፎ እምነትና ምንም ኣበርን በደልን ዘይብልና ክነስና፥ ንሳቐ፡ ንቕተል ንኽትከት፡ ንመዉት። እዚ ከቢድ ሕቶ የዝንበልካ'ሞ፡ "ስለምንታይ፧" ኢልካ ትሓትት፡ ግና'ዚ እንሓልፎ ዘሎና ሓንቲ መዓልቲ ብኽብሪ ክፍደ ምዃኑ ኣርጊጸ እፈልጥ'የ።

ሓደ እዋን ገለ ሰለስተ ኣርባዕተ እንኸውን ብሰንኪ እምነትና ዝተኣሰርና ሰባት ነዕልል ነበርና። ነዊሕ እዋን ብዘይ ገለ ነገር ኮፍ ምባል እምብዛ ስለ ዘሰልችወካ፡ ኣብቲ ዕድል ዝረኸብናሉ ኣጋጣሚ ብዘተ ኢና ግዜና እነሕልፎ። ኣብዚ ዕላልና ድማ ዘደንጹ ምስክርነት ሓንቲ ሓውትና ሰማዕኩ። እዛ ሓውቲ ምስክርነታ ወይ ታሪኻ ብሕቶ'ያ ጀሚራትልና። "ይዝክረክን'ዶ ኣብ እንዳ ማርያምን መድሃኔዓለምን እንዳ ስላሴ መጽሓፍ ቅዱስ ክቓጸል፧” ኢላ ሕቶ ሓተተትና፣ ንሕና ድማ ኵላትና ከም እንዝክሮ ርእስና ብምንቕናቕን እወ ብምባልን መለስናላ። ብምቕጻል "ኣነ ኣብቲ እዋን ብዙሕ ቤተ-ክርስትያን ኣይከይድን፡ ኣይጽልን፡ ብዙሕ ባህ ዘየብል ህይወት'ዩ ኔሩኒ፣ ሓንቲ ጎረቤትና ኣብቲ ምምሕዳር ገዛውትን ጽቡቕ ሓላፍነትን ተሰማዓነትን ዝነበራ፡ መሓዛ ኣደይ ስለ ዝነበረት፡ ብስጋ ድማ ቁሩብ ዝምድና ስለ ዝነበረና፡ ገዛና መምጺኣ ወትሩ ስለ መንፈሳውያን ሕማቕ ትነግረናን ክሳዕ ክንድምንታይ ንሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከም ዝበከልዎን፡ ኣንጻር መንግስቲ ተላዒሎም ኣይትዋግኡ እናበሉ ንወያነ ኣሕሊፎም ከም ዝሃቡና ትነግረናን ትዛረበናን ነበረት። እዝን ወድ ከምዝን ክትሰምዕ 'ከሎኻ ዝስማዓኻ ጽልእን ቅርሕንትን መዳርግቲ የብሉን፣ ብፍላይ ሓወይ ድማ ደሙ ይፈልሖ ነበረ።

"ሓደ እዋን ኣብ ገዛና መጺኣ ምስ ኣደይ ቡን እናሰተየት 'ከላ፡ ፍሽኽ እናበለትን እናሰሓቐትን፡ 'ሕጂ ድኣ ነዞም ግናያት በላዕቲ ሓሰማ፡ መንግስትና ግርም ሓሳብ'ዩ ሓሲቡ ዘሎ፡ ሓደራ ካብ ኣፍኪ ከይተውጽእያ'ምበር፡ ትማሊ ኣብ ምምሕዳር ኣኼባ ኔሩና፣ ሓደ ኮለኔል መጺኡ፡ እቲ ፍታሕ ኣብ ኢድኩም'ዩ ዘሎ፡ ክሳብ ሕጂ እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም ብምባል፡ እናነደረን እናሓረቐን ተዛሪቡና ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን'ዚ ብስራት ክትሰምዒ ኢኺ፣ ሓዊ ክንርኩዓሎም ኢና፣' እናበለት ተዕልላ ነበረት። ኣደይ ብምግራም፡ 'እንታይ ክትገብርዎም፧' በለታ። ንሳ ድማ፡ 'ደሓን'ዚ ብሩኽ መንግስቲ ደው ይበለልና ኣንፈት ሂቡና ኣሎ፣' ብምባል ነገረታ።

"ድሕሪ ሰሙን ኣቢሉ ንዓይን ንሓወይን ኣብ ገዛኣ ትጽውዓና፣ ኣብቲ ገዝኣ ድማ ገለ ስለስተ ኣርባዕተ ዝዀኑ ደቂ ገዛውትናን ካልኦትን ነበሩ። ከመይ ዝበለ ምሳሕ ምስ በላዕና፡ 'በሉ'ዞም ደቀይ ጽባሕ ንግሆ ኵላትና ኢደይ ኢድካ ኢልና፡ ነዞም ግናያት ጸየቕቲ ሃይማኖት ኣብ ከባቢ ቤተ-ክርስትያን ኰይኖም ዘዕገርጉሩ ዘለዉ፡ እቲ ርኹስ መጽሓፎም ከነንድዶ፡ ንብረቶም ፋሕ ከነብሎ፡ ዳግማይ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ከም ዘይምለሱ ክንገብሮም ኢና፣' በለትና። ሓቂ ዘረባ ኣነ እምብዛ ስለ ዝፈራሕኩ፡ 'እንተ ኣሰሩና'ኸ፧' በልኩዋ፣ ካልኦት ክልተ ድማ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣቐረቡላ። ፍሽኽ እናበለት፡ 'ኣይ በዚ ቕጭጭ ኣይበልኩም፣ መንግስቲ መዓስ ፈቲዎም ኣሎ፧ ዓያሹ እዚ ድኣ እሞ ብዘይፍቓድ'ዶ ዝብለኩም ዘለኹ፣' በለትና። ኵላትና ዉሕስነት ተሰሚዑና ድማ ኣብ ገገዛና ከድና።

"ጽባሒቱ ኣነን ካልኦትን እንዳ ማርያም ከይድና ሓመዱ ንላዕሊ ጌርናዮ። ኣብዚ ጉዳይ ደገፍ መንግስቲ ስለ ዝንበሮ ሰባት 'ተእወዩ መን ክሰምዖም። እቲ ዘገርም ድሓር ኣብ እምነት ምስ መጻኹ፡ ሓወይ፡ 'ንሱን ብጾቱን ኮንዶም ሒዞም ኣብ እንዳ መድሃኔ ዓለም ከም ዝደርበይዎ፡ ብድሕሪኡ ንብዙሓት ሰባት ርኣዩ እዚኣቶም ርኹሳት እናበሉ ብዘላ ከተማ ከም ዘላብዑዋ፣' ነገረኒ፣” ብምባል ኣዚዩ ዘደንጹ ታሪኽ ነገረትና።

ኣብ መንጎ ዕላልና፡ ሓንቲ ሓውቲ እናጨደረትን እናነበዐትን፡ "በጃኽን ርድኣ!፡ ርድኣኒ!" እናበለት መጸትና። እንታይ ከም ዝዀነ ከይፈለጥና ምሳኣ እናጐየና ከድና። እታ ደቃ ሓዲጋ ተኣሲራ ዘላ ነርስ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ኾይና ዘርጋሕ ኢላ ጸኒሓትና። ጓል ባጽዕ ስለ ዝዀነት ሃሩር እምብዛ ኣየሕምቓን'ዩ፣ ግና ሕጂ ምስቲ ዘለዋ ጭንቂ፡ ጥምየት፡ ናፍቖት ተደማሚሩ ርእሳ ስሒታ ወደቐት። ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ኣእዊኻ ዝሰምዕ ስቓይካ ዝርዳኣ ኣካል የሎን። ምንም'ኳ ሓገዝ እንተ ጸዋዕና ዝረድእን ዝግደስን ግና ኣይነበረን። ድሕሪ ብዙሕ ሰዓታት ግና፡ ንቐዳማይ ረድእየት እተላእኩ ሰባት መጹና።

ሕማማ ናፍቖት ደቃን ስድራን'ዩ ነይሩ። እዚ ነገር'ዚ ክቱር ጓሂ ስለ ዘስዓበላ ድማ፡ ኣብ ጭንቀት ኣምሪሑዋ። እቶም ዝመጹ ሰባት ከም ዝዓረፈት ነገሩና። ኣብታ ዘለኹዋ ኩርምሽ በልኩ። ደቃን ሰብኣያን ኣብዛ ኣዒንተይ ተቐጀሉኒ። ከይበኪ ንብዓተይ ወዲአየ። ከይጭድር ሓይለይ ደኺሙኒ፣ ከይእዊ መንፈሰይ ሕልናይ ዓሪቡኒ፣ ከምቲ ትንፋስ ዘይብሉ ማርሞ ኾይነ ነቐጽኩ። ክሳዕ ክንደይ ሰዓት ኣብኡ ከም ዝጸናሕኩ ኣይፈለጥኩን። “እዛ ሓውተይ ወጊሑ'ኮ'ዩ፣ ተንስኢ ካብ ዘለኽዮ ይኣኽለኪ፣" ዝብል ድምጺ ምስ ሰማዕኩ ቁሩብ ነፍሰይ ተፈለጠኒ። ብድሕር'ዚ ከይበልኩዎ ንብዓተይ ባዕሉ ከም ዋሕዚ ወረር ወረ ክብል ጀመረ፣ ዳርጋ ብዘይ ምግናን ምሉእ መዓልቲ ክሳዕ ዝመስይ ክበኪ ወዓልኩ። ልበይ እምብዛ ተሰብረ። እዛ ሓውቲ ስለቲ ዝኣመንቶ እምነትን ነቲ ዘፍቀረቶ መፍቀሪ ከይትኽሕድ ክትብል፡ ህይወታ በጃ ክትከውን ወፈየታ። ደቃ ርእያ ኣይጸገበቶምን። ሕቑፊ ሰብኣይ ከም ዝግባእ ኣይጸገበትን። ለይትን መዓልትን ስም ደቃ እናጸወዐት ንሰብኣያ እናዘከረት፡ ኣብ ጐይታ ዓረፈት። ኣቦ ደቃ ኣብ ኣገልግሎት ከረተት እናበለ ደቁ ክኣሊ ኣይኽኣለን። ምእሳር ሰበይቱ ሰሚዑ፡ ብዙሕ እዋን ዕረፍቲ ከም ዝሓተተ፡ ኣዚዩ ርዱእ ነገር'ዩ። ሓዘንን ጓህን ንልበይ ገዝኦ።

ኣብ ከምዚ መንፈስ 'ከለኹ፡ ሓንቲ ሓውቲ ክዳውንቲ እታ ዝሞተት ኣላዪት ሕሙማት ኣብ እትፍትሸሉ፡ ሓንቲ ስመይ እተጻሕፋ ዕሽግቲ ሰታሪት ረኸበት። ኣብ ዘሎኹዎ መጺኣ ድማ፡ "እዛ ደብዳቤ ናትኪ'ያ መስለኒ፣" ኢላ ኣረከበትኒ። ነታ ቦስጣ ክኸፍታ ኣእዳወይ ከንቀጥቕጣ ጀመራ። ልበይ ካብ ንቡር ንላዕሊ ትሃርም ነበረት። ብልበይ ኣብ ኣምላኸይ እናጸለኹ ድማ፡ ነታ ደብዳቤ ከፈትኩዋ። ኣዒንተይ ብንብዓት እናተሓጽበ'ውን ከንብባ ጀመርኩ፡ “ኣዚየ ዘፍቅረኪ፡ ዘኽብረኪ፡ ብእምነት ጅግና፡ ሓርበኛ ጐይታ፡ ፍቕርቲ ሓውተይ፡ ደቀይ ናፊቐዮም፣ ሰብኣየይ ናፊቐዮ፣ ግና ልዕሊ ኵሉ ገጽ መድሕነይ ክርኢ ናፊቐ ኣለኹ። ንሱ ድማ ናፊቑኒ ኣሎ። ኣጆኺ ትሓልፍዮ ዘሎኺ መከራ ብዘይ ዓስቢ ከም ዘይኰነ ፍለጢ። ኣኽሊል ህይወት ተዳሊሊኪ ኣሎ። ኣነ ግና ቀዲመኪ ክርእዮ'የ። ፍቕርቲ ሓውተይ ኣምላኽ ዕድል እንተ ደኣ ሂቡኪ ወጺእኪ፡ በጃኺ ንደቀይ ሰዓምለይ። ሑቑፍ ኣቢልኪ ከመይ ከም ዘፍቅሮምን ከም ዝፈትዎምን ንገርለይ። ኣምላኽ ዝሃበኒ ህያበይ'ኮ'ዮም። ኣቤት ክፈትዎም ከፍቅሮም፡። ነቲ ሓላል ሰብኣይ ድማ ጉያይ ወዲአ'የ፣ እምነተይ ሓልየ ከም ዝኸድኩ ንገርለይ። ኣፍቅረካ'የ ክሳዕ መወዳእታ በልለይ። ክቡራት ስድራይ ድማ ክሳዕ ክንደይ እምንትን መፍቀሪት መድሓኒኣን ከም ዝኾንኩ ንገርለይ። ኣምላኽ ይባርኽኪ።” ዝብል ትሕዝቶ ዝነበራ ደብዳበ'ያ። እቲ ዘገርም እዛ ደብዳቤ ቅድሚ ምዕራፋ ሰሙን ኣቢላ'ያ ተጻሒፋ። ብርግጽ ብጎይታ ከም እትድቅስ ትፈልጥ ነይራ'ያ። እታ ዝጸሓፈትለይ ደብዳበ ነቲ ዝነበረኒ እምነት ኣብ ጐይታ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓፍ ኣበሎ።

ኣብዚ ከመዚ መንፈስ 'ከሎና፡ ዳርጋ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ብዘይ ዕረፍቲ ሓይልና ክሳዕ እንደክም ዝተፈላለየ ንጥፈታትን ስራሓትን ንሰርሕ ነበረና። ኣብዚ ዘሎናዮ ቦታ ጉልበትካ ነጻ'ዩ። ከም ልቦም ድማ'ዮም ዝጥቀምሉ። ብፍላይ ብዙሓት ኣብ ላዕላወዋ ጽፍሒ ትምህርቲ ዝበጽሑ ኣሕዋት፡ ጉልበታዊ ስራሕ ክሰርሑ ክትርኢ 'ከሎኻ፡ ልብኻ እምብዛ'ዩ ዝስበር። ዳርጋ ንኣስታት ስለስተ ወርሒ ዝኸውን፡ ብዘይ ምቁራጽ ነታ ኣብ ጐይታ ዝኸደት ሓውትና ዝጸሓፈትለይ ደብዳቤ ዝውስዱለይን ደሃይ ስድራ-ቤተይ ዘምጽኡለይን ሰባት ከይተሓለለኩ ደለኹ። ኣብዚ እዋን ብማዕዶ ሓደ ኣዚየ ዝፈልጦ ሰብ ርኣኹ፡፡

ምዕራፍ ሰላሳ

ነቲ ሓው ብማዕዶ ምስ ረኣኹዎ፡ ልበይ ካብ ንቡር ንላዕሊ ክሃርም ጀመረ። ከይደ ዘሊለ ሰላም ክብሎ ደለኹ፣ ግና በ'እዳዉ ጌሩ ከይትቐርብኒ ዓይነት ምልክት ምስ ኣርኣየኒ፡ ላዕልን ታሕትን፡ ብቕድመይን ብድሕረይን እናጠመትኩ ከዕነኒ ጀመርኩ። ደጊሙ ድማ፡ በ'እዳዉ እናመላኸተ፡ ካብቲ ዘለኹዎ ከይንቀሳቐስ ብዘስምዕ ምልክት ሓበረኒ። እናረኣኹዎ ካብ ቅድሚ ኣዒንተይ ተሰወረ። ኣነ ግና ተስፋ ከይቆረጽኩ ዳርጋ ካብታ ዘለኹዋ ስፍራ ነ'ስታት ፍርቂ ሰዓት ይኸውን ከይተንቀሳቐስኩ ደው በልኩ። ደሓር ግና ተስፋ ስለ ዝቖረጽኩ፡ ኣምላኽ ንኻልእይ እዋን ክረኽቦ ዕድለ ክህበኒ እናጸለኹ ክምለስ ስጕመይ ኣቕናዕኩ። ገና ቑሩብ ስጕሚ ከይከድኩ፡ ብድሕረይ ስመይ ክጽዋዕ ሰማዕኩ። ድሕረይ ገጸይ ግልጽ ኢለ እናዘለልኩን እናነጠርኩን ነቲ ሓው ተጠምጢመ ሰዓምኩዎ። ምስ ርኣየኒ ካብ ኣዒንቱ ንብዓት ከም ዉሕጅ ክፈስስ ጀመረ። ክሳዕ ክንደይ ተለዊጠን ማሲነን ከም ዘለኹ እፈልጥ'የ። እዚ ሓው ድማ ነዚ ርእዩ፡ ኩነታተይ ተዓዚቡ ይነብዕ ከም ዘሎ ኣይሰሓትኩዎን። ካብ ገጹ'ውን ኣብ ልዕለይ ዘለዎ ድንጋጸ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ ከም ዝነበረ ኣይሰሓትኩዎን።

እዚ ሓው ጎረቤተይ'ዩ። ምንም'ኳ ኣዝዩ ቀረባ ስጋ ስምድና እንተ ዘይብልና፡ ስድራና ደቂ ሓደ ዓዲ ስለ ዝዀኑ፡ ምቕርራብና ኣዝዩ ዕምቆታዊ'ዩ ዝነበረ። እዚ ሓው ካብቶም ኣብ ገዛውትና ዝነበሩ ኣጉባዝ ብዙሕ ምርኡይ ነበረ። ይዝከረኒ ናእሽቱ 'ከሎና፡ ምስ ደቂ ገዛውትና፡ ወይ ድማ መማህርትና ብዛዕብኡ ምዕላል ደስ ይብለና ስለ ዝነበረ፡ እናተላገጽናን ሓጨጭናን፡ "ኣነ'የ ዝምርዓዎ፣ ኣነ'ባ፣" እናበልና ንጫረቕ ነበርና። ሕጂ ግና ምሉእ ብምሉእ ተደዊኑ፡ ብዘይ ምግናን ዳርጋ ከም ሬሳ ኣካላቱ ጸሚኡ፡ ግርምኡ ተቐንጢጡ፡ ምልኡ ብምሉእ ተለዊጡኒ። "ኣነ ድኣ ከም እተኣሰርኪ ሰሚዐ ኔረ። ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት እገሊት ሓውትኺ ነጊራትኒ። ኣብዚ ከም ዘሎኺ ግና ኣይፈለጥኩን፣" በለኒ። ኣነ እታ ቕድሚ ሓሙሽተ ዓመት ትብል ቃል ምስ ሰማዕኩ፡ ብዛዕባ ስድራይ ምንም ደሃይ ከም ዘይብሉ ኣረጋገጽኩ። ኣነ ድማ ብወገነይ "ኣብዚ ደኣ ክንደይ ጌርካ፧ መዓስ መጺኻ፧ ኣብዚ ዲኻ ተመዲብካ ዘሎኻ፧" ብምባል ሕቶታት ኣዝነብኩሉ። ፍሽኽ እናበለ “ተመዲብካ'ዶ ተሓይርካ፧ ተኣሲረ'የ ዘለኹ፣” በለኒ። ኣነ ድማ ገጹ ክለዋወጥ ምስ ረኣኹዎ፡ ኣብ ልዕሊ ቑስሉ ቃንዛ ከይውስኸሉ ፈሪሐ ስቕ በልኩ።

ዘረብኡ ብምቕጻል፡ "ክገርመኪ ካብ ዩኒቨርስቲ ምስ ተመረቕኩ፡ ድሕሪ ሒደት ዓመታት 'ማስተርስ' ክገብር ንሃገረ ኣሜሪካ ዕድለ ትምህርቲ ረኺበ። ከፋንውኒ ምስ ነገርኩዎም፡ እቶም ስርሐይ ኣፍቂዶምለይ፣ እንተ ዀነ ንምክልኻል ከይደ መፋነዊ ክህቡኒ ምስ ሓተትኩዎም ግና ኣብዮምኒ። እታ ወረቐተይ ክጥቀመላ ስለ ዘሎኒ ግና፡ ብስግረ ዶብ ክኸይድ ተበጊሰ። ይገርመኪ'ዩ፡ ኣብ ኢድ እዞም ጨካናት ወዲቐ ድማ እንሆልኪ ይኽርትት፣” ኢሉ ንብዓት ካብ ኣዒንቱ ወረር ወረር ክብል ጀመረ። ብምቕጻል ድማ፡ “ፈለማ ምስ ተታሓዝኩ ኣብ 'ትራክ ቢ' ዝብሃል ቤት-ማእሰርቲ'የ ኣትየ። ኣብኡ ዘሕለፍኩዎ ስነ-ኣእምሮኣውን ስጋውን መከራ ክንድምንታይ ከም ዝነበረ ሕጂ ብቓላት ክገልጾ እጽገመ'የ፡፡ ድሕሪ ዓመትን ገለን ምስ ተኣሰርኩ ድማ፡ 'ንስኻ ፖሎትካዊ ውዲት'ዶ ገለ'ዶ!' ኢሎም ኣብዚ ኣምጺኦምኒ፣" በለኒ።

ኣነ ድማ ዘዕለለኒ መከራ ኵሉ ዝሓለፍኩዎ ስለ ዝኾንኩ ደንግጽኩሉ'ምበር ኣይተገረምኩን። እታ ኣብ ልበይ ዘላ ግና ብዛዕባ ስድራይ ከመይ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ህንጡይነት ስለ ዝነበረኒ፡ "ደሃይ ስድራኻ ከመይ ኣለዉ፧" በልክዎ። ንሱ ድማ ንቑሩብ ካልኢት ዝን ድሕሪ ምባል፡ "ናይ ስድራና ስቕ ኢልካ'ዩ። ኣቦይ ደሓን ኣሎ፣ ጓሂ ኣደይ ግና ኣይከኣሎን፣” በለኒ። ኣደይ እናተራእየትኒ ካብ ኣዒንተይ ዝርንዛሕ እናነባዕኩ፡ “ኣዴኻ ዓሪፈን ድየን፧" በልክዎ። ንሱ “እወ ሕጂ ድኣ ሰለስተ ዓመታ ጌራ፣ ናተይ ምእሳር ከምኡ ድማ ሓወይ ዶብ ክሰግር ክብል ሙሟቱ ጓሂ ኣብ ከብዳ ኣትዩ ቐቲልዋ፣” ምስ በለኒ፡ ጓሂ ኣብ ከብደይ ሰንጢቑ ክኣቱ ተፈለጠኒ። ቁሩብ ደቓይቕ ድማ ተነኽኒኸ ክበኪ ጀመርኩ። “ኣጆኪ ኣይትብከዪ፣ ናትና ነገር በኺኻ ከማን ኣይተውጾን ኢኻ፣” እናበለ ከጸናንዓኒ ጀመረ።

ብምቕጻል ድማ፡ “ደሃይ ስድራኺ ኣሎኪ'ዶ፧ በለኒ። ሓውሲ ፍርሕ ኢሉ። “ኣንታ ሓወይ ዘይብለይ፡ በጃኻ'ባ ገለ ግበረለይ። ኣቦይ ሞይቱ'ዩ፣" ኢለ ዘረባይ ከይወዳእኩ፡ “እወ ፈሊጠ፡ ሓደ እዋን ካብ 'ትራክ ቢ' ኣብዚ ቕድሚ ምምጽአይ፡ ኣቦይ ክርእየኒ መጺኡ ነጊሩኒ ኔሩ፣” በለኒ። “በጃኻ ዝገበርካ ጌርካ ደሃይ ስድራይ ኣምጻለይ፧” ኢለ ለምንኩዎ። “ዝሓለፈ ዓመት ሓወይ ደብዳቤ ሰዲዱለይ ኔሩ። ገዛውትና ሰብ ከም ዘየለ ዳራጋ ኵሉም ከም ዝወጽኡ ነጊሩኒ። ብሓፈሻ ግና ገዛውትና ደሓን ከም ዘሎ ነጊሩኒ፣” በለኒ። ካብ ገጹ ገለ ነገር ክነግረኒ ከም ዝደለየ ግና ከም ዝፈርሐ ተዓዘብኩ። “እገለ ሓወይ ገለ ነገር ክትነግረኒ ከም ዝደለኻ ውሽጠይ ይነግረኒ ኣሎ። በጃኻ ኣይትሕብኣለይ፧” ኢለ ዓቕሉ ኣጸበብኩሉ። “እንታይ እሞ ክሓብኣልኪ'የ። እዛ ዝነገርኩኺ'ያ፣ “በለኒ። ኣነ ግና እምብዛ ኣዋጠርኩዎ። ንሱ ድማ፡ “እንታይ ድዩ መስለኪ ኣዴኺ ቁሩብ ተጸሊኡወን ኣሎ። ሕጂ እንተ ኺኢልኪ ነዞም ሓለፍቲ ተዛሪብኪ ወላ ርኢኽየን ጥራይ ክትመጺ ለምንዮም። ብቐዳማይ ሓደ ዓርክና ኣዲኡ ምስ ተወጽዓ፡ ሰብ ረኺቡ፡ ሰዲዶሞ ሰሚዐ፣ ግና ርግጸኛ ኣይኮንኩን፣ ስለዚ ለምንዮም፣” በለኒ። እዚ ምስ ሰማዕኩ፡ ልበይ ክጠልመኒ ደለየ። ኣብራኸይ እናረኣኹዎ ረሸሽ በለኒ። ምንም'ኳ ብርቱዕ ጸሓይ ነቲ ዘለናዮ ቦታ ፍጹም ብርሃን እንተ ገበሮ፡ ብቕጽበት ዝጸልመተ ኰይኑ ተሰምዓኒ። ዓይነይ ፈጠጥ ፈጠጥ ኣቢለ፡ ሰንከልከል ኢለ ክወድቕ ምስ ደለኹ፡ እቲ ሓው ተረዲኡዎ ቐልጢፉ ደገፈኒ። ሰለይ እናበለ ድማ ንገዛይ ወሰደኒ።

እዚ ወረ ምስ ሰማዕኩ ንኽልተ መዓልቲ ዝኣክል፡ ፈጺመ ወላ ንሓንቲ ካልኢት'ውን ትኹን ኣዒንተይ ፈጺመን ሰለም ኣይበላን። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ፡ ከም ዘይንቀሳቐስ ማርሞ ኰይነ ቃላት ዝብሃል ካብ ኣፈይ ፈጺመ ኣየውጻኹን። ውሽጠይ ካብ ንቡር ንላዕሊ ናፍቖት ስድራይን ሻቕሎት ኣደይን ተመልአ። እንሆ ኣብ ስቓይን መከራን ካብ ዝህሉ ዓመታት ይግበር'ምበር፡ ከምዚ ሕጂ እዋን ናፍቖት ስድራይ ግና ተሰሚዒኒ ኣይፈልጥን። ኣእምሮይ ካብ ንቡር ንላዕሊ ብሕቶ ተመልኣ። ሰይጣን፡ “እዚ ዅሉስ ኣብ ምንትምንታይ፧” ብዝብል ድምጺ ኣጨነቐኒ። ንሞት እምብዛ ናፈቕክዋ። እተን ኣብ ዙሪያይ ዝነበራ ኣሕዋት ግና፡ ከይተሓለላ ብዛዕባይ ይጽልያ ነበራ። ጸሎተን ድማ ሓይሊ ኮነኒ። ድሕሪ ሰሙን ነተን ኣሕዋት ኣደይ ኣዝያ ተወጺዓ ከም ዘላ፡ እሞ ድማ ክርእያ ከም ዝደሊ ሓበርኩወን። ኣብዚ ዘለኹዎ ስፍራ እቶም ገበርትን ሓደግትን በ'ጻብዕ ዝቑጸሩ ሒደት'ዮም። እዚኣቶም ድማ ጨካናት'ዮም። እቲ ዝደለኻዮ ክትረክብ፡ ዝደልይዎ ክትገብረሎም ኣሎካ። ኣነ ድማ ነዚ ድልውቲ ኣይኮንኩን። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ካብተን ምሳና ዝነበራ ኣሕዋት፡ ኩነታተይ ንሓደ ቁሩብ ሓላፍነት ዘለዎ ብኻልእ ዝፈልጦ ሰብ ጌራ ኩነታተይ ሓበረቶ። ጉዳየይ ድማ ኣብቲ ሓላፊ ከብጽሖ ምዃኑ፡ ነቲ ዝነገረቶ ሰብ ሓበሮ። ከም ጥንስቲ መልሲ ንምርካብ መዓልታት ክቖጽር ጀመርኩ። ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ እታ ሓውቲ፡ እቲ ሓላፊ ብዛዕባ ጉዳየይ ሰሚዑ ከም ዘሎ፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ'ውን ጉዳየይ ክርኣ ምዃኑ ዘእንፍት ወረ ሒዛትለይ መጸት። ግዜ ምእንቲ ርእሱ ኢሉ ስለ ዝሓልፍ ድማ፡ ድሮ ምንም ከይሰማዕኩ ሽዱሽተ ወርሒ ሓለፈ።

ሓደ እዋን እቲ ወዲ ገዛውተይ፡ ብዛዕባ ኣደይ ምሕማም ዝነገረኒ ሓው፡ ምስ ካልኦት ክልተ ሰባት ካብ ርሑቕ ክመጹ ርኣኹዎም። ብቕጽበት ድማ ኣብ ኣእምሮይ ብዛዕባ ኣደይ ከርድእኒ ዝእንፍት ሓሳብ ተቐጀለኒ'ሞ፡ ልበይ ካብ ንቡር ንላዕሊ እናሃረመ ከንቀጥቕጥ ጀመርኩ። ክሳዕ ዝተወሰነ እዋን ደው ኢለ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣይስተውዓለን። ምስ ርኣየኒ ንቑሩብ ካልኢት ደው ድሕሪ ምባል፡ እናረኣኹዎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ክሳዕ ዝግረሙ ኣንፈቱ ቀዪሩ ብጉያ ተዓዝረ። ምንም'ኳ ስሙ እንተ ጸዋዕኩዎ፡ ከም ዘይሰምዓኒ ተመርቀፈ። ሽዑ ገለ ነገር ካባይ ዝሓበኦ ነገር ከም ዘሎ ኣይተጠራጠርኩን። "ኣደይ መዓረይ፡ ኣዳይ መዓረይ..." እናበልኩ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓጌፋይ ኣተኹ። እተን ኣሕዋት ድማ ብዛዕባ እታ ዝነገርክወን ዝሓመመት ኣደይ ዝተረዳእኩ መሲሉወን፡ ምሳይ ጫጭ ኢለን ክበኽያ ጀመራ። እታ ዝነበርናያ ዓጌፋ እንዳ ሓዘን ተቐየረት። ብቕጽበት ገለ ወተሃደራት መጺኦም ብወትሃደራዊ ትእዛዝ ካብቲ ገዛና ክንወጽእ ኣዘዙና።

ብፍላይ ሓደ ወተሃደር “ጸጊብክን! ብኣውያትን ብኽያትን ናዕቢ ከተለዓዕላ ደሊኽን!” እናበለ ክሳዕ ልብና ዝጠፍኣና ወትሃደራዊ መቕጻዕቲ ቀጽዓና። ሓንቲ ካባና፡ “ኣንታ ሓወይ፡ ከምኡ ኣይኮነን። እዛ ሓውትና ሞት ኣዲኣ ስለ ዝተረድአት'ያ። ሞትን ሓዘንን ድማ ንቡር ስለ ዝዀነ ንበክን ንሓዝንን ኣሎና፣” በለቶ እናፈርሐት። እቲ ወተሃደር ብሓንሳብ ካብቲ ዘለዎ ነድሪ ብዝገደደ ክፉእ ኣራዊት ተቐየረ። “መን'ያ'ታ ኣዴኺ ሞይታ ተባሂላ ዝተረድኣት፧” እናበለ ክፍክር ጀመረ። ኣነ ድማ፡ “እናነባዕኩን እናተነኽነኽኩን ኣነ'የ፣” በልኩዎ። ኵላተን እተን ኣሕዋት ድማ ኣብ ስፍራአን ክምለሳ፡ ንዓይ ግና በይነይ ክተርፍ ኣዘዘኒ። “ኣቲ ውርደተኛ! ርግምቲ ጴንጤ!ንመን ከተደናግሪ! ያኢ፡ ኣደይ ሞይታ ኢልኪ ክድንገጸልኪ'ሞ፡ ክትፍትሒ ዘጻወድክዮ መጻወድያ ዲዩ፧ ትፍልጢ ዲኺ፡ ንዓና'ኳ ኣሸንካይ ንስኺ ትማሊ ዝተወለድኪ ቆልዓ፡ ሽጣራ'ታ ንዓኽን ከምዚ ከማኽን እትምዉል ኣሜሪካ ከይተረፈ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ከይደንጎኺ መን እዩ ብዛዕባ ኣዴኺ ሓበሬታ ሂቡኪ፧” ኢሉ ብምፍርራሕ ብሕቶ ኣዋጠረኒ።

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ እንታይ ከም ዝምልስ ጨነቐኒ። እንታይ ከም ዝዛረብ ድማ ጠፍኣኒ። እቲ ሓው ምሕማም ኣደይ'ምበር ሞታ ኣይነገረንን። የግዳስ ክረኽበኒ ዘይምድላዩ፡ ሞይታ ስለ ዝዀነት'ያ፣ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝኣተወኒ ጥራይ'የ፡ ዝበኸኹን ዘእወኹን። ብዛዕባ'ቲ ሓበሬታ ዝሃበኒ ምንጋር ማለት ድማ፡ ነቲ ወዲ ገዛውተይ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ምሽማም ጥራይ'ዩ። ንሕቶኡ መልሲ ከይሃብኩ ትም በልኩ።

እቲ ወተሃደር ንስቕታይ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ፡ በቲ ሒዙዎ ዘሎ በትሪ ሕቖይ ዘበጠኒ። “ትርኢ ኣሎኺ፡ ወይ ንገርኒ እንተ ዘይኮነ ህይወትኪ ኣብዚኣ ከሕልፋ'የ፣” በለኒ። ኣነ ድማ ካብቲ ነቲ ሓው ኣሕሊፈ ዝህቦ፡ ባዕለይ ነቲ መከራ ክቕበሎ መረጽኩ። “በቃ ኣደይ ስለ ዝናፈቕኩ፡ ናፍቖተይ ድማ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣልኩ፡ ኣብ ኣእምሮይ ድማ ሞይታ ዝብል ድምጺ ስለ ዝሰማዕኩ'የ በኸየ፣” ኢለ መለስኩሉ። “ሓሳዊት መደናገሪት! መን'ዩ ነጊሩኪ፧ ቀልጥፊ ኣውጽእያ!” በለኒ ደጊሙ። “በቃ ከምዛ ዝብለካ'ያ” ኢለ ኣብ ቓለይ ድርቕ በልኩ። “በሊ ኣነ መን ምዃነይ ከርእየኪ'የ። ካብዚ ኣደይ'ዶ፡ ዓባየይ'ዶ፡ እናበልኪ ትነብዕዮ ዘሎኺ ገና ከንብዓኪ'የ፣ ክንርአአ ኢና። ኪዲ ስፍራኺ!” ኢሉኒ ተዓዝረ።

መንፈሰይ ብጓሂ፡ ልበይ ብምረት፡ ስጋይ ብድኻም ተዋሕጠ። ኣደይ ኣብ ኣዒንተይ ከም ስእሊ ክትሰኣለኒ ጀመረት። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምረት 'ከለኹ፡ ብዓው ዝብል ድምጺ፡ “ጓሂ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ምስ በዝሐ ምጽንናዕካ ንልበይ ኣሐጐሶ፣” ዝብል ጥቕሲ መጻኒ። ብኡንቡኡ ድማ ሰላም ኣምላኽ ነቲ ኸቢዱዎ ዝነበረ መንፈሰይ፡ ከም ዝሑል ማይ ክፈሶ 'ከሎ ተሰማዓኒ። እቲ ዘገርም፡ ወርትግ ኣብቲ ኣላሽ ዝብለሉ፡ ተስፋ ዝቖርጸሉ እዋን፡ እዚ ስሊኡ ክብል መከራ ዝጸግብ ዘለኹ፡ ፍቑረይ የሱስ ደበኽ እንተ ዘይብለለይ፡ ክሳዕ ክንድ'ዚ ዝኣክል መከራ ክቕበል ዘይሕሰብ'ዩ። እተን ምሳይ ዝነበራ ኣሕዋት ድማ ኣጸናንዓኒ። ጽባሒቱ ንግሆ ድማ፡ እቲ ትማሊ ከሰራጥየኒ ዝወዓለ ወተሃደር ምስ ካልኣዩ ኰይኑ፡ "ኣበይ ኣላ እታ ትማሊ ነዚ ስፍራ ፡ ኣደይ'ዶ ሓትነይ ሞይታ ብምባል ከተናዕብ ዘምሰየት፧” እናበለ ካብተን ኣሕዋት ፈልዩ፡ ንበይነይ ንሱ እናተጻረፈን እናነደረን እናኾብኮቡ ወሰዱኒ።

ምዕራፍ ሰላሳን ሓደ

ካብቶም ሰለስተ ዝወስዱኒ ዝነበሩ ወትሃደራት፡ እቲ ሓደ ኣዝዩ ጽዩፍ ጸርፊ ኣብ ልዕለይ የዝንበለይ ነበረ። እቶም ክልተ ግና፡ ገጾም ብጓሂ ሓሙኹሽቲ መሲሉ፡ ቃል'ኳ ኣየተንፈሱለይን። እቲ ዘጉባዕብዓለይ ዝነበረ ወትሃደር ድማ፡ ኣብቲ እምብዛ ነፍስኻን ስጋኻን ዝበልዕ ጸሓይ ኰፍ ክብል ኣዘዘኒ። ነ'ስታት ኣርባዕተ ሰዓት ይኸውን ድማ ዓቕለይ ክሳዕ ዝጸበኒ፡ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶይ እምኒ ኰፍ በልኩ። ኣብዚ ከምዚ እዋን 'ከለኹ፡ ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ንነቢዪ ዮናስ ካብ ጸሓይ እተጽልሎ ገረብ ዘብቆለሉ፡ ብጽላሉ ጌሩ ብተኣምራታዊ መገዲ ከጽልለኒ ብልበይ ጸለኹ። ኣብዘን ዝጸናሕኩወን ኣርባዕተ ሰዓታት፡ ክንዮ'ቲ ዝህውጸንን ዘናውጸንን ዝነበረ ጸሓይን ሃሩሩን፡ እቲ ሰይጣን ከም ዉዑይ ፍላጻ ኣብ ኣእምሮይ ዘምጽኦ ዝነበረ ርሱን መንትግ ኣናወጸኒ። ከይተፈለጠኒ ድማ፡ “ኣንታ ኣምላኽ ሕጂስ ነዊሑ፡ ክሳዕ መዓስ፧” እናበልኩ ልዕሊ'ቲ ኣጋር ሞት ወዳ ከይትርኢ ኣብ ምድረ-በዳ ዝበኸየቶ ብኽያት በኸኹ። ኣብ መንፈሰይ ብዓብዪ ድምጺ፡ “ክሳዕ ሞት እሙን ኩን፣ ኣነ'ውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ'የ፣” ዝብል ቃል መጸኒ። ነቲ ንብዓተይ በ'እዳወይ ደሪዘ፡ ትብዕ ኢለ፡ “ኣምላኸይ ምንም'ኳ መከራይ እንተ ኸበደ፡ መስቀለይ እምብዛ እንተ ሓርፈፈ፡ ንስምካ ክእመኖ'ምበር፡ ኣይክኽሕዶን'የ፣” በልኩ። ብኡንብኡ ድማ ሰይጣን ኣብ ኣእምሮይ፡ “ምስ መን ትዛረቢ ኣሎኺ፧ ምስቲ ዘይርኣኽዮ! ሓንሳብ ክሒድኪ ግዳ እዘን ተሪፈናኺ ዘለዋ ዓመታት ዘይትሕጐስለን!” ዝብል ድምጺ ኣምጽኣለይ። ብኡንቡኡ ድማ፡ “ነዚ ከይርኣኹምዎ እተፍቅርዎ፡ ሕጂ'ውን ከይርኣኹምዎ ብእኡ እትኣምኑ ዘሎኹም፡ ነቲ መደምደምታ እምነትኩም፡ ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም፡ ምስ ረኸብኩምዎ፡ ብዘይ ንገርን ክቡርን ሓጐስ ትሕጐሱ ኢኹም፣” ዝብል ጥቕሲ ኣብ ልበይ ዱብ ክብል ተሰማዓኒ'ሞ፡ ከይተፈለጠኒ፡ “ኣሜን!” በልኩ።

ሓደ ወተሃደር ኣባይ ገጹ ቀሪቡ፡ “እንታይ ድኣ በይንኺ ትዛረቢ፧ በሊ ንዕናይ እቲ ዝጸውዓኪ ሓላፊ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብቲ ገዛ እተዊ ኢሉ፡ ኣብ ሓደ ካብቲ ንሕና እንቕመጦ ዓጌፋ ዝበለጸ ኣእተወኒ። ኣብታ ስፍራ ድማ እንትርፎ ክልቴና ካልእ ስለ ዘይነበረ እምብዛ ፈራሕኩ። ተቓሊሰ ከሕምቖ ከም ዘይኽእል ይፈልጥ'ዩ። ኣብ ነፍሰይ ክቐርብ እንተ ፈቲኑ ግና፡ ብዘሎኒ ዓቕሚ ከእዊ ወሰንኩ። እቲ ወትሃደር ዝስተ ማይን ባንን ቀረበለይ። ዓይኒ ዓይነይ እናጠመተ ድማ ድንን ኢሉ ይበክን ይነብዕን ነበረ። ኵሉ ሕውስውስ በለኒ። ክቐጻዕ ከም ዝመጻኹ እፈልጥ'የ፣ ግና'ዚ ክፉእ ክገብረኒ'ዩ፡ ኢለ ዝሓሰብኩዎ ወትሃደር ክበኪ ምስ ርኣኽዎ ግና፡ ልበይ ምግባር ኣብዩኒ፡ ኣነ'ውን ክነብዕ ጀመርኩ። “ንስኺ ደኣ እንታይ ኰይንኪ ትነብዒ፧ ንስኺ ክትነብዒ ኣይግብኣክን'ዩ። ንስኺ ጅግና፡ ኣብ እምነታ ደው ዝበለት፡ መከራ ዘይጸዓዳ ሓውቲ'ኰ ኢኺ፣ ክበኪ ዘሎኒ፡ ኣነ ይሁዳ ጠላም ሸያጢ ጐይትኡ'የ፣” ኢሉ ንንብዓቱ ሓበሶ።

ኣነ ድማ እዚ ሓው ሰዓቢ ክርስቶስ ምንባሩ ተረድኣኒ። “ኣነ ምናልባት ንጐይታ ቅድሜኺ'የ ዝፈልጦ፣ ኣገልጊለዮ፡ ዘሚረሉ፡ ወንጌል ሰቢኸሉ፣ ግና ኣብ እምነት ደው ክብል ኣይከኣልኩን። ከም ዴማስ ንዓለም ፈቴያ። እንሆ ድማ መሳደዲ ኣሕዋተይ ኰይነ ተሪፈ። ወይ ኣነ!” እናበለ እንቅዓ ኣተንፈሰ። ኣነ ዘረባ ክዛረብ ብዙሕ ሓይሊ ኣይነበረንን፣ ግና “ኣምላኽ ንድኽም ሓይሊ፡ ንስኑፍ ድማ ብርተዐ ከም ዝህብ ኣይትፈልጥን ዲኻ፧ ዝወደቐ ኣይትንስእን'ዶ፧ ዝደኸመስ ኣይብርትዕን'ዶ፧ ከም ተባህለ'ኸ ኣይንበብካን ዲኻ፧” በልኩዎ። "ክገርመኪ ንጐይታ እምበዛ'የ ዘፍቅሮ፡ ግና መከራ ምስ በዝሓኒ ተጸሚመ ክወጾ ኣይከኣልኩን። በዓል ሓዳር'የ፣ ሰበይተይ እምብዛ'የ ዝፈትዋ፣ ፍቓድ ኣምላኽ ኰይኑ ግና ንነዊሕ እዋን ኣይወለድናን። ሓደ እዋን ኣምላኽ ጸሎትና ሰሚዑ ብዓልቲ ቤተይ ትጠንስ፣ እምብዛ ተሓጒስና ኵሉ ብዛዕባና ዝጽሊ ዝነበረ ሓውን ሓውትን ፈታውን ድማ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ። ቅንያቱ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ዝተዓጽወሉ እዋን ስለ ዝነበረ፡ ኣነን ብዓልቲ ቤተይን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ስለ ዝነበረና፡ ኣብ ሓደ ገዛ ንጽልይን ነምልኽን ኔርና። ሃንደበት ፖሊስ መጺኦም ከቢቦምና፣ ንኹላትና ድማ ኣብ ቤት ማሕቡስ ወሲዶምና። ካብኡ ንዅላትና ሳዋ ወሲዶም፡ ንብዓልቲ ቤተይ ጥንስቲ ስለ ዝነበረት ምስ ካልኦት ዓበይቲ ኣንስቲ ኣብ ኤነትረ ጽዒኖም፡ ካብቲ ዝነበርናዮ ስፍራ ወሲዶመን። ደሓር በዓልቲ ቤተይ ከም ዝነገረትኒ፡ ሓደ ወተሃደር ብሓይሊ ምስ ደፍኣ ማህጸና ጽቡቕ ኣይተሰማዓን። ድሕሪ ሳልስቲ ድማ እቲ ጥንሲ ተነጺሉ። ብዓልቲ ቤተይ ኣብ ከቢድ ጓሂ፡ ኣነ ድማ ዓቢ ስብራት ልቢ ኣጋጠመኒ። ደሓር ተዓሊም ወዲኢና ኣብ ገዛ ተመሊሰ፡፡

"ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ድማ ካልኣይ ሳዕ ሰበይተይ ትጠንስ። ዳርጋ እቲ ጥንሲ 7 ወይ 8 ወርሒ ምስ ኮነ ድማ፡ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ገዛ መንፈሳዊ ንጥፈታት እናገበርኩ 'ከለኹ፡ ሰብ ሓሲዩልና ፖሊስ መጺኦም ኣሲሮምና። ሓቂ ዘረባ ኣዝዩ ተሰሚዑኒ። ንኣምላኽ ድማ ብልበይ ነዚ መከራ ድልው ኣይኮንኩን፡ ብምባል ተሟጐትኩ። ሰበይተይ ምስ ሰምዐት ብስንባድ ዝኣክል ጸቕጢ ደማ ንላዕሊ ስለ ዝኸደ፡ ኣብ ሕክምና ወሲዶማ። እቲ ዕሸል ድማ ኣብ ከብዳ ሞተ። በቃ መከራ እምብዛ በዚሑኒ። ሰበይተይ ጥዕና ኣይረኸበትን። ስድራይ ካብ መጠን ንላዕሊ ጸቕጢ ምስ ኣብዝሑለይ፡ ከይፈተኹ ካብ ሓንቲ ሓውቲ ወሊደ። በቃ ዝሮምሮ ኰይነ እንሆልኪ!” ኢሉ መሪር ዛንትኡ ነገረኒ። ቐጺሉ ድማ “መከራ ንገሊኡ ኣብ ጐይታ የቕርቦ፣ ንገለ ድማ ንድሕሪት ይመልሶ፣” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ነተን ብዙሕ ገድልን ስቓይን ተዓጊስካ፡ ብርሃን እተቐበልካለን ቀዳሞት መዓልትታት ዘክረን፣” በልኩዎ።

"ኣብ ዘመነየ ኵሉ ክርስዖ ዘይክእል ሓደ ዓርኪ ኔሩኒ። ክገርመኪ'ዚ ሓው'ዚ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተርር ተረር ኣቢሉ ክሰብኮ 'ከሎ፡ ሰሚዕካ ፈጺምካ ኣይትጸግቦን ኢኻ። ኣነ ብባህርየየ ቅድሚ ካብ ጐይታ ምዕላወይ፡ ይሰብኽ ኔረ'የ። ካብ ኣርባዓ ደቒቕ ክሳዕ ሓደ ሰዓት'ምበር፡ ካብኡ ንላዕሊ ምስባኽን ካብኡ ንላዕሊ ስብከት ምስማዕን ብዙሕ ኣይፈትውን'የ። ንሱ ክሰብኽ 'ከሎ ግና፡ ወላ ዓሰርተ ሰዓት ተሰበኸ ኣይትመንዎን ኢኻ። ብፍላይ ክዝምርን ኣምልኾ ክመርሕን 'ከሎ፡ በቃ ሰማይ ከም ዘላታ'ያ ትኽፈት። ክገርመኪ ኣምላኽ በቲ ስጋ'ውን መንፈሳ'ውን ባሪኹዎ'ዩ። ግና'ዚ መከራን ምዕጻው ቤተ-ክርስትያንን ምስ ተጀመረ ኵሉ ተቐዪሩ። እዚ ሓው ድማ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ፡ ከምቶም ካልኦት ተዳጒኑ። ሰበይቱን ደቁን ገዲፉ ድማ ተኣሲሩ። ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ኣይጠዓሞን። ምዃን ምስ እዚኣቶም ኣሽንካይ'ዶ ተኣሲርካ፡ ከይተኣሰርካ'ኳ ኣይጥዕመካን። ደሓር መቸመ ክሳዕ ትመዉት እንድዮም ዝጽበዩኻ፡ እዚ ኵሉ ክሓምም፡ ግዱ'ዶ ጌሮም መስለኪ፧ እቲ ዝኸፍኣ ንሰበይቱ እንታይ ከም ዝበልዋ ኣይፈልጥን'የ፡ ክረኽባ ክኸይድ 'ከለኹ፡ የለኹን ተብለኒ። ኣብ መገዲ ተረኽብኩዋ ካባይ ትሃድም። ደሓር ኣዝዩ ምስ ከፍኦ፡ ንገዝኡ ሰዲዶሞ። ክገርመኪ ኣብዛ መራር እዋን ድማ ሰበይቱ ጠሊማቶ። ኣነ ዝገርመኒ እቲ ዝወረዶ መከራ ኣይኮነነ፣ እንታይ ደኣ ካብ ኣፉ እናዘመረን እናመስገነን፡ ሓንቲ ናይ ምግሩምራም ቃል ከየወጽኣ ዓሪፉ።

"ኣነ ዝገርመኒ ስለምንታይ ኣምላኽ ንዓና ሓዲጉ ነዚኣቶም ዝወስድ፧” እናበለ ተደፊኡ ክበኪ ጀመረ። “ወትሩ ኣብ ሕልመይን ውነይን እዚ ሓው እናመጸ፡ እሞ ድማ ብስመይ እናጸወዐ፡ 'ተመለስ ኣብ ኣምላኽካ፡ ኣብቲ ካብ ጥንቲ ኣጥሒዙ እምባኻ!' ዝብለኒ ኰይኑ ይስምዓኒ።” ብምባል ንብዓቱ ብዘይ ምቝራጻ ይነብዕ ነበረ። ቐጺሉ ድማ ክገርመኪ ሓደ እዋን፡ ድሕሪ'ቲ ሳልሳይ ወራር፡ ሒደት እዋን ምስ ገለ ኣሕዋት ኰይና ሓቢርና ቃል ኣምላኽ ንካፈል ኔርና። ኣጋጣሚ ነገር ሰይጣን፡ እቲ ሓላፊ መስርዕ ክሸይን እናኸደ 'ከሎ ይረኽበና። ንዅላትና ድማ ብመቕጻዕቲ ዳር ትርኢትና የርእዩና። ብፍላይ ነቲ ዝመርሓና ዝነበረ'ሞ፡ ቅድሚኡ ተሃላሊኾሞ ስለ ዝነበሩ፡ ምስ'ዚ ተደሚሩ ድከቱ የስትይዎ። ብድሕሪ'ዚ እቲ መራሒ ብርጌድ ንዅላትና ኣኼባ ይገብርልና። ኣብቲ እኩብ ሰብ፡ ነቲ ሓው ኣብ ማእከል ደው ኣቢሉ፡ 'ሕጂ ሰብኣይ ምዃንካ ከርእየካ'የ! ወዘተ...' እናበለ ክጸርፎን ከናሽዎን ጀመረ። ብድሕሪኡ 'ኣብዚ ማእከል'ዚ ህዝቢ ከቃጽለካ'የ!' ብምባል እናርኣናዮ ኣብ ነፍሱ ላምባ ከስከሰሉ። ብድሕር'ዚ እቲ ሰራዊት ብራዕዲ ትሒም ትሒም ክብል ጀመረ። እቲ መራሒ ብርጌድ ካብ ጁባኡ መወልዒ ሽጋር ኣውጺኡ ከቃጽሎ ተደናደነ። ዳርጋ ንሓደ ደቒቕ ዝኣክል ምድረ ሰማይ ስቕ በለ። ደሓር ግና ብእግሩ ሸንዲሑ ገደፎ። ነቲ መራሒ መስርዕ ድማ ትእዛዝ ሂቡዎ ከደ። እዚኣ እታ ብዓይነይ ዝረኣኹዋ ተኣምራት'ያ፣” ብምባል ነገረኒ። ሓቂ ዘረባ በቲ ሓዊ ዝነግረኒ ዝነበረ ምስክር፡ በቶም እሙናት ጐይታ፡ ልበይ ንዅሉ መከራይን ስቓየይን ረሲዑ፡ ከም ቆልዓ ክሰራሰር ጀመረ። ኣነ ድማ ንብዓት ሓጐስ ክነብዕ ጀመርኩ። ኣብተን ዝነበራኒ ደቓይቕ፡ ነቲ ሓዊ፡ ካብ ቃል ኣምላኽ ቃል ምጽንናዕ ነጊረ፡ ብትብዓት ኢደይ ኣንቢረ ጸለኹሉ።

ምምጻእ'ቲ ዝደለየኒ ሓላፊ ስለ ዝቐረበ ድማ፡ ክሰናበትኒ ስለ ዝደለየ ከምዚ ክብል መዓደኒ፡ “እዚ ጸዊዑኪ ዘሎ ሓላፊ፡ ጓል እንተ ርእዩ፡ ብጀካ ንስምዒቱ ካልእ ምንም ኣይረኣዮን'ዩ። ንስኺ ድማ ካብዚ ዘሎኪ መሪር ናብራ ክትወጺ ክትብሊ፡ ነቲ ንዓመታት ስሊኡ ክትብሊ መከራ ዝጸገብክሉ ጐይታ ሓደራ ከይትፍለይዮ፣ በለኒ። ኣነ እዚ ከምዚ ዓይነት ፈተናን መግደራን ላድየሉ ስለ ዝዀንኩ፡ ንምኽሩ ተቐቢለ፡ ኣብ ጐይታ ክጸንዕ መሊሰ ቃል ኪዳነይ ኣትረርኩ። ሓደ ወተሃደር መጺኡ ድማ፡ ኣብቲ ሓላፊ ዘለዎ ቦታ ወሰደኒ። “ስምዒ እስከ ንስኺ፡ ኣይትሓፍርን፡ ኣይስቆረክን ዲዩ፡ ደቀንስትዮ ኣኪብኪ ናዕቢ ክትገብሪ፡ ሲኤንኤን ወይ ኣልጀዚራ ኣብዚ ዘለዋ ድየን መሲሉኪ፣” እናበለ ሓጨጨ። ብምቕጻል “ኣደይ ኣደይ ኢሊኪ ካብ እትበኽዪ ግዳ፡ ነዴኺ ከይሞተት 'ከላ ትርእዩሉ መንገዲ ዘይተጣጥሒ፧” ኢሉ ተዛረበኒ። ቀጺሉ “ንስኺ ትመስሊ ሞናሊዛ ጎርዞ፡ ክሳዕ ክንድዚ'ሞ ንዘይጠቅም እምነት ክትድወኒ ዘሕዝን'ዩ። ንስኺ ተማሂርኪ፡ ዲግርኺ ጽዒንኪ፡ ተመርዒኺ፡ ወሊድኪ ዘሚድኪ፡ ሰብ ምስ ኰንኪ'ምበር፡ ክላ ብላሽ ብላሽ፡ እወ ብላሽ። ሕጂ ድማ ዕድል ኣሎኪ፣” እናበለ ኣእዳዉ ኣባይ ገጹ ክሰድድ ጀመረ። ኣነ ድማ ዓው ኢለ “ብስም የሱስ ክርስቶስ ከይትትንክፈኒ! ኣነ ቤት መቕደስ ኣምላኽ'የ!” እናበልኩ በቲ ዘሎኒ ዓቕሚ ጨደርኩ። “ርሓቕለይ! ርሓቕለይ!” ኢሉ ርእሰይ ክሳዕ ጽርውርው ኢሉኒ ኣብ ምድሪ ዝወድቕ ጸፍዓኒ። ሓንሳብን ክልተ ሳዕን ድማ ሕቖይ ክሳዕ ዝድንንዝዝ፡ ብእግሩ ጌሩ ቀልዓኒ። ብዓውታ ንሓደ ወተሃደር ጸዊዑ፡ ካብቲ ገዛ ክውጽኡኒ ኣዘዞ። ነገር ኣምላኽ እቲ ምሳይ ዘዕለለ ሓዊ መጺኡ ደጊፉ ኣውጽኣኒ። “ኣበይ ትወስዳ ኣሎኻ፧ ኣቡኡ ኣብቲ ጸሓይ ስጥሓያ!” ኢሉ ብጭድርታ ኣዘዞ።

ክሳዕ ጸልማት ዝኸዉን ኣብቲ ጸሓይ ተገቲረ ወዓልኩ። እምብዛ ምረትን ስቓይን ንስጋይ ውሒጡዎ'ኳ እንተ ነበረ፡ መንፈሰይ ግና ብሓጐስ መንፈስ ቅዱስ ይሰራሰር ነበረ። ስለዚ ስለ ወንጌል ክንብል፥ መከራን ስቓይን፡ ኣደራዕን ሕሰምን፡ ዋዕን ኣሳሒታን፡ ጥሜትን ጽምእን፡ መግረፍትን ሞትን፡ ተሰኪምና ንሓልፍ 'ተሎና፡ ልብና ግና ብኣምላኽ ይጸንዕ። ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ከኣ ክርስትያን ኰይንካ መከራ ምጽጋብ ዓወት'ምበር ስዕረት ኣይኮነን፣ በረኸት'ምበር መርገም ኣይኮነን። “ኣቱም ኣሕዋተይ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘሎ ዋዒ ሓዊ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጻሓኩም ኴንኩም ኣይትገረሙ። ብምግላጽ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክብለኩምን ኢኹም'ሞ፡ ኣብቲ ስቓይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑ ተሓጎስ ደኣ፡ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም፡ እቲ መንፈስ ክብርን ኣምላኽን ኣባኻትኩም ይሓድር'ዩ'ሞ ብጹኣን ኢኹም፣” ይብለና'ዩ'ሞ፡ ክንዮ መከራና እናርኣና በዚ ንሕበን።

ጸሓይ ምስ ዓረበ እቲ ሓላፊ ኣብ ቦታይ ክወስዱኒ ኣዘዞም፡፡ ኣብታ ዓጌፋይ ድማ ተገምሲሰ ደቀስኩ። ብፍላይ ድማ ብሕልመይን ሓሳበይን ብዛዕባ'ቲ ሓው ዝነገረኒ፡ ስቓይን መከራን እቶም ኣሕዋት ክሓስብ ሓደርኩ። በቲ ጽንዓቶም ድማ ናተይ ስቓይ ረሳዕኩዎ። ኣብቲ ብዝሒ መከራን ስቓይን፡ ኣደራዕን ነውጽን፡ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ከኣ'ዩ ጽንዓት ኣመንቲ ተራእዩ። እቲ ፍረ ብዙሕ ኰይኑ እንሆ ንምድሪ'ውን ከዲኑ ኣሎ። ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ስለ ወንጌልን ክርስቶስን መከራን ስቓይን ዝጸግቡ ዘለዉ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት'ዮም። ገለ ብማእሰርቲ፡ ገለ ብስቓይ፡ ገለ ከኣ ብመግረፍቲ፡ ገለ'ውን ብሞት ይሓልፉ ኣለዎ። እዚ ዓይነት ተወፋይነትን መስዋእትነትን ግና፡ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ብእምነት ጀጋኑ ብዘይ ፍረ ኣይገድፎምን። ኣብቲ ዘይከኣል ቦታ ከኣልቲ ኰይኖም፡ ኣብቲ ስፍራ ሓዘን ጨና ሓጐስ ነፊሖም፡ ኣብቲ ሞት ሞት ዝሽትት ቦታ ህይወት ዘሪኦም ሓሊፎም ኣለዉ። ኣነ ድማ ሓንቲ ካብኣቶም ብምዃነይ እምብዛ ይሕበን። ስጋይ እናተሰቐየ፡ መንፈሰይ ግና እናነቕሐ፡ ከይተፈለጠኒ ወጋሕታ ኣኸለ። ሓንቲ ካብተን ምሳይ ዝነበራ ኣሓት፡ በቲ ወትሩ ትጽውዓኒ ስም ቅብጥሮት እናጸወዐት፡ ሓንቲ ዕሽግቲ ደብዳቤ ኣብ ኢደይ ኣረከበትኒ። “እዚኣ ትማሊ ከይድኪ 'ከሎኺ፡ ሓደ ሰብ ሒዙልኪ መጺኡ፣” በለትኒ። ካብ መን ምዃና ክፈልጥ ድማ፡ ነታ ደብዳበ ክኸፍታ ጀመርኩ።

ምዕራፍ ሰላሳን ክልተን

ነታ ደብዳቤ መን ከም ዘምጽኣለይ ከይሓተትኩ፡ ብቕጽበት ቀዲደ'ውን ትሕዝቶኣ ገና ከይነበብኩ፡ ካብ መን ምዃና ክፈልጥ ኣብ መወዳእታ'ታ ገጽ ከድኩ። እታ ዝመጸትኒ ደብዳቤ ካብቲ ኣብ መከራ ዘሎ ሓወይ ዝተላእኸት ምዃና ምስ ፈለጥኩ፡ ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ብንብዓት ተፈቕፈቕኩ። እታ ነታ ደብዳቤ ዝሃበትኒ ሓውቲ፡ ብሓውሲ መግናሕቲ፡ “ትሕዝቶ'ዛ ደብዳቤ ከይፈለጥክስ ክሳዕ ክንድ'ዚ ብኽያት፧ ኣምላኽ'ባ ከይጕሂ፧ ኣብ ኵሉ ኩነታት፡ ብዅሉ እዋን፡ ንእሽቶይ ኰነ ዓብዪ፡ ብዝረኸብናዮ ኵሉ ንኣምላኽ ክብሪ ክንህብን ከነመስግንን ከም ዝግብኣና ዝመሃርክና ረሲዕክዮ ዲኺ፧” ብምባል ምስ ተዛረበትኒ፡ ንብዓተይ ሓሲሰ ትሕዝቶ'ታ ደብዳቤ ከንብብ ጀመርኩ። ትሕዝቶ'ታ ደብዳቤ ድማ ከምዚ ስዒቡ ዘሎ ዝብል ነበረ፥

“ዝኸበርክን ዝፈትወክን፡ እምብዛ ዘፍቅረኪ፡ ኣምላኽ እንተ ፈቐዶ ድማ ገጽኪ ክርኢ ሃረር ዝብል ዘለኹ ምጭውቲ፡ ምዕርግቲ፡ ጽብቕቲ፡ ብእምነት ጅግና፡ ሓቂ'ዚ ማዕጠቃኣ፡ ሰይጣን ዘየሰንፋ፡ ዋዒ ዊዓ ዘየሕመቓ፡ ምፍርራሕን ምጕብዕባዕን ጸላእቲ ጽድቂ ዘየሰንበዳ፡ ኣብቲ ሞት ሞት ዝሽትት ቦታ ዘይተጻዕደት፡ ነቲ ዘፍቕራ መድሓኒ ብመግደራን ስቓይን ዘይሸጠት፡ ክብርቲ ሓውተይ መዓረይ፡ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኺ ይኹን። ከመይ ኣሎኺ ኢለ ንቡር ሕቶ ከይሓተኪ፡ ከመይ ከም ዘሎኺ ኣነ ባዕለይ እሓልፎ ስለ ዘለኹ፡ እሞ ድማ ስለ ዝፈልጦ ኣይሓተክን'የ። ኵሉ ግዜ ኣብ ገዛና ሓቢርና መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕን ክንጽልን 'ከሎና እንበሃሃሎ ዝነበረና ትዝክርዮ'ዶ፧ 'ኣብ ክርስቶስ ፍሉጣት ኢና፣' እናበልኪ ብዙሕ ግዜ ክትዛረብና 'ከሎኪ፧ ብርግጽ ኣብ ገዛእ ዓድና ካብ ብዝሒ መከራናን ስቓይን ዝተላዕለ እምብዛ ርሱዓት፡ ዘይዝኩራት ክንመስል ይከኣል'ዩ፣ ግና ሕጂ'ውን ብርኽቲን ብልጽትን ሓውተይ፡ ምስዚ ኵሉ መግደራና ኣብ ክርስቶስ ግና ዝኩራት ኢና።

"ሓንሳብ ሓንሳብ ንዓኺ ንገዛና እምብዛ ይናፍቕ'ሞ፡ ዉሽጠይ እምብዛ የስቖርቕር፣ ሕልል ድማ ይብል፣ ድሓር ግና ተስፋ ኣምላኽ ይዝክር'ሞ፡ ከም ዳዊት 'ኣንቲ ነፍሰይ ስለምንታይ ትህውኽኒ፡ ኣብ ኣምላኽ ምድሓንኪ እንዶ ተስፋ ግበሪ፣' ይብላ ሎሚ ገዛና ብሰንኪ ዝወረደና መከራ ተበታቲና፡ ጽምዋ ውሒጥዋ፡ ሕልምልም ትብል'ኳ እንተ'ላ፡ ግና ሓደ እዋን እዚ ጽምዋና በቲ ዘልኣለማዊ ወኻዕካዕን ሰሓቕን ክልወጥ'ዩ'ሞ፡ ነፍስና በዚ ወሪዱና ዘሎ መከራ ኣይክስልችዋን'ዩ። ከምቲ ንመከራ ግዜ ዘለዎ፡ ዘመን ሰሓቕን ምትሕቑቓፍን ይመጸልና ይኸውን መን ይፈልጥ፧

"ሓደ እዋን እቲ ኮሎኔል ሓወቦይ መጺኡኒ ኔሩ፣ እናነደረ ድማ፡ “ኣቱም ኣርመኔታት፡ ገዛ ኣጽኒትኩምዋ!” ኢሉኒ። ኣነ ዝመለስክሉ ክነግረኪ'ዶ ብልጽቲ ሓውተይ፡ “ጻድቕ ይዕንብብ'ምበር ኣይበርስን'ዩ፣” ኢለዮ። ንሱ ድማ'ዩ ብዛዕባ ኩነታት ኣደይ ዝነገረኒ። እንሓንሳብሲ ኣምላኽ እምብዛ ጨካን ኰይኑ ይስማዓኒ፣ እሞ ብዉሽጠይ ይሓምዮ። ድሓር ምርር ኢለ ይበኪ። 'ኣንታ ኣምላኽ ሕጂ ድማ ነ'ደይ፧' ይብሎ፣ ግና ኣምላኽ ኵሉ ሳዕ ኣብ ኵሉ እዋን ብስርሑ ተጋግዩ ኣይፈልጥን'ዩ። ሽዑ ንውሽጠይ 'ኣምላኽ ጻድቕ'ዩ፣ ዝገብሮ ኵሉ ድማ ይፈልጥ'ዩ፣' ይብሎ'ሞ ኪንዮ ዝኸበኒ ዘሎ ኵሉ ጸልማት ዘሊለ ብኣምላኽ እሕጐስ።

"ኣደይ ድሕሪ ሞት ኣቦይ ማእሰርትኽን ብዙሕ ኣይጠዓየትን። ምዃን ብስጋ ክትርእዮ 'ከሎኻ'ኳ ቀሊል ኣይኰነን። ወላዲት'ንድያ፧ እዚ ከማን ኣምላኽ ጸጋ ኣብዚሑላ'ምበር፡ መዓስ ቀሊል ኰይኑ። ነዛ ሓንሳብ እንተ ወጺና እንምለስ ከማን ዘይመስላ ዝነበረ፡ ከመይ ኢላ ከም ዝኸኣለቶ ክሓስብ 'ከለኹስ፡ እምብዛ ጸጋን ምሕረትን ኣምላኽ ይገርመኒ። ኣደይ ብሓኪም ጸገም ኰላሊት ከም ዘለዎ ከም ዝተነግራ፡ ብዙሕ ሕክምና ክትረክብ ስለ ዘይከኣለት፡ ንደገ ከይዳ ክትሕከም ከም ዝተነግራ ሓው'ቦይ ነጊሩኒ። ንደገ ዝኸውን ዓቕሚ'ሞ ካበይ ክመጽእ፡ መቸም ቁሩብ መድሃኒት እናወሰደት ወላ 'ተጸንሐት፡ እምብዛ ስለ ዝኸበዳ፡ ኣሕዋት ኣምላኽ ይባርኮም፡ ገንዘብ ኣዋጺኦም ንሱዳን ክትከይድ ተሓባቢሮማ። እታ ቦኽሪ ሓውትና ሒዛታ ንሱዳን ከይዳ። እንተ ዀነ ሓው'ቦይ ከም ዝነገረኒ፡ ኰላሊታ ካብ ስራሕ ወጻኢ ስለ ዝኾነ፡ ብዳይለሲስ ትካየድ ከም ዘላ፡ ግና እምብዛ ከቢሩዋ ከም ዘሎ'ዩ ሓቢሩኒ። ግና ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ስለ ዘየልቦ፡ ፍቓዱ እንተ ዀይኑ ተኣምራት ክገብረላ ንጸልየላ።

"ሓውትና ድማ ኣምላኽ ረዲኡዋ ኣብ ሱዳን ተሓጽያ ከም ዘላ ነጊሩኒ። ኣብዚ ከምዚ እዋን 'ከሎኺ ከምዚ ዝዓይነቱ ዘየሕጉስ ታሪኽ ዝነግረኪ ዘሎኹ፡ ብውሽጥኺ ወትሩ 'ከመይ ኣለዉ፧' ኢልኪ ካብ ትሻቐሊ፡ እቲ ዝኸውን ዘሎ ወረ ሰሚዕኪ ክትጽልዪ ስለ ዝደለኹ'የ። ብዛዕባይ ግና ከምቲ ንስኺ ትሓልፍዮ ዘሎኺ ኵሉ እሓልፍ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ዝነግረኪ የብለይን። 'ኣምላኽ ንዅሉ ኣብ ግዚኡ ጽቡቕ ገበሮ፣' ዝብል ጹሑፍ ስለ ዘሎ ግና፡ ሓደ እዋን ኣምላኽ ነዚ እንሓልፎ ዘሎና መከራ መወዳእታ ይገብረሉ ይኸውን።

"ሓደ ነገር ክላወበኪ፡ ሓደራ ክብለኪ ዝደሊ፡ እንሓልፎ ዘሎና ስቓይ ክሳዕ ክንደይ ጽንኩር ይኹን ኣብ እምነት ንጽናዕ። ተስፋና የሱስ ክርስቶስ'ዩ። ብርግጽ እምነት ከም ወርቂ ተዀሊዓ ክትወጽእ ብብዙሕ ዝዓይነቱ መግደራ ትሓልፍ'ያ፣ ግናኸ ወላ'ኳ ብርባብ ርባ ድነ ሞት እንተ ኸድና ኣምላኽ ግና ምሳና'ዩ። እቲ ዝርኣ ሽዓ ዝሓልፍ ቀሊል ጸበባና ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ዓቢ መረጋገጺ'ዩ። ሰለዚ ኣጆኪ፡ በርትዒ፡ ኣብ እምነት ደው በሊ። ኣምላኽ ፍቓዱ ኰይኑ ዕድለ እንተ ሂቡና፡ ዳግማይ ተራኺብና ውሬታ ኣምላኽ ከነዘንቱ ኢና። እንተ ዘይኮይኑ ግና፡ ኣብቲ መከራን ፈተናን ስቓይን ዘይብሉ ዘልኣለማዊ ስፍራ ዳግማይ ክንራኸብ ኢና። ኣዚየ ብልቢ አፍቕረኪ እፈትወኪ አኽብረኪ'የ። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈለየና የልቦን። ካብ ምንኣስ ሓውኺ።”

ደብዳቤ ኣንቢበ ምስ ወዳእኩዎ፡ ኵለንትናይ ከምዚ ኤሌትሪክ ዝሓዘኒ ደንዘዝኩ። ኣእምሮይ ኵሉ ኣብዝን ኣብትን ብሓሳብ ክወናጨፍ ጀመረ። ብፍላይ'ዛ ሕጂ ኣብ ኢደይ ዝኣተወት ደብዳቤ ካብ እትጻሓፍ ድሮ ሓደ ዓመት ቀሪባ ነበረት። ስለምንታይ ኣብ ኢደይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን መጺኣ፡ ኣምላኽ ይፈልጥ። ኣደይ ሞይታ ዶ ትኸውን ኣላ፧ ሓውተይ'ኸ ተመርዕያ'ዶ ትኸውን፧ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ሓወይኸ ክወጽእ ዕድል'ዶ ረኺቡ ይኸውን፧ ገዛና'ታ ሰሓቕ ዘይፍለያ ዝነበረት ብጽምዋ ተዋሒጣ፡ ደመና ናፍቖት ተጐልቢባ ከም ዘላ ዉሽጠይ ተፈለጠኒ። ባሕሪ ናፍቖት፡ ሓዘንን ጽምዋን ንልበይ መልኦ።

ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ነታ ደብዳቤ ዝሃበትኒ ሓውቲ ቀስ ኢለ መን ከም ዘምጽኣለይ ሓተትኩዋ። እታ ሓውቲ ድማ ሓደ ወትሃደር ሒዙዋ ከም ዝመጸ፡ መልሲ ክትጽሕፍ እንተ ደልያ ድማ፡ ድሕሪ ስለስተ ሰሙን ክመጽእ ምዃኑ ሓቢሩዋ ከም ዝኸደ ነገረትኒ። ኣነ ድማ ነዛ ዝረኸብኩዋ ዕድል ክጥቀመላ ከም ዝግብኣኒ ብውሽጠይ ወሰንኩ።

እታ ካብታ ዝእሰረላ ሰዓት ጀሚረ ዝጽሕፈላ ዝነበርኩ ኣጀንዳ፡ ወይ ጥራዝ ክትውዳእ ዳርጋ ቀሪባስ ካብ ዓሰርተ ገጻት ዘይውሕዳ ወረቓቕቲ ነበራ። ኣብዚ ጉዕዞ መከራይ እምብዛ ዘገርመንን ዘደንጽወንን ነገር እንተ ኔሩ፡ እዛ ታሪኸይ ዝጽሕፈላ ዘሎኹ መጽሓፍ ኣብ ኢድ'ቶም ዘሳቕዩና ዘይምእታዋ፡ ወይ ድማ ዘይምጥፍኣ'ዩ። ምናልባት መን ይፈልጥ'ዚ ታሪኸይ ኣብ ኢድ ሰባት በጺሑ ንበረኸትን ምጽንናዕን 'ተዀነ።

ኣብ ውሽጢ'ዚ መከራን ስቓይን፡ እቲ ኣዚዩ ከቢድ ስሚዒት፡ እቲ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ስፍራ ጸበባ ዘየሎ ሰብ፡ ኣዚዩ ዝርስዓካን ግድኻ ዘይገብረን ዝብል ስሚዒት ክሓድረካ 'ከሎ'ዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ ኩነታት እምብዛ ጽልምት ክብለኒ 'ከሎ፡ እሞ ድማ ብዛዕባ መጻኢየይ እናሓሰብኩ ክኸብደኒ 'ከሎ፡ “መሓዙተይ፡ እተን ምሳይ ዝበልዓን ዝሰተያን፡ እቶም ምሳይ ዝዘመሩን ዝጸለዩን ይዝኩሩኒ' ዶ ይኸውን፧” ኢለ ምስ ገዛእ ርእሰይ እሟጐት፡ እሞ ድሒረ፡ "ጸሎት ኣሕዋት እንተ ዘይኰይኑ እዚ ኣነን ኣሕዋተይን እንሓልፎ ዘሎና መከራ ኣይምሰገርናዮን፣" ይብል። ኣብ ግዜ መከራና ዘሎና ናፍቖት፡ ክሳዕ ክንደይ መሪር ይመስለኩም፧ ነፍሰይን ነፍሲ ኣሕዋተይን ብጽምዋ ክትውቃዕ 'ከላ፡ ነቲ ቐደም ኣብ ማእከል ብዙሓት ዘሐለፍናዮ እዋን ሰሓቕን መዝሙርን እናዘከርና ንጸናናዕ። ብሰንኪ ኣብ ጐይታ ዘሎና እምነት ከም ድርቡያትን ዘይጠቕሙን ተቖጺርና፡ እቲ ዘሎና ኵሉ ተሓዲግና፡ ግና ኣብ ሰማይ ማንም ከሕድገና ዘይኽእል ስፍራ ይዳለወልና ስለ ዘሎ፡ በዚ እናተጸናናዕና፡ ኪንዮ ቑስሊ መከራና ንኸይድ።

ገዛእ ርእሰይ ንእስክላ ካብ ሞት ክትድሕን 'ከላ ርእየ'የ። ብጾተይ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ ነፍሶም ክትሓልፍ ተዓዚበ'የ። ሞት ዝተመነኹሉ እዋን ብዙሕ እዋን'ዩ። በ'ዒንቲ ስጋ ክትርእዮ 'ከለኻ፡ ካብዚ ዘለኹዎ ሞት'ዩ ዝምረጽ፣ ግና ዛንታ'ቶም ጀጋኑ ክምስክር እንተ ደለየኒ'ኸ፧

እተን ኣብ ህይወተይ ኣዚየ ክጥቀመለን፡ እሞ ድማ መጻኢ ህይወተይ ከጣጥሓለን ዘኽእላኒ ዓመታተይ፥ ኣብ ሳዋ፡ ዊዓን ምዒንጥርን ተወዲአን'የን። ኣዚዩ መሪር እምብዛ'ኳ ከቢድ'ዩ። እቲ ዝገርመኒ ግና፡ ብዝወሰድክዎ ውሳነን ስለ ወንጌል ክብል መከራ ክቕበል ገዛእ ርእሰይ ምዉፋየይን፡ ፈጺሙ ኣጣዒሱኒ ኣይፈልጥን'ዩ። ካብዚ ዘለኹዎ መግደራ መዓስ ይወጽእ ኣይፈልጥን'የ። ግና'ቲ ተስፋ ዝሃበና ኣምላኽ ስለ ዘይሕሱን ዘይጣዓስን ስለ ዝዀነ፡ ሓደ መዓልቲ እንተ ብህይወት፡ ወይ ሞት ንመድሕነይ ከም ዝርእዮ ግና ኣይጠራጠርን'የ፡፡ ክንዮ'ዚ ዝሓልፎ ዘሎኹ ስቓይን መከራን ኣብሊጸ ዝዝክሮን ዝሓስቦን ነገር እንተ ሃልዩ፡ ብዛዕባ ፍቕርን ምሕረትን ኣምላኽ'ምበር፡ ብዛዕባ ኣብ ስጋይ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ኣይኰነን። ጸጋን ክብሪ ኣምላኽን ልዕሊ ስቓየይን ቃንዛይን ምዃኑ ኣብዘን ዝሓለፍኩወን ዓመታት መከራይ ተማሂረ'የ።

ሓደ ኣጋ ምሸት ኣቢሉ፡ እቲ ደብዳቤ ሒዙለይ ዝመጸ ሰብ ኣባይ ከም ዝመጸ፡ ግና'ቲ ኩነታት ስለ ዘይመችኦ ዳግማይ ክምለሰኒ ምዃኑ፡ እታ ደብዳቤ ካብ ኢዱ ተቐቢላ ዝሃበትኒ ሓውቲ ነገረትኒ። ኣነ ድማ ነታ ሓውቲ ከምዚ በልኩዋ፡ “እንታይ ምዃኑ ኣይርድኣንን'ዩ፣ ግና ውሽጠይ ብኹቱር ናፍቖት ሰማይ ተዋሒጡ ኣሎ። ብቕድሚ ትማሊ ኣጋ ወጋሕታ ኣቢሉ ድማ ብሕልመይ ምስ ኣቦይ ሓዲረ፡፡” በልኩዋ። እታ ሓውቲ “ኣጆኪ ገና ስራሕ ኣምላኽ ጀሚርኪ'ምበር፡ መዓስ ወዲእክዮ። ዝሓለፍክዮ መከራ'ኸ መን ከዘንትዎ፧” በለትኒ። ተመሊሰ “እዛ ጥራዝ ትርእያ ኣሎኺ'ዶ፧ ኵሉ ዛንታ ህይወተይ ኣብኡ ተጻሒፉ'ሎ። ፍቓድ ኣምላኽ እንተ ኰይኑ ድማ፡ እዚ ደብዳቤ ክውስደለይ ዝመጽእ ሓው ምስታ ደብዳበ ክወስዳ ክህቦ'የ። ዛንታይ ዛንታ ስቓይን መከራን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ዛንታ ጽንዓትን ታሪኽን ምዃኑ ድማ፡ ንብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ክኸውን'ዩ፣” በልኩዋ።

ጽባሒቱ ንግሆ ክልተ ወተሃደራት ኣብቲ ዘለኹዎ ዓጌፋ መጺኦም እድለ ከም ዘለኹ ሓበሩኒ። ብልበይ "ሕጂ'ኸ ኣበይ፧" በልኩ። "ድሕሪ ሰዓት ክንመጽእ ኢና፡ እቲ ዘሎኪ ክዳውንቲ ጠርኒፍኪ ጽንሒ!” ዝብል ከቢድ መጠንቀቕታ ዘለዎ ትእዛዝ ሃቡኒ። ነታ ምሳይ ዘላ ሓውቲ፡ “ኣነ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኸይድ፡ እንታይ ከም ዝገብሩኒ ኣይፈለጥኩን፧ ስለዚ ሓደራ'ዛ ታሪኽ ህይወተይ ዝሓዘት ወረቐት፡ ነቲ ደብዳቤ ኣብ ሓወይ ክውስደለይ ዝመጽእ ሃብለይ፣” በልኩዋ።

ክሳዕ'ዛ ሰዓት'ዚኣ ብሰንኪ እምነተይ ኣብ ከቢድ ስቓይን መከራን ኣሎኹ። ኣምላኽ እንተ ፈቒዱዎ'ሞ ብህይወት እንተ ጸኒሐ፡ ታሪኽ ገድለይ ክቕጽለልኩም'የ። ፍቓድ ጐይታ ኰይኑ ኣብ ኣምላኽ እንተ ተኣኪበ ግና፡ ክሳዕ ዳግማይ ኣብ ሰማይ እንራኸብ፡ ብጐይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ብፍቕሪ ሓደራ ዝብለኩም፡ “ኣይትረስዑና! ጸልዩልና! ኣብ እዋን'ዚ ከቢድ ፈተናና ደገፍ ኩኑና!”

ተፈጸመ

ሓው ሃኒባል ዳንኤል

Back to the blog